Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008

· Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 386,0 Me (328,6 Me).
· Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 46,2 Me (22,9 Me).
· Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 33,5 Me
(14,0 Me).
· Osakekohtainen laimentamaton tulos ilman kertaluontoisia eriä oli
2,20 e (0,94 e).
· Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 201,0 Me
(160,7 Me), liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 23,1 Me (9,5 Me) ja
tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 18,6 Me (5,1 Me).


Liikevaihto ja tilauskanta


Konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 386,0 Me (328,6 Me).
Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 19,6 %. Tilauskanta kesäkuun
lopussa oli 138,0 Me (106,9 Me).

Valimot-divisioonan myynti kasvoi 27,3 % edellisvuodesta ollen 159,2 Me
(125,1 Me).

Konepajat-divisoonan myynti kasvoi 14,5 % ollen 104,8 Me (91,5 Me).

Konepajat- ja Valimot-divisioonien yhteenlaskettu tilauskanta
katsauskauden lopussa oli 74,0 Me (58,1 Me). Divisioonien tilauskantojen
esittäminen erikseen ei ole perusteltua johtuen Componentan
toimitusketjusta.

Turkki-divisioonan (entinen Döktas-divisioona) liikevaihto kasvoi 19,7 %
ollen 141,7 Me (118,4 Me). Turkki-divisioonan tilauskanta katsauskauden
lopussa oli 48,1 Me (35,7 Me).

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti:
työkoneteollisuus 35 % (36 %), raskas ajoneuvoteollisuus 30 % (27 %),
autoteollisuus 14 % (16 %), dieselmoottorit ja tuulivoima 6 % (6 %),
koneenrakennusteollisuus 14 % (14 %) ja muut 1 % (1 %).

Tulos

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Componenta on soveltanut
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2007. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Konsernin katsauskauden liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli
46,2 Me (22,9 Me). Kaikkien divisioonien liiketulokset paranivat selvästi
edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät
myyntien ja ostojen valuuttakurssierot.

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -12,7 Me (-8,8 Me).
Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuodesta 3,9 Me lähinnä lainojen
valuuttakurssierojen johdosta.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli
33,5 Me (14,0 Me). Konserni kirjasi katsauskaudelle 0,045 Me:
n kertaluontoisen tulon Ekokem Oy:n osakkeiden myynnistä.

Katsauskauden tuloksen perusteella lasketut verot olivat -8,5 Me
(-1,5 Me).

Katsauskauden tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 25,1 Me (10,7 Me)
ja kertaerien kanssa vastaavasti 25,1 Me (25,4 Me).

Osakekohtainen laimentamaton tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 2,20 e
(0,94 e) ja vastaavasti kertaerien kanssa 2,20 e (2,36 e).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluontoisia eriä oli 25,7 % (12,4 %)
ja oman pääoman tuotto ilman kertaluontoisia eriä 51,7 % (22,2 %).

Rahoitus

Konsernilla oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainojen ja
vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 52,6 Me. Vuonna
2002 liikkeeseen laskettua pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa
lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me.
Katsauskauden aikana 6 Componentan vaihdettavaa pääomalainaosuutta
konvertoitiin osakkeiksi. Vaihdon seurauksena Componentan osakemäärä
kasvoi 1 200 osakkeella ja oma pääoma 10 800 eurolla. Vaihtamatta
olevilla pääomalainoilla ja vaihtovelkakirjalainoilla oli katsauskauden
lopussa merkittävissä 3 167 000 osaketta.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 98,2 Me.
Lisäksi konsernilla on 150,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset
nettovelat ilman 52,6 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 186,0 Me
(213,9 Me). Nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat omaan
pääomaan mukaan lukien oli 116,7 % (139,2 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla,
jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta.
Myytyjen myyntisaatavien määrä katsauskauden lopussa oli 59,7 Me
(33,5 Me).

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 26,0 Me (6,1 Me),
josta käyttöpääoman muutokset olivat -16,9 Me (-16,0 Me).
Investointien nettorahavirta oli -18,1 Me (-27,4 Me).

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 21,3 % (19,7 %).
Konsernin oma pääoma 30.6.2008 oman pääoman ehtoiset lainat omaan
pääomaan mukaan lukien, suhteessa taseen loppusummaan olivat 31,8 %
(30,7 %).


Liiketoimintadivisioonien kehitys


Componenta muutti raportointirakennettaan 1.1.2008, jolloin
Konepajat-divisioonaan siirrettiin Componenta Pistons muusta liiketoiminnasta ja
Orhangazin konepajatoiminnot Turkki-divisioonasta. Kaikki divisioonakohtaiset
vertailutiedot vuodelta 2007 on oikaistu tätä raportointirakennetta vastaavaksi.


Valimot


Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 159,2 Me (125,1 Me) ja
liikevoitto 21,3 Me, 13,4 % liikevaihdosta (11,3 Me, 9,0 %). Divisioonan
liikevoiton kehitykseen vaikuttivat positiivisesti hyvä volyymikehitys
ja toiminnan tehostuminen. Raaka-aineiden voimakkaan hintojen nousun
vuoksi Componenta otti katsauskaudella käyttöön uuden
hintojentasausjärjestelmän, jonka johdosta raaka-aineiden
hintavaikutukset päivittyvät oikea-aikaisemmin kuukausittain aiemman
vuosineljänneksittäin tapahtuneiden päivitysten sijaan.

Divisioonan toisen vuosineljänneksen myynti oli 86,1 Me (62,0 Me)
ja liikevoitto 12,4 Me (6,1 Me).


Konepajat


Konepajat-divisioonan katsauskauden liikevaihto oli 104,8 Me (91,5 Me)
ja liikevoitto 4,7 Me, joka vastaa 4,5 % liikevaihdosta (3,5 Me, 3,8 %).Divisioonan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 54,3 Me (45,5 Me)
ja liikevoitto 2,7 Me (1,7 Me).Turkki

Turkki-divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 141,7 Me (118,4 Me)
ja liikevoitto 20,0 Me, 14,1 % liikevaihdosta (8,0 Me, 6,8 %).
Divisioonan katsauskauden tulosta paransivat lähinnä hyvä
volyymikehitys, toiminnan tehostuminen ja Turkin liiran heikentyminen
suhteessa euroon. Katsauskauden aikana myös Turkissa otettiin käyttöön
sama raaka-aineiden hintojentasausjärjestelmä kuin Valimot-
divisioonassakin.

Turkki-divisioonan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 71,1 Me
(58,6 Me) ja liikevoitto 7,0 Me (2,8 Me).

Orhangazin liikevaihto katsauskaudella oli 103,9 Me (82,4 Me) ja
liikevoitto 14,4 Me (6,0 Me). Manisan katsauskauden liikevaihto oli
40,6 Me (39,3 Me) ja liikevoitto 6,1 Me (2,2 Me).


Muu liiketoiminta


Muu liiketoiminta sisältää Componenta Wirsbon takomot Ruotsissa,
myynti- ja logistiikkayhtiön Englannissa, kiinteistöyhtiöt ja konsernin
hallintotoiminnot.Muun liiketoiminnan liikevoitto katsauskaudella ilman
kertaluontoisia eriä oli 2,0 Me (1,3 Me).

Muun liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevoitto ilman
kertaluontoisia eriä oli 1,2 Me (0,0 Me).


Osakepääoma ja osakkeet


Componenta Oyj:n osake noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä. Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä katsauskauden
lopussa oli 10 943 698 osaketta. Osakepääoma oli katsauskauden
päättyessä 21,9 Me (21,7 Me). Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli
8,50 euroa (13,36 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 8,20 euroa,
alin kurssi 6,12 euroa ja ylin kurssi 10,42 euroa. Osakekannan markkina-arvo
oli kauden lopussa 93,0 Me (145,1 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto
katsauskaudella 16,2 % (27,5 %) osakekannasta.


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä perustuu Componenta Oyj:n
hallituksen 3.4.2007 tekemään päätökseen. Järjestelmässä on kolme
yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008
ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa
palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin
liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa
ansaintajakson päättymisestä.Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustuu konsernin tulokseen
rahoituserien jälkeen ja konsernin sijoitetun pääoman tuottoon.
Katsauskauden lopussa kohderyhmään kuului 39 henkilöä.
Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä,
kannustinjärjestelmässä maksetaan palkkiona enintään 180 000
Componenta Oyj:n osaketta. Järjestelmän ansaintajakson 2008 osalta
tullaan allokoimaan enintään 70 000 kappaletta Componenta Oyj:n osakkeita.
Toimitusjohtajan osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 18 000 kappaletta
ja muiden avainhenkilöiden osuus yhteensä enintään 52 000 kappaletta.
Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja oli katsauskauden lopussa
0,3 miljoonaa euroa.Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen


Hallitus voi 25.2.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella
päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Osakkeiden hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta
siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.


Hallituksella on yhtiökokouksen 26.2.2007 myöntämä valtuutus päättää
osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden
antamisesta sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000
000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta
päättää suunnatusta osakeannista.2. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.


Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt kumpaakaan saamaansa valtuutusta.


Investoinnit


Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 19,6 Me (10.4 Me),
josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 1,3 Me (0,1 Me).
Investointien nettorahavirta oli -18,1 Me (-27,4 Me). Luku sisältää
Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.S:n osakkeiden ostoon
Istanbulin pörssistä katsauskauden aikana käytetyt 0,4 Me. Componenta
omistaa nyt 93,1 % Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.S:n osakkeista.

Hallitus ja johto


Componentan varsinainen yhtiökokous 25.2.2008 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo
Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi
Juhani Mäkisen.


Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen, investoinneista vastaava johtaja Yaylalý Günay,
Turkki-divisioonan johtaja Hakan Göral, talousjohtaja Mika Hassinen,
Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Timo
Laitinen, raskaiden ajoneuvojen myyntijohtaja Jari Leino,
henkilöstöjohtaja Anu Mankki, liiketoiminnan kehitysjohtaja Tapio Rantala,
Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg ja
viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori.

Henkilöstö

Konsernin henkilömäärä katsauskauden lopussa oli 5 330 (5 037)
mukaanlukien 1 011 (823) vuokratyöntekijää. Maantieteellisesti
henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Turkissa oli 48 % (50 %),
Suomessa 23 % (23 %), Hollannissa 19 % (16 %), ja Ruotsissa 10 % (10 %)
henkilöstöstä.

Riskit

Componenta-konsernin pääraaka-aineen, kierrätysmetallin, hinnanvaihtelut
vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Raaka-aineiden hinnannousu
siirtyy asiakkaille toimitettaviin tuotteisiin viiveellä, ja siksi
kierrätysmetallin hinnannousu pienentää hetkellisesti katteita.
Kierrätysmetallin hinnan laskiessa konsernin katteet paranevat jonkin
aikaa.

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun
sähkön spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta konsernin tulokseen
suojaudutaan ostetuilla sähkötermiineillä. Konsernin tuotantolaitosten
ennustetun seuraavan 12 kuukauden sähkönkulutuksen suojausastetavoite on
90 %, sitä seuraavan vuoden 60 % ja kolmannen vuoden 40 %. Kaupankäynti
sähkötermiineillä on ulkoistettu. Sähkön hinnannousu pyritään siirtämään
asiakkaille erillisellä sähkölisällä.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja
vastuuvakuutusriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan
Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti.
Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta
epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin
tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien hallinta on
keskitetty konsernin rahoitusosastolle.

Componenta Turkin oman pääoman muuntamisesta euroon aiheutuu konsernille
merkittävä translaatioriski Turkin liiroissa. Muutokset Yhdysvaltain dollarin,
Ison-Britannian punnan ja euron arvossa suhteessa Turkin liiraan vaikuttavat
yhtiön liikevoittoon ja tulokseen rahoituserien jälkeen lyhyellä aikavälillä.

Componentan hallitus hyväksyi katsauskauden aikana päivitetyn rahoituspolitiikan.
Politiikkaa noudattaen transaktiopositio jaetaan erikseen valuuttamääräisiin
tase-eriin sen mukaan vaikuttavatko niistä aiheutuvat valuuttakurssierot
liikevoittoon vai rahoituskuluihin ja -tuottoihin. Transaktiopositioiden
suojausasteiden tulee olla 95–105 %. Tytäryhtiöiden valuuttamääräisten omien
pääomien euroiksi muuntamisesta aiheutuvilta konsernin oman pääoman
arvonmuutoksilta (translaatioriski) suojaudutaan 0–100-prosenttisesti.
Componenta sopeuttaa toimintansa uuden politiikan mukaiseksi syyskuun 2008
loppuun mennessä.

Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä.
Katsauskauden tulokseen ei ole kirjattu merkittäviä luottotappioita.

Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia lausekkeita, joiden
perusteella yhtiön lainat voivat erääntyä ennenaikaisesti, jos
määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena.
Yhtiöllä ei ole muita merkittäviä sopimuksia, jotka tulevat voimaan
tai joita voidaan muuttaa tai joiden voimassaolo voi päättyä,
jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena.


Näkymät


Componentan näkymät loppuvuodelle 2008 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Kysyntänäkymät useimmilla konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden
2008 kolmannen vuosineljänneksen alussa hyvät. Rakentamisen hiljentyminen
USA:ssa ja Euroopassa on vähentänyt kysyntää työkoneteollisuuden
alueella, mutta toisaalta korkeat raaka-aineiden ja ruuan hinnat
ylläpitävät korkeaa kysyntää kaivoskoneiden ja traktoreiden osalta.
Raskaan ajoneuvotollisuuden näkymät loppuvuoden osalta ovat hyvät.
Korkea öljyn hinta ja kiihtyvä inflaatio yhdessä lisääntyvän
epävarmuuden kanssa vähentävät autoteollisuuden kysyntää Euroopassa.
Kysynnän heikkenemisellä ei ole ollut toistaiseksi vaikutusta
Componentan tuotteiden kysyntään. Diesel ja tuulivoima -sektorin sekä
koneenrakennusteollisuuden kysyntänäkymät ovat edelleen hyvät.
Componentan tilauskanta oli vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen lopussa
29 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla ollen
138,0 Me (106,9 Me).

Componenta-konsernin vuoden 2008 liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien
jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan kasvavan selvästi vuoden
2007 lukuihin verrattuna.
Osavuosikatsauksen taulukot

Konsernin tuloslaskelma


1.1.- 1.1.- 1.4.- 1.4.- 1.1.-
Me 30.6.2008 30.6.2007 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Liikevaihto 386,0 328,6 201,0 160,7 634,7
Liiketoiminnan muut
tuotot 5,1 18,2 -2,0 -1,5 17,8
Liiketoiminnan kulut -333,0 -297,6 -170,0 -143,9 -583,3
Poistot ja
arvonalenemiset -11,8 -13,6 -5,8 -5,9 -26,6
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Liikevoitto 46,3 35,8 23,2 9,5 42,7
% liikevaihdosta 12,0 10,9 11,5 5,8 6,7
Rahoitustuotot ja -
kulut -12,7 -8,8 -4,5 -4,4 -20,0
Tulos rahoituserien
jälkeen 33,6 26,9 18,7 5,1 22,7
% liikevaihdosta 8,7 8,2 9,3 3,1 3,6
Verot -8,5 -1,5 -4,7 -1,1 -1,1
Tilikauden tulos 25,1 25,4 14,0 4,0 21,6

Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 24,1 24,5 13,6 3,9 20,9
Vähemmistölle 1,0 0,9 0,4 0,1 0,7
25,1 25,4 14,0 4,0 21,6
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos:
-laimentamaton, e 2,20 2,36 1,24 0,38 1,97
-laimennusvaikutuksella
oikaistu, e 1,74 1,84 0,98 0,29 1,61Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä


1.1.- 1.1.- 1.4.- 1.4.- 1.1.-
Me 30.6.2008 30.6.2007 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Liikevaihto 386,0 328,6 201,0 160,7 634,7
Liiketoiminnan
muut tuotot 5,1 -1,1 -2,1 -1,4 -1,5
Liiketoiminnan
kulut -333,0 -292,8 -170,0 -144,1 -574,0
Poistot ja
arvonalenemiset -11,8 -12,0 -5,8 -5,9 -24,4
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Liikevoitto 46,2 22,9 23,1 9,5 34,9
% liikevaihdosta 12,0 6,9 11,5 5,8 6,0
Rahoitustuotot ja
-kulut -12,7 -8,8 -4,5 -4,4 -20,0
Tulos
rahoituserien
jälkeen 33,5 14,0 18,6 5,1 14,9
% liikevaihdosta 8,7 4,3 9,3 3,1 2,4
Verot -8,4 -3,3 -4,7 -1,1 -3,5
Tilikauden tulos 25,1 10,7 13,9 4,0 11,4

Tilikauden
tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 24,1 9,8 13,6 3,9 10,7
Vähemmistölle 1,0 0,9 0,4 0,1 0,7
25,1 10,7 13,9 4,0 11,4

Emoyhtiön
omistajille
kuuluvasta
voitosta
laskettu
osakekohtainen
tulos:
-laimentamaton, e 2,20 0,94 1,24 0,38 1,03


Vuoden 2007 vertailuluvuissa on oikaistu myyntien ja ostojen
valuuttakurssierot sekä niihin liittyvät suojauserät rahoituseristä
liiketoiminnan muihin tuottoihin. Kaudella 1.1.- 30.6.2007 valuuttakurssierot
olivat -1,7 Me, 1.4. - 30.6.2007 -1,8 Me ja 1.1. - 31.12.2007 -3,2 Me.

Konsernin tase

Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat
hyödykkeet 2,9 2,4 2,4
Liikearvo 37,0 40,3 41,4

Sijoituskiinteistöt 1,8 1,8 1,8
Aineelliset
hyödykkeet 240,1 242,2 244,9
Osuudet
osakkuusyhtiöissä 0,3 0,3 0,3
Saamiset 4,2 5,1 4,3
Muut sijoitukset 1,0 0,5 0,9
Laskennalliset
verosaamiset 8,2 8,2 9,4
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 295,6 301,0 305,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 94,4 84,1 82,5
Saamiset 101,9 103,8 81,7
Verosaamiset 0,0 0,2
Rahavarat 9,2 13,3 27,5
Lyhytaikaiset varat
yhteensä 205,5 201,2 191,9
Varat yhteensä 501,1 502,2 497,3

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 21,9 21,7 21,9
Muu oma pääoma 75,2 67,8 69,4
Emoyhtiön
omistajille kuuluva
oma pääoma 97,1 89,6 91,3
Vähemmistöosuus 9,6 8,9 9,3
Oma pääoma yhteensä 106,7 98,5 100,6
Velat
Pitkäaikaiset
Pääomalaina 41,1 50,1 50,2
Korolliset
velat 119,4 99,9 77,0
Korottomat
velat 0,5 0,0 0,3
Varaukset 7,7 4,2 6,4
Laskennallinen
verovelka 9,0 8,9 9,4
Lyhytaikaiset
Pääomalaina 11,6 5,1 5,2
Korolliset
velat 75,8 127,3 137,9
Korottomat
velat 121,0 102,6 105,9
Tuloverovelat 3,0 0,4 0,9
Varaukset 5,3 5,3 3,5
Velat yhteensä 394,4 403,7 396,7
Oma pääoma ja velat
yhteensä 501,1 502,2 497,3

Konsernin rahavirtalaskelma


Me 1.1.-30.6.2008 1.1.-30.6.2007 1.1.-31.12.2007
Liiketoiminnan
rahavirta
Tilikauden tulos
rahoituserien jälkeen 33,6 27,7 22,7
Poistot ja
arvonalennukset 11,8 12,8 26,6
Rahoituksen tuotot ja
kulut 12,7 10,6 23,2
Muut tuotot ja kulut
sekä muut korjaukset 1,7 -16,3 -15,1
Käyttöpääoman
muutokset -16,9 -16,0 11,0
Liiketoiminnan
rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 42,9 18,8 68,5
Saadut ja maksetut
korot ja osinkotuotot -14,5 -9,8 -23,1
Maksetut verot -2,4 -2,8 -2,8
Liiketoiminnan
nettorahavirta 26,0 6,1 42,6
Investointien rahavirta
Investoinnit
aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -17,8 -10,5 -22,3
Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden myynti 0,1 0,1
Muut investoinnit ja
myönnetyt lainat -5,1 -0,7
Muut luovutustulot ja
lainasaamisten
takaisinmaksut 28,0 24,5
Tytäryritysten
hankinta vähennettynä
hankintahetken
rahavaroilla -0,3 -39,9 -40,2
Investointien
nettorahavirta -18,1 -27,4 -38,6
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot -5,6 -3,3 -3,3
Osakeannista saadut
maksut ( vvk) 7,1 0,0

Vaihtovelkakirjalainan
oman pääoman
osuuden lisäys(+)/
vähennys(-) 0,0 0,0

Rahoitusleasingvelkojen
maksut -0,6 -1,1 -3,3
Lyhytaikaisten
lainojen lisäys (+)/
vähennys (-) -56,0 20,2 44,2
Pitkäaikaisten
lainojen lisäys (+)/
vähennys (-) 33,7 -3,7 -30,5
Rahoituksen
nettorahavirta -28,5 19,2 7,2
Rahavarojen lisäys (+)/
vähennys (-) -20,6 -2,0 11,2
Rahavarat tilikauden
alussa 27,5 15,3 15,3
Valuuttakurssien
muutosten vaikutus -2,3 - 1,0
Rahavarat tilikauden
lopussa 9,2 13,3 27,5
Muutos tilikauden
aikana -20,6 -2,0 11,2

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Kerty-
Yli- Muut neet Vähem- Oma
Osake- kurssi- rahas- Muunto- voitto- Yh- mistö- pääoma
Me pääoma rahasto tot ero varat teensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2007 20,0 12,4 3,4 0,1 19,1 55,2 37,7 92,9
Johdannaiset 0,1 0,1 0,1
Muuntoeron muutos 6,5 6,5 0,6 7,1
Muutos oman
pääoman
suojauksessa -1,3 -1,3 -1,3
Osingonjako -2,5 -2,5 -0,8 -3,3
Osakepääoman
korotus, vvk-
laina 1,7 2,0 3,4 7,1 7,1
Vvk-lainan oman
pääoman osuus 0,0 0,0 0,0
Vähemmistöosuuden
muutos 0,0 -29,5 -29,5
Tilikauden voitto 24,5 24,5 0,9 25,4
Oma pääoma
30.6.2007 21,7 14,4 6,9 5,4 41,1 89,6 8,9 98,5

Kerty-
Yli- Muut neet Vähem- Oma
Osake- kurssi- rahas- Muunto- voitto- Yh- mistö- pääoma
Me pääoma rahasto tot ero varat teensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2008 21,9 14,9 7,2 9,8 37,5 91,3 9,3 100,6
Johdannaiset 1,7 1,7 1,7
Muuntoeron muutos -14,9 -14,9 -0,5 -15,4
Muut muutokset 0,2 0,2 0,2
Osingonjako -5,5 -5,5 -0,1 -5,6
Osakepääoman
korotus, vvk-
laina 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
Vvk-lainan oman
pääoman osuus 0,0 0,0
Vähemmistöosuuden
muutos 0,0 -0,1 -0,1
Tilikauden voitto 24,1 24,1 1,0 25,1
Oma pääoma
30.6.2008 21,9 15,0 9,2 -5,1 56,1 97,1 9,6 106,7Tunnusluvut


30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Omavaraisuusaste, % 21,3 19,7 20,3
Oma pääoma/osake, e 8,87 8,19 8,34
Sijoitettu pääoma kauden
lopussa 354,5 380,9 370,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,7 19,8 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto
ilman kertaluontoisia eriä, % 25,7 12,4 9,8
Oman pääoman tuotto, % 51,7 56,5 23,0
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluontoisia eriä, % 51,7 22,2 12,1
Korolliset nettovelat,
pääomalaina velkana, Me 238,6 269,1 242,8
Net gearing, %, pääomalaina
velkana 223,6 273,2 241,3
Tilauskanta, Me 138,0 106,9 129,0
Bruttoinvestoinnit ilman
rahoitusleasinginvestointeja,
Me 18,6 50,5 62,9
Bruttoinvestoinnit sis.
rahoitusleasing, Me 20,0 50,6 64,5
Bruttoinvestoinnit (sis.
rahoitusleasing), %
liikevaihdosta 5,2 15,4 10,2
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana 4 319 4 214 4 206
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana, ml. vuokratyövoima 5 239 5 118 5 094
Henkilöstö kauden lopussa 4 328 4 214 4 158
Henkilöstö kauden lopussa,
ml. vuokratyövoima 5 330 5 037 5 064
Viennin ja
ulkomaantoimintojen osuus
liikevaihdosta, % 88,5 88,8 89,1
Vastuusitoumukset, Me 176,7 254,6 177,5

Laimentamaton osakekohtainen
tulos, e 2,20 2,36 1,97
Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tulos, e 1,74 1,84 1,61


Segmentit


Ensisijainen
segmentti

Valimot, Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Varat 148,9 134,9 143,0
Velat 50,4 37,5 38,1
Investoinnit
sis.
rahoitusleasing 3,7 1,6 4,4
Poistot 3,9 7,4 12,6

Konepajat, Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Varat 74,9 63,2 70,4
Velat 33,4 26,2 34,1
Investoinnit
sis.
rahoitusleasing 5,5 1,8 4,5
Poistot 2,2 2,2 4,3

Turkki, Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Varat 207,8 220,8 204,1
Velat 41,1 31,1 34,3
Investoinnit
sis.
rahoitusleasing 8,9 6,1 13,1
Poistot 3,4 3,8 8,1

Toissijainen
segmentti

Pohjoismaat, Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Varat 191,0 191,1 183,5
Investoinnit
sis.
rahoitusleasing 6,1 2,9 7,3

Muut Euroopan
maat, Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Varat 248,8 311,1 243,0
Investoinnit
sis.
rahoitusleasing 13,5 7,1 16,2
Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo


Me 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Aineellisten
hyödykkeiden
muutokset
Hankintameno
kauden alussa 568,1 545,1 545,1
Muuntoerot -26,5 7,9 13,8
Lisäykset 18,6 14,2 27,3
Tytäryritysten
myynti - -15,1 -14,9
Vähennykset -0,8 -1,3 -3,1
Hankintameno
kauden lopussa 559,4 550,8 568,1

Kertyneet poistot
kauden alussa -323,2 -300,0 -300,0
Muuntoerot 7,8 -4,3 -7,7
Lisäysten
kertyneet poistot - -2,2 -2,0
Vähennysten ja
siirtojen
kertyneet poistot 7,4 0,5 2,1
Yritysmyyntien
kertyneet poistot - 10,7 10,5
Tilikauden
poistot ja
arvonalennukset -11,3 -13,3 -26,2
Kertyneet poistot
kauden lopussa -319,3 -308,6 -323,2
Tasearvo kauden
lopussa 240,1 242,2 244,9

Liikearvo
Hankintameno
kauden alussa 43,7 33,2 33,2
Lisäykset - 7,4 7,8
Muuntoero -4,4 2,0 2,7
Hankintameno
kauden lopussa 39,3 42,6 43,7
Kertyneet poistot
kauden alussa -2,3 -2,3 -2,3
Kertyneet poistot
kauden lopussa -2,3 -2,3 -2,3
Tasearvo kauden
lopussa 37,0 40,3 41,4Konsernin kehitys

Liikevaihto markkina-alueittain


Me 1-12/2007 1-6/2007 1-6/2008
Pohjoismaat 183,5 100,2 111,7
Muu Eurooppa 421,8 213,3 258,2
Muut maat 29,4 15,1 16,1
Yhteensä 634,7 328,6 386,0


Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain


Me Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Pohjoismaat 53,7 46,5 38,5 44,9 52,1 59,6
Muu
Eurooppa 106,7 106,6 96,7 111,8 125,2 133,0
Muut maat 7,4 7,7 8,0 6,3 7,7 8,4
Yhteensä 167,9 160,7 143,2 162,9 185,0 201,0
Konsernin kehitys


Me 1-12/2007 1-6/2007 1-6/2008
Liikevaihto 634,7 328,6 386,0
Liikevoitto 42,7 35,8 46,3
Nettorahoituskulut -20,0 -8,8 -12,7
Tulos
rahoituserien
jälkeen 22,7 26,9 33,6


Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain


Liikevaihto, Me 1-12/2007 1-6/2007 1-6/2008
Valimot 241,7 125,1 159,2
Konepajat 177,8 91,5 104,8
Turkki 225,7 118,4 141,7
Muu liiketoiminta 145,5 75,1 79,0
Sisäiset ja
kertaluontoiset
erät -156,0 -81,4 -98,7
Componenta
yhteensä 634,7 328,6 386,0Liikevoitto, Me 1-12/2007 1-6/2007 1-6/2008
Valimot 16,7 11,3 21,3
Konepajat 6,5 3,5 4,7
Turkki 10,4 8,0 20,0
Muu liiketoiminta 1,6 1,3 2,0
Sisäiset ja
kertaluontoiset
erät 7,5 11,8 -1,7
Componenta
yhteensä 42,7 35,8 46,3Tilauskanta, Me 12/2007 6/2007 6/2008
Valimot ja
konepajat 72,1 58,1 74,0
Turkki 41,9 35,7 48,1
Muu liiketoiminta 15,0 13,1 16,0
Componenta
yhteensä 129,0 106,9 138,0


Konsernin kehitys neljännesvuosittain


Me Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Liikevaihto 167,9 160,7 143,2 162,9 185,0 201,0
Liikevoitto 26,3 9,5 2,4 4,5 23,1 23,2
Nettorahoituskulut -4,5 -4,4 -5,5 -5,6 -8,2 -4,5
Tulos
rahoituserien
jälkeen 21,8 5,1 -3,1 -1,1 14,9 18,7


Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain


Liikevaihto, Me Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Valimot 63,1 62,0 52,4 64,2 73,1 86,1
Konepajat 46,0 45,5 39,4 46,8 50,5 54,3
Turkki 59,8 58,6 56,3 51,0 70,7 71,1
Muu
liiketoiminta 39,9 35,2 31,4 39,1 40,3 38,7
Sisäiset ja
kertaluontoiset
erät -40,9 -40,5 -36,4 -38,2 -49,6 -49,1
Componenta
yhteensä 167,9 160,7 143,2 162,9 185,0 201,0Liikevoitto, Me Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Valimot 5,2 6,1 0,8 4,7 8,9 12,4
Konepajat 1,8 1,7 1,7 1,3 2,0 2,7
Turkki 5,1 2,8 -0,6 3,0 13,0 7,0
Muu
liiketoiminta 1,2 0,0 0,5 -0,1 0,8 1,2
Sisäiset ja
kertaluontoiset
erät 13,0 -1,2 0,0 -4,3 -1,6 -0,1
Componenta
yhteensä 26,3 9,5 2,4 4,5 23,1 23,2Tilauskanta
kauden
lopussa, Me Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Valimot ja
konepajat 56,2 58,1 68,3 72,1 73,4 74,0
Turkki 38,5 35,7 41,4 41,9 45,7 48,1
Muu
liiketoiminta 9,9 13,1 15,3 15,0 15,5 16,0
Componenta
yhteensä 104,7 106,9 125,0 129,0 134,6 138,0


Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä


Me 1-12/2007 1-6/2007 1-6/2008
Liikevaihto 634,7 328,6 386,0
Liikevoitto 34,9 22,9 46,2
Nettorahoituskulut -20,0 -8,8 -12,7
Tulos
rahoituserien
jälkeen 14,9 14,0 33,5


Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain ilman kertaluontoisia
eriä


Liikevoitto, Me 1-12/2007 1-6/2007 1-6/2008
Valimot 16,7 11,3 21,3
Konepajat 6,5 3,5 4,7
Turkki 10,4 8,0 20,0
Muu liiketoiminta 1,6 1,3 2,0
Sisäiset erät -0,3 -1,1 -1,8
Componenta
yhteensä 34,9 22,9 46,2


Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä


Me Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Liikevaihto 167,9 160,7 143,2 162,9 185,0 201,0
Liikevoitto 13,4 9,5 3,3 8,7 23,1 23,1
Nettorahoituskulut -4,5 -4,4 -5,5 -5,6 -8,2 -4,5
Tulos
rahoituserien
jälkeen 8,9 5,1 -2,1 3,1 14,9 18,6


Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain ilman
kertaluontoisia eriä


Liikevoitto,
Me Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08
Valimot 5,2 6,1 0,8 4,7 8,9 12,4
Konepajat 1,8 1,7 1,7 1,3 2,0 2,7
Turkki 5,1 2,8 -0,6 3,0 13,0 7,0
Muu
liiketoiminta 1,2 0,0 0,5 -0,1 0,8 1,2
Sisäiset erät 0,1 -1,2 0,9 -0,1 -1,6 -0,2
Componenta
yhteensä 13,4 9,5 3,3 8,7 23,1 23,1


Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2008


Osuus
Osakkaan nimi Osakkeet äänivallasta, %
1 Lehtonen Heikki 4 161 744 38,03
Cabana Trade
S.A. 3 801 988
Oy Högfors-
Trading Ab 359 756
2 Etra-Invest Oy Ab 3 070 000 28,05
3 Inkinen Simo-Pekka 343 260 3,14
Inkinen Simo-
Pekka 339 260
Väli-Gunnarla
Avoin Yhtiö 4 000
4 Laakkonen Mikko 200 000 1,83
5 Lehtonen Anna-Maria 178 823 1,63
6 FIM Fenno Sijoitusrahasto 171 185 1,56
7 Bergholm Heikki 165 000 1,51
8 Lehtonen Yrjö 85 040 0,78
9 Troll Capital Oy 61 477 0,56
10 Seppo Saario Oy 60 000 0,55
Hallintarekisteröidyt
osakkeet 317 842 2,90
Muut osakkaat 2 129 327 19,46
Yhteensä 10 943 698 100,00


Hallituksen jäsenten omistusosuus on 39,7 %. Kaikilla osakkeilla on
yhtäläinen äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan
osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 32,7 %:
iin.

Helsinki 15. heinäkuuta 2008

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Tilaa

Liitteet & linkit