Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.2.2008 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa viisikymmentä (50) senttiä osakkeelta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007. Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 28.2.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen eli 6.3.2008.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Rai-tavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Samalla yhtiökokous perui vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän vastaavan valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Helsingissä 25. helmikuuta 2008

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA: Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit