Componentan vaihdettavan pääomalainan 2006 merkintöjen ehdollinen hyväksyminen, enimmäismäärän korottaminen ja esitteen täydennys

Componenta Oyj:n vaihdettavan pääomalainan 2006 alkuperäinen enimmäismäärä 11 700 000 euroa ylimerkittiin ja hallitus päätti korottaa lainan enimmäismäärän 19 695 600 euroon sekä muuttaa lainaehtoja enimmäismäärän korotuksesta johtuen.

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt hyväksyä ehdollisesti vaihdettavan pääomalainan 2006 merkintöjä nimellismäärältään yhteensä 19 695 600 euroa.

Rahoitustarkastus on 30.11.2006 hyväksynyt esitteen täydennyksen. Merkitsijöillä on esitteen täydennyksen vuoksi oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä 1.12. - 4.12.2006 esitteen kohdan 5.3 mukaisesti. Tämän jälkeen merkinnät muuttuvat lopullisesti hyväksytyiksi.

Lainan enimmäismäärän korotuksen ja optioilla merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin aiheuttamat muutokset 24.11.2006 julkaistuun esitteeseen ovat seuraavat:

Esitteen sivu 6

2.4 PÄÄOMALAINAT 2006

Döktas-kaupan rahoitukseen liittyen Componentan hallitus päätti 17.11.2006 kahden pääomalainan ottamisesta. Componentan hallitus päätti 30.11.2006 korottaa vaihdettavan pääomalainan 2006 enimmäismäärän 19 695 600 euroon.

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2006

Vaihdettava pääomalaina 2006 suunnataan yleisön merkittäväksi. Hallituksen päätös lainan ottamisesta perustuu yhtiökokouksen 8.11.2006 antamaan valtuutukseen. Lainan enimmäismäärä on 19 695 600 euroa.

Vaihdettavaan pääomalainaan liittyy oikeus vaihtaa lainaosuudet enintään 2 188 400 Componentan uuteen osakkeeseen.

Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena nousta enintään 4 376 800 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2.188.400 uudella osakkeella.

Esitteen sivu 14

5. VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2006

5.1 VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2006 EHDOT

I LAINAEHDOT

1. Lainan määrä

Lainan määrä on enintään 19 695 600 euroa.

Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Lainamäärästä annetaan enintään 10 942 kappaletta 1 800 euron nimellisarvoista lainaosuutta (velka-kirjalain 5 luvun 34 §:n tarkoittama debentuuri, jäljempänä lainaosuus).Esitteen sivu 17

II OSAKKEIKSI VAIHTAMISEN EHDOT

Lainaan liittyy erityinen oikeus vaihtaa lainaosuudet enintään 2 188 400 Yhtiön uuteen osakkeeseen.

10. Vaihtosuhde

Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 2 188 400 uuteen osakkeeseen.

13. Osakepääoman korottaminen lainaosuuksia vaihtamalla

Yhtiön osakepääomaa voidaan lainaosuuksia vaihtamalla korottaa enintään 4 376 800 eurolla ja osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 2 188 400 uudella osakkeella.

Esitteen sivu 20

5.2 LIIKKEESEENLASKUN TARKOITUS

Vaihdettavan pääomalainan lainaosuudet voidaan vaihtaa enintään 2 188 400 uuteen osakkeeseen.

Yhtiön vaihdettavalla pääomalainalla hankittavat varat ennen kuluja ovat 19 695 600 euroa, jos laina merkitään kokonaisuudessaan.

Esitteen sivu 52

6.5 OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Osakepääomaa koskevat tiedot

Osakepääoma ja osake

Componentan kaupparekisteriin 29.11.2006 merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on 20 044 596,00 euroa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 10 022 298 kappaletta.

Esitteen sivu 53

Hallituksen valtuudet osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamiseen

Vaihdettavan pääomalainaan liittyy erityinen oikeus vaihtaa lainaosuudet enintään 2 188 400 uuteen osakkeeseen.

Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkitsijöille kirjallinen ilmoitus ja maksuohjeet 30.11.2006. Lainaosuudet on maksettava 4.12.2006.

Yhtiö hakee vaihdettavan pääomalainan 2006 ottamista Helsingin Pörssiin arviolta 21.12.2006 alkaen.

Muutetut Componenta Oyj:n vaihdettavan pääomalainan 2006 ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Helsingissä 30. marraskuuta 2006

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00COMPONENTA OYJ:N VAIHDETTAVAN pääomalainan 2006 ehdot

I LAINAEHDOT

1. Lainan määrä

Lainan määrä on enintään 19 695 600 euroa.

Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Lainamäärästä annetaan enintään 10 942 kappaletta 1 800 euron nimellisarvoista lainaosuutta (velkakirjalain 5 luvun 34 §:n tarkoittama debentuuri, jäljempänä lainaosuus).

2. Merkintäoikeus

Laina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 9 000 euroa, eli viisi lainaosuutta.

Componenta Oyj:n (Yhtiö) hallitus (hallitus) päättää, kenellä on oikeus merkitä mahdollisesti merkitsemättä jääneet lainaosuudet.

Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa, jolloin hallituksella on mahdollisuus pienentää merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan.

Ylimerkintätilanteessa lainaosuudet pyritään allokoimaan hyväksyttäviä merkintöjä tehneille merkitsijöille siten, että kaikille merkitsijöille allokoitaisiin vähintään vähimmäismerkinnän määrä.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi päättää, että Yhtiön 27.10.2006 omistajaluetteloon merkittyjä osakkeenomistajia ja/tai 27.10.2006 vaihdettavan pääomalainan 2005 lainaosuuksia koskevaan haltijaluetteloon merkittyjä haltijoita suositaan lainaosuuksia allokoitaessa.

3. Tarjousaika ja merkintäpaikka

Merkintätarjousten vastaanottoaika alkaa 27.11.2006 klo 9.00 ja päättyy 29.11.2006 klo 16.00.

Kirjallisia merkintätarjouksia otetaan vastaan Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 6226 000 ja verkkosivuilla www.acf.fi.

Toimintaohjeet merkitsijöille ovat saatavilla merkintäajan Alexander Corporate Finance Oy:n verkko-sivuilla (www.acf.fi) ja Alexander Corporate Finance Oy:ssä.

4. Lainan emissiokurssi ja merkintätarjousten hyväksyminen

Lainan emissiokurssi on 95 prosenttia.

Hallitus päättää tarjousajan päättymisen jälkeen merkintätarjousten hyväksymisestä. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintätarjousten hyväksymisestä arviolta 1.12.2006.

5. Merkintöjen maksu

Lainaosuudet on maksettava 4.12.2006 erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksella on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan ja allokoida lainaosuudet uudelleen, ellei merkintää ole maksettu näiden ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

6. Laina-aika

Laina päivätään 4.12.2006.

Laina-aika on 4.12.2006 - 4.12.2011. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 4.12.2011 edellyttäen, että kohdassa 7 olevat takaisinmaksun edellytykset täyttyvät.

7. Lainan takaisinmaksu

A) Takaisinmaksu eräpäivänä

Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät täyty lainan eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin osittain siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista. Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.

B) Takaisinmaksu ennen eräpäivää

Yhtiöllä on 1.2.2007 lukien lisäksi oikeus maksaa lainan pääoma kokonaisuudessaan takaisin kurssiin 100 prosenttia lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä koroilla edellyttäen, että
 edellä kohdassa A) mainitut takaisinmaksun edellytykset ja kohdassa 8 mainitut koronmaksun edellytykset täyttyvät ja että
 Yhtiön osakkeen (osake) vaihdolla painotettu keskikurssi on Helsingin Pörssissä välittömästi takaisinmaksua koskevaa päätöspäivää ennen 30 perättäisestä pörssipäivästä 20 pörssipäivänä ollut vähintään 13,5 euroa.

Yhtiön on ilmoitettava lainaosuuksien haltijoille edellä mainitun takaisinmaksuoikeuden käyttämisestä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää ennen takaisinmaksupäivää.

Lainaosuuden pääomalle ei kerry korkoa ilmoitetun takaisinmaksupäivän jälkeiseltä ajalta.

Yhtiön on tässä tarkoitetun takaisinmaksun ohella varattava lainaosuuden haltijalle erityinen vaihto-oikeus kohtien 10 ja 19 mukaisesti.

Mikäli lainaosuuden haltija haluaa käyttää vaihto-oikeuttaan tässä tarkoitetun takaisinmaksun sijasta, on hänen vaadittava lainaosuuksien vaihtoa osakkeiksi viimeistään 14 päivää ennen Yhtiön ilmoittamaa takaisinmaksupäivää. Lainaosuuden haltijalla on oikeus tällöin asettaa osakkeiksi vaihtamisen ehdoksi se, että takaisinmaksu toteutuu Yhtiön ilmoittamana takaisinmaksupäivänä.

Yhtiön on viipymättä vaihdon tapahduttua ilmoitettava rekisteröintiä varten, kuinka monta osaketta on annettu lainaosuuksia vastaan.
C) Muut takaisinmaksuun liittyvät seikat

Lainan takaisinmaksusta ilmoitetaan lainaosuuksien haltijoille kohdan 19 mukaisesti viimeistään 30 päivää ennen takaisinmaksua.

Lainan pääoma maksetaan sille, jolla on maksupäivän alkaessa arvo-osuustilin tietojen mukaan oikeus suorituksen saamiseen. Jos lainaosuudesta annettuun arvo-osuuteen kohdistuu näiden lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa väliaikainen kirjaus tai lainaosuudesta annetut arvo-osuudet on kirjattu eräpäivän alkaessa kaupintatilille, maksetaan suoritus arvo-osuustilin tietojen perusteella. Ellei suorituksen maksaminen ole mahdollista haltijaluettelon tietojen perusteella, maksetaan suoritus sille, joka osoittaa, että lainaosuudesta annettu arvo-osuus on näiden lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa kuulunut hänelle.

8. Korko

Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa, joka on 5,75 %.

Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen 4.12. (jäljempänä koronmaksupäivä), ensimmäisen kerran 4.12.2007, ja viimeisen kerran laina-ajan päättyessä. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, korko voidaan maksaa sitä seuraavana pankkipäivänä. Maksun siirtymisellä ei ole vaikutusta koron määrään.

Ensimmäinen korkojakso alkaa 4.12.2006 ja päättyy ensimmäiseen koronmaksupäivään. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisestä koronmaksupäivästä ja päättyy seuraavaan koronmaksupäivään. Viimeinen korkojakso päättyy päivään, jolloin laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin.

Korko kertyy todellisten päivien mukaan poislukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä. Korkovuodessa on 365 päivää (koronlaskuperuste "todelliset/365").

Lainan korkoa voidaan maksaa vuosittain vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Maksamatta jäänyt korko jää Yhtiön velaksi ja sille maksetaan vuotuista korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli lainalle maksettavan koron. Yhtiö voi maksaa koron, jonka maksua se on lykännyt, ja sille kertyneen koron kokonaan tai osittain ilmoittamanaan ajankohtana. Jos maksu on osittainen, on ensisijaisesti maksettava korolle kertynyt korko. Maksamatta jäänyt korko ja sille kertynyt korko on kuitenkin maksettava kokonaan
a) Yhtiön taseen vahvistamista seuraavana viidentenä pankkipäivänä, mikäli se taseen mukaan on edellisessä kappaleessa mainituin edellytyksin mahdollista, tai
b) lainan pääomaa takaisin maksettaessa. Korolle, jonka maksua on lykätty, ei kerry korkoa ilmoitetun maksupäivän jälkeiseltä ajalta.

Yhtiön tulee kohdan 19 mukaisesti ilmoittaa lainaosuuksien haltijoille koronmaksun lykkääntymisestä ja lykkääntyneen koron maksamisesta viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen koronmaksupäivää.

Koronmaksupäivänä maksetaan ensisijaisesti maksamatta jääneelle korolle kertynyt korko, minkä jälkeen maksetaan maksamatta olevat korkoerät ja edelliseltä vuodelta kertynyt korko.

Mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin lainan eräpäivänä, lainan maksamatta olevalle pääomalle maksetaan korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli tälle lainalle vahvistetun vuotuisen koron.

Korko maksetaan sille, jolla on näiden lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa haltijaluettelon tietojen mukaan oikeus suorituksen saamiseen.

Jos lainaosuudesta annettuun arvo-osuuteen kohdistuu näiden lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa väliaikainen kirjaus tai lainaosuudesta annetut arvo-osuudet on kirjattu eräpäivän alkaessa kaupintatilille, maksetaan suoritus arvo-osuustilin tietojen perusteella. Ellei suorituksen maksaminen ole mahdollista haltijaluettelon tietojen perusteella, maksetaan suoritus sille, joka osoittaa, että lainaosuudesta annettu arvo-osuus on näiden lainaehtojen mukaisen eräpäivän alkaessa kuulunut hänelle.

Lainaosuuden haltijan oikeudesta korkoon vaihdettaessa lainaosuus osakkeiksi määrätään jäljempänä kohdassa 14.

Osinkoa voidaan jakaa vasta sen jälkeen, kun tälle lainalle maksettava korko sekä mahdollisesti maksamatta olevat korot ja niille kertynyt korko on huomioitu vapaan oman pääoman laskennallisena vähennyksenä.

9. Lainan etuoikeusasema

Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, laina erääntyy maksettavaksi 90 päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin.

Laina on pääomalaina, jonka pääoma ja korko saadaan maksaa Yhtiön selvitystilassa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella.

Tämä laina on etuoikeusasemaltaan samassa asemassa kuin Yhtiön nykyiset ja tulevaisuudessa mahdollisesti liikkeeseenlaskemat pääomalainat tai vastaavantyyppiset instrumentit.

Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta.

II OSAKKEIKSI VAIHTAMISEN EHDOT

Lainaan liittyy erityinen oikeus vaihtaa lainaosuudet enintään 2 188 400 Yhtiön uuteen osakkeeseen. Lainaosuuden haltijalla on oikeus merkitä lainaosuuksiensa perusteella uusia osakkeita siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla lainaosuuteen liittyvä lainasaatava osakkeiden merkintähintaa vastaan.

10. Vaihtosuhde

Kukin 1 800 euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 200 osakkeeseen, jonka nimellisarvo on 2,00 euroa. Osakkeen vaihtokurssi on 9,00 euroa.

Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 2 188 400 uuteen osakkeeseen.

Mikäli lainaosuuden haltija vaihtaessaan lainaosuuksia osakkeiksi saa osakkeen murto-osan, maksetaan murto-osa rahana. Osakkeen hinta on silloin edellisen pörssipäivän viimeinen kaupantekokurssi jatkuvassa kaupankäynnissä. Jos lainaosuuden haltija vaihtaa samanaikaisesti useampia lainaosuuksia, lasketaan kokonaisten osakkeiden lukumäärä kaikkien lainaosuuksien lukumäärän perusteella.

11. Vaihtoaika

Lainan vaihtoaika alkaa 2.1.2007. Lainan vaihtoaika on vuosittain 2.1. - 30.11. Vaihtoaika päättyy 15.11.2011.

Kohdassa 7 B) mainituissa tapauksissa osakkeiksi vaihto voi hallituksen niin päättäessä tapahtua myös 1.12 ja 31.12 välisenä aikana. Kohdassa 15 mainitusta tai muusta painavasta syystä hallitus voi keskeyttää lainaosuuksien vaihdon osakkeiksi määräajaksi.

12. Kirjaukset arvo-osuustilille

Vaihtoon käytetyt lainaosuudet siirretään pois lainaosuuksien haltijan arvo-osuustililtä samalla, kun vaihdossa saadut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille.

Yhtiöllä on oikeus vaihtoilmoituksen saatuaan saada kirjatuksi asianomaiselle arvo-osuustilille vaihdon kohteena olevaa lainaosuutta koskeva luovutusrajoitus lainaosuuden haltijaa kuulematta.

13. Osakepääoman korottaminen lainaosuuksia vaihtamalla

Yhtiön osakepääomaa voidaan lainaosuuksia vaihtamalla korottaa enintään 4 376 800 eurolla ja osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 2 188 400 uudella osakkeella.

14. Osinko-oikeudet ja muut osakkeenomistajan oikeudet sekä osinkohyvitys

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.

Kun lainaosuus vaihdetaan osakkeisiin, lainaosuuden haltijalla ei ole oikeutta saada viimeksi alkaneen korkojakson alusta kertynyttä korkoa lainaosuuden pääomalle. Mikäli kuitenkin jotakin korkoa aikaisemmalta korkojaksolta ja tälle kertynyttä korkoa ei ole maksettu vaihtohetkeen mennessä lainaehtojen kohdassa 8 mainitun syyn vuoksi tai sitä ei voida maksaa kyseisen kohdan mukaisesti, kyseisen koron ja sille kertyvän koron maksuun sovelletaan kohtaa 8 ja vaihdon yhteydessä luovutetaan vaihtajalle erillinen todistus maksamattoman koron määrästä.

Siltä osin kuin Yhtiön tilikauden aikana yhteensä maksamat osakekohtaiset osingot ovat suuremmat kuin 5,75 % viimeksi päättyneen tilikauden osakkeen viimeisestä pörssikurssista, hyvitetään 5,75 % ylittävä osa lainaosuudet osakkeiksi vaihtavalle lainaosuuden haltijalle vaihtohetkellä. Mahdollinen hyvitys maksetaan laina-aikana vain vaihtoa edeltäviltä tilikausilta. Mikäli osakepääomassa tapahtuu kohdassa 15 tarkoitettuja muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen ennen osingonmaksua, edellä sanottua osakekohtaisen osingon määrää oikaistaan vastaavasti. Hyvitys maksetaan rahana viikon kuluessa vaihtohetkestä samoilla edellytyksillä kuin lainalle voidaan maksaa korkoa. Hyvitykselle ei makseta korkoa eikä viivästyskorkoa. Vastaavasti menetellään, jos Yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai alentaa osakepääomaansa jakamalla varoja osakepääomasta.

15. Osakeannit sekä optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen vaihtoajan päättymistä

Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, on lainaosuuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että
a) vaihdossa saatavien osakkeiden määriä muutetaan tai
b) lainaosuuden haltijalle tarjotaan vastaava merkintäetuoikeus kuin osakkeenomistajalla tai
c) käytetään edellä kohdissa a) ja b) mainittujen tapojen yhdistelmää.

16. Lainaosuuden haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta lainaosuuden haltijan asemaan. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on lainaosuuden haltijalla yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä asetetaan selvitystilaan, varataan lainaosuuden haltijalle tilaisuus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli Yhtiö ennen osakevaihtoa poistetaan rekisteristä, on lainaosuuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli ennen vaihtoajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 18. luvun 1 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan lainaosuuden haltijalle tilaisuus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana, minkä jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole.

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, varataan lainaosuuden haltijalle oikeus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista, minkä jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa lainaosuuden haltijalla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet käyvästä hinnasta.

III MUUT EHDOT

17. Tekniset muutokset

Hallituksella on oikeus muuttaa lainaan liittyviä teknisiä menettelytapoja maksujen ja osakevaihdon tai muun vastaavan seikan osalta ilman lainaosuuksien haltijoiden tai velkojienkokouksen suostumusta.

Yhtiön tulee ilmoittaa muutoksista lainaosuuksien haltijoille kohdan 19 mukaisesti.

Laina haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin.

18. Velkojienkokous

(A) Hallituksella on oikeus kutsua koolle tämän lainan lainaosuuksien haltijoiden kokous (jäljempänä velkojienkokous) päättämään lainan ehtojen muuttamisesta.

(B) Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää kohdan 19 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä tieto siitä, miten lainaosuuden haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen.

(C) Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää Yhtiö.

(D) Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksi henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 50 % lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Velkojienkokous on kuitenkin päätösvaltainen tekemään kohdassa 18 (I) tarkoitetun määräenemmistöpäätöksen vain, jos läsnä on vähintään kaksi henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 75 % lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä.

(E) Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Yhtiön pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua Yhtiön nimeämässä paikassa.

Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksi henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 10 % lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Uusi velkojienkokous on kuitenkin päätösvaltainen tekemään kohdassa 18 (I) tarkoitetun määräenemmistöpäätöksen vain, jos läsnä on vähintään kaksi henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään 67 % lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä.

(F) Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset.

(G) Lainaosuuksien haltijoiden äänioikeus määräytyy lainaosuuksien pääoman perusteella. Yhtiöllä ja sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa.

Velkojienkokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella annettujen äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee. Kohdassa 18 (I) tarkoitettu määräenemmistöpäätös edellyttää kuitenkin vähintään kolmea neljäsosaa annetuista äänistä.

(H) Yhtiön edustajalla ja Yhtiön valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja.

(I) Velkojienkokouksella on oikeus määräenemmistöpäätöksellä, joka edellyttää kolmea neljäsosaa annetuista äänistä, päättää hallituksen esityksistä seuraavista asioista:
d) lainan koron laskentaperusteen muuttaminen
e) lainan valuutan muuttaminen
f) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen tai määräenemmistöpäätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen
g) lainan ehtojen kohdan 9 muuttaminen.

(J) Velkojienkokouksen päätökset sitovat kaikkia lainaosuuksien haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä kokouksessa, ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksen päätöksestä tehty merkintä heidän lainaosuuksiinsa. Lainaosuuksien haltijat ovat velvollisia ilmoittamaan lainaosuuksien myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksistä.

(K) Lainan sellaisia ehtoja, joiden muuttaminen edellyttää Yhtiön yhtiökokouksen hyväksymistä, ei voida muuttaa velkojienkokouksen päätöksellä ennen kuin yhtiökokouksen hyväksyminen on saatu.

(L) Mikäli Yhtiöllä on lainan ehtojen mukaan oikeus yksipuolisesti päättää jostakin toimenpiteestä, ei tällaisesta asiasta tehtävä päätös edellytä velkojienkokouksen hyväksymistä.

(M) Lainan pääoman tai koron alentaminen ja näiden ehtojen kohdan 8 viimeisen kappaleen muuttaminen edellyttää kaikkien lainaosuuksien haltijoiden suostumusta, joka voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla.

19. Ilmoitukset

Lainaosuuden haltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle, mikäli hänen yhteystiedoissaan tapahtuu muutoksia.

Lainaa koskevat ilmoitukset saatetaan lainaosuuksien haltijoiden tietoon julkaisemalla ilmoitus Helsingin Sanomissa tai muussa hallituksen päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Ilmoituksen katsotaan tulleen lainaosuuksien haltijoiden tietoon, kun se on julkaistu Helsingin Sanomissa tai muussa hallituksen päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Edellisessä kappaleessa mainitun menettelyn sijasta Yhtiö voi toimittaa lainaa koskevat ilmoitukset kirjallisesti suoraan lainaosuuksien haltijoille heidän Yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen. Postitse lähetetty ilmoitus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona lähetys on annettu postitoimipaikkaan. Lainaosuuden haltijaksi katsotaan tässä yhteydessä se, joka on merkitty ilmoituksen julkistamispäivänä Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään lainaosuuksia koskevaan haltijaluetteloon lainaosuuden haltijaksi. Yhtiöllä on oikeus tilata lainaosuuksia koskeva haltijaluettelo Suomen Arvopaperikeskuksesta.

20. Vanhentuminen

Mikäli pääomaa tai korkoa ei puuttuvien yhteystietojen vuoksi voitu maksaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun maksu näiden lainaehtojen mukaan ensimmäisen kerran oli maksettava, on oikeus maksun saantiin kaikilta osin menetetty (laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728, 4 §).

21. Laki

Tähän lainaan sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
22. Ylivoimainen este

Yhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit