Talvivaaran mineraalivaranto- ja toimintatilannepäivitys & taloustiedottamisen aikataulu vuodelle 2009

Nikkelin tuotantoon keskittyvä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö julkistaa mineraalivaranto- ja toimintatilannepäivityksen sekä vuoden 2009 taloustiedottamisen aikataulun.

Tärkeimmät päivitykset lyhyesti:

o Mineraalivarantojen määrä on noussut merkittävästi joulukuusta 2007
- Todetut ja todennäköiset varannot kasvaneet 42 prosenttia 642 miljoonaan tonniin
- Todetut, todennäköiset ja mahdolliset varannot kasvaneet 76 prosenttia 1.004 miljoonaan tonniin
- Lisävarannot miltei kaksinkertaistavat nikkelin ja sinkin määrän
o Projektivaihe lähestymässä loppuaan, tuotannon ylösajo etenee
o 320 miljoonan dollarin projektilaina on nostettu kokonaisuudessaan
o Ympäristölupa lopullinen ja sitova

Mineraalivarannot kasvaneet

Talvivaara ilmoittaa Kuusilammen ja Kolmisopen JORC-luokittelun mukaisten todettujen ja todennäköisten mineraalivarantojen kasvaneen 42 prosenttia eli 189 miljoonaa tonnia. JORC-luokittelun mukaisten todettujen, todennäköisten ja mahdollisten mineraalivarantojen kasvu on 76 prosenttia eli 435 miljoonaa tonnia. Todetut ja todennäköiset varannot nousevat näin 642 miljoonaan tonniin ja kokonaismineraalivarannot 1.004 miljoonaan tonniin. Uusiin varantoihin sisältyy 2,2 miljoonaa tonnia (verrattuna aiempaan 1,3 miljoonaan tonniin) nikkeliä ja 5,0 miljoonaa tonnia sinkkiä (aiemmin 2,9 miljoonaa tonnia). Lisäys vahvistaa Talvivaaran asemaa yhtenä tärkeimmistä nikkelikaivoksista maailmassa sekä kansainvälisesti merkittävänä sinkin tuottajana.

Uudet varannot löytyivät kairauksissa, jotka keskittyivät 300 metrin matkalle pohjoiseen Kuusilammen malmion aiemmin tunnetusta rajasta. Kuusilammen alueella on nyt kaikkiaan 505 miljoonaa tonnia todettuja ja todennäköisiä varantoja. Kun näihin lisätään mahdolliset varannot, kokonaismäärä nousee 826 tonniin. Esiintymän jatkeet pohjoiseen, itään ja etelään sekä syvyyssuuntaan ovat vielä tutkimatta.

Kolmisopen mineraalivarannot ovat entisellä tasollaan. Kairauksia tehtiin vain Kuusilammen malmiolla kaivoksen ja sen tukialueiden suunnittelemiseksi.

Päivitetyt sekä jo aiemmin julkistetut mineraalivarantotaulukot laskettuna 0,07 prosentin rajapitoisuudella on esitetty alla. Valmisteilla olevat uudet tuotantosuunnitelmat perustuvat 0,07 prosentin rajapitoisuuteen.

(Taulukot paremmin luettavissa oheisessa pdf-liitteessä)
Taulukko 1: Päivitetyt Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien mineraalivarannot 4.12.2008 (nikkelin rajapitoisuus 0,07 %).

Mineraalivarannot Miljoonaa tonnia (Mt) (Ni %) (Mt Ni) (Co %) (Mt Co) (Cu %) (Mt Cu) (Zn %) (Mt Zn)
Mitatut 363,5 0,23 0,84 0,02 0,07 0,13 0,47 0,51 1,85
Kuusilampi 301,6 0,23 0,69 0,02 0,06 0,13 0,39 0,51 1,54
Kolmisoppi 61,9 0,25 0,15 0,02 0,01 0,14 0,09 0,52 0,32
Todennäköiset 278,1 0,22 0,61 0,02 0,06 0,13 0,36 0,49 1,36
Kuusilampi 203,5 0,22 0,45 0,02 0,04 0,12 0,24 0,49 1,00
Kolmisoppi 74,5 0,22 0,16 0,02 0,01 0,13 0,10 0,49 0,37
Mitatut ja todennäköiset 641,6 0,23 1,48 0,02 0,13 0,13 0,83 0,50 3,21

Mahdolliset 362,6 0,20 0,73 0,02 0,07 0,12 0,44 0,49 1,78
Kuusilampi 321,2 0,20 0,64 0,02 0,06 0,12 0,39 0,49 1,57
Kolmisoppi 41,3 0,20 0,08 0,02 0,01 0,12 0,05 0,47 0,19
Yhteensä 1.004,2 0,22 2,21 0,02 0,20 0,13 1,31 0,50 5,02


Taulukko 2: Aiemmin raportoidut Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien mineraalivarannot 4.12.2007 (nikkelin rajapitoisuus 0,07 %).

Mineraalivarannot Miljoonaa tonnia (Mt) (Ni %) (Mt Ni) (Co %) (Mt Co) (Cu %) (Mt Cu) (Zn %) (Mt Zn)
Mitatut 263,2 0,25 0,65 0,02 0,05 0,14 0,36 0,52 1,37
Kuusilampi 201,3 0,25 0,50 0,02 0,04 0,14 0,28 0,52 1,04
Kolmisoppi 61,9 0,25 0,15 0,02 0,01 0,14 0,09 0,52 0,32
Todennäköiset 189,5 0,23 0,43 0,02 0,04 0,13 0,25 0,51 0,97
Kuusilampi 114,9 0,23 0,26 0,02 0,02 0,13 0,12 0,53 0,61
Kolmisoppi 74,5 0,22 0,16 0,02 0,01 0,13 0,10 0,49 0,37
Mitatut ja todennäköiset 452,7 0,24 1,08 0,02 0,09 0,13 0,61 0,52 2,34

Mahdolliset 116,6 0,20 0,24 0,02 0,02 0,12 0,15 0,47 0,55
Kuusilampi 75,3 0,20 0,15 0,02 0,01 0,13 0,09 0,47 0,36
Kolmisoppi 41,3 0,20 0,08 0,02 0,01 0,12 0,05 0,47 0,19
Yhteensä 569,4 0,23 1,32 0,02 0,11 0,13 0,76 0,51 2,89


Mineraalivarantojen kasvettua Talvivaara arvioi uudelleen tuotannon laajentamisvaihtoehdot. Aiemman, joulukuussa 2007 julkaistuun mineraalivarannon kasvuun perustuvan arvion mukaan tuotannon laajennus on luvitettavissa ja taloudellisesti kannattavaa sekä teknisesti mahdollista.

Mineraalivarantoihin ja tutkimustuloksiin liittyvät tiedot on valmistellut Talvivaaran Kaivososakeyhtiö. JORC-koodin mukaisena asiantuntijana mineraalivarantojen arvioinnissa on toiminut yhtiön päägeologi Jukka Pitkäjärvi, MAusIMM.

Tuotannon ylösajo

Louhinta on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja kapasiteettia on yli tämänhetkisen tarpeen. Malminkäsittelyn ylösajo suunnitelman mukaiseen kapasiteettiin on hieman aikataulusta jäljessä järjestelmän suunnittelussa ilmenneiden ongelmien takia; ongelmia ratkotaan parhaillaan. Marraskuusta 2008 maaliskuuhun 2009 murskauksessa käytetään alihankkijaa malminkäsittelyn ylösajon tukena.

Biokasaliuotus toimii odotetulla tavalla: kasan lämpötila ja liukeneminen ovat lähellä pilottikasan lukuja. Prosessi kuluttaa arvioitua huomattavasti vähemmän rikkihappoa.

Metallien talteenotossa joulukuulle 2008 on suunniteltu lisää pienehköjä metallisulfidin tuotantoajoja. Tavoitteena on testata laitteistoja ja parantaa tuotteen laatua.

Kaupallisesti merkittäväksi tuotannon odotetaan kasvavan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko vuoden 2009 aikana Talvivaara arvioi tuottavansa 15.000––18.000 tonnia nikkeliä, kun alkuperäisen suunnitelman mukaan arvioitu määrä oli noin 20.000 tonnia. Tuotantotavoitteet vuodelle 2010 ja sen jälkeen pysyvät muuttumattomina.

Käyttö- ja investointikustannukset

Vuoden 2009 käyttökustannusarvio on nyt listautumisen yhteydessä annetun ohjeistuksen mukainen laskevien raaka-ainehintojen ja etenkin halventuneiden rikkiyhdisteiden takia.

Investointikustannukset ovat nousseet vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä jonkin verran suunnitelman mukaisesta tasosta. Syyt kustannustason nousuun ovat suunnitelmien ja urakoiden laajuuden muutokset metallitehtaan rakentamisen viimeisissä vaiheissa (putkistus), tiettyjen maarakennustöiden noussut loppulaskutus öljyn hinnan nousun takia ja tiettyjen maarakennustyösopimusten nousseet kustannukset odotettua suuremman louhimistarpeen vuoksi. Lisäksi osa metallitehtaan toisen linjan töistä on tehty syksyn aikana edellä suunnitellusta aikataulusta.

Joitakin tekemättömiä investointeja on aikataulutettu uudelleen ja siirretty vuodesta 2009 vuoteen 2010 kassatilanteen parantamiseksi. Tämä ei vaikuta suunniteltuihin tuotantomääriin.

Rahoitustilanne

320 miljoonan dollarin projektilaina on nostettu kokonaan.

85 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta saatu käteinen säästetään vuoden 2009 käyttökustannuksia varten. Investointipäätöksiä mangaanin tuotannosta ja autoklaavin hankinnasta lykätään.

Käteisvarojen arvioitu määrä vuoden lopussa on 90 miljoonaa euroa.

Ympäristölupa

Talvivaaran 29.3.2007 saamasta ympäristö- ja vesiluvasta tuli lopullinen ja sitova korkeimman hallinto-oikeuden 24.11.2008 antaman päätöksen nojalla.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset ja pitää näin ollen voimassa Pohjois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämät ja Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamat ja tietyin osin täydentämät luvat. Hovioikeuden tekemillä muutoksilla on vain vähän tai ei lainkaan kustannusvaikutuksia.

Taloustiedottamisen aikataulu vuodelle 2009

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö julkistaa vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 4. maaliskuuta 2009.

Osavuosikatsauksen ja johdon osavuotisten selvitysten aikataulut ovat seuraavat:
- Johdon osavuotinen selvitys tammi–huhtikuu 2009, keskiviikkona 28.4.2009
- Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2009, maanantai 31.8.2009
- Johdon osavuotinen selvitys heinä–lokakuu 2009, keskiviikkona 28. lokakuuta 2009


Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi:
“Ilmoitus mineraalivarantojen noususta osoittaa, miten valtava malminetsintäpotentiaali Talvivaaran alueella on. Edistyksellisen teknologiamme ja osaamisemme avulla voimme tulevina vuosina hyödyntää näitä varantoja tehokkaasti ja kannattavasti. Juuri nyt Talvivaara arvioi, miten nämä lisävarannot merkitsevät tuotantotavoitteillemme tulevaisuudessa.”

”Metallien hintojen laskun takia olemme tarkistaneet investointisuunnitelmaamme. Odotamme kuitenkin edelleen saavamme tuotannon täyteen vauhtiin vuoden 2010 alussa.”Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit