Kutsu Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26. päivänä helmikuuta 2007 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Sato-talon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

- Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta (3§).
- Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan (4§).
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden lain terminologiaa (7§).
- Muutetaan yhtiökokouskutsun toimitustapaa, siten että kutsu on julkaistava myös pörssitiedotteella (10§).
- Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia (12§).

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden (sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden), optio-oikeuksien tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perus-teella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeen-omistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5. Vuoden 2006 osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2006 kaksikymmentäviisi (25) senttiä osakkeelta.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2006 osingoista, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 1.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen.

6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Componenta Oyj:n 26.2.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi ja että KHT-yhteisö Oy Audicon Ab valittaisiin tilintarkastajaksi.

OSALLISTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 16.2.2007.

ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään 19.2.2007 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki tai puhelimitse 010 403 2701 tai telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse pirjo.aarniovuori@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com 19.2.2007 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Helsinki 5. helmikuuta 2007

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Matti Kivekäs
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit