United Powerilta loppulausunto KTM:lle - Yhtiö vakuuttaa kaapeliratkaisun toimivuutta ja edellyttää tasapuolisuutta hankkeiden käsittelyyn

United Power Oy on tänään jättänyt kauppa- ja teollisuusministeriölle tämän pyytämän loppulausunnon suunnitteilla olevan merikaapelin toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Lausunnossaan United Power vakuuttaa erityisesti kaapeliteitse Venäjältä Suomeen tuotavan sähkön saatavuutta, toimitusvarmuutta ja päätymistä suomalaisille loppukäyttäjille. Yhtiö edellyttää myös eri hankkeiden tasapuolista käsittelyä.

United Power muistuttaa, että Suomeen tuotava sähkö otetaan Venäjän valtakunnan verkosta – ei siis Sosnovyi Borin ydinvoimalasta. Kaapeli liitetään molempien maiden kantaverkkoihin. Liityntä toteutetaan luotettavana, täysin kaksisuuntaisena tasavirtayhteytenä. Venäjällä yhteys tulee olemaan Kernovon OSG-750-muuntaja-asemalla Leningradin alueella. Uusi yhteys Luoteis-Venäjän ja Suomen välille on United Powerin mukaan teknisesti mahdollinen ja käytettävyyden kannalta turvallinen. Itse asiassa lisäkapasiteetti ja uusi toimittaja parantavat sähkön toimitusvarmuutta. Maiden välillä parhaillaan käytössä oleva 1400 MW:n yhteys muodostuu kahdesta erillisestä liittymästä: Pietarin koillinen 400 MW:n voimalaitos on liitetty suoraan Suomen kantaverkkoon ja 1000 MW Viipurissa olevalla tasavirtayhteydellä. Suunniteltu uusi 2 x 500 MW:n merikaapeliliittymä kytkettäisiin muuhun Luoteis-Venäjän kantaverkon alueeseen. Kaikkien kolmen erillisen liittymän menettäminen yhtä aikaa on äärimmäisen epätodennäköistä. Lausunnossaan United Power kiinnittää huomiota myös ministeriön ja kantaverkkoyhtiö Fingridin edustajien kanssa käymiinsä keskusteluihin. Niissä todettiin, että Suomen kantaverkko on rakennettu niin, että se kestää 1300–1400 MW:n tuotannon tai tuonnin samanaikaisen putoamisen voimajärjestelmän stabiliteetin siitä kärsimättä. Tämän vuoksi suunniteltu 2 x 500 MW:n merikaapeli on asiallisin perustein hyväksyttävissä. United Powerin merikaapeli vastaa teknisiltä ratkaisuiltaan ja liittymiltään Estlink-yhteyttä. Estlink on Virosta Suomeen rakenteilla oleva merikaapeli, jota pitkin Viron verkosta voidaan siirtää sähköä 350 MW:n teholla. Viron verkko on yhteydessä samaan Luoteis-Venäjän kantaverkkoon kuin United Powerin suunnittelema merikaapeli. Siksi Estlinkin kautta voidaan siis tuoda sähköä myös Venäjältä. Estlinkin valmistelu, suunnittelu ja toteutus ovat sujuneet kaikissa päättävissä vaiheissa suotuisasti tavalla, jota United Power edellyttää tasavertaisuuden vuoksi myös omalle hankkeelleen. Sähkön saatavuuden turvaa pääosin Venäjän valtiollinen energiayhtiö Rosenergoatom, joka on hankkeen toteutuksen vastuullinen kumppani. Yhtiön mukaan Luoteis-Venäjällä rakennetaan lisää tuotantokapasiteettia vastaamaan kasvavaan energiantarpeeseen. Ensi vuonna aloitetaan uuden, neljästä 1000 MW:n yksiköstä muodostuvan, modernin ydinvoimalan rakentaminen. Samaan aikaan käynnistyy tarjouskilpailu 900 MW:n lämpövoimalan rakentamisesta Leningradin alueelle. Luotettavien yhteistyökumppaneiden lisäksi kaapelisähkön saatavuutta turvaavat osapuolten pitkäaikaiset sopimukset. United Powerin ja Pohjoismaissa toimivien suuryritysten sähkön hankintasopimukset on solmittu peräti 15 vuodeksi. Tämä sähkö käytetään vähintään 80-prosenttisesti Suomessa toimivissa teollisuuslaitoksissa, jotka työllistävät kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Teollisuuden suurostojen lisäämä kilpailu sähkömarkkinoilla laskee VTT:n tutkimuksen mukaan sähkön hintaa Suomessa kolmesta yhdeksään prosenttia. Tämä merkitsee suomalaisille sähkönkuluttajille 100–300 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. United Powerin merikaapeli on vapaan kilpailun ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeä. Se ei estä mahdollisen kuudennen ydinvoimalan rakentamista, vaan tyydyttää teollisuuden ja kotitalouksien kasvavaa sähkön tarvetta jo vuodesta 2009. Kaapeliteitse tuotavasta sähköstä huolimatta suomalaiset ja pohjoismaiset tuottajat olisivat ylivoimaisesti tärkeimmät sähkön toimittajat Suomessa. Maamme sähkön kulutuksesta kaapelisähkön osuus olisi enintään 10 prosenttia, mikä on kaksi prosenttia Pohjoismaiden sähkön kulutuksesta. Kaapelihankkeella on myönteinen vaikutus lähialueiden ydinturvallisuuteen. Sähköstä kertyvät vientitulot parantaisivat venäläisen osapuolen taloudellisia mahdollisuuksia korvata vanhaa kapasiteettia uudella modernilla ja aiempaa turvallisemmalla tekniikalla. Uuden siirtoyhteyden rakentaminen Venäjältä tukee myös Suomen päästövähennystavoitteita. Vuotuisten päästöjen väheneminen jopa kahdella miljoonalla hiilidioksiditonnilla parantaisi myös merkittävästi Suomen mahdollisuuksia päästä Kioton sopimuksen mukaisiin tavoitteisiin.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.