Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006

· Liikevaihto katsauskaudella oli 93,6 Me (93,2 Me); Valukomponentit-ryhmän liikevaihto kasvoi 3 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski 14 %. · Liikevoitto oli 5,3 Me (3,9 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 3,1 Me (1,8 Me). · Osakekohtainen tulos oli 0,23 e (0,14 e). . Vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.

Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 93,6 Me (93,2 Me) ja tilauskanta 65,5 Me (63,8 Me) maaliskuun lopussa. Valukomponentit-ryhmän myynti oli 81,0 Me (78,6 Me) ja muun liiketoiminnan myynti 12,6 Me (14,6 Me). Valukomponentit-ryhmän tilauskanta oli 58,7 Me (55,2 Me) ja muun liiketoiminnan tilauskanta 6,8 Me (8,6 Me) katsauskauden lopussa. Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10 % edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä, mutta nousivat 8 % edellisvuoden viimeisestä vuosineljänneksestä. Myynti työkoneteollisuudelle kasvoi 11 %, toimitukset energia- ja voimansiirtoteollisuudelle nousivat 19 % ja myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 9 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 44 % (49 %), työkoneteollisuus 27 % (25 %), koneenrakennusteollisuus 15 % (14 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 12 % (10 %) ja muut 2 % (2 %). Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat 49 % (51 %), muut Euroopan maat 45 % (43 %) ja muut maat 6 % (6 %). Tulos Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2005. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Konsernin liikevoitto oli 5,3 Me (3,9 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 3,1 Me (1,8 Me). Valukomponentit-ryhmän liikevoitto oli 5,0 Me (2,3 Me) ja muun liiketoiminnan liikevoitto 0,3 Me (1,6 Me). Konsernilla ei ollut kertaluontoisia eriä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin nettorahoituskulut olivat -2,2 Me (-2,1 Me). Konsernin tulos rahoituserien jälkeen parani edellisvuodesta lähinnä Valukomponentit-ryhmän toiminnan tehostamisen seurauksena. Karkkilan valimon ja Heerlenin furaanivalimon liiketappiot heikensivät edelleen Valukomponentit-ryhmän liikevoittoa. Romun hintavaihtelu tasaantui alkuvuoden aikana. Verot olivat -0,9 Me (-0,3 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,23 e (0,14 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,5 % (8,3 %) ja oman pääoman tuotto 17,9 % (10,7 %). Rahoitus Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainan ja vaihtovelkakirjalainan velkaosuutta jäljellä yhteensä 34,7 Me. Pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 60,0 Me. Lisäksi konsernilla on 60,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 34,7 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 107,9 Me (114,5 Me). Nettovelkaantumisaste pääomalaina omaan pääomaan mukaan lukien oli 125 % (125 %). Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä katsauskauden lopussa oli 25,4 Me (18,8 Me). Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4,6 Me (-0,6 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat -6,5 Me (-8,9 Me). Investointien rahavirta oli -1,4 Me (-5,4 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli 18,9 % (19,6 %) ja omavaraisuusaste pääomalaina omaan pääomaan sisällyttäen 31,6 % (33,0 %). Liiketoimintaryhmien kehitys Componentan organisaatiorakennetta muutettiin 1.11.2005 ja konsernin tuotantoyksiköt organisoitiin kolmeen tuotantodivisioonaan, jotka ovat Valimot, Konepajat ja Raskaat komponentit. Nämä muodostavat yhdessä Valukomponentit-liiketoimintasegmentin. Muun liiketoiminnan muodostavat Wirsbon takomot, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä myydyt liiketoiminnot. Valimot Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa ja Weertissa sekä Heerlenin valimon HWS-liiketoimintayksikkö. Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 45,9 Me (45,0 Me) ja liikevoitto 3,3 Me (1,5 Me). Divisioonan liikevoitto parani edellisvuodesta lähinnä toiminnan tehostamisen seurauksena. Karkkilan valimon liiketappio alkuvuonna oli -1,8 Me (-1,7 Me). Karkkilassa käynnissä olevan toiminnan vakauttamis- ja tehostamisohjelman odotetaan pienentävän yksikön liiketappiota kuluvana vuonna viime vuodesta. Konepajat Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat Främmestad, Åmål ja Albin, Suomessa Porissa ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat sekä Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot. Divisioonan liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 40,3 Me (36,8 Me) ja liikevoitto 2,6 Me (1,8 Me). Vuosina 2004 ja 2005 toteutetut investoinnit kasvattivat ryhmän myyntiä ja paransivat sen toiminnan tehokkuutta. Raskaat komponentit Raskaat komponentit -divisioonaan kuuluvat konsernin furaanivalimot Iisalmessa Suomessa ja Heerlenissä Hollannissa sekä konepajat Componenta Nisamo Lempäälässä ja Componenta Pistons Pietarsaaressa. Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 13,9 Me (10,5 Me) ja liiketappio -0,1 Me (-0,9 Me). Divisioonan liiketappio pieneni edellisvuodesta lähinnä myynnin kasvun ja Heerlenin furaanivalimon toiminnan tehostamisen seurauksena. Heerlenin furaanivalimon alkuvuoden liiketappio oli -0,8 Me (-1,3 Me). Yksikön vakauttamis- ja tehostamisohjelman odotetaan edelleen pienentävän Heerlenin furaanivalimon liiketappiota kuluvan vuoden aikana. Muu liiketoiminta Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 12,6 Me (14,6 Me) ja liikevoitto 0,3 Me (1,6 Me). Wirsbon takomoiden myynti laski 15 % edellisvuodesta 12,1 Me:oon ja alkuvuoden liikevoitto heikkeni edellisvuodesta myynnin laskun seurauksena. Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,2 Me (0,6 Me). Osakkuusyhtiö Ulefos NV:n liikevaihto oli 8,0 Me (8,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 0,5 Me (0,8 Me). Kylmä ja luminen talvi pohjoismaissa laski kaivonkansia valmistavan Ulefosin myyntiä ja tulosta kausiluontoisesti alkuvuonna. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,3 Me. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 6,13 euroa (7,38 euroa). Vuoden keskikurssi oli 5,58 euroa, alin kurssi 5,29 euroa ja ylin kurssi 6,23 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 59,0 Me (71,0 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 15 % (16 %) osakekannasta. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa vuodelta 2005. Componenta sai 8.2.2006 Oy Etra-Invest Ab:ltä ilmoituksen, että sen osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 20 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 8.2.2006. Oy Etra-Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.3.2006 oli 23,1 %. Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen Yhtiön hallituksella ei ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 2,3 Me (8,3 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 0,5 Me. Investointien nettorahavirta oli -1,4 Me (-5,4 Me). Hallitus ja johto Componentan varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Raskaat komponentit –divisioonan johtaja Olli Karhunen, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes, Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg, Valimot–divisioonan johtaja Kimmo Suupohja, talousjohtaja Kimmo Virtanen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 140 (2 196). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli 47 % (47 %), Hollannissa 26 % (25 %) ja Ruotsissa 27 % (28 %) henkilöstöstä. Näkymät Componentan näkymät vuodelle 2006 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Raskaiden ajoneuvojen komponenttien kysyntä vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä jäi alle edellisen vuoden vastaavan jakson. Uusien ympäristönormien käyttöönotto Euroopassa 1.10.2006 yhdessä parantuneiden talousnäkymien kanssa lisää raskaiden ajoneuvojen kysyntää Euroopassa ainakin lyhyellä aikavälillä. Työkoneteollisuuden, energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysyntä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Vuosien 2004 ja 2005 aikana toteutetut investoinnit Karkkilassa, Hollannin Heerlenissä ja Ruotsin Främmestadissa on teknisesti saatettu loppuun viime vuoden aikana. Karkkilan ja Heerlenin investointien operatiivinen ylösajo jatkuu vuoden 2006 aikana. Tavoitteena on pienentää näiden yksiköiden liiketappiota kuluvan vuoden aikana ja saavuttaa myös Karkkilan ja Heerlenin yksiköiden osalta positiivinen liikevoitto vuonna 2007. Componentan tilauskanta oli vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja vuoden 2005 loppua korkeammalla tasolla. Vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut katso pdf-liite Helsingissä 13. huhtikuuta 2006 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit