Componenta Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2007

· Componenta-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 634,7 Me (362,1 Me).
· Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 38,2 Me (14,9 Me) ja tulos
rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 14,9 Me (5,0 Me).
· Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 162,9 Me (95,5 Me),
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,8 Me (4,2 Me) ja tulos
rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,1 Me (1,2 Me).
· Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos 2007 oli 1,97 e
(0,36 e). Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli 1,01 e (0,40 e).
· Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 jaetaan
osinkoa 0,50 e/osake.


Vuoden 2007 tapahtumat lyhyesti

Componenta myi helmikuussa koko 50 %:n omistusosuutensa osakkuusyhtiö
Ulefos NV AS:n osakkeista Cappelen Holding AS:lle. Kauppahinta
osakkeista oli 14,0 Me. Kaupasta Componenta kirjasi noin 6,4 Me:n
suuruisen myyntivoiton.

Componentan 19.2.2007 tekemä Turkin lain mukainen ostotarjous lopuista
Istanbulin pörssissä noteeratun Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n
(Döktas) osakkeista ja äänivallasta päättyi 5.3.2007. Ostotarjouksen
seurauksena Componenta omistaa vuoden 2007 päättyessä 92,6 % Döktasin
osakkeista.

Componenta allekirjoitti 6.3.2007 sopimuksen, jolla se myi MBO-kaupalla
Componenta Albin AB:n sen toimivalle johdolle. Myyntihinta oli 14,3 Me.
Componenta kirjasi kaupasta 13,0 Me:n suuruisen myyntivoiton.

Kesäkuussa Componenta päätti yhdistää Componenta Åmålin konepajan
toiminnan Componenta Främmestadiin Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen
tapahtui vuoden 2007 aikana ja projektista kirjattiin kertaluontoisiin
kuluihin 6,1 Me. Yhdistämisen odotetaan parantavan yksiköiden
yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta 2008 alkaen.

Componenta ilmoitti 23.8.2007 vahvistavansa toimintatapaansa uuden
1.10.2007 käyttöönotettavan organisaatiorakenteen avulla. Konsernin
nykyinen divisioonarakenne säilyy pääosin ennallaan. Döktas-divisioonan
uudeksi johtajaksi ja Componenta Döktas A.S:n toimitusjohtajaksi
nimitettiin 1.10.2007 alkaen Döktasin myyntijohtaja Hakan Göral.

Marraskuussa Componenta allekirjoitti Moventas Oy:n kanssa sopimuksen,
jonka mukaan konsernin valimot Iisalmessa ja Hollannin Heerlenissä
toimittavat vuosien 2008 - 2011 aikana Moventakselle valuja
tuulivoimalavaihdekomponentteihin yhteensä noin 70 Me:n arvosta.
Toimitussopimuksen johdosta Suomivalimossa Iisalmessa toteutetaan 6 Me:n
investoinnit tuotantokapasiteetin lisäämiseksi 70 %:lla kesällä 2008.
Samalla Componenta tiedotti lisäävänsä koneistuskapasiteettia Turkissa
rakentamalla uuden tehtaan Orhangaziin. Rakennusinvestoinnin on
tarkoitus valmistua kesällä 2008 ja se maksaa 3 Me. Orhangazin nykyinen
koneistuskapasiteetti on tarkoitus kaksinkertaistaa vuosina 2008 - 2009
tehtävillä 6 Me:n koneinvestoinneilla.

Componenta kirjasi Helsingin hovioikeuden antaman päätöksen aiheuttaman
korvausvelvollisuuden kokonaismäärän, 1,9 Me, yhtiön vuoden 2007
viimeisen vuosineljänneksen tulokseen kertaluontoisena eränä. Korvaus
koskee vuonna 1990 VR:n kanssa solmittua junanpyörien toimitussopimusta
ja vuosina 1991 ja 1992 tapahtuneita junanpyörätoimituksia.


Liikevaihto

Componentan tilinpäätös on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 634,7 Me (362,1 Me). Neljännen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 162,9 Me (95,5 Me).

Konsernin liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain vuonna 2007 oli
seuraava: työkoneteollisuus 36 % (26 %), raskas ajoneuvoteollisuus
27 % (43 %), kevyt ajoneuvoteollisuus 17 % (1 %), koneen rakennusteollisuus
11 % (17 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 8 % (12 %) ja muu myynti
1 % (1 %).

Konsernin liikevaihdon jakauma maantieteellisesti vuonna 2007 oli
seuraava: Pohjoismaat 28 % (49 %), muut Euroopan maat 63 % (45 %) ja
muut maat 9 % (6 %).

Konsernin tilauskanta vuoden 2007 lopussa oli 129,0 Me (95,4 Me).


Tulos

Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 38,2 Me (14,9 Me)
ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 14,9 Me
(5,0 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat -23,2 Me (-9,9 Me). Viimeisen
vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,8 Me
(4,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,1 Me
(1,2 Me).

Componentan liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 45,9 Me
(14,5 Me), tulos rahoituserien jälkeen 22,7 Me (4,6 Me) ja tilikauden
voitto 21,6 Me (3,5 Me).

Componentan verot olivat -1,1 Me (-1,1 Me). Taseeseen on kirjattu
laskennallisia verosaamisia, jotka ennakoidaan hyödynnettävän
Hollannissa vuonna 2008 ja Suomessa seuraavien 4 - 6 vuoden aikana.

Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos oli 1,97 e (0,36 e).
Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli 1,01 e (0,40 e).

Yhtiön sijoitettu pääoma tilikauden lopussa oli 370,9 Me (359,5 Me) ja
sijoitetun pääoman tuotto oli 12,8 % (6,6 %).

Componentan tärkeimpien tunnuslukujen kehitys viimeisen kolmen vuoden
aikana on ollut seuraava:


2005 2006 2007
Liikevaihto, Me 343,2 362,1 634,7
Liikevoitto, Me 9,9 14,5 45,9
Liikevoitto, % 2,9 4,0 7,2
Oman pääoman tuotto, % 4,2 5,9 23,1
Omavaraisuusaste, % 18,1 19,2 20,3Rahoitus

Vuonna 2002 liikkeeseen laskettua pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa
lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me.
Componenta-konsernilla oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista
pääomalainojen ja vaihdettavien pääomalainojen velkaosuutta jäljellä
yhteensä 55,3 Me. Vuoden 2007 aikana 4 601 Componentan vaihdettavaa
pääomalainaosuutta konvertoitiin osakkeiksi. Vaihdon seurauksena
Componentan osakemäärä kasvoi 920 200 osakkeella ja IFRS:n mukainen
taseen oma pääoma 7,8 Me:lla.

Componenta allekirjoitti 28.6.2007 uuden 200,0 Me:n viisivuotisen
syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen, joka korvasi konsernin aiemmat
rahoitussopimukset. Uusi rahoitusjärjestely vahvistaa Componentan
rahoitusasemaa. Rahoitussopimuksessa ovat mukana Swedbank AB (publ.),
Nordea Pankki Suomi Oyj, OKO Pankki Oyj, Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG, ABN Amro Bank N.V., Danske Bank A/S ja HSH-Nordbank AG.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat vuoden lopussa 143,2 Me. Lisäksi
konsernilla on 150,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat
ilman 55,3 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 187,4 Me (186,9 Me).
Nettovelkaantumisaste oli 241,3 % (270,7 %). Yhtiön nettovelat suhteessa
omaan pääomaan oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan
luettuna olivat 120,2 % (118,8 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla,
jolla osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen
myyntisaatavien määrä vuoden lopussa oli 43,5 Me (33,0 Me).

Componentan liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2007 oli 42,6 Me
(26,2 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat 11,0 Me (1,6 Me).
Investointien nettorahavirta oli -38,6 Me (-104,2 Me), joka sisältää
konsernin tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja
ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden
kassavirran.

Konsernin omavaraisuusaste oli 20,3 % (19,2 %). Konsernin omat pääomat
31.12.2007 oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien
suhteessa taseen loppusummaan olivat 31,4 % (32,5 %).

Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön
lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2007 olivat 124,3 Me
(107,7 Me). Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset
yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille 31.12.2007 olivat
0,3 Me (0,3 Me).


Liiketoimintadivisioonien kehitys

Componentalla oli vuonna 2007 kolme divisioonaa: Valimot, Konepajat ja
Döktas. Näiden lisäksi raportoinnissa oli mukana Muu liiketoiminta, joka
sisältää konsernin palveluyhtiöt, Componenta Wirsbon takomot, myynti- ja
logistiikkayhtiö Componenta UK:n, Componenta Pistonsin, myydyn
Componenta Albinin liiketoiminnan, osuuden myydystä osakkuusyhtiö Ulefos
NV:stä, sekä kiinteistöyhtiöt ja konsernin hallintotoiminnot.


Valimot-divisioona

Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Suomessa Karkkilassa,
Porissa, Pietarsaaressa ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja
Heerlenissä sijaitsevat valimot.

Valimot-divisioonan liikevaihto vuonna 2007 oli 241,7 Me (224,5 Me) ja
liikevoitto 16,7 Me (6,6 Me). Divisioonan liikevoitto parani selvästi
edellisvuodesta lähinnä volyymikehityksen ja toiminnan tehostumisen
seurauksena. Karkkilan ja Heerlen Furan -valimoiden liiketulokset
paranivat huomattavasti. Valimot-divisioonan neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 64,2 Me (56,8 Me) ja liikevoitto 4,7 Me (1,6 Me).


Konepajat-divisioona

Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitseva konepaja
Främmestad, Suomessa Lempäälässä ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat
sekä Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot.

Konepajat-divisioonan liikevaihto vuonna 2007 oli 158,6 Me (137,9 Me) ja
liikevoitto 5,0 Me (5,8 Me).

Componenta yhdisti vuoden 2007 aikana Componenta Åmålin konepajan
toiminnan Componenta Främmestadiin Ruotsissa. Yhdistymisellä
varmistetaan suuremmasta yksikkökoosta ja toimintojen tehostumisesta
aikaansaatava pitkän aikavälin kilpailukyky. Yhdistymisen odotetaan
parantavan yksiköiden yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta
2008 alkaen.

Konepajat-divisioonan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli
41,7 Me (36,7 Me) ja liikevoitto 1,1 Me (1,8 Me).

Valimot- ja Konepajat-divisioonien tilauskantojen esittäminen erikseen
ei ole perusteltua johtuen Componentan toimitusketjusta. Divisioonien
yhteenlaskettu tilauskanta vuoden lopussa oli 66,5 Me (52,0 Me).


Döktas-divisioona

Döktas-divisioonan muodostavat Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja
konepaja sekä Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja. Suluissa
esitetyt taloudelliset luvut ovat vuoden 2006 lukuja, jolloin Döktas ei
kuulunut Componenta-konserniin.

Döktas-divisioonan liikevaihto vuonna 2007 oli 232,5 Me (218.2 Me) ja
liikevoitto oli 14,4 Me (24,2 Me). Tilauskanta vuoden lopussa oli
46,1 Me (34,7 Me). Divisioonan liiketulokseen katsauskaudella vaikuttivat
raaka-aineiden hinnannousu, epäedullinen valuuttakurssikehitys ja
alumiinivanteiden alhainen myynti. Divisioonan viimeisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 55,7 Me (57,1 Me) ja liikevoitto
2,3 Me (6,3 Me).

Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja konepaja toimittavat
asennusvalmiita valukomponentteja lähinnä työkoneteollisuudelle ja
kevyelle ajoneuvoteollisuudelle. Componenta Döktas Orhangazin
liikevaihto vuonna 2007 oli 156,4 Me ja liikevoitto 10,8 Me
(6,9 % liikevaihdosta).

Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja valmistavat pääosin
alumiinisia painevalukomponentteja ja alumiinivanteita. Componenta
Döktas Manisan liikevaihto vuonna 2007 oli 76,1 Me ja liikevoitto 3,6 Me
(4,7 % liikevaihdosta).


Muu liiketoiminta

Muu liiketoiminta sisältää palveluyhtiöt, Componenta Wirsbon takomot,
myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK:n, Componenta Pistonsin,
myydyn Componenta Albinin liiketoiminnan, osuuden myydystä osakkuusyhtiö
Ulefos NV:stä, kiinteistöyhtiöt ja konsernin hallintotoiminnot.

Muun liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2007 oli 151,0 Me (89,1 Me) ja
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2,4 Me (2,7 Me). Tilauskanta
vuoden 2007 lopussa oli 16,4 Me (8,8 Me). Neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 40,5 Me (25,4 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia
eriä 0,0 Me (0,8 Me).

Componenta Wirsbon takomoiden liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani
edellisvuoteen verrattuna. Samaten myynti- ja logistiikkayhtiö
Componenta UK:n liikevaihto nousi edellisvuodesta ja liikevoitto parani
edellisvuoteen verrattuna.


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä. Osakepääoma oli tilikauden päättyessä 21,9 Me (20,0 Me).
Osakkeen kurssi vuoden 2007 lopussa oli 8,37 euroa (8,59 euroa). Vuoden
keskikurssi oli 11,05 euroa, alin kurssi 8,17 euroa ja ylin kurssi
14,37 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli vuoden lopussa 91,6 Me
(86,1 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 52 %
(57 %) osakekannasta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeiden
lukumäärä 31.12.2007 oli 10 942 498 (10 022 298).

Varsinainen yhtiökokous 26.2.2007 päätti hallituksen esityksen
mukaisesti, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osaketta
kohden.

Componenta sai 8.5.2007 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen
määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä
ja osakepääomasta on alittanut 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin
8.5.2007. Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus
Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.12.2007 oli 3,3 %.

Componenta Oyj:n vuonna 2006 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta
pääomalainasta on katsauskauden aikana 2 907 lainaosuutta vastaan
merkitty 581 400 Componenta Oyj:n uutta osaketta. Componenta Oyj:
n osakepääoma nousi lainaosuuksien vaihdon perusteella yhteensä
1 162 800 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4 069 800 eurolla.

Componenta Oyj;n vuonna 2005 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta
pääomalainasta on 1 694 lainaosuutta vastaan merkitty 338 800 Componenta
Oyj:n uutta osaketta. Componenta Oyj:n osakepääoma nousi lainaosuuksien
vaihdon perusteella yhteensä 677 600 eurolla ja ylikurssirahasto
2 710 400 eurolla.


Osakepohjainen kannustusjärjestelmä

Componenta Oyj:n hallitus päätti 3.4.2007 yhtiökokoukselta saamansa
valtuutuksen perusteella osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä
kaudelle 2007 - 2009. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden
ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot
maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön osakkeina ja
osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat
verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa
osakkeita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä.

Kannustusjärjestelmän mahdollinen tuotto perustuu konsernin tulokseen
rahoituserien jälkeen ja konsernin sijoitetun pääoman tuottoon. Vuoden
2007 lopussa kohderyhmään kuului 34 henkilöä. Mikäli järjestelmän
tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmässä maksetaan
palkkiona enintään 180 000 Componenta Oyj:n osaketta. Järjestelmän
2007 osalta tullaan allokoimaan enintään 3 000 kappaletta Componenta Oyj:n
osakkeita. Toimitusjohtajan osuus tästä kokonaismäärästä on enintään
600 kappaletta ja muiden avainhenkilöiden osuus yhteensä enintään
2 400 kappaletta. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja vuonna 2007 oli
0,05 miljoonaa euroa. Hallitus on päättänyt allokoida vuoden 2008
järjestelmään enintään 70 000 kappaletta Componenta Oyj:n osakkeita.
Toimitusjohtajan osuus tästä on enintään 18 000 osaketta.


Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Hallitus voi 26.2.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella
päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Osakkeiden hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta
siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden, optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin:


1. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden
antamisesta sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta
päättää suunnatusta osakeannista.

2. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt kumpaakaan saamaansa valtuutusta.


Investoinnit

Katsauskauden Componentan tuotannollisten investointien määrä oli
23,6 Me (12,1 Me). Investointien nettorahavirta oli -38,6 Me (-104,2 Me).


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 26.2.2007 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo
Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän muodostivat vuoden lopussa toimitusjohtaja Heikki
Lehtonen, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, Konepajat-
divisioonan johtaja Michael Sjöberg, Döktas-divisioonan johtaja Hakan
Göral, myyntijohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki,
liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Sipola, investoinneista vastaava
johtaja Yaylalý Günay ja viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori.

Componenta Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 2.1.2008
alkaen nimitettiin Mika Hassinen.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2007 oli 4 206 (2 196).
Konsernin henkilömäärä vuoden lopussa oli 4 158 (4 316). Konsernin
henkilömäärä vuoden lopussa vuokratyövoima mukaan lukien oli
5 064 (5 249). Maantieteellisesti koko henkilöstö jakautui siten, että
kauden lopussa Turkissa oli 51 %, Suomessa 22 %, Hollannissa 17 % ja
Ruotsissa 10 % henkilöstöstä.


Ympäristö

Componenta on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tuotannon
ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Konsernin ympäristöpolitiikan
päämääränä on energian ja raaka-aineiden kulutuksen, hiukkas- ja VOC-
päästöjen sekä toiminnan aiheuttaman ympäristömelun vähentäminen,
jätteiden lajittelun tehostaminen ja hyötykäyttöön kelpaamattoman
jätteen määrän vähentäminen.

Componenta-konsernin yksi merkittävimmistä ympäristönäkökohdista on
energiankäyttö. Vuonna 2007 konserni käytti energiaa 814 GWh (809 GWh).
Suurin osa, 68 % käytetystä energiasta on sähköenergiaa. Valimot
kuluttavat yli 90 % kaikesta energiasta, sillä varsinkin valimoiden
sulatusprosessit käyttävät paljon energiaa. Vuonna 2007 tuotantoon
suhteutettu energiankulutus Componenta-konsernin valimoissa pieneni noin
5 % vuoteen 2006 verrattuna.

Componenta julkaisee vuoden 2007 ympäristöraportin kevään 2008 aikana.


Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vuoden 2007 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoiminnassa
työskenteli 89 henkilöä, mikä vastaa 2 %:a koko yhtiön henkilöstöstä.
Vuonna 2007 Componentan tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,3 Me
(1,4 Me). Tämä on 0,4% (0,4 %) koko konsernin liikevaihdosta.


Riskit

Componenta-konsernin pääraaka-aineen kierrätysmetallin hinnanvaihtelut
vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Kierrätysmetallin hinnan
noustessa raaka-aineen hinnannousua pystytään siirtämään asiakkaille
toimitettaviin tuotteisiin viiveellä, ja siksi kierrätysmetallin
hinnannousu pienentää hetkellisesti katteita. Kierrätysmetallin hinnan
laskiessa konsernin katteet paranevat jonkin aikaa.

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun
sähkön spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta konsernin tulokseen
suojaudutaan ostetuilla sähkötermiineillä. Konsernin tuotantolaitosten
ennustetun seuraavan 12 kuukauden sähkönkulutuksen suojausastetavoite on
90 %, sitä seuraavan vuoden 60 % ja kolmannen vuoden 40 %. Kaupankäynti
sähkötermiineillä on ulkoistettu. Sähkönhinnan nousu pyritään siirtämään
asiakkaille erillisellä sähkölisällä.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja
vastuuvakuutusriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan
Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti.
Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta
epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin
tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien hallinta on
keskitetty konsernin rahoitusosastolle.

Componentalle syntyi Döktasin oston myötä merkittävä Turkin liira
–positio. Yhtiö suojaa sekä translaatio- että transaktio-positiotaan
rahoituspolitiikan mukaisesti. Suojauksesta huolimatta Turkin liiran
muutokset suhteessa muihin valuuttoihin, erityisesti euroon,
Yhdysvaltain dollariin ja Iso-Britannian puntaan, voivat vaikuttaa
yhtiön tulokseen lyhyellä aikavälillä.

Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä.
Tilikaudelle 2007 ei ole kirjattu merkittäviä luottotappioita.

Yhtiön rahoitussopimuksissa on normaalien kovenanttiehtojen lisäksi
lausekkeita, joiden perusteella yhtiön lainat voivat erääntyä
ennenaikaisesti, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen
ostotarjouksen seurauksena. Yhtiöllä ei ole muita merkittäviä
sopimuksia, jotka tulevat voimaan tai joita voidaan muuttaa tai joiden
voimassaolo voi päättyä, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen
ostotarjouksen seurauksena.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Componenta ilmoitti 15.1.2008, että konsernin tilivuoden 2007 tulos
rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me (5,0 Me) ja
tulos jäi alle aiemmin annetun ennusteen. Samaan aikaan konsernin
valimoissa ja konepajoissa tuotantokapasiteetin käyttöasteet ovat
korkeat markkinoiden hyvästä kysyntätilanteesta johtuen. Sen johdosta
Suomen Karkkilan ja Turkin Orhangazin valimoissa tuotantokapasiteettia
lisätään noin 12 Me:n investoinneilla, jotka toteutetaan vuoden 2008
kuluessa ja joiden myötä konsernin valukapasiteetti kasvaa noin 45 000
tonnilla mahdollistaen noin 65 Me:n vuotuisen lisämyynnin.

Componenta sai 16.1.2008 Etra Invest Oy:tä ilmoituksen, että Etra Invest
Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt
25 % rajan osakekaupalla, joka tehtiin 16.1.2008. Etra Invest Oy:n
omistamien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta 16.1.2008 oli 26,16 % ja vastaavasti sen hallussa olevien
vaihdettavien pääomalainojen osuus oli 1,69 %.

Componenta-konsernin myynti- ja tuotekehitysjohtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 25.1.2008 diplomi-insinööri, MBA Timo
Laitinen (45). Hänen vastuullaan on koko asiakasrajapinnan hallinta,
joka jakautuu myyntiin ja asiakashallintaan sekä tuotekehitykseen. Timo
Laitinen aloittaa Componentassa 3.3.2008.

Componenta allekirjoitti 28.1.2008 sopimuksen Metso Foundries Jyväskylä
Oy:n kanssa Metson automaattikaavauslinjan tuotantoon liittyvän
teknologian siirrosta Componentalle. Metso Foundries Jyväskylä Oy luopuu
kyseisen linjan tuotannosta 30.9.2008 mennessä. Tehdyllä
yhteistyösopimuksella mahdollistetaan Metson asiakkaiden valutoimitusten
häiriötön jatkuminen siirtymävaiheen aikana ja sen jälkeen.


Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 30,2 Me, josta
tilikauden voitto oli 10,6 Me. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2007 jaetaan osinkoa 0,50 euroa per osake eli yhteensä 5,5 Me
ja jätetään omaan pääomaan 24,8 Me. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei
tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna
hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Yhtiökokous

Componenta Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.2.2008 klo 11.00.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään
1 000 000 omaa osaketta.


Vuosikertomuksen julkaiseminen

Componenta Oyj julkistaa vuoden 2007 vuosikertomuksen viikolla 7.


Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2008 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asiakastoimialoilla ovat vuoden
2008 alussa hyvät. Componentan tilauskanta oli vuoden 2007 lopussa
35 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla, joka vastaa
kapasiteetin lähes täyttä käyttöastetta. Kansainvälinen
rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja epäedullinen valuuttakurssien kehitys
saattavat heikentää Componentan näkymiä vuoden 2008 aikana.

Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistämisellä sekä yksiköiden
toiminnan tehostamisella arvioidaan olevan positiivinen vaikutus
konsernin liikevoittoon vuonna 2008.

Componenta konsernin vuoden 2008 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja
tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä odotetaan
paranevan vuoden 2007 lukuihin verrattuna.


Konsernin tuloslaskelma

1.1.- 1.1.- 1.10.- 1.10.-
Me 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Liikevaihto 634,7 362,1 162,9 95,5
Liiketoiminnan muut
tuotot 21,1 0,8 0,4 0,2
Liiketoiminnan kulut -583,4 -332,8 -151,8 -87,9
Poistot ja
arvonalenemiset -26,6 -17,4 -7,0 -4,5
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta 0,1 1,8 0,0 0,6
Liikevoitto 45,9 14,5 4,6 3,8
% liikevaihdosta 7,2 4,0 2,8 4,0
Rahoitustuotot ja
-kulut -23,2 -9,9 -5,7 -3,0
Tulos rahoituserien
jälkeen 22,7 4,6 -1,1 0,9
% liikevaihdosta 3,6 1,3 -0,7 0,9
Verot -1,1 -1,1 0,1 -0,2
Tilikauden tulos 21,6 3,5 -1,0 0,7

Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 20,9 3,5 -0,9 0,7
Vähemmistölle 0,7 0,0 -0,1 0,0
21,6 3,5 -1,0 0,7
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos:
- laimentamaton, e 1,97 0,36 -0,09 0,10
- laimennusvaikutuksella
oikaistu, e 1,61 0,36 -0,04 0,10


Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä


1.1.- 1.1.- 1.10.- 1.10.-
Me 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Liikevaihto 634,7 362,1 162,9 95,5
Liiketoiminnan
muut tuotot 1,8 0,8 0,4 0,2
Liiketoiminnan
kulut -574,1 -332,6 -148,1 -87,8
Poistot ja
arvonalenemiset -24,4 -17,2 -6,4 -4,3
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta 0,1 1,8 0,0 0,6
Liikevoitto 38,2 14,9 8,8 4,2
% liikevaihdosta 6,0 4,1 5,4 4,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -23,2 -9,9 -5,7 -3,0
Tulos rahoituserien
jälkeen 14,9 5,0 3,1 1,2
% liikevaihdosta 2,4 1,4 1,9 1,3Konsernin tase

Me 31.12.2007 31.12.2006
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,4 2,0
Liikearvo 41,4 30,9
Sijoituskiinteistöt 1,8 1,9
Aineelliset hyödykkeet 244,9 245,1
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,3 7,4
Saamiset 4,3 1,0
Muut sijoitukset 0,9 0,5
Laskennalliset verosaamiset 9,4 8,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 305,5 297,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 82,5 78,5
Saamiset 81,7 93,3
Verosaamiset 0,2 0,0
Rahavarat 27,5 15,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 191,9 187,1
Varat yhteensä 497,3 484,2

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 21,9 20,0
Muu oma pääoma 69,4 35,1
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 91,3 55,1
Vähemmistöosuus 9,3 37,7
Oma pääoma yhteensä 100,6 92,8
Velat
Pitkäaikaiset
Pääomalaina 50,2 61,5
Korolliset velat 77,0 94,4
Korottomat velat 0,3 0,1
Varaukset 6,4 1,2
Laskennallinen verovelka 9,4 9,5
Lyhytaikaiset
Pääomalaina 5,2 2,9
Korolliset velat 137,9 107,8
Korottomat velat 105,9 106,9
Tuloverovelat 0,9 2,0
Varaukset 3,5 4,9
Velat yhteensä 396,7 391,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 497,3 484,2Rahavirtalaskelma


1.1.- 1.1.-
Me 31.12.2007 31.12.2006
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos
rahoituserien jälkeen 22,7 4,6
Poistot ja arvonalennukset 26,6 17,4
Rahoituksen tuotot ja kulut 23,2 9,9
Muut tuotot ja kulut
sekä muut korjaukset -15,1 0,2
Käyttöpääoman muutokset 11,0 1,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 68,5 33,7
Saadut ja maksetut
korot ja osinkotuotot -23,1 -7,6
Maksetut verot -2,8 0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 42,6 26,2
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -22,3 -7,0
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden myynti 0,1 0,1
Muut investoinnit ja
myönnetyt lainat -0,7 -
Muut luovutustulot ja
lainasaamisten takaisinmaksut 24,5 -
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla -40,2 -97,4
Investointien nettorahavirta -38,6 -104,2
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot -3,3 0,0
Osakeannista saadut
maksut ( vvk) 0,0 1,6

Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman
osuuden lisäys (+)/vähennys (-) 0,0 2,2
Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,3 -2,2
Lyhytaikaisten lainojen
lisäys (+)/vähennys (-) 44,2 26,1
Pitkäaikaisten lainojen
lisäys (+)/vähennys (-) -30,5 60,4
Rahoituksen nettorahavirta 7,2 88,1
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 11,2 10,0
Rahavarat tilikauden alussa 15,3 5,3
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus 1,0
Rahavarat tilikauden lopussa 27,5 15,3
Muutos tilikauden aikana 11,2 10,0
Laskelma oman pääoman muutoksista

Kerty-
Yli- Muut neet Vähem- Oma
Osake- kurssi- rahas- Muunto- voitto- Yh- mistö- pääoma
Me pääoma rahasto tot ero varat teensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2006 19,3 11,6 2,4 0,1 15,3 48,5 0,1 48,6
Johdannaiset -0,1 -0,1 -0,1
Muut muutokset 0,1 0,3 0,4 0,4
Osakepääoman
korotus (optiot) 0,8 0,8 0,0 1,6 1,6
Vähemmistöosuus 0,0 37,7 37,7
Vvk-lainan oman
pääoman osuus 1,2 1,2 1,2
Tilikauden voitto 3,5 3,5 0,0 3,5
Oma pääoma
31.12.2006 20,0 12,4 3,4 0,1 19,1 55,1 37,7 92,8

Kerty-
Yli- Muut neet Vähem- Oma
Osake- kurssi- rahas- Muunto- voitto- Yh- mistö- pääoma
Me pääoma rahasto tot ero varat teensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2007 20,0 12,4 3,4 0,1 19,1 55,1 37,7 92,8
Johdannaiset 0,3 0,3 0,3
Osakeperusteiset
maksut 0,0 0,0 0,0
Muuntoeron muutos 11,4 11,4 1,2 12,6
Muutos oman pääoman
suojauksessa -1,8 -1,8 -1,8
Osingonjako -2,5 -2,5 -0,8 -3,3
Osakepääoman
korotus, vvk-laina 1,8 2,5 3,4 7,8 7,8
Vvk-lainan oman
pääoman osuus 0,0 0,0 0,0
Vähemmistöosuuden
muutos 0,0 -29,5 -29,5
Tilikauden voitto 20,9 20,9 0,7 21,6
Oma pääoma
31.12.2007 21,9 14,9 7,2 9,8 37,5 91,3 9,3 100,6Tunnusluvut
31.12.2007 31.12.2006
Omavaraisuusaste, % 20,3 19,2
Oma pääoma/osake, e 8,34 5,50
Sijoitettu pääoma kauden
lopussa 370,9 359,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,8 6,6
Sijoitetun pääoman tuotto,
ilman kertaluontoisia eriä % 10,7 6,7
Oman pääoman tuotto, % 23,1 5,9
Oman pääoman tuotto, ilman
kertaluontoisia eriä % 12,2 6,4
Korolliset nettovelat,
pääomalaina velkana, Me 242,8 251,4
Net gearing, %, pääomalaina
velkana 241,3 270,7
Tilauskanta, Me 129,0 95,4
Bruttoinvestoinnit ilman
rahoitusleasinginvestointeja, Me 62,9 118,4
Bruttoinvestoinnit sis.
rahoitusleasing, Me 64,5 123,6
Bruttoinvestoinnit (sis.
rahoitusleasing), %
liikevaihdosta 10,2 34,1
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana 4 206 2 196
Henkilöstö kauden lopussa 4 158 4 316
Viennin ja ulkomaantoimintojen
osuus liikevaihdosta % 89,1 82,4
Vastuusitoumukset, Me 177,5 190,1


Osakekohtaiset tiedot
31.12.2007 31.12.2006
Osakemäärä tilikauden
lopussa, tuhatta kpl 10 942 10 022
Tulos/osake (EPS), e 1,97 0,36
Tulos/osake (EPS), e
laimennuksella 1,61 0,36
Oma pääoma/osake, e 8,34 5,50
Osinko/osake, e *) 0,50 0,25
Osinko/tulos, % 25,37 69,05
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,97 2,91
P/E-luku 4,25 23,72
Tilikauden viimeinen
pörssikurssi, e 8,37 8,59
*) Vuonna 2007 hallituksen esitys.Aineellisten hyödykkeiden ja liikearvon muutokset

Me 1-12/2007 1-12/2006
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno kauden alussa 545,1 339,4
Muuntoerot 13,8 2,5
Lisäykset 27,3 206,7
Tytäryritysten myynti -14,9 -
Vähennykset -3,1 -3,5
Hankintameno kauden lopussa 568,1 545,1

Kertyneet poistot kauden alussa -300,0 -176,8
Muuntoerot -7,7 -1,4
Lisäysten kertyneet poistot -2,0 -108,0
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot 2,1 3,1
Yritysmyyntien kertyneet poistot 10,5 -
Tilikauden poistot ja
arvonalennukset -26,2 -16,8
Kertyneet poistot kauden lopussa -323,2 -300,0
Tasearvo kauden lopussa 244,9 245,1

Liikearvo
Hankintameno kauden alussa 33,2 2,8
Lisäykset 7,8 30,4
Muuntoero 2,7 -
Hankintameno kauden lopussa 43,7 33,2
Kertyneet poistot kauden alussa -2,3 -2,3
Kertyneet poistot kauden lopussa -2,3 -2,3
Tasearvo kauden lopussa 41,4 30,9Segmentit

Ensisijainen segmentti

Valimot, Me 31.12.2007 31.12.2006
Varat 143,0 135,1
Velat 38,6 40,4
Investoinnit (sis. rahoitusleasing) 4,4 4,3
Poistot 12,6 11,2

Konepajat, Me 31.12.2007 31.12.2006
Varat 60,8 53,9
Velat 25,6 23,3
Investoinnit (sis. rahoitusleasing) 3,5 5,4
Poistot 3,5 3,4

Döktas, Me 31.12.2007 31.12.2006
Varat 210,7 192,4
Velat 34,6 33,1
Investoinnit (sis. rahoitusleasing) 13,8 -
Poistot 8,6 -


Toissijainen segmentti

Pohjoismaat, Me 31.12.2007 31.12.2006
Varat 254,3 235,2
Investoinnit (sis. rahoitusleasing) 7,3 10,2

Muut Euroopan maat, Me 31.12.2007 31.12.2006
Varat 243,0 249,0
Investoinnit (sis. rahoitusleasing) 16,2 1,9


Konsernin kehitys

Liikevaihto markkina-alueittain

Me 1-12/2006 1-12/2007
Pohjoismaat 177,1 183,5
Muu Eurooppa 162,6 421,8
Muut maat 22,5 29,4
Yhteensä 362,1 634,7


Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain


Me Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07
Pohjoismaat 45,6 47,3 35,4 48,8 53,7 46,5 38,5 44,9
Muu
Eurooppa 42,1 42,2 37,1 41,2 106,7 106,6 96,7 111,8
Muut maat 5,9 5,1 5,9 5,5 7,4 7,7 8,0 6,3
Yhteensä 93,6 94,6 78,4 95,5 167,9 160,7 143,2 162,9


Konsernin kehitys


Me 1-12/2006 1-12/2007
Liikevaihto 362,1 634,7
Liikevoitto 14,5 45,9
Nettorahoituskulut -9,9 -23,2
Tulos rahoituserien
jälkeen 4,6 22,7Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain


Liikevaihto, Me 1-12/2006 1-12/2007
Valimot 224,5 241,7
Konepajat 137,9 158,6
Döktas - 232,5
Muu liiketoiminta 89,1 151,0
Sisäiset ja
kertaluontoiset erät -89,4 -149,1
Componenta yhteensä 362,1 634,7

Liikevoitto, Me 1-12/2006 1-12/2007
Valimot 6,6 16,7
Konepajat 5,8 5,0
Döktas - 14,4
Muu liiketoiminta 2,7 2,4
Sisäiset ja
kertaluontoiset erät -0,6 7,5
Componenta yhteensä 14,5 45,9

Tilauskanta, Me 12/2006 12/2007
Valimot ja konepajat 52,0 66,5
Döktas 34,7 46,1
Muu liiketoiminta 8,8 16,4
Componenta yhteensä 95,4 129,0


Konsernin kehitys neljännesvuosittain


Me Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07
Liikevaihto 93,6 94,6 78,4 95,5 167,9 160,7 143,2 162,9
Liikevoitto 5,3 6,6 -1,2 3,8 26,2 11,3 3,9 4,6
Nettorahoituskulut -2,2 -2,5 -2,3 -3,0 -4,4 -6,2 -7,0 -5,7
Tulos
rahoituserien
jälkeen 3,1 4,1 -3,4 0,9 21,8 5,1 -3,1 -1,1Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain


Liikevaihto, Me Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07
Valimot 57,5 61,2 49,1 56,8 63,1 62,0 52,4 64,2
Konepajat 35,4 35,1 30,7 36,7 41,2 40,6 35,2 41,7
Döktas - - - - 61,5 60,2 55,2 55,7
Muu
liiketoiminta 25,1 23,5 15,1 25,4 41,3 36,5 32,6 40,5
Sisäiset ja
kertaluontoiset
erät -24,4 -25,2 -16,4 -23,4 -39,2 -38,6 -32,2 -39,1
Componenta
yhteensä 93,6 94,6 78,4 95,5 167,9 160,7 143,2 162,9

Liikevoitto, Me Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07
Valimot 2,9 4,2 -2,1 1,6 5,2 6,1 0,8 4,7
Konepajat 1,8 1,5 0,6 1,8 1,5 1,3 1,1 1,1
Döktas - - - - 5,2 4,7 2,2 2,3
Muu
liiketoiminta 0,6 0,9 0,4 0,8 1,5 0,3 0,7 0,0
Sisäiset ja
kertaluontoiset
erät -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 12,8 -1,0 -0,8 -3,5
Componenta
yhteensä 5,3 6,6 -1,2 3,8 26,2 11,3 3,9 4,6

Tilauskanta
kauden lopussa,
Me Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07
Valimot ja
konepajat 52,6 48,9 50,0 52,0 51,4 53,6 62,7 66,5
Döktas - - - 34,7 42,3 39,3 45,4 46,1
Muu
liiketoiminta 12,9 12,7 14,9 8,8 11,0 14,0 16,9 16,4
Componenta
yhteensä 65,5 61,6 64,9 95,4 104,7 106,9 125,0 129,0Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä

Me 1-12/2006 1-12/2007
Liikevaihto 362,1 634,7
Liikevoitto 14,9 38,2
Nettorahoituskulut -9,9 -23,2
Tulos rahoituserien
jälkeen 5,0 14,9


Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain ilman kertaluontoisia
eriä

Liikevoitto, Me 1-12/2006 1-12/2007
Valimot 6,6 16,7
Konepajat 5,8 5,0
Döktas - 14,4
Muu liiketoiminta 2,7 2,4
Sisäiset erät -0,2 -0,3
Componenta yhteensä 14,9 38,2


Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä


Me Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07
Liikevaihto 93,6 94,6 78,4 95,5 167,9 160,7 143,2 162,9
Liikevoitto 5,3 6,6 -1,2 4,2 13,3 11,3 4,9 8,8
Nettorahoituskulut -2,2 -2,5 -2,3 -3,0 -4,4 -6,2 -7,0 -5,7
Tulos
rahoituserien
jälkeen 3,1 4,1 -3,4 1,2 8,9 5,1 -2,1 3,1


Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain ilman
kertaluontoisia eriä


Liikevoitto,
Me Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07
Valimot 2,9 4,2 -2,1 1,6 5,2 6,1 0,8 4,7
Konepajat 1,8 1,5 0,6 1,8 1,5 1,3 1,1 1,1
Döktas - - - - 5,2 4,7 2,2 2,3
Muu
liiketoiminta 0,6 0,9 0,4 0,8 1,5 0,3 0,7 0,0
Sisäiset erät -0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -1,0 0,1 0,7
Componenta
yhteensä 5,3 6,6 -1,2 4,2 13,3 11,3 4,9 8,8
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2007

Osuus
Osakkaan nimi Osakkeet äänivallasta
1 Lehtonen Heikki 4 058 674 37,09 %
Cabana Trade S.A. 3 801 988
Oy Högfors-Trading Ab 256 686
2 Etra-Invest Oy Ab 2 550 000 23,30 %
3 Inkinen Simo-Pekka 361 680 3,31 %
Inkinen Simo-Pekka 357 680
Väli-Gunnarla Avoin Yhtiö 4 000
4 OP-Suomi Pienyhtiöt 269 179 2,46 %
5 FIM Fenno Sijoitusrahasto 207 478 1,90 %
6 Lehtonen Anna-Maria 178 823 1,63 %
7 Bergholm Heikki 165 000 1,51 %
8 Laakkonen Mikko 160 000 1,46 %
9 Sijoitusrahasto Mandatum Suomi
Kasvuosake 97 500 0,89 %
10 Fondita Nordic Micro Cap
Sijoitusrahasto 90 000 0,82 %
11 Lehtonen Yrjö M 85 040 0,78 %
12 SR eQ Suomi Pienyhtiöt 65 345 0,60 %
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen 57 600 0,53 %
14 Seppo Saario Oy 55 000 0,50 %
15 Sijoitusrahasto eQ Suomiliiga/Sijoitus 51 556 0,47 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet 302 345 2,76 %
Muut osakkaat 2 187 278 19,99 %
Yhteensä 10 942 498 100,00 %


Hallituksen jäsenten omistusosuus on 38,8 %. Kaikilla osakkeilla on
yhtäläinen äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan
osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 32,0 %:iin.

Helsinki 30. tammikuuta 2008

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen Mika Hassinen
toimitusjohtaja talousjohtaja
puh. 010 403 00 puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit