Talvivaaran Kaivososakeyhtiö: Osakekohtaiseksi merkintähinnaksi on vahvistettu 250 Ison Britannian penceä

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö
(“Talvivaara” ja “Yhtiö”)

Osakekohtaiseksi merkintähinnaksi on vahvistettu 250 Ison Britannian penceä

Talvivaara julkisti tänään Lontoon pörssin päälistalle listautumisen (”Listautuminen”) yhteydessä toteuttamansa listautumisannin (”Osakeanti”) menestyksekkään hinnoittelun. Listautumisanti suunnattiin institutionaalisille ja tietyille muille sijoittajille Isossa-Britanniassa ja tietyissä muissa maissa. Talvivaara on suomalainen yhtiö, joka tähtää kansainvälisesti merkittäväksi perusmetallien tuottajaksi ja joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon rikastamalla metalleja köyhästä malmista biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla.

Osakekohtaiseksi merkintähinnaksi vahvistettiin 250 Ison-Britannian penceä (”Merkintähinta”).

 Talvivaaran markkina-arvo perustuen Merkintähintaan tulee välittömästi Osakeannin jälkeen olemaan noin 557 miljoonaa Ison Britannian-puntaa.

 Osakeannissa tarjottavat 84,3 miljoonaa uutta osaketta edustavat noin 37,8 prosenttia Yhtiön kaikista noin 222,9 miljoonasta osakkeesta Osakeannin toteuttamisen jälkeen (johon määrään sisältyy 48,8 miljoonaa osaketta, jotka lasketaan liikkeeseen vaihtovelkakirjojen haltijoille (”Konversio-osakkeet”).

 Yhtiö aikoo käyttää Osakeannissa keräämänsä varat seuraavasti:
 Kaivoksen yleisen infrastruktuurin rakentaminen
 Kaivosalueen valmistelevat työt tuotantoa varten
 Kaivoskaluston ja -laitteiden hankinta ja/tai leasing
 Vesihuoltolaitteiston hankinta ja asennus
 Projektin toimeenpano ja prosessien suunnittelu
 Metallin talteenottolaitoksen hankinta ja rakentaminen
 Yrityksen yleiset tarpeet

 Osakeannissa merkityt osakkeet lasketaan liikkeeseen laajalle joukolle institutionaalisia sijoittajia Isossa-Britanniassa, Suomessa ja Ruotsissa, joissa maissa Yhtiö markkinoi Osakeantia, sekä tietyille Yhtiön hallituksen jäsenille ja Yhtiön henkilöstölle. Noin 5,5 miljoonaa Osakeannin osakkeista lasketaan liikkeeseen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle toukokuussa 2007 solmitun lainasopimuksen perusteella. Outokumpu Mining Oy (”Outokumpu”)] merkitsee noin 10,9 miljoonaa osaketta Osakeannissa merkintäoikeutensa perusteella 20% alennuksella Merkintähintaan. Merkinnän seurauksena Outokumpu tulee omistamaan 4,9% Yhtiöstä Osakeannin ja Konversio-osakkeiden liikkeeseen laskemisen jälkeen.

 Osakkeiden ehdollinen kaupankäynti Lontoon pörssissä aloitetaan tänään klo 8.00 GMT eli klo 10.00 Suomen aikaa kaupankäyntitunnuksella “TALV”.

 Ison-Britannian rahoitustarkastusvirasto Financial Services Authorityn odotetaan antavan luvan osakkeiden ottamiselle viralliselle listalle ja varsinaisen kaupankäynnin odotetaan alkavan Lontoon pörssissä perjantaina 1.6.2007 klo 8.00 GMT eli klo 10.00 Suomen aikaa.

 Yhtiön hallituksen jäsenet, työntekijät ja heidän intressipiiriinsä kuuluvat tahot tulevat omistaan noin 29,8 % Yhtiön osakkeista Osakeannin ja Konversio-osakkeiden liikkeeseen laskemisen jälkeen jälkeisestä osakekannasta. Hallituksen jäsenet ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet olemaan myymättä Yhtiön osakkeita kahden vuoden aikana Listautumisen jälkeen, kuitenkin niin, että he voivat myydä enintään 50% osakkeistaan, kun yksi vuosi Listautumisesta on kulunut. Lisäksi Pekka Perä ja Saila Miettinen-Lähde voivat myydä osakkeitaan enintään 500.000 euron arvosta, kun Listautumisesta on kulunut kuusi kuukautta. Yhtiön ylin johto on myös tietyin poikkeuksin sitoutunut olemaan myymättä Yhtiön osakkeita kahden vuoden aikana Listautumisen jälkeen, kuitenkin niin, että he voivat myydä osakkeita enintään 500.000 euron arvosta, kun kuusi kuukautta on kulunut Listautumisesta, ja toiset 500.000 arvosta, kun Listautumisesta on kulunut yksi vuosi.

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi yhtiön merkintähintaa seuraavasti:

“Kaikkien muiden Talvivaara-projektin kehittämiseen tähtäävien valmistavien toimenpiteiden sekä tämän menestyksekkään listautumisen jälkeen Yhtiöllä on nyt tarvittava pääoma täysimittaisen kehitystyön jatkamiseksi. Yhtiön toimitusjohtajana ja merkittävänä osakkeenomistajana odotan innokkaasti, että pääsemme tulevina vuosina tekemään yhteistyötä Talvivaaran listautumiseen osallistuneiden sijoittajien ja osakkeenomistajien kanssa tuottaaksemme arvoa tästä kiinnostavasta projektista.”

Seuraavat henkilöt on nimitetty hallituksen jäseniksi:

G. Edward Haslam Hallituksen puheenjohtaja
Pekka Perä Toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde Rahoitus- ja hallintojohtaja
Graham Titcombe Riippumaton hallituksen jäsen
Eileen Carr Riippumaton hallituksen jäsen
Eero Niiva Riippumaton hallituksen jäsen
Antti Aaltonen Riippumaton hallituksen jäsen


Listautuminen on edellytys osakkeiden allokoinnille Osakeannissa. Ennen mahdollista liikkeellelaskua Lontoon pörssissä tehtävät kaupat ovat ehdollisia, ja jos Listautumista ei tapahdu, kaikki ehdollinen kaupankäynti mitätöityy ja kaupankäynnin osapuolet vastaavat itse tehdyistä kaupoista.

JPMorgan Cazenove Limited on Listautumisannin maailmanlaajuinen pääjärjestäjä. Nordea Bank Finland Plc toimii Listautumisannin järjestäjänä.


Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Puh: 020 7129 800
Pekka Perä Puh: 040 585 9225
Saila Miettinen-Lähde Puh. 040 548 3695

JPMorgan Cazenove Limited Puh. +44 207 588 2828
Michael Rawlinson
Steve Baldwin
Neil Passmore

Competence Communications Puh. (09) 668 9690
Kaija Langenskiöld
Anna-Mari Tiilikainen
Tämä tiedote on laadittu tiedottamistarkoituksessa, eikä sisällä kehotusta tai tarjousta yhtiön osakkeiden merkitsemiseen, ostamiseen tai osakkeiden hankkimiseen muulla tavoin tai niiden luovuttamiseen.

Tämän tiedotteen, jonka Yhtiö on laatinut ja jonka sisällöstä se yksin vastaa, on hyväksynyt Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) pykälän 21(2)(b) mukaisesti JPMorgan Cazenove Limited, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, joka toimii yksinomaan Yhtiön edustajana listautumisannissa.

JP Morgan Cazenove Limited ei pidä muita henkilöitä (riippumatta siitä ovatko he saaneet tämän tiedotteen) asiakkainaan eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakassuojasta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta, tämän tiedotteen sisällöstä tai mistään tässä yhteydessä viitatusta toimenpiteestä tai järjestelystä.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus tässä yhteydessä viitattujen osakkeiden merkintöjen tai ostojen tekemiseen Yhdysvalloissa tai muulla oikeudenkäyttöalueella. Listautumisanti, tämän tiedotteen jakelu ja muu Listautumisantiin liittyvä tieto voi olla joillakin oikeudenkäyttöalueilla tämän alueen lain sääntelemää. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa asiakirjoja tai muuta tietoa, johon tässä viitataan, tulee ottaa huomioon nämä rajoitukset ja noudattaa niitä. Rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa merkitä kyseisen oikeudenkäyttöalueen arvopaperilain rikkomista. Tätä tiedotetta ei ole eikä sitä tule pitää julkisena tarjouksena Etelä-Afrikan kansalaisille.

Tässä mainittuja osakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (Securities Act) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa (kuten määritelty Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalaissa (Regulation S)) ellei niitä ole rekisteröity arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai ne on vapautettu arvopaperimarkkinalain mukaisesta rekisteröitymisvelvollisuudesta. Osakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa eikä muualla.

Osakkeiden hinta ja arvo voivat nousta tai laskea. Neuvoa tarvitsevien henkilöiden tulee kääntyä sijoitusammattilaisten puoleen.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit