Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.2.2007 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa kaksikymmentäviisi (25) senttiä osakkeelta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

•Poistettiin määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta (3§).
•Todettiin, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistettiin (4§).
•Muutettiin yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden lain terminologiaa (7§).
•Muutettiin yhtiökokouskutsun toimitustapaa siten, että kutsu on julkaistava myös pörssitiedotteella (10§).
•Muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia (12§).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden antamisesta sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Helsinki 26. helmikuuta 2007

COMPONENTA OYJHeikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Matti Kivekäs
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit