Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2005

* Liikevaihto katsauskaudella oli 188,5 Me (154,0 Me); Componentan Valukomponentit-ryhmän liikevaihto kasvoi 15 %, De Globen liikevaihto 25 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 47 %. * Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,5 Me (6,8 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 4,2 Me (3,3 Me). * Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 12,5 Me (20,2 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 8,2 Me (16,6 Me). * Toisen vuosineljänneksen tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 2,5 Me (2,7 Me). · Osakekohtainen tulos oli 0,85 e (1,43 e).

Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 188,5 Me (154,0 Me) ja tilauskanta 62,4 Me (52,6 Me) kesäkuun lopussa. Componentan Valukomponentit-ryhmän myynti oli 94,0 Me (81,7 Me), De Globen myynti 66,6 Me (53,3 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 28,0 Me (19,1 Me). Valukomponentit-ryhmän tilauskanta oli 31,4 Me (27,2 Me), De Globen tilauskanta 23,6 Me (20,0 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 7,4 Me (5,4 Me) katsauskauden lopussa. Raskaiden ajoneuvojen tuotannon kasvu edellisvuoteen verrattuna Euroopassa jatkui alkuvuoden aikana. Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle nousivat 24 % edellisvuodesta ja 14 % edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 25 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 20 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 21 % alkuvuoden aikana. Toisen vuosineljänneksen myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 21 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle kasvoivat 20 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 26 %. Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 47 % (46 %), työkoneteollisuus 25 % (25 %), koneenrakennusteollisuus 14 % (15 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 11 % (11 %) ja muut 2 % (3 %). Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat 51 % (54 %), muut Euroopan maat 43 % (42 %) ja muut maat 6 % (4 %). Tulos Componentan osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) laskenta- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,5 Me (6,8 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 4,2 Me (3,3 Me). Valukomponentit-ryhmän liikevoitto oli 4,6 Me (6,2 Me), De Globen liikevoitto 1,7 Me (0,2 Me) ja muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2,3 Me (0,4 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat -4,3 Me (-3,6 Me). Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä parani edellisvuodesta lähinnä myynnin kasvun, kannattamattomien tuotteiden hintakorjausten sekä De Globen, Wirsbon takomoiden ja osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten seurauksena. Romun hinta on katsauskauden loppua kohden laskenut ainakin tilapäisesti alkuvuoden korkealta tasolta. Kannattamattomien tuotteiden hintakorjaukset on toteutettu alkuvuoden aikana. Karkkilan ja Heerlenin toteutettujen valimoinvestointien ylösajo rasitti alkuvuoden tulosta yhteensä 3,1 Me. Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 12,5 Me (20,2 Me), tulos rahoituserien jälkeen 8,2 Me (16,6 Me) ja nettotulos 8,2 Me (13,7 Me). Kertaluontoiset erät 4,0 Me (13,4 Me) muodostuivat lähinnä Keycastin ja Profizin osakkeiden 2,2 Me:n myyntivoitosta, De Globen osakkeiden ostoon liittyvästä 4,3 Me:n konsernireservin tuloutuksesta sekä De Globen ja Åmålin 2,4 Me:n kertaluontoisista sopeutus- ja uudelleenjärjestelykustannuksista. Verot olivat -0,3 Me (-3,2 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,85 e (1,43 e). Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 12,7 % (23,2 %) ja oman pääoman tuotto 28,8 % (56,9 %). Rahoitus Componenta Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi 4.3.2005 vaihdettavan pääomalainan merkintöjä nimellismäärältään 19,0 Me. Vanhaa pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Componenta Oyj:llä oli kesäkuun lopussa IFRS:n mukaista pääomalainan ja vaihtovelkakirjalainan velkaosuutta jäljellä yhteensä 37,5 Me. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 56,4 Me. Konsernilla on 40 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 37,5 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 109,8 Me (110,5 Me, 31.12.2004 118,1 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 120 % (139 %). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä kesäkuun lopussa oli 17,6 Me (14,9 Me). Liiketoiminnan rahavirta oli 5,7 Me (3,3 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat -4,2 Me (-10,0 Me). Investointien rahavirta oli -5,9 Me (4,1 Me), joka sisältää konsernin tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran. Konsernin omavaraisuusaste oli 19,6 % (21,9 %) ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 33,2 % (31,4 %). Liiketoimintaryhmien kehitys Valukomponentit Componentan Valukomponentit-ryhmän muodostavat konsernin Pohjoismaissa sijaitsevat valimot ja konepajat, jotka toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle. Valukomponentit-ryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 94,0 Me (81,7 Me) ja liikevoitto 4,6 Me (6,2 Me). Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 31,4 Me (27,2 Me). Karkkilan valimon tuotantolinjan tekniset ongelmat ja tuotannon ylösajo rasittivat liiketoimintaryhmän tulosta 2,0 Me alkuvuoden aikana. Karkkilan valimon käytettävissä oleva kapasiteetti ei vastannut kysyntää ja tuotteita jouduttiin valmistamaan yhtiön muissa valimoissa korkeammilla kustannuksilla. Kesäkuun alkupuolella Karkkilan tuotanto-organisaatiota on uudistettu ja vahvistettu sekä otettu käyttöön tuotantokapasiteettia parantava uusi sulatusuuni. Karkkilan vuonna 2000 ulkoistettu kunnossapito siirtyi kesäkuun alussa Porin ja Karkkilan valimoiden yhteisen kunnossapito-organisaation hoitoon. 13.6.2005 alkaen Karkkilan valimo siirtyi neljästä vuorosta kolmeen vuoroon, mikä vähensi vuokratyövoiman määrää 40 henkilöllä. Näiden muutosten odotetaan tehostavan Karkkilan tuotantoa ja nopeuttavan tuotannon normalisoitumista. Karkkilan ja Alvestan valimoiden yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan 5 Me:n vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta 2006 alkaen. Kannattamattomien tuotteiden hintatasoa on korjattu vuoden 2005 hintaneuvottelujen yhteydessä. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 48,4 Me (43,0 Me) ja liikevoitto 3,0 Me (4,2 Me). De Globe De Globeen kuuluu kaksi Hollannissa sijaitsevaa rautavalimoa, jotka toimittavat vaativia valukomponentteja työkoneteollisuudelle, raskaalle kuorma-autoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin. Heerlenissä sijaitsevassa valimossa toimii kaksi tuotantolinjaa: Heerlen HWS ja Heerlen Furan. De Globen yhteiset toiminnot muuttivat helmikuussa Belfeldistä vuokratiloihin Weertiin, lähelle Weertin rautavalimoa. Maaliskuussa De Globe siirtyi tulosyksikköorganisaatioon, jossa jokaisen tulosyksikön toiminnasta ja tuloksesta vastaa nimetty johtaja. De Globen liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 66,6 Me (53,3 Me) ja liikevoitto 1,7 Me (0,2 Me). Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 23,6 Me (20,0 Me). Myynnin kasvu ja kannattamattomien tuotteiden hintakorjaukset paransivat De Globen tulosta. Belfeldissä sijainneen valimon siirto Heerlenin valimon yhteyteen ja sen tuotantolinjan ylösajo alkuvuoden aikana heikensivät alkuvuoden tulosta 1,0 Me. Valimoiden yhdistämisellä ennakoidaan saavutettavan noin 1 Me:n kustannussäästöt vuonna 2005 ja noin 4 Me:n kustannussäästöt vuositasolla vuodesta 2006 alkaen. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 33,4 Me (28,1 Me) ja liikevoitto 1,0 Me (0,1 Me). Componenta osti 30.6.2005 allekirjoitetulla kauppasopimuksella loput 45 % hollantilaisen De Globe B.V:n osakkeista ja äänivallasta. Myyjänä oli hollantilainen pääomarahasto Industriebank LIOF ja kauppahinta osakkeista oli 2,3 Me. Myyjällä on mahdollisuus saada lisäkauppahintaa 0,3 Me De Globen vuoden 2005 tuloksen perusteella. Kaupan jälkeen Componenta omistaa 100 % De Globen osakkeista. Componenta kirjasi kaupasta syntyvän 4,3 Me:n konsernireservin tuloutuksen toiselle vuosineljännekselle. Componenta hankki 55 % De Globen osakkeista maaliskuussa 2004, jolloin sovittiin optiosta ostaa loput osakkeet vuoteen 2007 mennessä. Muu liiketoiminta Componentan muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 28,0 Me (19,1 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2,3 Me (0,4 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7,4 Me (5,4 Me). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,5 Me (9,9 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,7 Me (0,2 Me). Wirsbon takomoiden myynti kasvoi 52 % edellisvuodesta 27,5 Me:oon. Liikevoitto parani selvästi myynnin kasvun ja toiminnan tehostamisen seurauksena. Wirsbon koko vuoden 2005 tuloksen ennakoidaan paranevan oleellisesti edellisvuodesta. Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1,4 Me (1,0 Me). Keycastin liikevaihto oli 20,0 Me (18,1 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 1,4 Me (1,2 Me). Ulefos NV:n liikevaihto oli 19,4 Me (16,4 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 2,3 Me (1,3 Me). Componenta myi 30.3.2005 omistamansa 26 %:n osuuden IT-alan yrityksen Profiz Business Solution Oyj:n osakkeista Skuutinliikki Oy:lle noin 0,4 Me:n kauppahinnalla. Kaupalla oli lievä positiivinen vaikutus Componentan ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. 30.6.2005 vahvistetulla kaupalla Componenta myi omistamansa 43 % Keycast Oy:n osakkeista OKO Venture Capitalin ja Keycastin toimivan johdon perustamalle uudelle yhtiölle. Kauppahinta osakkeista oli noin 6,5 Me ja Componenta kirjasi kaupasta 2,1 Me:n myyntivoiton toiselle vuosineljännekselle. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 6,99 euroa (4,65 euroa). Alkuvuoden keskikurssi oli 7,12 euroa, alin kurssi 5,32 euroa ja ylin kurssi 9,44 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 67,3 Me (44,7 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 31 % (16 %) osakekannasta. Componenta Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen, joka on ollut voimassa 4.1.2005 alkaen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Oyj antaa Componentan osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 2 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 2 000 osaketta, joka vastaa 10 pörssierää. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,50 euroa/osake. Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 30.6.2005. Osakepääoman korottamisvaltuutus Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja tai antamalla optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi nousta yhteensä enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Componenta Oyj:n hallitus päätti valtuutuksen perusteella vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ja hyväksyi 4.3.2005 vaihdettavan pääomalainan 2005 merkintöjä nimellismäärältään 19,0 Me. Osakkeen vaihtokurssi on 10,00 euroa. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 14,4 Me (9,7 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 4,5 Me. Investointien rahavirta oli -5,9 Me (4,1 Me). Hallitus ja johto Componentan varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Suomen Valimot -ryhmän johtaja Lauri Huhtala, Energia ja voimansiirto –ryhmän johtaja Olli Karhunen, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, Hollannin Valimot -ryhmän johtaja Wim Schut, Konepajat-ryhmän johtaja Michael Sjöberg, talousjohtaja Kimmo Virtanen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Marc Omes aloittaa De Globen johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä elokuussa 2005. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 206 (2 371). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli 47 % (39 %), Hollannissa 25 % (34 %) ja Ruotsissa 27 % (26 %) henkilöstöstä. Näkymät Componentan näkymät vuodelle 2005 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Raskaan ajoneuvoteollisuuden ja työkoneteollisuuden komponenttien kysyntä on jatkunut korkealla tasolla alkuvuoden 2005 aikana. Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysynnän kasvu on pysähtynyt. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan jatkavan lievää vahvistumista. Componentan tilauskanta oli kesäkuun lopussa hyvällä tasolla. Vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta noin 10 %. Kolmannen vuosineljänneksen tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Tuloslaskelma, kts pdf liite Tase, kts pdf liite Rahavirtalaskelma ja muut tunnusluvut, kts pdf liite Helsingissä 13. heinäkuuta 2005 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit