Componenta Dökümcülükin IFRS:n mukainen konsolidointi osaksi Componenta-konsernia päättyy

Componenta Oyj Pörssitiedote 15.2.2017 klo 9.50

Componenta tiedotti 7.10.2016, että Componenta Oyj suunnittelee omistamiensa Componenta Dökümcülükin osakkeiden myymistä. Componentan osavuosikatsauksessa Q3/2016 todettiin, että Componenta Oyj:n yrityssaneeraushakemus 1.9.2016 on antanut turkkilaisille klubilainapankeille oikeuden käyttää yhtiön omistamien ja turkkilaisille klubilainapankeille elokuussa 2016 vakuudeksi annettujen Componenta Dökümcülükin osakkeiden äänioikeutta yhtiökokouksessa ja aloittaa kyseisten osakkeiden realisointiprosessi. Componenta ei ole saanut klubilainapankeilta vaateita näiden oikeuksien käyttämisestä.

Tosiasiallisesti Turkin klubilainapankit ovat ottaneet vuoden 2016 lopusta alkaen aktiivisemman roolin Componentan omistamien Componenta Dökümcülükin osakkeiden myyntiprosessissa ja neuvotteluita käydään käytännössä Turkissa klubilainapankkien johdolla. Lisäksi Componentan edustajien mahdollisuudet osallistua Componenta Dökümcülükin johtamiseen ovat aikaisempaa rajallisemmat. Yhtiö katsoo, että edellä mainitut asiantilat rajoittavat yhtiön mahdollisuutta käyttää IFRS:n mukaista määräysvaltaa Turkin yhtiössä ja tästä johtuen ko. yhtiön ja sen UK:n tytäryhtiön tasetta ei tulla konsolidoimaan Componentan konsernitilinpäätökseen 31.12.2016. Turkin yhtiön ja sen UK:n tytäryhtiön toiminnot tullaan IFRS:n mukaisesti luokittelemaan lopetetuiksi toiminnoiksi ja näiden yhtiöiden vuoden 2016 tuloslaskelmat ja rahavirrat tullaan esittämään Componentan konsernitilinpäätöksessä 31.12.2016 lopetettujen toimintojen alla. Mikäli IFRS:n mukainen määräysvalta myöhemmin palautuu, Turkin alakonserni tullaan konsolidoimaan konserniin ko. hetkestä lähtien. Konsolidoinnin päättyminen ei vaikuta juridiseen omistusoikeuteen ja Componenta omistaa edelleen noin 93.6 % Componenta Dökümcülükin osakkeista.

Componenta Dökümcülükin osakkeiden arvo esitetään Componenta-konsernin ulkopuolisena osakeomistuksena. Componentan velat ja saamiset Componenta Dökümcülükilta esitetään Componenta-konsernin ulkopuolisina velkoina ja saamisina.

Konsolidoinnin päättymisen vaikutusten havainnollistamiseksi seuraavassa esitetään muutamia avainlukuja. Turkin alakonsernin konsolidoinnin lopettamisen vaikutus vuoden 2015 jatkuvien toimintojen konsolidoituun liikevaihtoon oli noin 219 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuun 2016 jatkuvien toimintojen liikevaihtoon noin 145 miljoonaa euroa. Componentan osavuosikatsauksessa Q3/2016 kerrottiin, että syyskuun lopussa Turkin alakonsernista yhdisteltiin konsernin taseeseen noin 232 miljoonaa euroa pysyviä ja vaihtuvia vastaavia ja noin 247 miljoonaa euroa vierasta pääomaa. Syyskuun lopun 2016 tase-arvoilla jäljelle jäävällä konsernilla oli nettovelkaa Turkin alakonsernille yhteensä noin 135 miljoonaa euroa. Lisäksi Componenta Oyj on antanut enintään 80 milj. euron määräisen takauksen Componenta Dökümcülükin klubilainan vakuudeksi. Konsolidoinnin loppuessa Turkin alakonsernista yhdistellyt omaisuus- ja velkaerät poistuvat taseesta ja jäljelle jäävän konsernin nettovelka Turkin alakonsernille lisätään konsernitaseeseen. Suurin osa konsernin veloista Turkin alakonsernille oli saneerausmenettelyn alaista velkaa.

Turkin alakonsernin henkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa oli 2 650 henkilöä ja syyskuun 2016 lopussa 2 554 henkilöä. Konsernin jatkuvien toimintojen vastaavat henkilöstömäärät olivat 1 080 sekä 902 henkilöä. Vertailuluku vuoden 2015 lopussa sisältää myös vuonna 2016 myytyjen liiketoimintayksiköiden, Suomivalimon sekä Pistonsin, henkilöstön.

Alla olevissa taulukoissa sekä Hollannin että Turkin alakonsernit on esitetty lopetettuna toimintona IFRS 5 mukaisesti. Hollannin alakonserni luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi jo vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 myydyt liiketoimintayksiköt, Suomivalimo ja Pistons, on esitetty myyntihetkeen asti jatkuvina toimintoina IFRS:n mukaisesti. Taulukot ovat tilintarkastamattomia. 

Konsernin liikevaihdon täsmäytys    
     
Liikevaihdon täsmäytys, Me 1-9/2016 1-12/2015
Jatkuvat toiminnot 139,4 210,1
Lopetetut toiminnot 216,1 342,3
Sisäiset erät/eliminoinnit -37,2 -57,6
Componenta yhteensä 318,2 494,8

 

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
       
Me 1-9/2016 1-12/2015  
Liikevaihto 139,4 210,1  
Liikevoitto -5,0 0,4  
Nettorahoituskulut -9,2 -16,6  
Tulos rahoituserien jälkeen -14,2 -16,2  

 

Jatkuvien toimintojen täsmäytyslaskelma, Me 1-9/2016 1-12/2015
Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -5,0 0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa *) -12,3 -18,9
Jatkuvien toimintojen liikevoitto, IFRS -17,3 -18,5
Nettorahoituskulut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -9,2 -16,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät nettorahoituskuluissa **) 43,5 0,0
Jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien jälkeen, IFRS 17,0 -35,1

*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen liikevoitossa 1-9/2016 liittyvät Suomivalimon myyntitappioon -6,1 Me, Ruotsin rautaliiketoiminnan tuotantokaluston arvonalentumisiin -4,2 Me, Pistonsin mäntäliiketoiminnan myyntivoittoon +1,0 Me. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettona -3,0 Me.

**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluissa 1-9/2016 sisältävät 43,3 Me:n tuoton, sillä emoyhtiön vakuudelliset velat maksettiin takaisin tase-arvoa alhaisempaan arvoon. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät nettorahoituskuluissa olivat -0,2 Me.

Konsernin kehitys, IFRS    
     
Me 1-9/2016 1-12/2015
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 139,4 210,1
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot -17,3 -18,5
Nettorahoituskulut, jatkuvat toiminnot *) 34,2 -16,6
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot 17,0 -35,1
Verot, jatkuvat toiminnot -1,8 -27,1
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 15,2 -62,2
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos -35,8 -20,4
Tilikauden tulos, koko konserni -20,6 -82,7

*) Jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluihin 1-9/2016 sisältyy 43,3 Me vertailukelpoisuuteen vaikuttava tuotto, sillä emoyhtiön vakuudelliset velat maksettiin takaisin tase-arvoa alhaisempaan arvoon.
 

Helsinki 15. helmikuuta 2017
 

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101 
 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 3 500 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa