Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökset


            
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.2.2007 vahvisti tilikauden 
1.1. - 31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
jakaa osinkoa kaksikymmentäviisi (25) senttiä osakkeelta tilikaudelta 1.1. -
31.12.2006. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen,
Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti
yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. 

Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin
KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä
seuraavasti: 

* Poistettiin määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä
 nimellisarvosta (3§).
* Todettiin, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut
 kohdat poistettiin (4§).
* Muutettiin yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden lain
 terminologiaa (7§).
* Muutettiin yhtiökokouskutsun toimitustapaa siten, että kutsu on julkaistava
 myös pörssitiedotteella (10§).
* Muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti
 uutta lakia (12§).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään
osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden antamisesta sekä
optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten
oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei
suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään
omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden
hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta hankinnasta.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Helsinki 26. helmikuuta 2007


COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Matti Kivekäs
talousjohtaja
puh. 010 403 00