Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017

Componenta Oyj Pörssitiedote 16.5.2017 klo 8.00

Nykyisiä jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto nousi 9 % ollen 46,3 Me (42,6 Me) ja vertailukelpoinen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ollen 1,9 Me (-1,1 Me).

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-maaliskuussa 2017 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2016, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti

  • Nykyisiä jatkuvia toimintoja ovat Suomessa sijaitsevat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa sekä Ruotsissa sijaitsevat konepaja Främmestadissa ja takomot Wirsbossa ja Arvikassa.
  • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 9 % ja oli 46,3 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto vertailukaudella oli 42,6 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen oikaistu liikevaihto vertailukaudella oli 49,6 Me. Vertailukelpoinen oikaistu luku tarkoittaa nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutukset.
  • Nykyisten jatkuvien toimintojen oikaistu vertailukelpoinen käyttökate nousi edellisvuodesta ja oli 1,9 Me. Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate vertailukaudella oli -1,1 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen oikaistu käyttökate vertailukaudella oli -0,1 Me.
  • Nykyisten jatkuvien toimintojen oikaistu vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 1,0 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -2,8 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -2,1 Me.
  • Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjä toimitti saneerausohjelmaehdotukset Helsingin käräjäoikeuteen. Helsingin käräjäoikeus päätti 4.4.2017 antamallaan välipäätöksellä jatkaa selvittäjän 30.3.2017 jättämien saneerausohjelmaehdotusten käsittelyä. Saneerausehdotusten toteutuessa ehdotusten mukaisesti konsernin saneerausvelkojen määräksi arvioidaan jäävän noin 23 Me.

Avainluvut

  Q1/2017 Vertailukelpoinen
oikaistu Q1/2016 (1

 
Muutos (Q1/2017 vs.
vert.kelp. oikaistu
Q1/2016)
Q1/2016 Muutos (Q1/2017 vs.
Q1/2016)
2016
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 46,3 42,6 9 % 49,6 -7 % 183,6
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot Me 1,9 -1,1 - -0,1 - 3,1
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot Me 1,0 -2,8 - -2,1 - -5,8
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 9,7 - - -2,2 - -46,0
Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me 1,0 - - -4,7 - -17,0
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot 9,7 - - -4,9 - -16,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me 8,7 - - -0,1 - 0,5
Tulos, Me 10,0 - - -7,8 - -215,5
Osakekohtainen tulos, e 0,06 - - -0,08 - -1,64
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % - - - -0,2 - -0,2
Oikaistu oman pääoman tuotto, % - - - -165,2 - n/a
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 1,1 0,3 216 % 0,4 204 % 1,3
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me 0,9 - - 1,6 -46 % -9,9
Konsernin saneerausvelat, Me 154 - - - - 163
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 877 928 -5 % 1 057 -17 % 878
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 872 927 -6 % 1 056 -17 % 992
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 31,3 29,9 5 % 32,4 -3 % 30,8

(1 Vertailukelpoinen oikaistu luku tarkoittaa nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutukset. Suomivalimo myytiin 30.6.2016 ja Pistons 17.8.2016. Hollannin toiminnot asetettiin konkurssiin kolmannella vuosineljänneksellä 2016. Turkin toimintojen konsolidointi päättyi vuoden 2016 lopussa.

Harri Suutari, Componenta Oyj:n toimitusjohtaja:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen positiivinen tulos rahoituskulujen jälkeen (1,0 Me, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) katkaisee neljäntoista tappiollisen vuosineljänneksen jakson. Tulosparannusta selittää erityisesti kiinteiden kulujen vähentyminen vertailukaudesta sekä rahoituskulujen pienentyminen. Lisäksi Ruotsin tehtaiden työn tuottavuus, erityisesti takomotoiminnoissa, on parantunut. Vertailukauden kannattavuutta heikensivät silloisen kireän likviditeetin aiheuttamat tuotantokatkokset sekä ylimääräiset kuljetuskustannukset.

Kannattavuutta rasittivat Suomen energiaveron (2 palautuksen tilapäinen poistuminen, materiaalihintojen nousun vaikutus valimoissa ja Turkin rautavalimon toimitusongelmiin liittyvät erikoisrahdit Ruotsissa. Lisäksi yrityssaneeraustilanteen vuoksi Ruotsin takomoilla on jouduttu turvautumaan aiempaa kalliimpiin materiaalitoimituksiin.

Toimia kiinteiden kulujen karsimiseksi on jatkettu alkuvuoden aikana. Tuotteiden hintoja ei joitain yksittäisiä hinnoitteluvirheiden oikaisuja lukuun ottamatta ole korotettu. Sen sijaan on jatkettu toimia laadun ja työn tuottavuuden kohottamiseksi sekä logistiikan kustannusten vähentämiseksi. Jatkuvissa liiketoiminnoissa on edelleen potentiaalia kannattavuuden parantamiseksi. Myös 5 % vuodentakaista korkeampi tilauskanta valimo- ja takomoliiketoiminnoissa tukee parantamistavoitetta.

Nyt osoitettu positiivinen kehitys luo pohjaa saneerausmenettelyiden jatkumiselle ja onnistumiselle.”

(2 Energiaveron palautusta ei lainsäädännön mukaan myönnetä saneerauksessa olevalle yhtiölle ennen saneerausohjelman vahvistamista.

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

Componentan jatkuviin toimintoihin kuuluvat Suomessa sijaitsevat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Ruotsissa sijaitseva konepaja Främmestadissa sekä Ruotsissa sijaitsevat takomot Wirsbossa ja Arvikassa. Turkin tytäryhtiön Componenta Dökümcülükin IFRS:n mukainen konsolidointi osaksi Componenta-konsernia päättyi 31.12.2016.

Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto nousi 9 % ja oli 46,3 Me (42,6 Me). Erityisesti Ruotsin raskaan ajoneuvoteollisuuden kysyntä jatkui vahvana koko katsauskauden. Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava oikaistu käyttökate oli 1,9 Me (-1,1 Me). Jatkuvien toimintojen tilauskanta huhtikuun alussa oli 31,3 Me (32,4 Me). Vertailukauden tilauskanta pois lukien Pistonsin ja Suomivalimon liiketoiminnot oli 29,9 Me.

Katsauskaudella jatkuvien toimintojen kannattavuutta paransi erityisesti kiinteiden kustannusten pienentyminen sekä vertailukautta paremman likviditeettitilanteen mahdollistama tehokas tuotannon ja logistiikan suunnittelu sekä toteuttaminen. Kannattavuutta heikensivät puolestaan Suomen energiaveron palautuksen tilapäinen poistuminen, materiaalihintojen nousun vaikutus valimoissa ja Turkin rautavalimon toimitusongelmiin liittyvät erikoisrahdit sekä saneerausmenettelyiden takia kalliimmat materiaalitoimitukset takomoliiketoiminnassa.

Jatkuvien toimintojen oikaistu vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 1,0 Me (-2,8 Me). Jatkuvien toimintojen vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto mukaan lukien Suomivalimon ja Pistonsin liikevoitto sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitukset oli -2,1 Me. Käyttökatteen paranemisen lisäksi koneiden ja kaluston poistojen pienentyminen 1,2 Me:lla paransi oikaistua liikevoittoa. IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli 9,7 Me (-2,2 Me). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa olivat positiiviset 8,7 Me (-0,1 Me). Katsauskauden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät muodostuvat pääasiassa, -9,1 Me, Wirsbo-alakonsernin saneerausvelkojen leikkauksesta. Tämän lisäksi pitkäaikaisten tuotantohyödykkeiden arvonalentumisia kirjattiin -0,4 Me.

Katsauskauden nettorahoituskulut laskivat huomattavasti ja olivat -0,1 Me (-2,6 Me). Rahoituskulut pienentyivät saneerausmenettelyiden ja rahoitusjärjestelyiden johdosta. Katsauskaudella ei ole kirjattu siirtyviä korkokuluja etuoikeudettomille korollisille saneerausveloille, koska niitä tullaan käsittelemään viimesijaisina velkoina, jolloin saneerausmenettelyiden aloittamisen jälkeen kertyneitä siirtyviä korkoja tullaan leikkaamaan 100 prosenttia.

Componenta on sopinut Suomessa ja Ruotsissa pääasiakkailta tulevasta rahoituksesta, joka kattaa liiketoiminnan käyttöpääomatarpeet. Konsernin likvidit rahavarat katsauskauden päättyessä olivat 4,1 Me. Lisäksi Componenta Främmestad AB:n selvittäjän hallinnoitavana oli 1,8 Me, jotka on kirjattu saamisiin.

Saneerausmenettelyt

Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjä toimitti saneerausohjelmaehdotukset Helsingin käräjäoikeuteen 30.3.2017. Helsingin käräjäoikeus päätti 4.4.2017 antamallaan välipäätöksellä jatkaa saneerausohjelmaehdotusten käsittelyä.

Componenta Wirsbo AB:n saneerausehdotus tuli lainvoimaiseksi 14.1.2017 ja Componenta Arvika AB:n 21.1.2017. Yhtiöiden on määrä, paikallisten tuomioistuinpäätösten mukaisesti, maksaa heinäkuussa 2017 noin 40 miljoonaa kruunua konsernin ulkoisia saneerausvelkoja. Tämä edellyttää, että Componenta pystyy järjestämään ulkopuolista rahoitusta yhtiöille riittävän likviditeetin turvaamiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on saneerausvelkojen maksujen lykkääminen tammikuuhun 2018 ja uudelleenrahoituksen järjestäminen siihen mennessä. Aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti, takomotoiminnot pyritään ensisijaisesti pitämään osana konsernia.  

Componenta Främmestad AB:n saneerausprosesille saatiin 6.3.2017 lisäaikaa 1.6.2017 saakka.

Componenta Oyj tavoittelee omistamiensa Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n osakkeiden myymistä. Componentan tavoiteena on kokonaisratkaisu, jossa Turkin tytäryhtiö hyväksyy Componenta Oyj:tä, Componenta Finland Oy:tä ja Componenta Främmestad AB:tä koskevat saneerausohjelmaehdotukset. Lisäksi tavoitteena on, että Turkin tytäryhtiötä rahoittaneet turkkilaiset klubilainapankit vapauttavat Componenta Oyj:n ja Componenta Främmestad AB:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräisestä lainatakauksesta.

Yhtiö katsoo, että saneerausmenettely Suomessa ja Ruotsissa mahdollistaa liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kehittämisen tulevaisuudessa, mutta toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta.

Lähitulevaisuudessa Componenta-konsernin toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät meneillään oleviin yrityssaneerausmenettelyihin. Konsernin kyky jatkaa toimintaansa riippuu siitä, että konserniyhtiöille Suomessa ja Ruotsissa hyväksytään toteuttamiskelpoiset saneerausohjelmat ja hyväksyttyjen saneerausohjelmien osalta kyseiset saneerauksen alaiset yhtiöt kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista.

Ohjeistus vuodelle 2017 ennallaan

Componenta odottaa vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 150 - 170 Me. Käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 5 - 10 Me. Componentan nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 167 Me.
 

Helsinki 16. toukokuuta 2017
 

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja

 

LIITE: Liiketoimintakatsaus 1.1. - 31.3.2017

  
Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101
 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.