Componenta Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2001

COMPONENTA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 Componenta-konsernin (entisen Componenta Holding -konsernin) yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 147,6 Me (edellisvuoden vastaavan jakson Proforma-liikevaihto oli 168,3 Me, vertailukelpoinen Proforma- liikevaihto 149,1 Me). Konsernin liikevoitto oli 7,2 Me (10,8 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 1,8 Me (4,6 Me). Konsernin tulosta laskivat edellisvuoteen verrattuna kertaluonteisten erien pieneneminen sekä Alvestan ja Osbyn yksiköiden tappioiden lisääntyminen edellisvuodesta. Voiton rahoituserien jälkeen kuluvana vuonna arvioidaan olevan 3 - 6 miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta kauden lopussa oli 31,7 Me (35,0 Me Proforma 1.1.). Componenta Oyj:n (entisen Componenta Holding Oyj:n) osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.3.2001 sen jälkeen, kun yhtiö oli toteuttanut nykyisen Componenta Finance Oyj:n (entisen Componenta Oyj:n) osakkeiden vaihdon. Componenta-konsernin tuloslaskelma sisältää Componenta Finance -konsernin tuloslaskelman koko katsauskaudelta, koska taloudellinen intressi Componenta Finance -konserniin kattaa koko jakson. Tässä osavuosikatsauksessa esitetään Componenta-konsernin vertailutiedot Proforma-lukuina siten, että katsauskauden toteutuneita lukuja verrataan vastaavaan jaksoon edellisvuonna ja koko vuoteen 2000. Katsaushetken 30.9.2001 taseen ja vastuiden vertailutietoina esitetään vastaavat luvut tilanteesta 1.1.2001. Markkinat Raskaiden kuorma-autojen kysyntä on Euroopassa laskenut viime vuoden lopun korkeasta tasosta. Kysynnän lasku on ollut seurausta taloudellisen kasvun hidastumisesta Euroopassa. Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien komponenttien kysyntä on vahvan alkuvuoden jälkeen heikentynyt alkusyksynä talouden kasvun hidastumisen myötä. Poikkeuksena tuulivoimaloiden komponenttien kysyntä, joka on jatkunut hyvänä. Euroopan työkonevalmistajien kysyntä on ollut laskussa. Muutokset konsernirakenteessa Componenta Oyj -nimi otettiin käyttöön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.10.2001 entisen Componenta Holding Oyj:n sijasta. Sataprosenttisesti omistettu tytäryhtiö Componenta Oyj muutti puolestaan nimensä Componenta Finance Oyj:ksi. Molemmat nimenmuutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.10.2001. Componenta Finance Oyj:stä tuli Componenta Oyj:n tytäryhtiö 9.3.2001 päättyneen osakkeiden osto- ja vaihtotarjouksen seurauksena, kun 89,9 prosenttia Componenta Financen Oyj:n osakkeista vaihdettiin Componenta Oyj:n osakkeisiin ja Componenta Oyj osti 6,1 prosenttia Componenta Financen osakkeista. 23.4.2001 päättyneellä arvopaperimarkkinalain mukaisella lunastustarjouksella Componenta Oyj hankki 2,2 prosenttia Componenta Finance Oyj:n osakkeista. Lunastustarjouksen päättyessä Componenta Oyj omisti yhteensä 98,2 prosenttia Componenta Finance Oyj:n osakkeista. 24.4.2001 Componenta Oyj päätti lunastaa loput Componenta Finance Oyj:n osakkeet osakeyhtiölain mukaisella pakkolunastuksella. Välimiesoikeus päätti 12.9.2001, että Componenta Oyj:llä on riidaton oikeus lunastaa loputkin Componenta Finance Oyj:n osakkeet, ja tämän päätöksen perusteella Componenta Oyj:n omistusoikeus Componenta Finance Oyj:ssä nousi sataan prosenttiin. Pakkolunastuksen kohteena oli 63 941 kappaletta Componenta Finance Oyj:n osakkeita, jotka vastaavat 0,62 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Välimiesoikeus päätti 20.9.2001 osakkeiden lunastushinnaksi 3,20 euroa. Componenta Finance Oyj:n osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssissä lopetettiin 12.9.2001, ja Componenta Finance Oyj:n osake poistettiin Helsingin Pörssin päälistalta 25.9.2001. Helmikuussa Componenta myi 50 %:n osuutensa SEW-Componenta Oy:stä yhtiön toiselle omistajalle SEW-Eurodrivelle. Maaliskuun lopussa Componenta myi 30 %:n omistusosuutensa Saint-Gobain Pipe Systems Oy:stä yhtiön ranskalaiselle enemmistöosakkaalle Saint-Gobain-ryhmälle. Kesäkuussa konserni osti pääomasijoitusyhtiö Oy Wedeco Ab:lta sen omistamat Wecometal Oy:n osakkeet, jonka jälkeen yhtiön koko osakekanta on konsernin omistuksessa. Pietarsaaressa toimiva yhtiö vaihtoi nimensä Componenta Pistons Oy:ksi. Componenta Pistons Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi laiva- ja voimalaitosdieselien mäntiä. Kesäkuussa Componenta myi Componenta Prometek AB:n osakkeet sen toimivalle johdolle. Myös Ärnkome Oy:n liiketoiminnot myytiin kesäkuussa yhtiön toimivan johdon omistamalle yritykselle. Componenta jatkaa molempien yhtiöiden rahoittajana. Heinäkuussa konserni osti lempääläisen Nisamo Oy:n koko osakekannan sen omistaja-toimitusjohtajalta. Kauppahinta yhtiön osakkeista ja toimintaan liittyvistä kiinteistöistä oli 3,5 Me. Yhtiö vaihtoi nimensä Componenta Nisamo Oy:ksi. Componenta Nisamo Oy on erikoistunut etupäässä energiantuotantoon valmistettavien moottori- ja voimansiirron komponenttien valmistukseen suomalaisille, maailmanlaajuisesti toimiville asiakkaille. Elokuussa konserni myi 13 % osakkuusyhtiönsä Profiz Business Solution Oyj:n osakekannasta yhtiön uudelle toimitusjohtajalle. Kaupan jälkeen Componentan omistusosuus Profizista on 32 %. Liikevaihto Konsernin liikevaihto oli 147,6 Me (168,3 Me). Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 144,4 Me. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 72 % (77 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 28 %, muut Pohjoismaat 52 %, Keski-Eurooppa 18 % ja muut maat 2 %. Tulos ja rahoitus Componenta-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 7,2 Me (10,8 Me), ja tulos rahoituserien jälkeen oli 1,8 Me (4,6 Me). Tulokseen sisältyy nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä sekä muita kertaluonteisia eriä yhteensä nettona 1,4 Me. Konsernin rahoituskulut olivat 5,5 Me (6,2 Me). Konsernin nettotulos oli 2,0 Me. Konsernin tulosta laski edellisvuoteen verrattuna kertaluonteisten erien osuuden pieneneminen. Lisäksi Alvestan ja Osbyn yksiköiden tappiot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Tulosta paransi vuoteen 2000 verrattuna aiemmin myytyjen tappiollisten yksiköiden poistuminen konsernista. Konsernin likviditeetti on säilynyt katsauskauden aikana hyvänä. Konsernireservi ja pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien omavaraisuusaste oli 31,0 % (29,6 % Proforma 1.1.). Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 25,3 % (23,2 % Proforma 1.1.). Valu- ja muut komponentit Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto yhdeksältä kuukaudelta oli 119,9 Me (121,6) ja liikevoitto 6,1 Me (9,2). Tilauskanta 30.9.2001 oli 26,3 Me (29,7). Liikevoiton heikkeneminen edellisvuoteen verrattuna oli suurelta osin seurausta kahden ruotsalaisen yksikön tappiollisuudesta ja Pietarsaaren yksikön ennakoitua suuremmista kunnossapito- ja alihankintakustannuksista, jotka pudottivat ydinliiketoiminnan liikevoiton 8 %:sta 5 %:iin. Komponenttien toimitukset raskaalle kuorma-autoteollisuudelle olivat edellisvuoden tasolla. Toimitusmäärät kuorma-autosektorille pysyivät suhteessa markkinakehitykseen korkeina edellisvuonna solmittujen kauppojen ansiosta. Kysynnän huipun ohittaminen on kuitenkin näkynyt toimitusmäärien alenemisena. Komponenttien toimitukset koneiden ja laitteiden valmistajille säilyivät edellisvuoden tasolla. Off-road-teollisuudelle tapahtuneen myynnin lasku oli 7 prosenttia. Konserni on sopeuttanut toimintaansa kuorma-autoteollisuuden kysynnän laskun seurauksena. Tämä on merkinnyt kuorma-autoteollisuudelle toimittavissa yksiköissä mm. henkilöstövähennyksiä. Konsernin tulosta rasittavien tappiollisten Alvestan ja Osbyn yksiköissä on käynnissä rakennemuutosohjelmat, joiden avulla tuotantotehokkuutta nostetaan ja kustannusrakennetta korjataan. Alvestan valimossa toteutettiin tuoterationalisointien lisäksi heinäkuussa merkittävä 15 MSEK:n jäähdytyslinjainvestointi tuottavuuden nostamiseksi. Osana Alvestan tervehdyttämisohjelmaa yksikössä on sovittu yt-neuvotteluiden jälkeen henkilöstön vähentämisestä irtisanomalla n. 25 henkeä. Osbyn konepajan osalta Componentan hallitus päätti kokouksessaan 11.10.2001 aloittaa yksikössä yt-neuvottelut yksikön toiminnan lopettamisesta. Componenta Osbyn liikevaihto vuositasolla on 11 miljoonaa euroa (100 MSEK) ja henkilöstön määrä 90. Konepajan tulos on ollut merkittävästi tappiollinen viime vuosina. Päätöksellä Componenta hakee mahdollisuuksia kustannusten sopeuttamiseen tilanteessa, jossa useimmat asiakassegmentit ovat laskusuunnassa epävarman maailmantalouden johdosta. Tarvittavat toimenpiteet on tarkoitus saada päätökseen kesään 2002 mennessä. Mahdollinen Componenta Osby AB:n toiminnan lopettaminen ei vaikuta konsernin tulosennusteeseen vuodelle 2001. Henkilöstövähennyksiä ydinliiketoimintojen osalta on vuoden alusta toteutettu lomautuksina ja irtisanomisina, jotka ovat koskeneet noin 100 työntekijää. Loppuvuonna arvioidaan sopeuttamistoimien henkilöstövaikutuksen olevan yhteensä noin parisadan henkilön luokkaa. Toimenpiteet ovat osittain rakenteellisia, minkä johdosta niiden vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2002. Tervehdyttämisohjelma Karkkilan valimossa on saatu päätökseen vuoden alkupuoliskolla, ja siellä tehdyt toimenpiteet ovat nostaneet yksikön liikevoiton positiiviseksi. Hammastettujen komponenttien myynti Componenta Albinista on sujunut odotusten mukaisesti. Kesäkuussa Componenta Albin teki pitkäaikaisen sopimuksen henkilöautojen uuden sukupolven nelivetokytkimien komponenteista. Kaupan myötä tullaan tulevina vuosina Albinissa toteuttamaan tuotantokapasiteetin nostamis- ja tehostamisinvestointeja. Elokuun alussa toteutettiin kauppa, jolla Lempäälässä sijaitsevan Nisamo Oy -nimisen voimantuotannon ja tuulivoimaloiden komponentteja valmistavan konepajan osakekanta ostettiin sen omistaja- toimitusjohtajalta. Yritys, jonka palveluksessa on noin 50 henkilöä, jatkojalostaa mm. Componenta Suomivalimon raskaita valukomponentteja asennusvalmiiksi osiksi. Lokakuun alusta lähtien molemmat yksiköt organisoitiin uuteen tuotantoryhmään, jonka asiakaskunta koostuu pääosin paperin- ja energiantuotannon sekä voimansiirron koneita valmistavista teollisuusyrityksistä. Uusia komponenttien toimitussopimuksia raskaalle kuorma- autoteollisuudelle on kirjattu edellisvuotta vähemmän. Kuorma- autoteollisuuden rakennemuutokset ovat johtaneet siihen, että asiakkaat eivät aloita uusia projekteja, ennen kuin strategiset tuote- ja komponenttilinjaukset on tehty. Muu liiketoiminta ja osakkuusyhtiöt Muun liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 23,4 Me (26,0 Me) ja liikevoitto 0,5 Me (1,0 Me). Tilauskanta 30.9.2001 oli 5,6 Me (7,5 Me). Ajoneuvoteollisuuden kysynnän aleneminen on näkynyt myös Componenta Wirsbon tilausmäärissä. Componenta Trarydin valmistamien alumiini- ja kuparikomponenttien kysyntä Ruotsissa on ollut hyvä, ja toimitusmäärät ovat kasvaneet. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitossa oli -0,7 Me (-0,1 Me). Tulososuuden tappiollisuus johtuu pääosin Thermia- konsernin vuoden 2000 tilinpäätöksessä tehdyistä kertaluonteisista kulukirjauksista, jotka vaikuttavat Componenta-konsernissa vuoden 2001 tulokseen. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 11,0 Me (12,1 Me). Suurimmat tuotannolliset investointikohteet olivat Alvestan valimon jäähdytyslinjainvestointi, Främmestadin työstökeskusinvestointi ja Wirsbon puristuslinjainvestointi. Tämän lisäksi investoitiin Componenta Pistonsin ja Componenta Nisamon osakkeisiin. Konsernin bruttoinvestoinnit Componenta Finance Oyj:n osakkeiden hankinta mukaan lukien olivat 48,4 Me. Componenta-konsernin koko vuoden tuotannollisten investointien arvioidaan olevan noin 15 Me. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osakkeet otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.3.2001. Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Katsauskauden päättyessä 30.9.2001 Componenta Oyj:n osakkeen kurssi oli 2,39 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 2,25 euroa ja ylin kurssi 3,40 euroa. Osakekannan markkina- arvo oli 23 Me. Osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella oli 7,4 % osakekannasta. Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Componenta Finance -optioiden vaihto Componenta Oyj tarjosi Componenta Finance Oyj:n optiotodistusten ja optio-oikeuksien haltijoiden merkittäväksi vastaavia Componenta Oyj:n optio-oikeuksia edellyttäen, että optio-oikeuksien ja optiotodistusten haltijat luovuttavat Componenta Finance Oyj:n optio-oikeutensa ja optiotodistuksensa Componenta Oyj:lle. Componenta Oyj:n optio- oikeuksia merkittiin yhteensä 567 847 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 567 847 Componenta Oyj:n osaketta eli noin 5,9 % katsaushetken osakemäärästä. Muutoksia konsernin johdossa Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat 1.10.2001 lähtien toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, varatoimitusjohtaja Yrjö Julin, talousjohtaja Sirpa Koskinen, myyntijohtaja Jari Leino, tuotantoryhmä 1:n johtaja Bengt Christensson, tuotantoryhmä 2:n johtaja Ilkka Manelius, tuotantoryhmä 3:n johtaja Olli Karhunen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Tulevaisuuden näkymät Yhdysvaltoihin kohdistuneet terrori-iskut ovat lisänneet taloudellista epävarmuutta etenkin Yhdysvaltain markkinoilla ja tulevat vaikuttamaan negatiivisesti myös Euroopan talousnäkymiin. Suurin vaikutus iskuilla lienee kuluttajien ja yrittäjien käyttäytymisen muuttumiseen entistä varovaisemmaksi, mikä heikentää ennestäänkin laimeaa talouskehitystä ja pitää investointitasot matalina. Nähtäväksi jää, onko iskuilla vain lyhytaikaisia vaikutuksia vai muuttuuko taloudellinen käyttäytyminen pitkäaikaisemmin varovaiseksi. Joka tapauksessa talouden kasvuennusteita on terrori-iskun jälkeen muutettu entistä pessimistisimmiksi. Raskaan kuorma-autoteollisuuden kysynnän uskotaan tänä vuonna laskevan yli kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Componenta-konsernin osalta vuonna 2000 solmitut uusien komponenttien toimitussopimukset kuitenkin pitänevät toimitusmäärät lähes edellisvuoden tasolla. Suomalaisen koneenrakennusteollisuuden tuotanto on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon ajan kasvussa tänä vuonna korkean vientitilauskannan ja vahvan kotimaisen kysynnän ansiosta, mutta myös tämän toimialan kysynnän uskotaan laskevan loppuvuodesta. Työkoneiden kysynnän odotetaan myös hidastuvan loppuvuotta kohti. Tuulivoimalarakentamisen vahvan kasvun uskotaan jatkuvan Euroopassa ja USA:ssa. Alan asiantuntijat ennustavat tuulivoimakomponenttien kysynnän kolminkertaistuvan vuoteen 2005 mennessä. Konsernin liikevaihdon vuonna 2001 arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön epävarmuuden riskitekijöiden kasvun huomioon ottaen Componenta-konsernin voiton rahoitusrahoituserin jälkeen vuonna 2001 arvioidaan olevan 3 - 6 Me (2000 Proforma 6,4 Me). Componenta-konserni Proforma Proforma TULOSLASKELMA, Me 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2001 30.9.2000 31.12.2000 Liikevaihto 147,6 168,3 225,7 Liiketoiminnan muut tuotot 3,6 6,4 7,4 Osuus osakkuusyhtiöiden -0,7 -0,1 -0,5 tuloksesta Liiketoiminnan kulut 136,8 156,6 208,7 Poistot ja arvonalenemiset 6,4 7,2 9,3 Liikevoitto 7,2 10,8 14,5 % liikevaihdosta 4,9 6,4 6,4 Rahoitustuotot ja kulut -5,5 -6,2 -8,0 Voitto rahoituserien jälkeen 1,8 4,6 6,4 Verot 0,2 - - Vähemmistöosuus ja muuntoerot 0,0 - - Nettotulos 2,1 - - Proforma TASE, Me 30.9.2001 1.1.2001 Vastaavaa Konserniaktiiva 2,4 0,0 Pysyvät vastaavat 153,5 155,6 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 21,8 22,8 Saamiset 49,3 56,1 Rahat ja 2,0 4,9 pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat 73,0 83,8 yhteensä Vastaavaa yhteensä 229,0 239,4 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 19,2 19,2 Muu oma pääoma 13,9 11,5 Pääomalainat 22,7 22,7 Oma pääoma yhteensä 55,8 53,4 Vähemmistöosuus 2,1 2,1 Konsernireservi 13,0 15,3 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Korolliset velat 75,9 78,3 Korottomat velat 1,8 3,7 Lyhytaikainen vieras pääoma Korolliset velat 46,1 50,7 Korottomat velat 34,3 35,8 Vieras pääoma yhteensä 158,1 168,6 Vastattavaa yhteensä 229,0 239,4 Proforma TUNNUSLUVUT 30.9.2001 1.1.2001 Omavaraisuusaste, % 15,4 13,8 Omavaraisuusaste, %, pääoma- laina ja konsernireservi omana 31,0 29,6 pääomana, % Oma pääoma/osake, e 3,44 3,20 Korolliset nettovelat, Me 111,4 110,7 Korolliset nettovelat, 134,1 133,4 pääomalaina velkana, Me Net gearing, %, pääomalaina ja konsernireservi omana pääomana 157,2 156,1 Net gearing, % 380,8 405,3 Tilauskanta, Me 31,7 35,0 Bruttoinvestoinnit, Me (* 48,4 28,2 Henkilöstö keskimäärin 1 854 1 986 Henkilöstö kauden lopussa 1 855 1 936 Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 72,0 77,0 Vastuusitoumukset, Me (** 77,0 43,3 (* Vuoden 2001 investoinnit sisältävät Componenta Finance Oyj:n osakkeiden hankinnan. (** Vuoden 2001 vastuusitoumukset sisältävät pantattuja Componenta Finance Oyj:n osakkeita 32,8 Me. Osakkeet on pantattu 3 Me:n velan vakuudeksi. Proforma JOHDANNAISINSTRUMENTIT, Me 30.9.2001 1.1.2001 Nimellisarv Käypä arvo Nimellisarv Käypä arvo o o Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 27,2 -0,4 32,3 0,4 Futuurisopimukset - - 9,0 -0,1 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 43,3 0,6 70,1 0,6 Valuutanvaihtosopimukset - - 2,7 0,0 Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja korkoriskien suojaamiseen Componenta-konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin Proforma Proforma Liikevaihto (Me) 1.1.-30.9.2001 1.1.-30.9.2000 1.1.- 31.12.2000 Valu- ja muut komponentit 119,9 121,6 167,0 Muu liiketoiminta 23,4 26,0 35,9 Myydyt liiketoiminnot 3,2 19,2 21,0 Muut ja sisäiset 1,1 1,4 1,9 Componenta-konserni yhteensä 147,6 168,3 225,7 Proforma Proforma Liikevoitto (Me) 1.1.-30.9.2001 1.1.-30.9.2000 1.1.- 31.12.2000 Valu- ja muut komponentit 6,1 9,2 12,9 Muu liiketoiminta 0,5 1,0 1,4 Myydyt liiketoiminnot 0,1 -3,0 -3,3 Muut ja sisäiset 0,5 3,7 3,4 Componenta-konserni yhteensä 7,2 10,8 14,5 Proforma Proforma Tilauskanta (Me) 30.9.2001 30.9.2000 1.1.2001 Valu- ja muut komponentit 26,3 29,7 27,7 Muu liiketoiminta 5,6 7,5 6,5 Myydyt liiketoiminnot - 1,2 0,9 Muut ja sisäiset -0,2 -0,1 -0,1 Componenta-konserni yhteensä 31,7 38,3 35,0 Konsernin kehitys neljännesvuosittain (Me) Proforma Proforma Proforma Proforma 7-9/2001 4-6/2001 1-3/2001 10-12/2000 7-9/2000 4-6/2000 1-3/2000 Liikevaihto 39,8 51,5 56,3 57,4 43,8 61,9 62,6 Liikevoitto -0,6 4,0 3,8 3,6 1,2 6,9 2,7 Nettorahoituskulut -1,8 -1,7 -1,9 -1,8 -2,0 -2,2 -2,0 Voitto/tappio rahoituserien -2,5 2,3 1,9 1,8 -0,8 4,7 0,7 jälkeen Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain Proforma Proforma Proforma Proforma Liikevaihto (Me) 7-9/2001 4-6/2001 1-3/2001 10-12/2000 7-9/2000 4-6/2000 1-3/2000 Valu- ja muut 33,1 41,6 45,2 45,4 35,1 43,6 42,9 komponentit Muu liiketoiminta 6,3 8,2 8,9 9,8 6,8 9,6 9,6 Myydyt 0,1 1,3 1,8 1,9 2,0 8,1 9,0 liiketoiminnot Muut ja sisäiset 0,3 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,5 1,0 Componenta- konserni yhteensä 39,8 51,5 56,3 57,4 43,8 61,9 62,6 Proforma Proforma Proforma Proforma Liikevoitto (Me) 7-9/2001 4-6/2001 1-3/2001 10- 7-9/2000 4-6/2000 1-3/2000 12/2000 Valu- ja muut -0,2 2,9 3,4 3,7 0,7 4,1 4,3 komponentit Muu liiketoiminta 0,0 0,2 0,3 0,5 -0,1 0,6 0,5 Myydyt 0,0 0,3 -0,2 -0,3 -0,2 0,2 -2,9 liiketoiminnot Muut ja sisäiset -0,4 0,6 0,3 -0,4 0,8 2,0 0,8 Componenta- konserni yhteensä -0,6 4,0 3,8 3,6 1,2 6,9 2,7 Proforma Proforma Proforma Proforma Tilauskanta (Me) 30.9.2001 30.6.2001 31.3.2001 1.1.2001 30.9.200 30.6.200 31.3.200 0 0 0 Valu- ja muut 26,3 25,9 27,0 27,7 29,7 27,7 24,8 komponentit Muu liiketoiminta 5,6 5,2 5,8 6,5 7,5 7,4 6,5 Myydyt - - 0,8 0,9 1,2 1,1 5,2 liiketoiminnot Muut ja sisäiset -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Componenta- konserni yhteensä 31,7 31,0 33,5 35,0 38,3 36,1 36,4 Componenta Oyj Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2001 Osakkaan nimi Osakkeet Osuus % äänival lasta 1 Lehtonen Heikki 3 681 731 38,29 Lehtonen Heikki 3 336 731 Helsingin Santapaperi Oy 340 000 Oy Högfors-Trading Ab 5 000 2 Etra Invest Oy 802 700 8,35 3 Keskinäinen 457 600 4,76 Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 Sampo-ryhmä 437 800 4,55 Vakuutusosakeyhtiö Henki- 237 800 Sampo Teollisuusvakuutus Oy 200 000 5 Seligsson & Co Rahastoyhtiö 272 400 2,83 Oyj 6 Metalliteollisuuden 213 400 2,22 Keskusliitto 7 Lehtonen Anna-Maria 178 823 1,86 8 Kuntien Eläkevakuutus 150 000 1,56 9 Suomen Itsenäisyyden 148 800 1,55 Juhlarahasto Sitra 10 Inkinen Simo-Pekka 135 100 1,41 11 Alfred Berg Finland 132 800 1,38 Sijoitusrahasto 12 Lehtonen Yrjö M 131 040 1,36 13 Sijoitusrahasto Alfred Berg 128 300 1,33 Portfolio 14 Vakuutusosakeyhtiö Suomi 116 800 1,21 15 Sijoitusrahasto Alfred Berg 114 200 1,19 Optimal 16 Muut osakkaat 2 513 815 26,14 Yhteensä 9 615 309 100,00 Hallituksen jäsenten omistusosuus on 39,3 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Helsinki 12.10.2001 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Sirpa Koskinen talousjohtaja puh. (09) 225 021 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 200 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 900. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat pohjoiseurooppalainen raskas ajoneuvoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj World Trade Center Helsinki, Aleksanterinkatu 17 PL 1132, 00101 Helsinki Puh. (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00010/bit0001.pdf

Tilaa