Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

•Liikevaihto katsauskaudella oli 266,6 Me (260,9 Me); Valukomponentit-ryhmän liikevaihto kasvoi 5 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski -12 %.
•Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 10,7 Me (6,9 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,8 Me (0,3 Me).
•Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 10,7 Me (10,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 3,8 Me (4,0 Me).
•Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 78,4 Me (72,4 Me) ja liiketappio ilman kertaluontoisia eriä -1,2 Me (-1,6 Me).
•Vuoden 2006 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa oli 266,6 Me (260,9 Me) ja tilauskanta 64,9 Me (55,6 Me) syyskuun lopussa. Valukomponentit-ryhmän myynti oli 234,2 Me (223,9 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 32,4 Me (37,0 Me). Valukomponentit-ryhmän tilauskanta oli 57,2 Me (49,2 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 7,7 Me (6,4 Me) katsauskauden lopussa.

Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle laskivat 4 % edellisvuodesta. Myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 7 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 8 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 12 % alkuvuoden aikana.

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 43 % (46 %), työkoneteollisuus 26 % (25 %,) koneenrakennusteollisuus 17 % (15 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 12 % (12 %) ja muut 2 % (2 %).

Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat 48 % (50 %), muut Euroopan maat 46 % (43 %) ja muut maat 6 % (7 %).


Tulos

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2005. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 10,7 Me (6,9 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 3,8 Me (0,3 Me). Valukomponentit-ryhmän liikevoitto oli 10,3 Me (4,7 Me) ja muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,4 Me (2,2 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 78,4 Me (72,4 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä -1,2 Me (-1,6 Me).

Konsernin nettorahoituskulut olivat -6,9 Me (-6,6 Me).

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä parani edellisvuodesta lähinnä Valukomponentit-ryhmän toiminnan tehostumisen seurauksena. Karkkilan valimon ja Heerlenin furaanivalimon kuluvan vuoden liiketappiot ovat pienentyneet, mutta heikensivät edelleen Valukomponentit-ryhmän liikevoittoa. Romun hinta on säilynyt korkealla tasolla, vaikka hintavaihtelut ovat pienentyneet. Sähkön hinta on noussut kuluvan vuoden aikana voimakkaasti. Tuotteiden hintoja on korjattu kustannusten nousun vuoksi. Hollannin valimoiden haltuunotto ja integrointi osaksi konsernin tulosyksikköorganisaatiota on toteutunut hyvin. Niiden toiminta on vakaata ja tuloskehitys katsauskaudella on ollut positiivinen.

Konsernin liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 10,7 Me (10,6 Me), tulos rahoituserien jälkeen 3,8 Me (4,0 Me) ja nettotulos 2,9 Me (5,3 Me). Konsernilla ei ollut kertaluontoisia eriä ensimmäisten kolmen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2005 vertailukauden kertaluontoiset erät 3,7 Me muodostuivat lähinnä Keycastin ja Profizin osakkeiden 2,2 Me:n myyntivoitosta, De Globen osakkeiden ostoon liittyvästä 4,3 Me:n konsernireservin tuloutuksesta sekä De Globen ja Åmålin 2,6 Me:n kertaluontoisista uudelleenjärjestelykustannuksista.

Verot olivat -0,9 Me (+1,3 Me). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Osakekohtainen tulos oli 0,30 e (0,58 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,0 % (7,4 %) ja oman pääoman tuotto 7,3 % (13,0 %).


Rahoitus

Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainan ja vaihtovelkakirjalainan velkaosuutta jäljellä yhteensä 34,7 Me. Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 50 Me. Lisäksi konsernilla on 60 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 34,7 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 101,1 Me (110,5 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 113,8 % (124,2 %). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä katsauskauden lopussa oli 31,1 Me (14,9 Me).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 18,7 Me (12,0 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat 1,2 Me (4,4 Me). Investointien rahavirta oli -5,3 Me (-10,2, Me).

Konsernin omavaraisuusaste oli 19,7 % (19,0 %) ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 32,5 % (32,9 %).


Liiketoimintaryhmien kehitys

Componenta on yksinkertaistanut organisaatiorakennettaan. Syyskuun alusta lähtien konsernin tuotantoyksiköt on jaettu aiemman kolmen divisioonan sijasta kahteen divisioonaan, jotka ovat Valimot ja Konepajat. Uudistetun Valimot-divisioonan johtoon on nimitetty Olli Karhunen. Entisen Valimot- tuotantodivisioonan johtaja Kimmo Suupohja on lopettanut Componentassa.

Raportointi yhtiössä vuonna 2006 perustuu kuitenkin edelleeen entiseen organisaatiorakenteeseen, jota muutettiin 1.11.2005, ja jossa konsernin tuotantoyksiköt organisoitiin kolmeen tuotantodivisioonaan: Valimot, Konepajat ja Raskaat komponentit. Nämä muodostavat yhdessä Valukomponentit-liiketoimintasegmentin. Muun liiketoiminnan muodostavat edelleen Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot.


Valimot

Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa ja Weertissa sekä Heerlenin valimon HWS-liiketoimintayksikkö. Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 134,5 Me (128,2 Me) ja liikevoitto 5,5 Me (2,6 Me). Liikevoitto parani edellisvuodesta lähinnä toiminnan tehostamisen seurauksena. Karkkilan valimon liiketappio alkuvuonna oli -4,1 Me (-5,0 Me). Karkkilassa käynnissä olevan toiminnan tehostamisohjelman odotetaan pienentävän yksikön liiketappiota edellisvuodesta. Divisioonan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,7 Me (36,1 Me) ja liiketappio -1,6 Me (-0,9 Me). Liiketappio kasvoi Pietarsaaren yksikön epätyydyttävän tuloskehityksen johdosta.


Konepajat

Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat Främmestad, Åmål ja Albin, Suomessa Porissa ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat sekä Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot. Divisioonan liikevaihto tammi - syyskuussa oli 113,5 Me (102,9 Me) ja liikevoitto 5,6 Me (3,9 Me). Vuosina 2004 ja 2005 toteutetut investoinnit kasvattivat ryhmän myyntiä ja paransivat sen toiminnan tehokkuutta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 34,0 Me (28,6 Me) ja liikevoitto 0,9 Me (0,4 Me).


Raskaat komponentit

Raskaat komponentit -divisioonaan kuuluvat konsernin furaanivalimot Iisalmessa Suomessa ja Heerlenissä Hollannissa sekä konepajat Componenta Nisamo Lempäälässä ja Componenta Pistons Pietarsaaressa. Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 40,9 Me (35,2 Me) ja liikevoitto 0,2 Me (-1,9 Me). Liikevoitto parani edellisvuodesta lähinnä myynnin kasvun ja Heerlenin furaanivalimon toiminnan tehostumisen seurauksena. Heerlenin furaanivalimon alkuvuoden liiketappio oli -2,1 Me (-3,8 Me). Tehostamisohjelman odotetaan edelleen pienentävän yksikön liiketappiota kuluvan vuoden aikana. Divisioonan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 12,1 Me (11,2 Me) ja liiketappio -0,2 Me (-1,1 Me).


Muu liiketoiminta

Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - syyskuussa oli 32,5 Me (37,0 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,4 Me (2,2 Me). Wirsbon takomoiden myynti laski 13,3 % edellisvuodesta 31,3 Me:oon ja alkuvuoden liikevoitto heikkeni edellisvuodesta lähinnä myynnin laskun seurauksena. Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1,2 Me (1,8 Me). Osakkuusyhtiö Ulefos NV:n liikevaihto oli 28,4 Me (28,7 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 2,8 Me (3,2 Me). Muun liiketoiminnan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,4 Me (8,9 Me) ja liiketappio ilman kertaluontoisia eriä -0,2 Me ( -0,1Me).


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin Pienet yhtiöt -listalla. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,4 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 6,60 euroa (7,1 euroa). Vuoden keskikurssi oli 6,04 euroa, alin kurssi 5,29 euroa ja ylin kurssi 7,24 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 63,9 Me (68,3 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 43 % (46%) osakekannasta.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa vuodelta 2005.

Componenta sai 8.2.2006 Oy Etra-Invest Ab:ltä ilmoituksen, että sen osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 20 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 8.2.2006. Oy Etra-Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 30.9.2006 oli 23,0 %.

Componenta sai 27.4.2006 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 24.4.2006. Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 30.9.2006 oli 5,5 %.

Osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana 118 002 eurolla, kun optioilla merkittiin 59 001 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaavat korotukset merkittiin kaupparekisteriin 27.4.2006, 15.6.2006 ja 28.7.2006.

Syyskuun loppuun mennessä tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Componenta 2001 optio-oikeuksia oli käyttämättä 373 321 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Componenta Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy 31.10.2006.

Lokakuussa 2006 hallitus on hyväksynyt yhteensä 117 150 osakkeen merkinnät optioiden perusteella. Osakemerkintöjä vastaavat korotukset merkittiin kaupparekisteriin 5.10.2006.


Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Yhtiön hallituksella ei ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.


Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 10,4 Me (20,4 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 5,1 Me (6,9 Me). Investointien nettorahavirta oli -5,3 Me (-10,2 Me).


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, talousjohtaja Matti Kivekäs (7.8.2006 alkaen), myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes, kehitysjohtaja Marko Sipola (7.8.2006 alkaen), Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 183 (2 201). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli 48 % (48 %), Hollannissa 27 % (25 %) ja Ruotsissa 25 % (27 %) henkilöstöstä.


Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2006 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Raskaiden ajoneuvojen komponenttien kysyntä tammi - syyskuussa 2006 jäi alle edellisen vuoden vastaavan jakson. Euroopan parantuneet talousnäkymät ovat lisänneet raskaiden ajoneuvojen kysyntää Euroopassa ainakin lyhyellä aikavälillä. Työkoneteollisuuden, energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysyntä on kasvanut alkuvuoden aikana.

Vuosien 2004 ja 2005 aikana Karkkilassa ja Heerlenissä toteutettujen investointien operatiivinen ylösajo on jatkunut katsauskaudella. Näiden yksiköiden liiketappio tulee pienenemään vuonna 2006. Tavoitteena on saavuttaa myös Karkkilan ja Heerlenin yksiköiden osalta positiivinen liikevoitto vuonna 2007.

Componentan tilauskanta oli vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla. Vuoden 2006 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.


Seuraavat taulukot pdf-liitteessä:
Tuloslaskelma
Tase
Rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tunnusluvut
Segmentit
Konsernin kehitys
Liikevaihto markkina-alueittain
Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Konsernin kehitys
Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin
Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain
Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä
Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä
Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2006


Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,7 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.
Hallituksen jäsenten osuus optioista on 5,4 %. Jos kaikki optiot ja vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 33,5 %:iin.

Helsinki 13. lokakuuta 2006

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit