Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007

Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007
· Liikevaihto katsauskaudella oli 471,8 Me (444,9 Me).
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 9,5 %.
· Konsernin kertaeristä puhdistettu liikevoitto oli 30,6 Me (29,6 Me)
ja tulos rahoituserien jälkeen oli 13,1 Me (16,5 Me).
· Konsernin katsauskauden tulos kertaluontoisten erien, verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli 23,1   Me (10,6 Me).
· Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 2,19 e (1,10 e) ja ilman
kertaluontoisia eriä vastaavasti 0,86 e (1,10 e).
· Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 143,2 Me
(136,4 Me), liikevoitto ilman kertaeriä oli 5,3 Me (4,9 Me) ja tulos
rahoituserien jälkeen -1,7 Me (1,1 Me).


Edellisen tilikauden lopussa ja vuoden 2007 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana toteutetun, Istanbulin pörssissä noteeratun
Döktasin 92,6 % osakekannan oston johdosta tämän katsauksen
tekstiosuudessa esitetyt vuoden 2006 tuloslaskelmaa koskevat
vertailuluvut ovat kaikki pro forma -lukuja. Katsauksen lopussa olevissa
taulukoissa esitetään vertailut sekä pro forma -lukuihin että vuotta
2006 koskeviin virallisiin lukuihin.

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella
Componenta myi helmikuussa osuutensa Ulefos NV AS:n osakkeista noin 
14 miljoonan euron kauppahinnasta. Componenta kirjasi kaupasta noin 
6,4 miljoonan euron myyntivoiton. 
Componentan 19.2.2007 tekemän Turkin lain mukaisen ostotarjouksen
seurauksena Componenta omistaa katsauskauden päättyessä 92,6 % Döktasin
osakkeista.

Componenta myi maaliskuussa MBO-kaupalla Componenta Albin AB:n
liiketoiminnan sen toimivalle johdolle 14,3 miljoonan euron kauppahinnasta. 
Componenta kirjasi kaupasta noin 13,0 miljoonan euron myyntivoiton.
Componenta päätti kesäkuussa yhdistää Componenta Åmålin konepajan
toiminnan Componenta Främmestadiin Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen
tapahtuu vuoden 2007 aikana. Katsauskauden kertaluontoisiin kuluihin
on kirjattu 4,7 Me:n varaus, jolla on varauduttu yhdistämisestä
aiheutuviin kuluihin. Varauksesta on käytetty kolmannen
vuosineljännekseen loppuun mennessä 3,0 Me. Yhdistämisen odotetaan
parantavan yksiköiden yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta
2008 alkaen.

Componenta allekirjoitti 28.6.2007 uuden 200 Me:n viisivuotisen
syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen. Sopimus korvaa konsernin
aiemmat rahoitussopimukset ml. turkkilaisen valimoyhtiön Döktasin
hankintaan vuonna 2006 nostetut lyhytaikaiset luotot.

Componenta ilmoitti 23.8.2007 vahvistavansa toimintatapaansa uuden
1.10.2007 käyttöönotettavan yhtiörakenteen avulla. Konsernin nykyinen
divisioonarakenne säilyy ennallaan. Samassa yhteydessä Componenta
tiedotti konsernin myynti- ja tuotekehitysjohtajan Marc Omesin
siirtyvän toisen työnantajan palvelukseen syyskuun lopussa sekä
Döktas-divisioonan nykyisen johtajan Yaylalý Günayn siirtyvän
konsernin investoinneista vastaavaksi johtajaksi. Döktas-divisioonan
uudeksi johtajaksi ja Componenta Döktas A.S:n toimitusjohtajaksi on
nimitetty Döktasin myyntijohtaja Hakan Göral. Nimitykset astuivat
voimaan 1.10.2007.
Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa oli 471,8 Me (444,9 Me).
Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 9,5 %. Tilauskanta syyskuun
lopussa nousi 125,0 Me:oon (100,7 Me).
Valimot-divisioonan myynti kasvoi 5,8 % edellisvuodesta ja oli 
177,5 Me (167,8 Me).
Konepajat-divisoonan myynti kasvoi 15,4 % ja oli 116,9 Me (101,3 Me).
Konepajat- ja Valimot-divisioonan tilauskantojen esittäminen erikseen ei
ole perusteltua johtuen Componentan toimitusketjusta. Divisioonien
yhteenlaskettu tilauskanta katsauskauden lopussa oli 62,7 Me (50,0 Me).
Döktas-divisioonan liikevaihto kasvoi 9,9 % ja oli 176,9 Me (160,9 Me).
Döktasin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 45,4 Me (38,0 Me).
Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti:
työkoneteollisuus 37 % (37 %), raskas ajoneuvoteollisuus 26 % (26 %),
kevyt ajoneuvoteollisuus 17 % (18 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
9 % (8 %) ja koneenrakennusteollisuus 11 % (11 %).

Tulos
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Componenta on soveltanut
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Konsernin kertaeristä puhdistettu liikevoitto oli 30,6 Me (29,6 Me) ja
tulos rahoituserien jälkeen 13,1 Me (16,5 Me). Vertailukelpoinen
liikevoitto - ilman tänä vuonna myytyjä liiketoimintoja - parani 3,4 Me.
Konsernilla oli katsauskaudella 12,0 Me:n (0,0 Me) kertaluontoiset erät:
 - Myyntivoitto Ulefos AS:n osakkeista 6,4 Me
 - Myyntivoitto Componenta Albin AB:n liiketoiminnan myynnistä 13,0 Me
 - Kertaluontoiset kulut, joilla varaudutaan Componenta Främmestadin ja
  Åmålin yksiköiden toimintojen yhdistämisen taloudellisiin vaikutuksiin
  4,7 Me
 - Romutettavien tuotantolaitteiden alaskirjaukset ja muut vastaavat
  erät 1,8 Me
 - Kertaluontoiset kulut, joilla varaudutaan myyntiyhtiö Componenta UK
  Ltd:n (ent. Sherbrookin) konsernin ulkopuolisten liiketoimintojen
  lopettamiseen 0,9 Me
Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -17,6 Me (-13,1 Me).
Nettorahoituskulut kasvoivat 4,0 Me oman pääoman suojauksen ja
toteutuneiden valuuttakurssierojen johdosta.
Konsernin liikevoitto oli viime vuoden tasolla. Valimot-divisioonan
liiketulos parani edellisestä vuodesta. Karkkilan valimon ja Heerlen
Furan -valimon liiketappiot pienenivät selvästi viime vuodesta. Döktas-
divisioonan toisen ja kolmannen neljänneksen liikevoitto jäi
vertailukautta heikommaksi raaka-aineiden hinnannousun, epäedullisen
valuuttakurssikehityksen ja alumiinivanteiden alhaisen myynnin johdosta.
Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä
kolmannella vuosineljänneksellä oli -1,7 Me (1,1 Me). 
Katsauskauden verot olivat -1,2 Me (-4,9 Me).
Katsauskauden tulos oli 23,9 Me (11,6 Me).
Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 2,19 e (1,10 e) ja ilman
kertaluontoisia eriä vastaavasti 0,86 e  (1,10 e).
Sijoitetun pääoman tuotto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 15,7 %
(8,0 %) ja oman pääoman tuotto 34,7 % (7,3 %).


Rahoitus
Vuonna 2002 liikkeeseen laskettua pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa
lainaehtojen mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me.
Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista
pääomalainojen ja vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä
yhteensä 52,8 Me. Katsauskauden aikana 4 593 Componentan vaihdettavaa
pääomalainaosuutta konvertoitiin osakkeiksi. Vaihdon seurauksena
Componentan osakemäärä kasvoi 918 600 osakkeella ja IFRS:n mukainen
taseen oma pääoma 7,8 Me:lla.
Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 
139,5 Me. Konsernilla on 150,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset 
nettovelat ilman 54,9 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 
209,0 Me (101,1 Me). Nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat
omaan pääomaan mukaan lukien oli 135,0 % (113,8 %).
Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla,
jolla osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen
myyntisaatavien määrä katsauskauden lopussa oli 33,2 Me (31,1 Me).

Componenta allekirjoitti 28.6.2007 uuden 200 Me:n viisivuotisen
syndikoidun rahoituslimiittisopimuksen, joka korvaa konsernin aiemmat
rahoitussopimukset. Uusi rahoitusjärjestely vahvistaa Componentan
rahoitusasemaa ja parantaa siten edellytyksiä ydinliiketoiminnan
kehittämiseen. Rahoitussopimuksessa mukana ovat Swedbank AB (publ.),
Nordea Pankki Suomi Oyj, OKO Pankki Oyj, Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG, ABN Amro Bank N.V., Danske Bank A/S ja HSH-Nordbank AG.
Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 14,8 Me (18,7 Me),
josta käyttöpääoman muutokset olivat  -10,0 Me (1,2 Me). Investointien
nettorahavirta oli -31,5 Me (-5,3 Me).
Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 20,8 % (19,7 %).
Konsernin oma pääoma 30.9.2007 oman pääoman ehtoiset lainat omaan
pääomaan mukaan lukien suhteessa taseen loppusummaan olivat 32,2 % 
(32,5 %).

Liiketoimintadivisioonien kehitys

Vuoden 2007 raporteissa julkistetaan konsernin kolmen divisioonan,
Valimot, Konepajat ja Döktas, luvut. Näiden lisäksi raportoinnissa on
mukana Muu liiketoiminta, joka sisältää palveluyhtiöt, Componenta
Wirsbon takomot, Componenta UK -myyntiyhtiön, Componenta Pistonsin,
sisäisten erien eliminoinnit, myydyn Componenta Albinin liiketoiminnan
sekä osuuden myydystä osakkuusyhtiö Ulefos NV:stä.

Valimot

Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa,
Pietarsaaressa ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja Heerlenissä
sijaitsevat valimot. 
Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 177,5 Me (167,8 Me) ja
liikevoitto 12,0 Me, 6,8 % liikevaihdosta (5,1 Me, 3,0 %). Divisioonan
liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta sekä volyymikehityksen että
toiminnan tehostumisen seurauksena. Karkkilan ja Heerlen Furan -valimon
liiketulokset paranivat huomattavasti.
Divisioonan kolmannen neljänneksen myynti oli 52,4 Me (49,1 Me) ja
liikevoitto 0,8 Me (-2,1 Me).

Konepajat

Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat
Främmestad ja Åmål, Suomessa Lempäälässä ja Pietarsaaressa sijaitsevat
konepajat sekä Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot. Divisioonan
liikevaihto tammi - syyskuussa oli 116,9 Me (101,3 Me) ja liikevoitto
3,9 Me, 3,3 % liikevaihdosta (4,0 Me, 4,0 %).

Componenta päätti yhdistää Componenta Åmålin konepajan toiminnan
Componenta Främmestadiin Ruotsissa. Toimintojen yhdistäminen tapahtuu
vuoden 2007 aikana. Yhdistämisellä varmistetaan suuremmasta
yksikkökoosta ja toimintojen tehostumisesta aikaansaatava pitkän
aikavälin kilpailukyky. Yhdistämisen odotetaan parantavan yksiköiden
yhteenlaskettua tulosta noin 2 Me:lla vuodesta 2008 alkaen.

Divisioonan kolmannen neljänneksen myynti oli 35,2 Me (30,7 Me) ja
liikevoitto 1,1 Me (0,6 Me).
Döktas
Döktas-divisioonan muodostavat Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja
konepaja sekä Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja.
Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 176,9 Me (160,9 Me) ja
liikevoitto 13,3 Me, 7,5 % liikevaihdosta (17,9 Me, 11,1 %). Divisioonan
tilauskanta oli 45,4 Me (38,0 Me). Döktas-divisioonan toisen ja
kolmannen neljänneksen liikevoitto jäi vertailukautta heikommaksi raaka-
aineiden hinnannousun, epäedullisen valuuttakurssikehityksen ja
alumiinivanteiden alhaisen myynnin johdosta.
Döktas-divisioonan liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 55,2 Me
(52,1 Me) ja liikevoitto 2,6 Me (5,9 Me). 
Orhangazissa sijaitsevat rautavalimo ja konepaja toimittavat
asennusvalmiita valukomponentteja lähinnä työkoneteollisuudelle ja
kevyelle ajoneuvoteollisuudelle. Döktas Orhangazin liikevaihto
katsauskaudella oli 119,1 Me (106,4 Me) ja liikevoitto oli 9,7 Me,
8,1 % liikevaihdosta (10,8 Me, 10,1 %).
Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja konepaja valmistavat pääosin
alumiinisia painevalukomponentteja ja alumiinivanteita. Döktas Manisan
liikevaihto katsauskaudella oli 57,8 Me (54,6 Me) ja liikevoitto oli 
3,6 Me, 6,2 % liikevaihdosta (6,8 Me, 12,5 %).
Muu liiketoiminta

 Muu liiketoiminta sisältää palveluyhtiöt, Componenta Wirsbon takomot,
Componenta UK -myyntiyhtiön, Componenta Pistonsin, sisäisten erien
eliminoinnit, myydyn Componenta Albinin liiketoiminnan sekä osuuden
myydystä osakkuusyhtiö Ulefos NV:stä.
Muun liiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä tammi -
syyskuussa oli 1,4 Me (2,6 Me). Muun liiketoiminnan liikevoiton
kehitykseen vaikuttivat toteutetut yritysmyynnit (Ulefos NV ja Albin).
Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan OMX Pohjoismaisen Pörssin Pienet
yhtiöt -listalla Helsingissä. Osakepääoma oli katsauskauden päättyessä
21,9 Me (19,4 Me). Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 10,25 euroa
(6,60 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 11,64 euroa, alin kurssi
8,49 euroa ja ylin kurssi 14,37 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli
kauden lopussa 111,3 Me (63,9 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto
katsauskaudella 36,3 % (42,6 %) osakekannasta.
Componenta sai 8.5.2007 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen
määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä
ja osakepääomasta on alittanut 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin
8.5.2007

Componenta Oyj:n vuonna 2006 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta
pääomalainasta on katsauskauden aikana 2 907 lainaosuutta vastaan
merkitty 581 400 Componenta Oyj:n uutta osaketta. Componenta Oyj:n
osakepääoma nousi lainaosuuksien vaihdon perusteella yhteensä 
1 162 800 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
4 069 800 eurolla.

Componenta Oyj:n vuonna 2005 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta
pääomalainasta on 1 686 lainaosuutta vastaan merkitty 
337 200 Componenta Oyj:n uutta osaketta. Componenta Oyj:n osakepääoma
nousi lainaosuuksien vaihdon perusteella yhteensä 674 400 eurolla ja
ylikurssirahasto 2 697 600 eurolla.

Osakepääoman korotukset on rekisteröity kaupparekisteriin 16.3.2007,
14.5.2007, 4.6.2007, 28.6.2007 ja 28.9.2007. Korotusten jälkeen
Componenta Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 21 881 796 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 10 940 898 kappaletta.

Uudet osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisen
Pörssin Helsingin Pienet yhtiöt -listalla Componenta Oyj:n
osakesarjassa (CTH1V). Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
kaupparekisteripäivästä alkaen.
Osakepohjainen kannustusjärjestelmä

Componenta Oyj:n hallitus on 3.4.2007 päättänyt yhtiökokoukselta
saamansa valtuutuksen perusteella osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä kaudelle 2007 - 2009. Järjestelmässä on kolme
yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008 ja
2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa
palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin
liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa
ansaintajakson päättymisestä.


Järjestelmän mahdollinen tuotto perustuu konsernin tulokseen
rahoituserien jälkeen ja konsernin sijoitetun pääoman tuottoon.
Ansaintajaksolla 2007 kohderyhmään kuuluu 38 henkilöä. Mikäli
järjestelmän tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmässä
maksetaan palkkiona enintään 180 000 Componenta Oyj:n osaketta.
Järjestelmä kattoi 30.9.2007 enintään 60 000 kappaletta Componenta
Oyj:n osakkeita. Toimitusjohtajan osuus tästä kokonaismäärästä on
enintään 12 000 kappaletta ja muiden avainhenkilöiden osuus yhteensä
enintään 48 000 kappaletta. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja
oli katsauskaudella 0,05 miljoonaa euroa.
Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Hallitus voi 26.2.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella
päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Osakkeiden hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. 
Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta
siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden, optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden
  antamisesta sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
  mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen
  perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 
  2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta
  päättää suunnatusta osakeannista.

2. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien.
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt kumpaakaan saamaansa valtuutusta.

Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 15,0 Me (10,4 Me),
josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 0,3 Me. Investointien
nettorahavirta oli -31,5 Me (-5,3 Me). Luku sisältää Döktasin osakkeiden
ostoon Istanbulin pörssistä ja Turkin lakien mukaiseen pakolliseen
ostotarjoukseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytetyt 37,7 Me
sekä samalla kaudella toteutettujen Componenta Albinin ja osakkuusyhtiö
Ulefos NV:n myynneistä saadut kassavirrat.

Hallitus ja johto
Componentan varsinainen yhtiökokous 26.2.2007 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo
Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen.

Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen, Componenta Döktasin toimitusjohtaja Yaylalý Günay
(1.10.2007 alkaen Componentan investoinneista vastaava johtaja),
Componenta Döktasin myyntijohtaja Hakan Göral (1.10.2007 alkaen Döktas-
divisioonan johtaja), Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen,
talousjohtaja Matti Kivekäs, raskaiden ajoneuvojen myynti- ja
tuotekehitysjohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, konsernin
myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes (siirtyi toisen työnantajan
palvelukseen syyskuun lopussa), kehitysjohtaja Marko Sipola, Konepajat-
divisioonan johtaja Michael Sjöberg ja viestintäpäällikkö Pirjo
Aarniovuori.


Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 
4 210 (4 088). Konsernin henkilömäärä katsauskauden lopussa vuokratyövoima
mukaan lukien oli 5 083 (5 130). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui
siten, että kauden lopussa Turkissa oli 50 % (50 %), Suomessa 22 %
(22 %), Hollannissa 17 % (17 %) ja Ruotsissa 11 % (11 %) henkilöstöstä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Componenta-konsernin pääraaka-aineen kierrätysmetallin hinnanvaihtelut
vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Kierrätysmetallin hinnan
noustessa raaka-aineen hinnannousua pystytään siirtämään asiakkaille
toimitettaviin tuotteisiin viiveellä ja siksi kierrätysmetallin
hinnannousu pienentää hetkellisesti katteita. Kierrätysmetallin hinnan
laskiessa konsernin katteet paranevat jonkin aikaa.
Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun
sähkön spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta konsernin tulokseen
suojaudutaan ostetuilla sähkötermiineillä. Konsernin tuotantolaitosten
ennustetun seuraavan 12 kuukauden sähkönkulutuksen suojausastetavoite on
90 %, sitä seuraavan vuoden 60 % ja kolmannen vuoden 40 %. Kaupankäynti
sähkötermiineillä on ulkoistettu. Sähkön hinnannousu pyritään siirtämään
asiakkaille erillisellä sähkölisällä.
Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja
vastuuvakuutusriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.
Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan
Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti.
Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta
epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin
tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien hallinta on
keskitetty konsernin rahoitusosastolle.
Componentalle syntyi Döktasin oston myötä merkittävä Turkin liira -
positio. Yhtiö suojaa sekä translaatio- että transaktio-positiotaan
rahoituspolitiikan mukaisesti. Suojauksesta huolimatta Turkin liiran
muutokset suhteessa muihin valuuttoihin, erityisesti euroon,
Yhdysvaltain dollariin sekä Iso-Britannian puntaan voivat vaikuttaa
yhtiön tulokseen lyhyellä aikavälillä.
Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä.
Katsauskauden tulokseen ei ole kirjattu merkittäviä luottotappioita.
Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia lausekkeita, 
joiden perusteella yhtiön lainat voivat erääntyä ennenaikaisesti, jos
määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena.
Yhtiöllä ei ole muita merkittäviä sopimuksia, jotka tulevat voimaan tai
joita voidaan muuttaa tai joiden voimassaolo voi päättyä, jos
määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena.

Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2007 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.
Raskaiden ajoneuvojen komponenttien kysyntä vuoden 2007 kolmannella
vuosineljänneksellä on jatkunut hyvänä.
Työkoneteollisuuden, energia- ja voimansiirtoteollisuuden, kevyen
ajoneuvoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien
kysyntä jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna.
Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2007 osalta
hyvät. Nouseva korkotaso ja epäedullinen valuuttakurssikehitys saattavat
heikentää näkymiä ensi vuonna.
Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistämisestä arvioidaan saatavan
10 Me:n synergiaedut vuoden 2008 loppuun mennessä. Osan synergioista
odotetaan parantavan yhtiön loppuvuoden tulosta. Karkkilan ja Heerlenin
yksiköiden toiminnan tehostaminen jatkuu vuoden 2007 aikana. Yksiköiden
liiketulosten odotetaan paranevan selvästi kuluvan vuoden aikana.
Componentan tilauskanta oli katsauskauden lopussa selvästi edellisvuoden
vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.
Componenta-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja
liikevoiton paranevan vuoden 2006 vastaaviin pro forma -lukuihin
verrattuna. Turkin liiran vahvistumisesta ja korkotason noususta johtuen
Componentan rahoituskulujen arvioidaan kasvavan. Vuoden 2007 tuloksen
rahoituserien jälkeen, ilman kertaluontoisia eriä odotetaan olevan noin
20 miljoonaa euroa.


Tuloslaskelma

              1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-
Me           30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Liikevaihto        471,8   266,6   143,2   78,4   362,1
Liiketoiminnan muut
tuotot           20,7    0,6    0,8    0,1    0,8
Liiketoiminnan kulut   -431,6  -244,9  -134,0   -75,7   -332,8
Poistot ja
arvonalenemiset      -18,4   -12,9   -5,6   -4,4   -17,4
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta          0,1    1,2    0,0    0,4    1,8
Liikevoitto         42,6   10,7    4,3   -1,2    14,5
% liikevaihdosta       9,0    4,0    3,0   -1,5    4,0
Rahoitustuotot ja 
-kulut           -17,6   -6,9   -7,0   -2,3    -9,9
Tulos rahoituserien
jälkeen           25,0    3,8   -2,7   -3,4    4,6
% liikevaihdosta       5,3    1,4   -1,9   -4,3    1,3
Verot            -1,2   -0,9    0,5    1,0    -1,1
Tilikauden tulos      23,9    2,9   -2,2   -2,5    3,5
Tilikauden tuloksen
jakautuminen                          
 Emoyhtiön
 omistajille        23,1    2,9   -2,1   -2,4    3,5
 Vähemmistölle       0,8    0,0   -0,1    0,0    0,0
              23,9    2,9   -2,2   -2,5    3,5
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos:                      
- laimentamaton, e     2,19   0,30   -0,19   -0,25    0,36
- laimennusvaikutuksella
 oikaistu, e        1,75   0,30   -0,12   -0,20    0,36
Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä

            1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-
Me         30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Liikevaihto      471,8   266,6   143,2    78,4   362,1
Liiketoiminnan
muut tuotot       1,5    0,6    0,8    0,1    0,8
Liiketoiminnan
kulut         -426,0   -244,9   -133,2   -75,7   -332,6
Poistot ja
arvonalenemiset    -16,8   -12,9    -5,5    -4,4   -17,2
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta        0,1    1,2    0,0    0,4    1,8
Liikevoitto       30,6    10,7    5,3    -1,2    14,9
% liikevaihdosta     6,5    4,0    3,7    -1,5    4,1
Rahoitustuotot ja
-kulut         -17,6    -6,9    -7,0    -2,3    -9,9
Tulos
rahoituserien
jälkeen         13,1    3,8    -1,7    -3,4    5,0
% liikevaihdosta     2,8    1,4    -1,2    -4,3    1,4
Pro forma -tuloslaskelma

            1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-
Me         30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Liikevaihto      471,8   444,9   143,2   136,4   602,3
Liiketoiminnan
muut tuotot       20,7    1,4    0,8    0,4    1,7
Liiketoiminnan
kulut         -431,6   -400,4   -134,0   -126,4   -542,0
Poistot ja
arvonalenemiset    -18,4   -17,5    -5,6    -5,8   -23,7
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta        0,1    1,2    0,0    0,4    1,8
Liikevoitto       42,6    29,6    4,3    4,9    40,0
% liikevaihdosta     9,0    6,7    3,0    3,6    6,6
Rahoitustuotot ja
-kulut         -17,6   -13,1    -7,0    -3,8    -4,6
Tulos rahoituserien
jälkeen         25,0    16,5    -2,7    1,1    35,5
% liikevaihdosta     5,3    3,7    -1,9    0,8    5,9
Verot          -1,2    -4,9    0,5    -0,9    -5,9
Tilikauden tulos    23,9    11,6    -2,2    0,2    29,6
Tilikauden tuloksen
jakautuminen                          
 Emoyhtiön
 omistajille      23,1    10,6    -2,1    -0,1    27,2
 Vähemmistölle     0,8    1,0    -0,1    0,3    2,4
            23,9    11,6    -2,2    0,2    29,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:                             
- laimentamaton,e    2,19    1,10   -0,19   -0,01    2,80
Pro forma -tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä

            1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-
Me         30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Liikevaihto      471,8   444,9   143,2   136,4   602,3
Liiketoiminnan
muut tuotot       1,5    1,4    0,8    0,4    1,7
Liiketoiminnan
kulut         -426,0   -400,4   -133,2   -126,4   -541,9
Poistot ja
arvonalenemiset    -16,8   -17,5    -5,5    -5,8   -23,5
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta        0,1    1,2    0,0    0,4    1,8
Liikevoitto       30,6    29,6    5,3    4,9    40,4
% liikevaihdosta     6,5    6,7    3,7    3,6    6,7
Rahoitustuotot ja
-kulut         -17,6   -13,1    -7,0    -3,8   -18,8
Tulos rahoituserien
jälkeen         13,1    16,5    -1,7    1,1    21,7
% liikevaihdosta     2,8    3,7    -1,2    0,8    3,6
Verot          -3,2    -4,9    0,2    -0,9    -5,1
Tilikauden tulos     9,8    11,6    -1,5    0,2    16,6
Tilikauden tuloksen jakautuminen                        
 Emoyhtiön omistajille 9,0    10,6    -1,4    -0,1    15,2
 Vähemmistölle     0,8    1,0    -0,1    0,3    1,4
             9,8    11,6    -1,5    0,2    16,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu                       
osakekohtainen tulos:                             
- laimentamaton,e    0,86    1,10   -0,13   -0,01    1,56
Tase

Me             30.9.2007     30.9.2006    31.12.2006
Varat                          
Pitkäaikaiset varat                   
 Aineettomat hyödykkeet     2,4        1,9        2,0
 Liikearvo           59,0        0,5       43,4
 Sijoituskiinteistöt      1,8        1,9        1,9
 Aineelliset hyödykkeet    210,4       160,3       213,7
 Osuudet
 osakkuusyhtiöissä       0,3        7,4        7,4
 Saamiset            5,1        0,5        1,0
 Muut sijoitukset        0,5        0,5        0,5
 Laskennalliset
 verosaamiset          8,8        8,1        8,2
Pitkäaikaiset varat
yhteensä            288,4       181,1       278,2
Lyhytaikaiset varat                   
 Vaihto-omaisuus        80,6       39,9       78,5
 Saamiset           101,7       42,3       95,9
 Verosaamiset          0,9        0,0        0,0
 Rahavarat           10,6       10,1       15,3
Lyhytaikaiset varat
yhteensä            193,8       92,3       189,7
Varat yhteensä         482,2       273,5       467,9
Oma pääoma ja velat                   
Oma pääoma                       
 Osakepääoma          21,9       19,4       20,0
 Muu oma pääoma        70,1       34,5       35,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma           92,0       53,9       55,2
Vähemmistöosuus         7,9        0,1       32,2
Oma pääoma yhteensä       99,9       54,0       87,3
Velat                          
 Pitkäaikaiset                     
  Pääomalaina         49,8       31,9       61,5
  Korolliset velat      78,1       56,6       94,4
  Korottomat velat       0,0        0,1        0,1
  Varaukset          5,3        0,4        1,2
  Laskennallinen
  verovelka          2,5        0,7        3,2
 Lyhytaikaiset                     
  Pääomalaina         5,1        2,9        2,9
  Korolliset velat      141,5       54,6       107,8
  Korottomat velat      94,5       71,8       102,4
  Tuloverovelat        0,3         -        2,0
  Varaukset          5,0        0,5        4,9
Velat yhteensä         382,3       219,5       380,6
Oma pääoma ja velat
yhteensä            482,2       273,5       467,9
Rahavirtalaskelma
                 1.1.-      1.1.-      1.1.-
Me              30.9.2007    30.9.2006    31.12.2006
Liiketoiminnan
rahavirta                        
 Tilikauden tulos
 rahoituserien jälkeen      25,0       3,8       4,6
 Poistot ja
 arvonalennukset         18,4      12,9       17,4
 Rahoituksen tuotot ja
 kulut              17,6       6,9       9,9
 Muut tuotot ja kulut
 sekä muut korjaukset      -18,2      -0,3       0,2
 Käyttöpääoman
 muutokset            -10,0       1,2       1,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja       32,9      24,5       33,7
 Saadut ja maksetut korot ja
 osinkotuotot          -14,9      -5,8       -7,6
 Maksetut verot          -3,2       0,0       0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta   14,8      18,7       26,2
Investointien rahavirta                 
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin hyödykkeisiin   -14,9      -5,4       -7,0
 Aineellisten ja aineettomien
 hyödykkeiden myynti        0,1       0,1       0,1
 Muut investoinnit ja
 myönnetyt lainat         -5,1        -        -
 Muut luovutustulot ja
 lainasaamisten takaisinmaksut  28,4        -        -
 Tytäryritysten hankinta 
 vähennettynä hankintahetken
 rahavaroilla          -40,0        -      -97,4
Investointien nettorahavirta   -31,5      -5,3      -104,2
Rahoituksen rahavirta                  
 Maksetut osingot         -3,3       0,0       0,0
 Osakeannista saadut
 maksut ( vvk)           7,8       0,8       1,6
 Vaihtovelkakirjalainan oman
 pääoman osuuden lisäys (+)/
 vähennys (-)           0,0       0,0       2,2
 Rahoitusleasingvelkojen
 maksut              -1,9      -1,6       -2,2
 Lyhytaikaisten lainojen lisäys
 (+)/ vähennys (-)        34,5       0,0       26,1
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys
 (+)/ vähennys (-)        -25,2      -7,8       60,4
Rahoituksen nettorahavirta     12,0      -8,6       88,1
Rahavarojen lisäys (+)/
vähennys (-)            -4,7       4,8       10,0
 Rahavarat tilikauden
 alussa              15,3       5,3       5,3
 Rahavarat tilikauden
 lopussa             10,6      10,1       15,3
Muutos tilikauden aikana      -4,7       4,8       10,0Laskelma oman pääoman muutoksista

                         Kerty-
              Yli-  Muut      neet    Vähem-   Oma
         Osake- kurssi- rahas- Muunto- voitto-  Yh- mistö-  pääoma
Me        pääoma rahasto  tot   ero  varat teensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2006      19,3  11,6  2,4   0,1  15,3  48,5  0,1   48,6
Johdannaiset            1,7          1,7       1,7
Muut muutokset               0,1      0,1       0,1
Osakepääoman
korotus (optiot)   0,1   0,1  0,0   0,6      0,8       0,8
Vvk-lainan oman
pääoman osuus            0,0          0,0       0,0
Tilikauden voitto                  2,9  2,9  0,0   2,9
Oma pääoma
30.9.2006      19,4  11,6  4,0   0,7  18,1  53,9  0,1   54,0
                         Kerty-
              Yli-  Muut      neet    Vähem-   Oma
         Osake- kurssi- rahas- Muunto- voitto-  Yh- mistö-  pääoma
Me        pääoma rahasto  tot   ero  varat teensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2007      20,0  12,4  3,4   0,1  19,1  55,2  32,2   87,3
Johdannaiset            0,0          0,0       0,0
Osakeperusteiset
maksut               0,0          0,0       0,0
Muuntoeron muutos             10,6      10,6  0,6   11,3
Muutos oman pääoman
suojauksessa                -2,2      -2,2      -2,2
Osingonjako                    -2,5  -2,5  -0,8   -3,3
Osakepääoman
korotus, vvk-
laina        1,8   2,5  3,4          7,8       7,8
Vvk-lainan oman
pääoman osuus            0,0          0,0       0,0
Vähemmistöosuuden
muutos                           0,0 -24,8  -24,8
Tilikauden voitto                 23,1  23,1  0,8   23,9
Oma pääoma
30.9.2007      21,9  14,9  6,9   8,6  39,7  92,0  7,9   99,9
Tunnusluvut

                                pro forma
               30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006 31.12.2006
Omavaraisuusaste, %        20,8    19,7    18,7     -
Oma pääoma/osake, e        8,41    5,56    5,50     -
Sijoitettu pääoma kauden
lopussa              374,5   200,0   354,0     -
Sijoitetun pääoman tuotto, %    15,7    8,0    6,6    11,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %
ilman kertaluontoisia eriä     11,4    8,0     -    11,4
Oman pääoman tuotto, %       34,7    7,3    6,0    33,9
Oman pääoman tuotto, % ilman
kertaluontoisia eriä        14,3    7,3     -    19,0
Korolliset nettovelat,
pääomalaina velkana, Me      263,9   135,9   251,4     -
Net gearing, %, pääomalaina
velkana              264,2   251,8   287,8     -
Tilauskanta, Me          125,0    64,9   101,0    95,4
Bruttoinvestoinnit ilman
rahoitusleasinginvestointeja, Me  55,0    5,3   118,4     -
Bruttoinvestoinnit sis.
rahoitusleasing, Me        55,2    10,4   123,6     -
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana              4 210   2 183   2 196     -
Henkilöstö kauden lopussa     4 192   2 239   4 316     -
Viennin ja
ulkomaantoimintojen osuus
liikevaihdosta, %         89,1    82,5    82,4     -
Vastuusitoumukset, Me       181,8    96,4   190,1     -
Laimentamaton osakekohtainen
tulos, e              2,19    0,30    0,36     -
Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tulos, e              1,75    0,30    0,36     -
Aineellisten hyödykkeiden ja liikearvon muutokset

Me             1-9/2007     1-9/2006     1-12/2006
Aineellisten hyödykkeiden
muutokset                       
Hankintameno kauden alussa  513,7       339,4       339,4
Muuntoerot           10,7        0,5        2,5
Lisäykset           11,0       10,2       175,3
Tytäryritysten myynti     -15,3         -         -
Vähennykset          -0,8       -2,4        -3,5
Hankintameno kauden lopussa  519,3       347,6       513,7
Kertyneet poistot kauden
alussa            -300,0      -176,8       -176,8
Muuntoerot           -8,1       -0,3        -1,4
Lisäysten kertyneet poistot  -2,2        0,0       -108,0
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot        0,4        2,2        3,1
Yritysmyyntien
kertyneet poistot       10,7         -         -
Tilikauden poistot ja
arvonalennukset        -18,1       -12,4       -16,8
Kertyneet poistot
kauden lopussa        -317,2      -187,4       -300,0
Tasearvo kauden lopussa    202,1       160,3       213,7
Liikearvo                       
Hankintameno kauden alussa   45,7        2,8        2,8
Lisäykset           11,9         -        42,9
Muuntoero            3,7         -         -
Hankintameno kauden lopussa  61,3        2,8        45,7
Kertyneet poistot
kauden alussa         -2,3       -2,3        -2,3
Kertyneet poistot
kauden lopussa         -2,3       -2,3        -2,3
Tasearvo kauden lopussa    59,0        0,5        43,4

Segmentit

Ensisijainen segmentti                             
Valimot, Me       30.9.2007     30.9.2006     31.12.2006
  Varat           127,8       133,0       135,1
  Velat           36,6        39,4        40,4
  Investoinnit
  (sis. rahoitusleasing)   3,2        3,0        4,3
  Poistot           7,8        6,6        11,2
Konepajat, Me      30.9.2007     30.9.2006     31.12.2006
  Varat           57,0        50,2        53,9
  Velat           24,6        20,5        23,3
  Investoinnit
  (sis. rahoitusleasing)   1,8        4,6        5,4
  Poistot           2,6        2,8        3,4
Döktas, Me        30.9.2007     30.6.2006     31.12.2006
  Varat           206,2         -       182,3
  Velat           20,5         -        28,6
  Investoinnit
  (sis. rahoitusleasing)   8,4         -         -
  Poistot           4,9         -         -

Toissijainen segmentti                             
Pohjoismaat, Me     30.9.2007     30.9.2006     31.12.2006
  Varat           206,6       199,5       194,1
  Investoinnit
 (sis. rahoitusleasing)    4,8        8,8        10,2
Muut Euroopan maat, Me  30.9.2007     30.9.2006     31.12.2006
  Varat           275,6        74,0       273,9
  Investoinnit
  (sis. rahoitusleasing)   10,2        1,6        1,9
Konsernin kehitys
Liikevaihto markkina-alueittain
Me           1-12/2006      1-9/2006      1-9/2007
Pohjoismaat        177,1        128,3        138,6
Muu Eurooppa        162,6        121,4        310,0
Muut maat          22,5        16,9        23,2
Yhteensä          362,1        266,6        471,8
Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me      Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Pohjoismaat  45,6  47,3   35,4   48,8   53,7   46,5   38,5
Muu
Eurooppa    42,1  42,2   37,1   41,2  106,7  106,6   96,7
Muut maat    5,9   5,1   5,9   5,5   7,4   7,7   8,0
Yhteensä    93,6  94,6   78,4   95,5  167,9  160,7  143,2
Konsernin kehitys

Me             1-12/2006     1-9/2006     1-9/2007
Liikevaihto          362,1       266,6       471,8
Liikevoitto           14,5       10,7       42,6
Nettorahoituskulut       -9,9       -6,9       -17,6
Tulos rahoituserien
jälkeen             4,6        3,8       25,0
Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain

Liikevaihto, Me      1-12/2006     1-9/2006      1-9/2007
Valimot            224,5       167,8       177,5
Konepajat           137,9       101,3       116,9
Döktas              -         -       176,9
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät        -0,3       -2,4        0,4
Componenta
yhteensä           362,1       266,6       471,8
Liikevoitto, Me      1-12/2006     1-9/2006      1-9/2007
Valimot             6,6        5,1        12,0
Konepajat            5,8        4,0        3,9
Döktas              -         -        13,3
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät        2,1        1,8        13,4
Componenta
yhteensä            14,5       10,7        42,6

Tilauskanta, Me       12/2006      9/2006       9/2007
Valimot ja
konepajat           52,0       50,0        62,7
Döktas             34,7         -        45,4
Muu liiketoiminta       14,3       14,9        16,9
Componenta
yhteensä           101,0       64,9       125,0
Konsernin kehitys neljännesvuosittain

Me         Q1/06 Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Liikevaihto     93,6  94,6  78,4  95,5  167,9  160,7  143,2
Liikevoitto      5,3  6,6  -1,2   3,8  26,6  11,7   4,3
Nettorahoituskulut  -2,2  -2,5  -2,3  -3,0  -4,4  -6,2  -7,0
Tulos rahoituserien
jälkeen        3,1  4,1  -3,4   0,9  22,2   5,5  -2,7
Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain

Liikevaihto,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot     57,5  61,2  49,1  56,8   63,1   62,0   52,4
Konepajat    35,4  35,1  30,7  36,7   41,2   40,6   35,2
Döktas       -    -    -    -   61,5   60,2   55,2
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät 0,7  -1,7  -1,4   2,1   2,1   -2,0   0,4
Componenta
yhteensä     93,6  94,6  78,4  95,5  167,9  160,7  143,2

Liikevoitto,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot      2,9   4,2  -2,1   1,6   5,2   6,1   0,8
Konepajat     1,8   1,5   0,6   1,8   1,5   1,3   1,1
Döktas       -    -    -    -   5,6   5,1   2,6
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät 0,5   0,8   0,3   0,5   14,3   -0,7   -0,1
Componenta
yhteensä     5,3   6,6  -1,2   3,8   26,6   11,7   4,3

Tilauskanta kauden lopussa,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot ja
konepajat    52,6  48,9  50,0  52,0   51,4   53,6   62,7
Döktas       -    -    -  34,7   42,3   39,3   45,4
Muu
liiketoiminta  12,9  12,7  14,9  14,3   11,0   14,0   16,9
Componenta
yhteensä     65,5  61,6  64,9  101,0  104,7  106,9  125,0
Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä

Me             1-12/2006     1-9/2006     1-9/2007
Liikevaihto          362,1       266,6       471,8
Liikevoitto           14,9       10,7       30,6
Nettorahoituskulut       -9,9       -6,9       -17,6
Tulos
rahoituserien
jälkeen             5,0        3,8       13,1
Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain ilman kertaluontoisia
eriä

Liikevoitto, Me      1-12/2006     1-9/2006      1-9/2007
Valimot             6,6        5,1        12,0
Konepajat            5,8        4,0        3,9
Döktas              -         -        13,3
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät        2,5        1,8        1,4
Componenta
yhteensä            14,9       10,7        30,6
Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

Me         Q1/06 Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Liikevaihto     93,6  94,6  78,4  95,5  167,9  160,7  143,2
Liikevoitto      5,3  6,6  -1,2   4,2  13,7  11,7   5,3
Nettorahoituskulut  -2,2  -2,5  -2,3  -3,0  -4,4  -6,2  -7,0
Tulos rahoituserien
jälkeen        3,1  4,1  -3,4   1,2   9,3   5,5  -1,7
Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain ilman
kertaluontoisia eriä

Liikevoitto,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot      2,9   4,2  -2,1   1,6   5,2   6,1   0,8
Konepajat     1,8   1,5   0,6   1,8   1,5   1,3   1,1
Döktas       -    -    -    -   5,6   5,1   2,6
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät 0,5   0,8   0,3   0,8   1,4   -0,8   0,8
Componenta
yhteensä     5,3   6,6  -1,2   4,2   13,7   11,7   5,3
Konsernin kehitys, pro forma -luvut
Liikevaihto markkina-alueittain, pro forma

Me           1-12/2006      1-9/2006      1-9/2007
Pohjoismaat        177,9        129,0        138,6
Muu Eurooppa        395,0        293,9        310,0
Muut maat          29,4        22,0        23,2
Yhteensä          602,3        444,9        471,8
Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain, pro forma

Me      Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Pohjoismaat  45,9  47,5   35,6   48,9   53,7   46,5   38,5
Muu
Eurooppa    98,9  101,6   93,4  101,1  106,7  106,6   96,7
Muut maat    7,5   7,1   7,4   7,4   7,4   7,7   8,0
Yhteensä   152,3  156,2  136,4  157,4  167,9  160,7  143,2

Konsernin kehitys, pro forma

Me             1-12/2006     1-9/2006     1-9/2007
Liikevaihto          602,3       444,9       471,8
Liikevoitto           40,0       29,6       42,6
Nettorahoituskulut       -4,7       -13,1       -17,6
Tulos rahoituserien
jälkeen             35,5       16,5       25,0
Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain, pro forma

Liikevaihto, Me      1-12/2006     1-9/2006      1-9/2007
Valimot            224,5       167,8       177,5
Konepajat           137,9       101,3       116,9
Döktas            218,2       160,9       176,9
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät        21,9       14,9        0,4
Componenta yhteensä      602,3       444,9       471,8

Liikevoitto, Me      1-12/2006     1-9/2006      1-9/2007
Valimot             6,6        5,1        12,0
Konepajat            5,8        4,0        3,9
Döktas             24,2       17,9        13,3
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät        3,4        2,6        13,4
Componenta yhteensä      40,0       29,6        42,6

Tilauskanta, Me       12/2006      9/2006       9/2007
Valimot ja konepajat      52,0       50,0        62,7
Döktas             34,7       38,0        45,4
Muu liiketoiminta        8,8       12,7        16,9
Componenta yhteensä      95,4       100,7       125,0
Konsernin kehitys neljännesvuosittain, pro forma

Me         Q1/06 Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Liikevaihto     152,3 156,2  136,4  157,4  167,9  160,7  143,2
Liikevoitto      9,6  15,1   4,9  10,4  26,6  11,7   4,3
Nettorahoituskulut  -4,2  -5,0  -3,8   8,6  -4,4  -6,2  -7,0
Tulos rahoituserien
jälkeen        5,4  10,1   1,1  19,0  22,2   5,5  -2,7
Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain, pro forma

Liikevaihto,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot     57,5  61,2  49,1  56,8   63,1   62,0   52,4
Konepajat    35,4  35,1  30,7  36,7   41,2   40,6   35,2
Döktas      52,8  56,0  52,3  57,1   61,5   60,2   55,2
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät 6,6   4,0   4,3   7,0   2,1   -2,0   0,4
Componenta
yhteensä    152,3  156,2  136,4  157,4  167,9  160,7  143,2

Liikevoitto,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot      2,9   4,2  -2,1   1,6   5,2   6,1   0,8
Konepajat     1,8   1,5   0,6   1,8   1,5   1,3   1,1
Döktas      3,8   8,2   5,9   6,3   5,6   5,1   2,6
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät 1,0   1,1   0,4   0,8   14,3   -0,7   -0,1
Componenta
yhteensä     9,6  15,1   4,9  10,4   26,6   11,7   4,3

Tilauskanta kauden lopussa,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot ja
konepajat    52,6  48,9  50,0  52,0   51,4   53,6   62,7
Döktas      41,0  33,0  38,0  34,7   42,3   39,3   45,4
Muu
liiketoiminta  10,0  10,1  12,7   8,8   11,0   14,0   16,9
Componenta
yhteensä    103,6  92,0  100,7  95,4  104,7  106,9  125,0
Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä, pro forma

Me             1-12/2006     1-9/2006     1-9/2007
Liikevaihto          602,3       444,9       471,8
Liikevoitto           40,4       29,6       30,6
Nettorahoituskulut       -18,8       -13,1       -17,6
Tulos rahoituserien
jälkeen             21,7       16,5       13,1
Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain ilman kertaluontoisia
eriä, pro forma

Liikevoitto, Me      1-12/2006     1-9/2006      1-9/2007
Valimot             6,6        5,1        12,0
Konepajat            5,8        4,0        3,9
Döktas             24,2       17,9        13,3
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät        3,7        2,6        1,4
Componenta yhteensä      40,4       29,6        30,6
Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä, pro
forma

Me         Q1/06 Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Liikevaihto     152,3 156,2  136,4  157,4  167,9  160,7  143,2
Liikevoitto      9,6  15,1   4,9  10,7  13,7  11,7   5,3
Nettorahoituskulut  -4,2  -5,0  -3,8  -5,5  -4,4  -6,2  -7,0
Tulos rahoituserien
jälkeen        5,4  10,1   1,1   5,2   9,3   5,5  -1,7

Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain ilman
kertaluontoisia eriä, pro forma

Liikevoitto,
Me       Q1/06  Q2/06  Q3/06  Q4/06  Q1/07  Q2/07  Q3/07
Valimot      2,9   4,2  -2,1   1,6   5,2   6,1   0,8
Konepajat     1,8   1,5   0,6   1,8   1,5   1,3   1,1
Döktas      3,8   8,2   5,9   6,3   5,6   5,1   2,6
Muu liiketoiminta
ja sisäiset erät 1,0   1,1   0,4   1,1   1,4   -0,8   0,8
Componenta
yhteensä     9,6  15,1   4,9  10,7   13,7   11,7   5,3
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2007

                                 Osuus
Osakkaan nimi                 Osakkeet   äänivallasta
1  Lehtonen Heikki             4 039 334     36,92 %
    Cabana Trade S.A.    3 801 988          
    Oy Högfors-Trading Ab   237 346          
2  Etra-Invest Oy Ab             2 224 750     20,33 %
3  Inkinen Simo-Pekka             336 660      3,08 %
    Inkinen Simo-Pekka    333 660          
    Väli- Gunnarla 
    Avoin Yhtiö         3 000          
4  OP-Suomi Pienyhtiöt             269 179      2,46 %
5  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
  Ilmarinen                  257 600      2,35 %
6  Lehtonen Anna-Maria             178 823      1,63 %
7  FIM Fenno Sijoitusrahasto          177 478      1,62 %
8  Laakkonen Mikko               143 000      1,31 %
9  SR eQ Suomi Pienyhtiöt           128 971      1,18 %
10 Bergholm Heikki               113 490      1,04 %
Hallintarekisteröidyt
osakkeet                    437 298      4,00 %
Muut osakkaat                 2 634 315     24,08 %
Yhteensä                   10 940 898     100,00 %
Hallituksen jäsenten omistusosuus on 38,1 %. Kaikilla osakkeilla on
yhtäläinen äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan
osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 31,5 %:iin.
Helsinki 16. lokakuuta 2007 
COMPONENTA OYJ
Hallitus
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00
Matti Kivekäs
talousjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni,
jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja
Turkissa. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun
Componentan pro forma liikevaihto vuonna 2006 oli 602 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa valettuja ja
koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone-
ja laitevalmistajia.
               Componenta Oyj
                Panuntie 4
               00610 Helsinki
              Puh. 010 403 00
              Fax 010 403 2721
            http://www.componenta.com

Tilaa

Liitteet & linkit