Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2016: Liikevaihto ja liikevoitto jäivät edellisvuotta pienemmiksi, rahoitusjärjestelyt ja rakennemuutokset jatkuvat

Componenta Oyj Pörssitiedote 19.7.2016 klo 8.00

Tammi - kesäkuu 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto katsauskaudella laski 8 % edellisvuodesta ja oli 243 Me (265 Me).
 • Oikaistu käyttökate jäi edellisvuodesta ja oli 7,6 Me (20,9 Me). Käyttökate sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli -2,8 Me (19,4 Me).
 • Katsauskaudella kannattavuutta heikensivät edellisvuotta alhaisemmat tuotantovolyymit, Turkin palkkainflaatio sekä kireän likviditeetin aiheuttamat tuotantokatkokset. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli -3,2 Me (2,0 Me).
 • Oikaistu liikevoitto jäi edellisvuodesta ja oli -1,4 Me (11,7 Me). IFRS:n mukainen katsauskauden liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -11,9 Me (10,1 Me).  
 • Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen oli -12,6 Me (0,2 Me) ja IFRS:n mukainen tulos rahoituserien jälkeen, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli 20,4 Me (-1,4 Me).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät katsauskauden tuloksessa rahoituserien jälkeen olivat yhteensä 33,0 Me (-1,6 Me).
 • Katsauskauden tulos oli 19,8 Me (-1,6 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,19 e (-0,02 e).
 • Tilauskanta heinäkuun alussa oli 19 % edellisvuotta matalampi ja oli 78 Me (97 Me). Kierrätysteräksen ja raudan sekä alumiinin hintojen muutokset pienensivät katsauskauden tilauskantaa raaka-ainelisien pienentymisen johdosta noin 2 Me verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Heerlenin Furan-linjan tuotannon siirto Ferromatrixille sekä Suomivalimon liiketoiminnan myynnin vaikutukset tilauskannan laskuun olivat yhteensä noin 3 Me.
 • Componenta Oyj:n tasetta merkittävästi vahvistavat rahoitusjärjestelyt on saatettu päätökseen. Componenta Oyj on 16.5.2016 laskenut liikkeelle 40 Me:n vaihdettavan pääomalainan sekä maksanut pois yhtiön vakuudelliset pankkilainat ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Järjestelyn seurauksena yhtiön vakuudelliset velat vähenivät noin 72 Me.
 • Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta ja rahoituksen muuttamisesta pitkäaikaisemmaksi neuvotellaan turkkilaisten pankkien kanssa.
 • Iisalmessa sijaitsevan Suomivalimon valimoliiketoiminta ja siihen liittyvä kiinteistö myytiin 30.6.2016 ja yhtiö kirjasi kaupasta 6,0 Me:n myyntitappion, joka on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä.
 • Componentan mäntäliiketoiminta pyritään myymään ja järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tämän lisäksi yhtiö kartoittaa mahdollisuuksia myydä muita ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja ja omaisuutta.

Huhti - kesäkuu 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 5 % edellisvuodesta ja oli 125 Me (132 Me).
 • Oikaistu käyttökate jäi edellisvuodesta ja oli 3,3 Me (11,0 Me). Käyttökate sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli -5,2 Me (10,4 Me).
 • Kannattavuutta heikensivät edellisvuotta alhaisemmat tuotantovolyymit, Turkin palkkainflaatio sekä kireän likviditeetin aiheuttamat tuotantokatkokset. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli -2,4 Me (2,4 Me).
 • Oikaistu liikevoitto oli -1,2 Me (6,3 Me) ja IFRS:n mukainen liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -9,7 Me (5,7 Me).
 • Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen oli -6,9 Me (0,1 Me) ja IFRS:n mukainen tulos rahoituserien jälkeen, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli 28,2 Me (-0,5 Me).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huhti-kesäkuun tuloksessa rahoituserien jälkeen olivat yhteensä 35,1 Me (-0,5 Me).
 • Huhti – kesäkuun tulos oli 27,6 Me (0,1 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,25 e (0,00 e).

Componentan tulosohjeistus 2016

Yhtiön taloudellisen tilanteen ja käynnissä olevan rakennemuutoksen johdosta tulosohjeistuksen antaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Sen vuoksi Componenta ei toistaiseksi anna ennustetta tuloskehityksestä näkymiä kommentoidessaan.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta:

”Componentan rautatuotteiden myynti laski alkuvuoden aikana noin 9 % edellisvuodesta johtuen lähinnä kaivos- ja rakennuskoneiden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien heikosta myynnin kehityksestä päämarkkina-alueillamme. Alumiinituotteiden myynti laski 5 % edellisvuoteen verrattuna. Myynnin lasku johtuu pääasiassa halventuneista raaka-ainehinnoista.     

Rautatuotteiden myynnistä saatu käyttökate laski 12,9 miljoonasta eurosta 0,5 miljoonaan euroon johtuen alentuneista volyymeista, Turkin palkkainflaatiosta sekä heikon maksuvalmiuden aiheuttamista tuotantokatkoista ja muista erikoisjärjestelyistä. Lisäksi valuuttakurssien muutokset heikensivät tulosta merkittävästi. Rautaliiketoimintaan investoitiin 3,7 miljoonaa euroa.

Alumiinituotteiden myynnistä saatu käyttökate parani 6,8 miljoonasta eurosta 7,2 miljoonaan euroon. Alumiiniliiketoimintaan investoitiin 11,2 miljoonaa euroa. Kone- ja laiteasennukset uuteen Manisan tuotantolaitokseen Turkissa ovat edenneet suunnitellusti.

Osana strategista tarkastelua Componenta aloitti toimenpiteet ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen divestoimiseksi. Iisalmessa sijaitsevan Suomivalimon myynti toteutui kesäkuun lopussa ja aikaisemmin ilmoitettu Pietarsaaressa mäntiä valmistavan Pistons-yksikön myynti etenee suunnittelulla tavalla. Hollannissa tuotannon keskittäminen Weertiin olisi toteutuessaan merkittävä askel Hollannin liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden parantamisessa, ja se tukisi myös Componentan tavoitetta nostaa yhtiön kapasiteetin käyttöasteita.

Alkuvuonna johtamismallia uudistettiin purkamalla konserninlaajuinen matriisiorganisaatio ja asiakasrajapinnan toiminnot palautettiin liiketoimintayksiköille. Johtamismallin uudistuksella tavoiteltu tehokkuuden lisääntyminen ja kiinteiden kustannusten merkittävä pieneneminen etenivät suunnitellusti. Tähän mennessä tehdyillä toimenpiteillä tavoitellaan noin 5,5 miljoonan euron säästöä vuotuisissa kiinteissä kustannuksissa. Vaikutukset näkyvät osittain jo vuonna 2016 ja täysimääräisinä vuoden 2017 alusta alkaen.

Componenta vahvisti rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen 40 miljoonan euron vaihdettavan pääomalainan. Järjestelyn seurauksena yhtiön velat vähenivät noin 72 miljoonaa euroa. Vaihdettavasta pääomalainasta konvertoitiin osakkeiksi noin 17 miljoonaa euroa touko-kesäkuussa. Kokonaisuudessaan edellä kuvattujen rahoitusjärjestelyiden seurauksena yhtiön oma pääoma kasvoi noin 57 miljoonaa euroa. Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta ja rahoituksen muuttamisesta pitkäaikaisemmaksi neuvotellaan turkkilaisten pankkien kanssa. Heikosta kannattavuudesta johtuen yhtiön likviditeetti on pysynyt kireänä. Kannattavuutta parantavia toimia ja kiinteiden kulujen karsimista tullaan edelleen jatkamaan.”

Avainluvut

  Q1-Q2
2016
Q1-Q2
2015
 
Muutos
 
2015
Tilauskanta, Me 78,2 96,8 -19,3 % 76,9
Liikevaihto, Me 243,1 265,1 -8,3 % 494,8
Oikaistu käyttökate, Me 7,6 20,9 -63,7 % 24,9
Oikaistu liikevoitto, Me -1,4 11,7 n/a 7,0
Oikaistu liikevoitto, % -0,6 4,4 n/a 1,4
Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen, Me -12,6 0,2 n/a -18,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa rahoituserien jälkeen, Me 33,0 -1,6 n/a -30,5
Verot, Me -0,6 -0,2 140,2 % -33,8
Tulos, Me 19,8 -1,6 n/a -82,7
Osakekohtainen tulos, e 0,19 -0,02 n/a -0,86
Net gearing, % 268 207 29,7 % 1 273
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % -1,0 7,0 n/a 2,3
Oikaistu oman pääoman tuotto, % -88,3 -2,7 3 115 % -20,4
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 4 194 4 320 -2,9 % 4 269

 

Componentan Q2 2016 osavuosikatsaus pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com

  

Helsinki 19. heinäkuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

  

LIITE: Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2016

 

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.