Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2002

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2002 Componenta-konsernin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 47,1 Me (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 56,3 Me). Konsernin liikevoitto oli 1,1 Me (3,8 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -1,0 Me (1,9 Me). Osakekohtainen tulos oli -0,06 e (0,17 e). Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 30,1 prosenttia (32,0 % 31.12.2001). Liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja voiton rahoituserien jälkeen paranevan vuoden toisella neljänneksellä. Konsernin tilauskanta kauden lopussa oli 28,2 Me (26,5 Me 31.12.2001). Markkinat Viime vuoden lopun tapahtumien vaikutus maailmantalouden kasvuun vuonna 2002 näyttää viimeaikaisten talousennusteiden perusteella jäävän pelättyä vähäisemmäksi. Investointitavaroiden kysynnän uskotaan kääntyvän nousuun kuitenkin vasta vuoden jälkipuoliskolla. Componentan asiakastoimialoilla epävarmuus maailmantalouden kehityssuunnasta on näkynyt alkuvuonna vaimeana kysyntänä. Jo edellisvuonna alkanut raskaiden kuorma-autojen kysynnän lasku on jatkunut Euroopassa alkuvuoden aikana. Kotimaisten koneiden- ja laitteiden valmistajien komponenttien kysyntä on niin ikään heikentynyt tilauskantojen supistumisen myötä. Pitkistä tilausten läpimenoajoista johtuen kysynnän mahdollinen elpyminen näkyy vasta viiveellä. Myös Euroopan työkonevalmistajien kysyntä on jatkunut vaimeana. Tämän lisäksi energiamarkkinoiden epävarmuus USA:ssa on lykännyt tuulivoimalakomponenttien toimituksia. Liikevaihto Konsernin liikevaihto oli 47,1 Me (56,3 Me). Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 28,2 Me (33,5 Me, 31.12.2001 26,5 Me). Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 75 % ( 74 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 25 %, muut Pohjoismaat 54 %, Keski-Eurooppa 19% ja muut maat 2 %. Tulos ja rahoitus Componenta-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 1,1 Me (3,8 Me), ja tulos rahoituserien jälkeen oli -1,0 Me (1,9 Me). Tulokseen ei sisälly nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä eikä myöskään muita kertaluontoisia eriä (vuonna 2001 vastaavalla jaksolla 1,0 Me). Konsernin rahoituskulut olivat 2,1 Me (1,9 Me). Konsernin nettotulos oli -0,6 Me (1,6 Me). Konsernin tulosta laskivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna selvästi pienempi myynti (-9,2 Me) sekä kertaluonteisten nettotuottojen puuttuminen. Katsauskauden aikana toteutettu enimmillään vuoteen 2009 ulottuva pääomalainajärjestely vahvistaa merkittävästi konsernin rahoitusrakennetta. Käyttämättömät pitkäaikaiset luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 28 Me. Konsernireservi ja pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien omavaraisuusaste oli 30,4 % (31,0 %). Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 30,1 % (25,5 %). Valu- ja muut komponentit Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto katsauskaudella oli 38,8 Me (45,2 Me) ja liikevoitto 1,4 Me (3,4 Me). Tilauskanta 31.3.2002 oli 22,9 Me (27,0 Me, 31.12.2001 22,0 Me). Komponenttien toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle jäivät katsauskaudella 11 % alle edellisvuoden vastaavan jakson tason. Toimitusmäärät pysyivät kuitenkin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tasolla. Toimitukset energia- ja voimasiirtoteollisuuden asiakkaille olivat 14 % suuremmat kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kehitykseen on vaikuttanut edelliskesänä hankittu Componenta Nisamo. Tuulivoimalakomponenttien toimitukset jäivät suunniteltua alhaisemmalle tasolle USA:n energiamarkkinoiden epävarmuuden lykättyä komponenttien toimituksia ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle. Toimitukset katsauskaudella jäivät viime vuoden viimeisen neljänneksen tasolle. Komponenttitoimitukset koneiden ja laitteiden valmistajille sekä off- road-teollisuudelle laskivat kumpikin noin viidenneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon pysyen kuitenkin viime vuoden lopun tasolla. Osa liikevaihdon pienenemisestä on seurausta Alvestan valimon tervehdyttämistoimiin liittyvistä tuoterationalisoinneista sekä Osbyn yksikön toiminnan lopettamisesta. Konsernin tulosta rasittaneessa Alvestan yksikössä rakennemuutosohjelma on saatettu loppuun. Katsauskaudella yksikön liiketulos kääntyi nousuun jääden vielä lievästi tappiolliseksi. Osbyn konepajan alasajo on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja tuotanto yksikössä loppui maaliskuussa. Tuotesiirrot Componentan muihin Ruotsin yksiköihin on pääsääntöisesti toteutettu. Toiminta Osbyssa loppuu kokonaisuudessaan toukokuussa. Osbyn yksikön alasajokustannukset kirjattiin jo Componenta-konsernin vuoden 2001 tulokseen. Hammastettujen komponenttien myynti Componenta Albinista on kasvanut odotusten mukaisesti viime vuoden lopusta ja ylittänyt edellisvuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tason. Albinissa alkuvuoden aikana toteutettu työstökoneinvestointi nostaa yksikön tuotantokapasiteettia ja tehostaa sen toimintaa. Muu liiketoiminta ja osakkuusyhtiöt Componentan muu liiketoiminta koostuu pääosin Wirsbon yksikön takomoista sekä Trarydin metallivalimosta. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 7,9 Me (8,9 Me) ja liikevoitto 0,3 Me (0,3 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 5,4 Me (5,8 Me, 31.12.2001 4,6 Me). Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysynnän lasku on näkynyt myös Componenta Wirsbon takeiden toimitusmäärissä, jotka ovat edellisvuoden vastaavaa jaksoa alemmat. Componenta Trarydin valmistamien alumiini- ja kuparikomponenttien kysyntä on puolestaan ollut hyvä, ja yksikön myynti on noussut edellisvuodesta. Componentan osakkuusyhtiöt ovat konserniin aiemmin kuuluneista yhtiöistä yhteistyökumppaneiden kanssa muodostettuja yrityksiä. Tammikuussa Componenta nosti omistusosuuttaan osakkuusyhtiö Thermia AB:ssä 30 prosentista 36 prosenttiin. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitossa oli -0,4 Me (-0,7 Me). Tulosta nosti Thermian ennakoitua parempi vuoden 2001 tulos, joka kirjautuu Componentan vuoden 2002 tulokseen. Tulosta laski Ulefos NV:n edellisvuotta huonompi tulos alkuvuonna. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 1,0 Me (4,3 Me). Suurimmat tuotannolliset investointikohteet olivat Albinin ja Nisamon uudet tuotantolinjat sekä edellisvuonna aloitettu Wirsbon puristinlinjainvestointi. Tuotannollisten investointien lisäksi konserni kasvatti osuuttaan Thermia AB:ssa. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,1 Me (36,5 Me). Componenta-konsernin koko vuoden tuotannollisten investointien arvioidaan olevan enintään 7,5 Me. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Katsauskauden päättyessä Componenta Oyj:n osakkeen kurssi oli 2,38 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 2,13 euroa ja ylin kurssi 2,70 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 22,9 Me. Osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella oli 2,8 % osakekannasta. Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko 0,15 euroa osakkeelta maksettiin 22.2.2002. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Pääomalaina Componenta Oyj tarjosi tytäryhtiönsä Componenta Finance Oyj:n vuoden 1997 pääomalainojen haltijoille mahdollisuutta vaihtaa lainansa Componenta Oyj:n liikkeelle laskemaan uuteen pääomalainaan. Pääomalainan merkintäaika oli 4.2. - 15.2.2002. Tarjouksen seurauksena 99,4 % Componenta Finance Oyj:n pääomalainoista vaihdettiin Componenta Oyj:n uuteen pääomalainaan. Componenta Oyj:n liikkeelle laskeman pääomalainan määrä oli 25 101 000 euroa ja laina-aika on 15.2.2002 - 19.3.2009. Lainalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 4 % yli 12 kuukauden Euribor-koron. Lainaa lyhennetään vuosittain 10 %, ja ensimmäinen lyhennys oli 19.3.2002. Componenta Oyj:llä on lisäksi mahdollisuus lyhentää pääomalainaa vuosittain koronmaksupäivänä enemmän kuin 10 %. Componenta Finance Oyj:n pääomalainat olivat kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n hallussa maaliskuun lopussa. Toinen Componenta Finance Oyj:n pääomalainoista oli kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä, ja kaupankäynti pörssissä kyseisellä pääomalainalla lopetettiin 25.3.2002. Joulukuussa 2001 liikkeelle laskettu pääomalaina mukaan lukien Componenta Oyj:llä on 19.3.2002 tapahtuneen lyhennyksen jälkeen pääomalainoja yhteensä 28 590 900 euroa. Hallitus ja johto Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.2.2002 uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Heikki Bergholm Jouko Koskisen jättäessä hallituksen. Componenta Oyj:n hallitukseen kuuluvat Olli Reenpää, Juhani Mäkinen, Heikki Bergholm, Antti Lehtonen ja Heikki Lehtonen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Olli Reenpään ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, varatoimitusjohtaja Yrjö Julin (30.4.2002 saakka), talousjohtaja Sirpa Koskinen, myyntijohtaja Jari Leino, tuotantoryhmä 1:n johtaja Bengt Christensson, tuotantoryhmä 2:n johtaja Lauri Huhtala, tuotantoryhmä 3:n johtaja Olli Karhunen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Tulevaisuuden näkymät Usealla teollisuuden toimialalla on käyttämätöntä kapasiteettia, mikä pienentänee teollisuuden välitöntä investointitarvetta maailmantalouden ennakoidun elpymisen toteutuessa. Mikäli ennustettu talouskasvu toteutuu ja teollisuuden käyntiasteet nousevat, kone- ja laiteinvestoinnit kasvanevat vuoden loppua kohden. Odotetun talouskasvun elpymisen vaikutukset Componentan asiakastoimialoille ajoittunevat vuoden jälkipuoliskolle. Componentan tilauskertymissä ja tilauskannoissa on näkynyt nousua vuodenvaihteen tasoista, etenkin raskas ajoneuvo sekä energia- ja voimansiirtotoimialoilla. Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysynnän uskotaan vuonna 2002 pienenevän. Myös pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden tuotannon oletetaan supistuvan vuonna 2002 edellisvuoteen verrattuna huolimatta vuoden jälkipuoliskolle ennakoidusta kysynnän elpymisestä. Tuulivoimalarakentamisen kasvun arvioidaan palautuvan vuoden toisella neljänneksellä aiemmalle kasvu-uralle. Tilauskannan ja toteutuneen tilauskertymän perustella Componenta- konsernin vuoden toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen paranevan vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/15/20020415BIT00060/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/15/20020415BIT00060/wkr0002.pdf The full report

Tilaa