Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2006

•Componenta-konsernin pro forma -liikevaihto katsauskaudella oli 616,9 Me (567,5 Me)
•Pro forma -liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 40,4 Me (12,6 Me) ja pro forma -tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 23,8 Me (-4,0 Me).
•Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me (6,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,0 Me (-2,4 Me).
•Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,36 e (0,26 e). Konsernin pro forma -tilikauden tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 18,1 Me (-1,6 Me) ja vastaava osakekohtainen tulos 1,26 e (-0,26 e).
•Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,25 e/osake.

Componenta allekirjoitti 18.10.2006 Koc Holding A.S:n ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen (Koc Group) kanssa sopimuksen, jolla se osti 55 % Istanbulin pörssissä noteeratun Döktasin osake- ja äänivallasta. Kaupassa, joka toteutui 12.12.2006, Koc Group myi kaikki omistamansa Döktasin osakkeet. Kaupantekohetken jälkeen Componenta on lisännyt Istanbulin pörssissä toteutettujen kauppojen kautta omistustaan yhtiössä. 31.12.2006 Componentan omistusosuus yhtiössä oli 68,6 %. Osakkeita hankittiin yhteensä 111,3 Me:n arvosta (tasearvo 31.12.2006). Döktas osti joulukuussa ennen kaupan toteutumista loput 75 %:a brittiläisen myyntiyhtiön Sherbrook International Limitedin osakekannasta. Döktas-kaupasta syntyi 42,7 Me:n kohdistamaton liikearvo.

Döktas Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.S. (Döktas) on turkkilainen rauta- ja alumiinivalujen toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 232,7 Me ja jolla on noin 2 500 työntekijää vuokratyövoima mukaanluettuna. Yritykseen kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, rautavalimo Orhangazissa (61 % liikevaihdosta) ja alumiinivalimo Manisassa (39 % liikevaihdosta).

Yrityskauppa muuttaa Componenta-konsernin rakennetta merkittävästi. Tässä tiedotteessa esitetyt pro forma -luvut sisältävät Componenta-konsernin sekä Döktas-konsernin vuoden 2006 luvut. Pro forma -luvut on esitetty havainnollistamaan, mikä olisi Döktas-kaupan perusteella yhdistetyn Componenta-konsernin ja Döktasin tulos ja taloudellinen asema, jos yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2005 alkaen. Tilikaudella 2006 Döktas sisältyy konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta. Döktasin luvut perustuvat yrityksen 5.2.2007 julkaisemiin ennakkotietoihin.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2006 oli 616,9 Me (567,5 Me). Componenta-konsernin liikevaihto tammi - joulukuussa oli 362,1 Me (343,2 Me). Döktasin liikevaihto Sherbrook International Ltd mukaan lukien oli 254,8 Me (224,3 Me) vuonna 2006.

Konsernin pro forma -liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain vuonna 2006 oli seuraava: työkoneteollisuus 31 % (30 %), raskas ajoneuvoteollisuus 28 % (31 %), kevyt ajoneuvoteollisuus 20 % (19 %), koneenrakennusteollisuus 10 % (10 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 8 % (7 %) ja muu myynti 3 % (3 %). Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 43 % (46 %), työkoneteollisuus 26 % (24 %), koneenrakennusteollisuus 17 % (15 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 12 % (12 %) ja muut 2 % (3 %). Döktasin liikevaihto jakaantui vastaavasti seuraavasti: kevyt ajoneuvoteollisuus 48 % (46 %), työkoneteollisuus 38 % (39 %), raskas ajoneuvoteollisuus 6 % (8 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 1 % (0 %), koneenrakennusteollisuus 0 % (1 %) ja muu myynti 7 % (6 %).

Konsernin liikevaihdon pro forma -jakauma maantieteellisesti vuonna 2006 oli seuraava: Pohjoismaat 29 % (31 %), Muut Euroopan maat 67 % (65 %) ja muut maat 4 % (4 %). Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat 49 % (51 %), muut Euroopan maat 45 % (43 %) ja muut maat 6 % (6 %). Döktasin liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Pohjoismaat 0 % (1 %), muut Euroopan maat 99 % (99 %) ja muut maat 1 % (0 %).


Tulos

Componentan ja Döktasin tilinpäätökset on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konsernin pro forma -tuloslaskelma on laadittu noudattaen samoja periaatteita.

Konsernin pro forma -liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 40,4 Me (12,6 Me) ja pro forma -tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 23,8 Me Me (-4,0 Me). Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me (6,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,0 Me (-2,4 Me). Döktasin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä ja Sherbrookia oli 24,2 Me (5,3 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen vastaavasti 23,6 Me (3,6 Me). Ko. pro forma -luvuissa on huomioitu rahoituskustannusten nousu.

Konsernin pro forma -nettorahoituskulut olivat -16,6 Me (-16,6 Me) ja Componentan nettorahoituskulut olivat -9,9 Me (-8,9 Me).

Konsernin pro forma -liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 40,0 Me (15,9 Me) ja tulosrahoituserien jälkeen 37,6 Me (-0,7 Me), joka sisältää 14,1 Me:n kertaluontoisen tuoton Döktasin joulukuussa 2006 myymistä 24,2 Me:n arvoisista liiketoimintaaan kuulumattomista sijoituksista. Konsernin pro forma -tilikauden voitto oli 31,2 Me (1,9 Me).

Componentan liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 14,5 Me (9,9 Me), tulos rahoituserien jälkeen 4,6 Me (1,0 Me) ja tilikauden voitto 3,5 Me (2,2 Me).

Componentan verot olivat -1,1 Me (+1,2 Me). Taseeseen on kirjattu verosaamisia, jotka ennakoidaan hyödynnettävän Hollannissa 3 vuodessa ja Suomessa 5 vuodessa .

Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,36 e (0,26 e). Konsernin pro forma -tilikauden tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 18,1 Me (-1,6 Me) ja vastaava osakekohtainen tulos 1,26 e (-0,26 e).

Yhtiön sijoitettu pääoma tilikauden lopussa oli 354 Me (198,4 Me) ja sijoitetun pääoman tuotto-% oli 6,6 % (5,0 %). Vuoden 2006 pro forma -sijoitetun pääoman tuotto-% ilman kertaeriä oli 11,4 %.

Componentan tärkeimpien tunnuslukujen kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut seuraava: (taulukko, kts. pdf-liite)


Rahoitus

Componenta Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella pääomalainan ottamisesta. Laina laskettiin liikkeelle 17.11.2006. Lainaehtojen mukainen nimellispääoma on 14 166 000 euroa. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 17.11.2011. Lainan emissiokurssi oli 95 %. Pääomalle maksetaan vuosittain jälkikäteen 17.11. kiinteää korkoa 6,75 %. Componentan hallitus päätti lisäksi vaihdettavan pääomalainan ottamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana. Laina laskettiin liikkeelle 4.12.2006. Lainaehtojen mukainen takaisinmaksettava nimellispääoma on 19 695 600 euroa. Lainan emissiokurssi oli 95 %. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 4.12.2011. Lainalle maksetaan vuosittain jälkikäteen 4.12. kiinteää korkoa 5,75%. Edellä mainittujen vuonna 2006 liikkeelle laskettujen lainojen lisäksi Componenta Oyj on laskenut liikkeelle 15.2.2002 päivätyn pääomalainan sekä 15.3.2005 vaihdettavan pääomalainan. Pääomalainaa maksetaan takaisin vuosittain ja sen jäljellä oleva nimellismäärä tilikauden lopussa oli 15,9 Me ja viimeinen eräpäivä on 19.3.2009. Lainalle kertynyt korko (12 kuukauden euribor + 4 %) maksetaan vuosittain jälkikäteen. Vaihdettava pääomalaina nimellismäärältään 19,0 Me maksetaan takaisin 15.3.2010 kertasuorituksena ja sille maksetaan vuosittain jälkikäteen kiinteää 5,75 prosentin korkoa. Lainoille ei ole osakeyhtiölain mukaisesti asetettu vakuutta. Componentalla oli vuoden lopussa pääomalainan ehtoista velkaa yhteensä 64,5 Me.

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 137,0 Me. Lisäksi konsernilla on 100,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 64,5 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 186,9 Me (106,8 Me). Nettovelkaantumisaste oli 287,8 % (297,5 %). Yhtiön nettovelat suhteessa omaan pääomaan oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan luettuna olivat 123,1 % (123,7 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä vuoden lopussa oli 33,0 Me (18,7 Me).

Componentan liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 26,2 Me (18,6 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat 1,6 Me (8,7 Me). Investointien nettorahavirta oli -104,2 Me (-11,6 Me), joka sisältää konsernin tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.

Konsernin omavaraisuusaste oli 18,7 % (18,1 %). Konsernin omat pääomat 31.12.2006 oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien suhteessa taseen loppusummaan olivat 32,5 % (32,1 %) .

Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2006 olivat 107,7 Me. Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille 31.12.2006 olivat 0,3 Me.


Liiketoimintaryhmien kehitys

Componentalla oli vuonna 2006 yksi IFRS-liiketoimintasegmentti: Valukomponentit. Tämän lisäksi Döktasin liiketoimintaa käsitellään kahtena erillisenä liiketoimintasegmenttinä: Döktasin Valukomponentit ja Döktasin Alumiinikomponentit. Näiden liiketoimintasegmenttien ulkopuolelle jäävät osakkuusyhtiöt, Sherbrook, Wirsbon takomot, kiinteistöyhtiöt ja konsernin hallintotoiminnot.


Componentan Valukomponentit

Componentan Valukomponentit-ryhmän muodostavat Componentan valimot ja konepajat, jotka toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle.

Valukomponentit-ryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 316,7 Me (295,4 Me) ja liikevoitto 14,0 Me (4,5 Me). Tilauskanta joulukuun lopussa oli 58,5 Me (54,1 Me). Liiketoimintaryhmän liikevoitto parani edellisvuodesta lähinnä liikevaihdon kasvun ja Hollannin yksiköiden parantuneiden liiketulosten johdosta. Valukomponentit-ryhmän neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 82,5 Me (71,5 Me) ja liikevoitto 3,7 Me (-0,2 Me).

Karkkilan valimon liiketappio oli -5,5 Me (-6,6 Me). Karkkilassa käynnissä olevan toiminnan-tehostamisohjelman odotetaan edelleen pienentävän liiketappiota vuoden 2007 aikana.

Heerlenin furaanivalimon liiketappio vuonna 2006 oli -2,8 Me (-5,6 Me). Yksikön tehostamisohjelman odotetaan edelleen parantavan liiketulosta vuoden 2007 aikana.


Döktasin Valukomponentit (Orhangazi)

Döktasin Valukomponentit -ryhmän muodostavat yhtiön Orhangazissa sijaitsevat valimo ja konepaja. Yksikkö toimittaa asennusvalmiita komponentteja lähinnä työkoneteollisuudelle ja kevyelle ajoneuvoteollisuudelle.

Döktasin Valukomponenttien liikevaihto oli 142,6 Me (141,1 Me) ja liikevoitto oli 15,1 Me (0,2 Me). Yksikön tilauskanta 31.12.2006 oli 24,1 Me (22,1 Me). Yksikön liiketulos parani lähinnä raaka-aineiden hinnan nousun perusteella toteutettujen hinnankorotusten ja Turkin liiran devalvoitumisen johdosta.


Döktasin Alumiinikomponentit (Manisa)

Döktasin Alumiinikomponentit muodostuu yhtiön Manisassa sijaitsevasta pääosin alumiinisia painevalukomponentteja ja alumiinivanteita valmistavasta tehtaasta.

Döktasin Alumiinikomponenttien liikevaihto oli 90,1 Me (67,8 Me) ja liikevoitto oli 9,1 Me (4,8 Me). Yksikön tilauskanta 31.12.2006 oli 10,5 Me (9,7 Me).


Componentan Muu liiketoiminta

Componentan Muu liiketoiminta -segmentin muodostavat Wirsbon takomot, vuodesta 2007 alkaen myyntiyhtiö Sherbrook, osakkuusyhtiöt, konsernin tukitoiminnot ja palveluyksiköt.

Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - joulukuussa oli 45,4 Me (47,8 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,9 Me (2,1 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7,8 Me (6,3 Me). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,0 Me (24,1 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,2 Me (-0,7 Me).

Wirsbon takomoiden myynti pieneni ja liikevoitto heikkeni edellisvuoteen verrattuna.

Sherbrook mukaan lukien Muun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto tammi - joulukuussa oli 104,6 Me (101,1 Me) ja pro forma -liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2,2 Me (2,8 Me).

Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1,8 Me (2,1 Me). Ulefos NV:n liikevaihto oli 38,2 Me (35,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 4,2 Me (3,9 Me).


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 20,0 Me (19,3 Me). Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 8,59 euroa (5,95 euroa). Vuoden keskikurssi oli 6,56 euroa, alin kurssi 5,29 euroa ja ylin kurssi 8,80 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 86,1 Me (57,3 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 57 % (51 %) osakekannasta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2006 oli 10 022 000 (9 629 000).

Varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2005 ei jaettu osinkoa.

Componenta sai 8.2.2006 Oy Etra-Invest Ab:ltä ilmoituksen, että sen osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 20 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 8.2.2006. Oy Etra-Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.12.2006 oli 22,2 %.

Componenta sai 27.4.2006 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 24.4.2006. Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.12.2006 oli 6,6 %.

Osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana 787 178 eurolla, kun optioilla merkittiin 393 589 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaavat korotukset merkittiin kaupparekisteriin 27.4.2006, 15.6.2006, 28.7.2006, 5.10.2006, 26.10.2006, 24.11.2006 ja 29.11.2006. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyi 31.10.2006.


Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.


Investoinnit

Katsauskauden Componentan tuotannollisten investointien määrä oli 12,1 Me (22,4 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 5,3 Me. Tuotannollisten investointien nettorahavirta oli -6,9 Me (-11,6 Me). Investointien nettorahavirta Döktas A.S:n osto huomioiden oli -104,2 Me.


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, talousjohtaja Matti Kivekäs (7.8.2006 alkaen) myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes, kehitysjohtaja Marko Sipola (7.8.2006 alkaen), Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Döktasin toimitusjohtaja Yaylalý Günáy ja myyntijohtaja Hakan Göral nimitettiin 9.1.2007 Componenta Oyj:n johtoryhmän jäseniksi.

Henkilöstö (taulukko, kts. pdf-liite)

Componentan keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 2 196 (2 214). Konsernin henkilömäärä katsauskauden lopussa oli 4 316 (4 057). Konsernin henkilömäärä vuoden lopussa vuokratyövoima mukaan lukien oli 5 249 (4 833). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Suomessa oli 22 %, Turkissa 50 %, Hollannissa 16 % ja Ruotsissa 12 % henkilöstöstä.


Ympäristö

Componenta on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tuotannon ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Konsernin ympäristöpolitiikan päämääränä on energian ja raaka-aineiden kulutuksen, hiukkas- ja VOC-päästöjen sekä toiminnan aiheuttaman ympäristömelun vähentäminen, jätteiden lajittelun tehostaminen ja hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen määrän vähentäminen.

Componenta-konsernin yksi merkittävimmistä ympäristönäkökohdista on energiankäyttö. Vuonna 2006 Componenta käytti energiaa 426 GWh (409 GWh) ja Döktas 383 GWh (393 GWh). Suurin osa, 67 % käytetystä energiasta on sähköenergiaa. Valimot kuluttavat yli 90 % kaikesta energiasta, sillä varsinkin valimoiden sulatusprosessit käyttävät paljon energiaa. Vuonna 2006 tuotantoon suhteutettu energiankulutus Componentan valimoissa pieneni yli 6 % ja Döktasissa lähes 5 % vuoteen 2005 verrattuna.

Componenta julkaisee vuoden 2006 ympäristöraportin vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.


Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vuoden 2006 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoiminnassa työskenteli 53 henkilöä, mikä vastaa yhtä (1) prosenttia koko yhtiön henkilöstöstä. Vuonna 2006 Componentan tutkimus- ja kehitysmenot olivat 1,3 Me (1,4 Me). Tämä on 0,4 % (0,4 %) koko yhtiön liikevaihdosta.


Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 olivat 18,1 Me, josta tilikauden tappio oli -0,3 Me. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,25 e/osake eli yhteensä 2,5 Me ja jätetään omaan pääomaan 15,6 Me. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Yhtiökokous

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.2.2007 klo 13.00.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista uuden osakeyhtiölain johdosta sekä hallituksen valtuuttamista päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 uutta osaketta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta.


Vuosikertomuksen julkaiseminen

Componenta Oyj julkaisee vuoden 2006 vuosikertomuksen viikolla 8.


Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2007 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2007 alussa hyvät. Nouseva korkotaso ja epäedullinen valuuttakurssikehitys saattavat heikentää näkymiä vuoden aikana.

Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistämisestä arvioidaan saatavan 10 Me:n synergiaedut vuoden 2008 loppuun mennessä. Karkkilan ja Heerlenin yksiköiden tulosparannuksen uskotaan jatkuvan vuonna 2007.

Sekä Componentan että Döktasin tilauskannat olivat vuoden 2006 lopussa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Componenta-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluotoisia eriä odotetaan kasvavan vuoden 2006 vastaaviin pro forma -lukuihin verrattuna.


Seuraavat taulukot pdf-liitteessä:
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä
Pro forma -tuloslaskelma
Pro forma -tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä
Tase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tunnusluvut
Osakekohtaiset tiedot
Segmentit
Johdannaisinstrumentit
Liikevaihto markkina-alueittain
Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Konsernin kehitys
Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin
Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain
Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä
Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä
Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006Hallituksen jäsenten omistusosuus on 39,6 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 30,1 %:iin.


Helsinki, 5. helmikuuta 2007

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Matti Kivekäs
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa

Liitteet & linkit