Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2008

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 14.10.2008 klo 9.30

Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2008

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 556,1 Me (471,8 Me).         
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 53,9 Me (26,2 Me).          
Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 35,3 Me (11,8 Me).  
Osakekohtainen laimentamaton tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 2,35 e (0,76 
e).                                       
Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 170,1 Me (143,2 Me), 
liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 7,7 Me (3,3 Me) ja tulos rahoituserien  
jälkeen ilman kertaluontoisia eriä 1,7 Me (-2,1 Me).          

Liikevaihto ja tilauskanta                           

Konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa oli 556,1 Me (471,8 Me). Liikevaihdon 
vertailukelpoinen kasvu oli 19,3 %. Tilauskanta syyskuun lopussa oli 123,2 Me  
(125,0 Me).                                   

Valimot-divisioonan myynti kasvoi 29,7 % edellisvuodesta ollen 230,3 Me (177,5 
Me).                                      

Konepajat-divisoonan myynti kasvoi 13,8 % ollen 149,1 Me (131,0 Me).      

Konepajat- ja Valimot-divisioonien yhteenlaskettu tilauskanta katsauskauden   
lopussa oli 73,2 Me (68,3 Me). Divisioonien tilauskantojen esittäminen erikseen 
ei ole perusteltua johtuen Componentan toimitusketjusta.            
                                        
Turkki-divisioonan liikevaihto kasvoi 21,5 % ollen 212,3 Me (174,7 Me).     
Turkki-divisioonan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 31,2 Me (41,4 Me).   

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti:       
työkoneteollisuus 35 % (37 %), raskas ajoneuvoteollisuus 28 % (26 %),      
autoteollisuus 16 % (17 %), dieselmoottorit ja tuulivoima 6 % (5 %),      
koneenrakennusteollisuus 14 % (14 %) ja muut 1 % (1 %).             

Tulos                                      

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen. Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja   
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. Osavuosikatsauksessa esitetyt 
tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       

Konsernin katsauskauden liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 53,9 Me (26,2
Me). Kaikkien divisioonien liiketulokset paranivat selvästi edellisestä     
vuodesta. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät myyntien ja ostojen    
valuuttakurssierot.                               

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -18,7 Me (-14,4 Me).    
Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuodesta 4,3 Me lähinnä lainojen      
valuuttakurssierojen johdosta.                         

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 35,3 Me  
(11,8 Me). Kertaluontoiset erät katsauskaudella olivat -0,4 Me.         

Katsauskauden tuloksen perusteella lasketut verot olivat -8,3 Me (-0,9 Me).   

Katsauskauden tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 26,8 Me (8,8 Me) ja     
kertaluontoisten erien kanssa vastaavasti 26,5 Me (22,9 Me).          
                                        
Osakekohtainen laimentamaton tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 2,35 e (0,76 
e) ja vastaavasti kertaluontoisten erien kanssa 2,32 e (2,10 e).        
                                        
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluontoisia eriä oli 19,9 % (9,8 %) ja oman 
pääoman tuotto ilman kertaluontoisia eriä 35,1 % (12,7 %).           

Rahoitus                                    

Konsernilla oli katsauskauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalainojen ja     
vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 50,9 Me. Vuonna 2002  
liikkeeseen laskettua pääomalainaa lyhennettiin maaliskuussa lainaehtojen    
mukaisesti 10 % alkuperäisestä lainasummasta eli 3,2 Me. Tämän lisäksi vuonna  
2004 liikkeeseenlaskettu pääomalaina pääomitettuine korkoineen 2,1 Me maksettiin
kokonaisuudessaan pois heinäkuussa. Katsauskauden aikana 6 Componentan     
vaihdettavaa pääomalainaosuutta konvertoitiin osakkeiksi. Vaihdon seurauksena  
Componentan osakemäärä kasvoi 1 200 osakkeella ja oma pääoma 10 800 eurolla.  
Vaihtamatta olevilla pääomalainoilla ja vaihtovelkakirjalainoilla oli      
katsauskauden lopussa merkittävissä 3 167 000 osaketta.             

Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 80,2 Me. Lisäksi 
katsauskauden aikana sovittiin Componentan suomalaisten eläkeyhtiöiden kanssa  
yhteensä 20,0 Me:n pitkäaikaisten eläkelainojen nostosta. Konsernilla on myös  
150,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset nettovelat ilman 50,9 Me:n     
pääomalainojen velkaosuutta olivat 204,2 Me (209,0 Me). Nettovelkaantumisaste  
oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 121,6 % (134,2 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, jonka  
perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen   
myyntisaatavien määrä katsauskauden lopussa oli 76,9 Me (33,2 Me).       

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 23,9 Me (14,8 Me), josta   
käyttöpääoman muutokset olivat -21,7 Me (-10,0 Me). Investointien       
nettorahavirta oli -30,0 Me (-31,5 Me).                     

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 22,8 % (20,4 %). Konsernin 
oma pääoma 30.9.2008, oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien,
suhteessa taseen loppusummaan oli 32,7 % (31,6 %).               

Liiketoimintadivisioonien kehitys                        

Componenta muutti raportointirakennettaan 1.1.2008, jolloin           
Konepajat-divisioonaan siirrettiin Componenta Pistons muusta liiketoiminnasta ja
Orhangazin konepajatoiminnot Turkki-divisioonasta. Kaikki divisioonakohtaiset  
vertailutiedot vuodelta 2007 on oikaistu tätä raportointirakennetta vastaavaksi.

Valimot                                     

Divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 230,3 Me (177,5 Me) ja liikevoitto 
23,6 Me, joka on 10,2 %:a liikevaihdosta (12,1 Me, 6,8 %). Divisioonan     
liikevoiton kehitykseen vaikuttivat positiivisesti hyvä volyymikehitys ja    
toiminnan tehostuminen. Raaka-aineiden voimakkaan hintojen nousun vuoksi    
Componenta otti katsauskaudella käyttöön uuden hintojentasausjärjestelmän, jonka
johdosta raaka-aineiden hintavaikutukset päivittyvät oikea-aikaisemmin     
kuukausittain aiemman vuosineljänneksittäin tapahtuneiden päivitysten sijaan.  

Iisalmen valimon kapasiteettia kasvatettiin tuulivoimakomponenttien kasvavaa  
kysyntää vastaamaan ja Karkkilan valimon kapasiteettia kasvatettiin Metson   
Jyväskylän valimosta siirtyvän tuotannon tarpeisiin. Molemmat investoinnit   
toteutettiin pääosin kolmannen vuosineljänneksen aikana.            

Divisioonan kolmannen vuosineljänneksen myynti oli 71,1 Me (52,4 Me) ja     
liikevoitto 2,2 Me (0,8 Me).                          Konepajat                                    

Konepajat-divisioonan katsauskauden liikevaihto oli 149,1 Me (131,0 Me) ja   
liikevoitto 6,0 Me, joka vastaa 4,0 %:a liikevaihdosta (5,2 Me, 4,0 %).     

Orhangazin uusi konepaja valmistui kesän aikana ja yksikön toiminta siirrettiin 
uusiin tiloihin kolmannen vuosineljänneksen aikana.               

Divisioonan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,3 Me (39,4 Me) ja  
liikevoitto 1,4 Me (1,7 Me).                          

Turkki                                     

Turkki-divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 212,3 Me (174,7 Me) ja    
liikevoitto 24,1 Me, joka vastaa 11,4 %:a liikevaihdosta (7,4 Me, 4,2 %).    
Divisioonan katsauskauden tulosta paransivat lähinnä hyvä volyymikehitys ja   
toiminnan tehostuminen. Katsauskauden aikana myös Turkissa otettiin käyttöön  
sama raaka-aineiden hintojentasausjärjestelmä kuin Valimot-divisioonassa.    

Turkin liiran arvon vaihtelu paransi liikevoittoa ensimmäisellä         
vuosineljänneksellä 7,1 Me ja heikensi divisioonan liikevoittoa toisen ja    
kolmannen vuosineljänneksen aikana yhteensä 4,3 Me.               

Turkki-divisioonan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 70,6 Me (56,3 Me)
ja liikevoitto 4,2 Me (-0,6 Me).                    

Orhangazin rautavalimon liikevaihto katsauskaudella oli 152,8 Me (116,9 Me) ja 
liikevoitto 16,6 Me (5,0 Me). Manisan katsauskauden liikevaihto oli 59,5 Me   
(57,8 Me) ja liikevoitto 7,6 Me (2,4 Me).                    

Muu liiketoiminta                                

Muu liiketoiminta sisältää Componenta Wirsbon takomot Ruotsissa, myynti- ja   
logistiikkayhtiön Englannissa, kiinteistöyhtiöt ja konsernin hallintotoiminnot. 
Muun liiketoiminnan liikevoitto katsauskaudella ilman kertaluontoisia eriä oli 
1,7 Me (1,8 Me).                                

Muun liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluontoisia  
eriä oli -0,4 Me (0,5 Me).                           

Osakepääoma ja osakkeet                             

Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön osakkeiden  
yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli 10 943 698 osaketta. Osakepääoma 
oli katsauskauden päättyessä 21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen kurssi katsauskauden  
lopussa oli 9,06 euroa (10,25 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 8,90 euroa, 
alin kurssi 6,12 euroa ja ylin kurssi 11,76 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli
kauden lopussa 99,1 Me (111,3 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto        
katsauskaudella 26,1 % (36,3 %) osakekannasta.                 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä                       

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä perustuu Componenta Oyj:n hallituksen    
3.4.2007 tekemään päätökseen. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden       
ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot     
maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön osakkeina ja osittain   
rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja      
veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden  
vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä.                  
                                        
Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustuu konsernin tulokseen      
rahoituserien jälkeen ja konsernin sijoitetun pääoman tuottoon. Katsauskauden  
lopussa kohderyhmään kuului 39 henkilöä. Mikäli järjestelmän tavoitteet     
saavutetaan täysimääräisinä, kannustinjärjestelmässä maksetaan palkkiona    
enintään 180 000 Componenta Oyj:n osaketta. Järjestelmän ansaintajakson 2008  
osalta tullaan allokoimaan enintään 70 000 kappaletta Componenta Oyj:n     
osakkeita. Toimitusjohtajan osuus tästä kokonaismäärästä on enintään    18  
000 kappaletta ja muiden avainhenkilöiden osuus yhteensä enintään 52 000    
kappaletta. Järjestelmän tulosvaikutus ennen veroja oli katsauskauden lopussa  
0,4 Me.                                     

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen                  

Hallitus voi 25.2.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättää 
enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu  
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden   
hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa        
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsingissä sen  
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.                        
                                        
Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin 
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista     
osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää     
suunnatusta hankinnasta.                            

Hallituksella on yhtiökokouksen 26.2.2007 myöntämä valtuutus päättää osakkeiden,
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta seuraavin ehdoin:                          
                                        
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden antamisesta sekä    
optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten   
oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien     
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei   
suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista.       

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt kumpaakaan saamaansa valtuutusta.    

Investoinnit                                  

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 31,9 Me (15,0 Me), josta 
rahoitusleasing-investointien osuus oli 2,5 Me (0,3 Me). Investointien     
nettorahavirta oli -30,0 Me (-31,5 Me). Investointien nettorahavirta sisältää  
Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.S:n osakkeiden ostoon Istanbulin   
pörssistä katsauskauden aikana käytetyt 0,9 Me. Componenta omistaa nyt 93,25 % 
Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.S:n osakkeista.            

Hallitus ja johto                                

Componentan varsinainen yhtiökokous 25.2.2008 valitsi hallituksen jäseniksi   
Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti  
Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja         
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.                      

Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja Heikki 
Lehtonen, investoinneista vastaava johtaja Yaylalý Günay, Turkki-divisioonan  
johtaja Hakan Göral, talousjohtaja Mika Hassinen, Valimot-divisioonan johtaja  
Olli Karhunen, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Timo Laitinen, raskaiden     
ajoneuvojen myyntijohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki,       
liiketoiminnan kehitysjohtaja Tapio Rantala, Konepajat-divisioonan johtaja   
Michael Sjöberg ja viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori.             
Henkilöstö                                   

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 5 266 (5 089)  
mukaanlukien vuokratyövoima 939 (880). Konsernin henkilömäärä katsauskauden   
lopussa oli 5 311 (5 083), johon sisältyy vuokratyöntekijöiden määrä 971 (892). 
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Turkissa oli 
49 % (50 %), Suomessa 23 % (22 %), Hollannissa 19 % (17 %), ja Ruotsissa 9 % (11
%) henkilöstöstä.                                

Riskit                                     

Componenta-konsernin pääraaka-aineen, kierrätysmetallin, hinnanvaihtelut    
vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Raaka-aineiden hinnannousu siirtyy 
asiakkaille toimitettaviin tuotteisiin viiveellä, ja siksi kierrätysmetallin  
hinnannousu pienentää hetkellisesti katteita. Kierrätysmetallin hinnan laskiessa
konsernin katteet paranevat vastaavasti.                    

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun sähkön   
spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta konsernin tulokseen suojaudutaan 
ostetuilla sähkötermiineillä. Konsernin tuotantolaitosten ennustetun seuraavan 
12 kuukauden sähkönkulutuksen suojausastetavoite on 90 %, sitä seuraavan vuoden 
60 % ja kolmannen vuoden 40 %. Kaupankäynti sähkötermiineillä on ulkoistettu.  
Sähkön hinnannousu pyritään siirtämään asiakkaille erillisellä sähkölisällä.  

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusriskeihin on
varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.                      
			                                       
Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan    
Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena 
on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta      
muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja     
taloudellinen asema. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin      
rahoitusosastolle.                               

Componenta Turkin oman pääoman muuntamisesta euroon aiheutuu konsernille    
merkittävä translaatioriski Turkin liiroissa. Muutokset Yhdysvaltain dollarin, 
Ison-Britannian punnan ja euron arvossa suhteessa Turkin liiraan vaikuttavat  
yhtiön liikevoittoon ja tulokseen rahoituserien jälkeen lyhyellä aikavälillä. 

Componentan hallitus hyväksyi katsauskauden aikana päivitetyn          
rahoituspolitiikan. Politiikkaa noudattaen transaktiopositio jaetaan erikseen  
valuuttamääräisiin tase-eriin sen mukaan vaikuttavatko niistä aiheutuvat    
valuuttakurssierot liikevoittoon vai rahoitustuottoihin ja -kuluihin.      
Transaktiopositioiden suojausasteiden tulee olla 95-105 %. Tytäryhtiöiden    
valuuttamääräisten omien pääomien euroiksi muuntamisesta aiheutuvilta konsernin 
oman pääoman arvonmuutoksilta (translaatioriski) suojaudutaan 0-100       
-prosenttisesti.                                

Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä. Katsauskauden 
tulokseen ei ole kirjattu merkittäviä luottotappioita.             

Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia lausekkeita, joiden perusteella   
yhtiön lainat voivat erääntyä ennenaikaisesti, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu
julkisen ostotarjouksen seurauksena. Yhtiöllä ei ole muita merkittäviä     
sopimuksia, jotka tulevat voimaan tai joita voidaan muuttaa tai joiden     
voimassaolo voi päättyä, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen       
ostotarjouksen seurauksena.                           

Näkymät                                     

Componentan näkymät loppuvuodelle 2008 perustuvat yleisiin ulkoisiin      
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä    
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.                  

Kysyntänäkymät useimmilla konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2008    
neljännen vuosineljänneksen alussa epävarmat johtuen viimeaikaisesta      
rahoitusmarkkinoiden turbulenssista.                      

Rakentamisen hiljentyminen USA:ssa ja Euroopassa on vähentänyt kysyntää     
työkoneteollisuuden alueella. Kaivoskoneiden kysyntä on edelleen hyvällä    
tasolla. Raaka-aineiden hintojen viimeaikainen lasku saattaa heikentää     
kaivoskoneiden kysyntää.                            

Raskaan ajoneuvoteollisuuden tuotantomäärät loppuvuoden osalta ovat       
tyydyttävällä tasolla. Raskaan ajoneuvoteollisuuden tuotantomäärien odotetaan  
kääntyvän laskuun alkuvuoden aikana.                      

Rahoitusmarkkinoiden lisääntynyt epävarmuus on vähentänyt autoteollisuuden   
kysyntää Euroopassa.                              

Diesel ja tuulivoima -sektorin sekä koneenrakennusteollisuuden kysyntänäkymät  
ovat edelleen hyvät.                              

Componentan yksiköiden toimintaa sopeutetaan pienempään kysyntään Turkissa,   
Hollannissa, Ruotsissa ja Suomessa vähentämällä vuokratyövoiman käyttöä     
loka-marraskuun aikana yhteensä 720 henkilöllä sekä vähentämällä oman      
henkilöstön määrää yhteensä 170 hengellä lomautusten ja irtisanomisten avulla. 
Lisäksi vähennetään ulkopuolisen alihankinnan käyttöä yhteensä 150 henkilön   
työpanosta vastaavalla määrällä.                        

Manisan uusi alumiinikomponenttitehdasinvestointi ja Orhangazin         
sulatusuuni-investointi on pysäytetty toistaiseksi.               

Componentan tilauskanta oli vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen lopussa   
edellisvuoden vastaavaan ajankohdan tasolla ollen 123 Me (125 Me).       

Korkeiden raaka-ainehintojen johdosta käyttöpääoman määrä on kasvanut vuoden  
alusta yhteensä 22 Me:lla. Raaka-ainehintojen käännyttyä kesän aikana      
voimakkaaseen laskuun tulee käyttöpääomasta vapautumaan merkittävästi pääomia  
loppuvuoden aikana.                               

Turkin toimintojen yhdistämisellä muihin Componentan toimintoihin sekä näiden  
yksiköiden toiminnan tehostamisella on ollut positiivinen vaikutus konsernin  
liikevoittoon vuonna 2008.                           

Componenta-konsernin vuoden 2008 liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen 
ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan selvästi vuotta 2007 paremmat.  

Osavuosikatsauksen taulukot                           

Konsernin tuloslaskelma                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Me            | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.7.-30 | 1.7.-30. | 1.1.-31. |
|             | .9.2008 | .9.2007 | .9.2008 |  9.2007 | 12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  556,1 |  471,8 |  170,1 |  143,2 |  634,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   4,4 |  17,5 |  -0,7 |   -0,7 |   17,8 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   | -489,1 | -431,6 | -156,1 |  -134,0 |  -583,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -17,9 |  -19,6 |  -6,1 |   -6,0 |  -26,6 |
| arvonalenemiset     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |   0,0 |   0,1 |   0,0 |   0,0 |   0,1 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  53,5 |  38,2 |   7,2 |   2,4 |   42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   9,6 |   8,1 |   4,3 |   1,7 |   6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |  -18,7 |  -14,4 |  -5,9 |   -5,5 |  -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien   |  34,9 |  23,8 |   1,3 |   -3,1 |   22,7 |
| jälkeen         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   6,3 |   5,0 |   0,8 |   -2,1 |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot          |  -8,3 |  -0,9 |   0,1 |   0,5 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |  26,5 |  22,9 |   1,4 |   -2,5 |   21,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen   |      |      |      |      |      |
| jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille |  25,4 |  22,1 |   1,2 |   -2,4 |   20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     |   1,2 |   0,8 |   0,2 |   -0,1 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  26,5 |  22,9 |   1,4 |   -2,5 |   21,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |      |      |      |      |      |
| kuuluvasta voitosta   |     |     |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos:          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, e    |  2,32 |  2,10 |  0,11 |  -0,23 |   1,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella |  1,85 |  1,69 |  0,11 |  -0,18 |   1,61 |
| oikaistu, e       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Me            | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.7.-30 | 1.7.-30. | 1.1.-31. |
|             | .9.2008 | .9.2007 | .9.2008 |  9.2007 | 12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  556,1 |  471,8 |  170,1 |  143,2 |  634,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   4,3 |  -1,8 |  -0,7 |   -0,7 |   -1,5 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   | -488,6 | -425,9 | -155,6 |  -133,2 |  -574,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -17,9 |  -18,0 |  -6,1 |   -6,0 |  -24,4 |
| arvonalenemiset     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |   0,0 |   0,1 |   0,0 |   0,0 |   0,1 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  53,9 |  26,2 |   7,7 |   3,3 |   34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   9,7 |   5,6 |   4,5 |   2,3 |   6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |  -18,7 |  -14,4 |  -5,9 |   -5,5 |  -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien   |  35,3 |  11,8 |   1,7 |   -2,1 |   14,9 |
| jälkeen         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   6,3 |   2,5 |   1,0 |   -1,5 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot          |  -8,4 |  -3,0 |   0,0 |   0,3 |   -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |  26,8 |   8,8 |   1,8 |   -1,9 |   11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen   |      |      |      |      |      |
| jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille |  25,7 |   8,0 |   1,6 |   -1,8 |   10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     |   1,2 |   0,8 |   0,2 |   -0,1 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  26,8 |   8,8 |   1,8 |   -1,9 |   11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |      |      |      |      |      |
| kuuluvasta voitosta   |     |     |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos:          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, e    |  2,35 |  0,76 |  0,14 |  -0,17 |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2007 vertailuluvuissa on oikaistu myyntien ja ostojen valuuttakurssierot 
sekä niihin liittyvät suojauserät rahoituseristä liiketoiminnan muihin     
tuottoihin. Kaudella 1.1. - 30.9.2007 valuuttakurssierot olivat -3,2 Me, 1.7. - 
30.9.2007 -1,5 Me ja 1.1. - 31.12.2007 -3,2 Me.                 

Konsernin tase                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineettomat hyödykkeet       |    2,8 |    2,4 |     2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo             |    38,2 |    41,4 |    41,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoituskiinteistöt        |    1,8 |    1,8 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset hyödykkeet       |   251,6 |   243,2 |    244,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyhtiöissä     |    0,3 |    0,3 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Saamiset              |    4,0 |    5,1 |     4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut sijoitukset          |    1,0 |    0,5 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset    |    8,3 |    8,8 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     |   308,0 |   303,6 |    305,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus          |   106,5 |    80,6 |    82,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Saamiset              |    93,8 |    98,9 |    81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset            |    0,3 |    0,9 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat             |    5,4 |    10,6 |    27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     |   206,0 |   191,0 |    191,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |   514,0 |   494,5 |    497,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakepääoma            |    21,9 |    21,9 |    21,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muu oma pääoma           |    85,4 |    69,6 |    69,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |   107,3 |    91,5 |    91,3 |
| pääoma                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus           |    9,6 |    9,3 |     9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |   117,0 |   100,8 |    100,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Pääomalaina           |    41,4 |    49,8 |    50,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korolliset velat         |   137,0 |    78,1 |    77,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korottomat velat         |    0,6 |    0,0 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Varaukset            |    9,4 |    5,3 |     6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Laskennallinen verovelka     |    9,9 |    9,0 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Pääomalaina           |    9,5 |    5,1 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korolliset velat         |    72,7 |   141,5 |    137,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korottomat velat         |   110,3 |    99,4 |    105,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Tuloverovelat          |    1,7 |    0,3 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Varaukset            |    4,5 |    5,0 |     3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            |   397,0 |   393,7 |    396,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     |   514,0 |   494,5 |    497,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


	                                        
Konsernin rahavirtalaskelma                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                  | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9. | 1.1.-31.12. |
|                   |    2008 |    2007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos rahoituserien    |    34,9 |    23,8 |    22,7 |
| jälkeen               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalennukset     |    17,9 |    19,6 |    26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoituksen tuotot ja kulut    |    18,7 |    14,4 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut sekä muut    |    -1,1 |   -18,2 |    -15,1 |
| korjaukset              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoman muutokset      |   -21,7 |   -10,0 |    11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen    |    48,7 |    29,7 |    68,5 |
| rahoituseriä ja veroja        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ja maksetut korot ja     |   -19,4 |   -11,7 |    -23,1 |
| osinkotuotot             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut verot           |    -5,3 |    -3,2 |    -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta    |    23,9 |    14,8 |    42,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     |   -29,1 |   -14,9 |    -22,3 |
| aineettomiin             |      |      |       |
| hyödykkeisiin            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien     |     - |    0,1 |     0,1 |
| hyödykkeiden myynti         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit ja myönnetyt    |     - |    -5,1 |    -0,7 |
| lainat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut luovutustulot ja lainasaamisten |     - |    28,4 |    24,5 |
| takaisinmaksut            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä |    -0,9 |   -40,0 |    -40,2 |
| hankintahetken rahavaroilla     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta     |   -30,0 |   -31,5 |    -38,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot          |    -5,6 |    -3,3 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakeannista saadut maksut ( vvk) |     - |    7,8 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman |     - |    0,0 |     0,0 |
| osuuden lisäys (+)/vähennys (-)   |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoitusleasingvelkojen maksut   |    -1,5 |    -1,9 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys    |   -61,0 |    34,5 |    44,2 |
| (+)/vähennys (-)           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys    |    53,1 |   -25,2 |    -30,5 |
| (+)/vähennys (-)           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta      |   -15,0 |    12,0 |     7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) |   -21,1 |    -4,7 |    11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa    |    27,5 |    15,3 |    15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus |    -1,0 |     - |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden lopussa    |    5,4 |    10,6 |    27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos tilikauden aikana       |   -21,1 |    -4,7 |    11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Me        | Osak | Yli- | Muu | Muunt | Kert |  Yh- | Vähem |  Oma |
|         |  e- | kur |  t |  o- |  y- |   te |   - | pääom |
|         |  p | ssi- |  r |  er |  n |  ensä |  mis |   a |
|         | ääom | rah | aha |   o | eet |    |  tö- |  yht |
|         |  a | asto | s- |    | voit |    |   o | eensä |
|         |   |   | tot |    | to- |    | suus |    |
|         |   |   |   |    | vara |    |    |    |
|         |   |   |   |    |  t |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 20,0 | 12,4 | 3,4 |  0,1 | 19,1 |  55,2 | 37,7 | 92,9 |
| 1.1.2007     |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset   |    |    | 0,0 |     |    |  0,0 |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset |    |    | 0,0 |     |    |  0,0 |     |  0,0 |
| maksut      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron    |    |    |    | 11,2 |    |  11,2 |  1,1 | 12,3 |
| muutos      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos oman   |    |    |    | -2,2 |    |  -2,2 |     | -2,2 |
| pääoman     |   |   |   |    |   |    |    |    |
| suojauksessa   |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |    |     | -2,5 |  -2,5 | -0,8 | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman   | 1,8 | 2,5 | 3,4 |     |    |  7,8 |     |  7,8 |
| korotus,     |   |   |   |    |   |    |    |    |
| vvk-laina    |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vvk-lainan oman |    |    | 0,0 |     |    |  0,0 |     |  0,0 |
| pääoman osuus  |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuude |    |    |    |     |    |  0,0 | -29,5 | -29,5 |
| n muutos     |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |    |    |    |     | 22,1 |  22,1 |  0,8 | 22,9 |
| voitto      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 21,9 | 14,9 | 6,9 |  9,1 | 38,7 |  91,5 |  9,3 | 100,8 |
| 30.9.2007    |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Me        | Osak | Yli- | Muu | Muunt | Kert |  Yh- | Vähem |  Oma |
|         |  e- | kur |  t |  o- |  y- |   te |   - | pääom |
|         |  p | ssi- |  r |  er |  n |  ensä |  mis |   a |
|         | ääom | rah | aha |   o | eet |    |  tö- |  yht |
|         |  a | asto | s- |    | voit |    |   o | eensä |
|         |   |   | tot |    | to- |    | suus |    |
|         |   |   |   |    | vara |    |    |    |
|         |   |   |   |    |  t |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 21,9 | 14,9 | 7,2 |  9,8 | 37,5 |  91,3 |  9,3 | 100,6 |
| 1.1.2008     |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset   |    |    | -0, |     |    |  -0,2 |     | -0,2 |
|         |   |   |  2 |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron    |    |    |    | -4,1 |    |  -4,1 | -0,3 | -4,3 |
| muutos      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |    |    | 0,2 |     |    |  0,2 |     |  0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |    |     | -5,5 |  -5,5 | -0,1 | -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman   | 0,0 | 0,1 | 0,1 |     |    |  0,2 |     |  0,2 |
| korotus,     |   |   |   |    |   |    |    |    |
| vvk-laina    |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuude |    |    |    |     |    |  0,0 | -0,5 | -0,5 |
| n muutos     |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |    |    |    |     | 25,4 |  25,4 |  1,2 | 26,5 |
| voitto      |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 21,9 | 15,0 | 7,3 |  5,7 | 57,4 | 107,3 |  9,6 | 117,0 |
| 30.9.2008    |   |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnusluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %           |   22,8 |   20,4 |    20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e           |   9,81 |   8,31 |    8,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa    |   377,5 |   375,4 |   370,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %      |   19,7 |   14,9 |    11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto ilman     |   19,9 |    9,8 |    9,8 |
| kertaluontoisia eriä, %         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %         |   34,7 |   32,9 |    23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto ilman        |   35,1 |   12,7 |    12,1 |
| kertaluontoisia eriä, %         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, pääomalaina   |   255,1 |   263,9 |   242,8 |
| velkana, Me               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net gearing, %, pääomalaina velkana   |   218,1 |   261,8 |   241,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me             |   123,2 |   125,0 |   129,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman        |   30,3 |   55,0 |    62,9 |
| rahoitusleasinginvestointeja, Me    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit sis.         |   32,8 |   55,2 |    64,5 |
| rahoitusleasing, Me           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit (sis.        |    5,9 |   11,7 |    10,2 |
| rahoitusleasing), % liikevaihdosta   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  |   4 327 |   4 210 |   4 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana,  |   5 266 |   5 089 |   5 094 |
| ml. vuokratyövoima           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa        |   4 340 |   4 192 |   4 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa, ml.     |   5 311 |   5 083 |   5 064 |
| vuokratyövoima             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus  |   88,8 |   89,1 |    89,1 |
| liikevaihdosta, %            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset, Me          |   179,7 |   181,8 |   177,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, e  |   2,32 |   2,10 |    1,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu     |   1,85 |   1,69 |    1,61 |
| osakekohtainen tulos, e         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentit                                    

Ensijainen segmentti                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot, Me             | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   150,3 |    127,8 |    143,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat              |    47,1 |    36,6 |    38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit sis. rahoitusleasing |    8,4 |     3,2 |     4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot             |    5,8 |     9,4 |    12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat, Me            | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |    73,5 |    66,2 |    70,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat              |    30,1 |    24,6 |    34,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit sis. rahoitusleasing |    8,5 |     2,2 |     4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot             |    3,3 |     3,5 |     4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki, Me             | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   218,5 |    213,2 |    204,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Velat              |    36,4 |    29,7 |    34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit sis. rahoitusleasing |    12,9 |     7,9 |    13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot             |    5,3 |     5,5 |     8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toissijainen segmentti                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat, Me           | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   186,9 |    206,6 |    183,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit sis. rahoitusleasing |    11,4 |     4,8 |     7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut Euroopan maat, Me       | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varat              |   318,1 |    287,9 |    243,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit sis. rahoitusleasing |    20,6 |     9,7 |    16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me                   | 1-9/2008 |  1-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden muutokset  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa       |   568,1 |   545,1 |   545,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               |   -14,2 |    13,3 |    13,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |   30,8 |    11,0 |    27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten myynti         |     - |   -15,3 |   -14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |   -1,3 |    -0,8 |    -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa      |   583,4 |   553,4 |   568,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa    |  -323,2 |   -300,0 |   -300,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               |    1,2 |    0,2 |    -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäysten kertyneet poistot      |     - |    -2,2 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet   |    7,5 |    0,4 |    2,1 |
| poistot                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyyntien kertyneet poistot    |     - |    10,7 |    10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot ja arvonalennukset |   -17,4 |   -19,3 |   -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa    |  -331,8 |   -310,2 |   -323,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa        |   251,6 |   243,2 |   244,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa       |   43,7 |    33,2 |    33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |    0,0 |    11,9 |    7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |   -1,4 |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero               |   -1,9 |    -1,4 |    2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa      |   40,5 |    43,7 |    43,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa    |   -2,3 |    -2,3 |    -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa    |   -2,3 |    -2,3 |    -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa        |   38,2 |    41,4 |    41,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys                                

Liikevaihto markkina-alueittain                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2007 |   1-9/2007 |   1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat          |    183,5 |     138,6 |     157,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |    421,8 |     310,0 |     372,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat           |     29,4 |     23,1 |     25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    634,7 |     471,8 |     556,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat    | 53,7 | 46,5 | 38,5 | 44,9 | 52,1 |  59,6 |  45,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa    | 106,7 | 106,6 | 96,7 | 111,8 | 125,2 | 133,0 | 114,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat     |  7,4 |  7,7 |  8,0 |  6,3 |  7,7 |  8,4 |  9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 167,9 | 160,7 | 143,2 | 162,9 | 185,0 | 201,0 | 170,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin kehitys                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2007 |   1-9/2007 |   1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    634,7 |     471,8 |     556,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     42,7 |     38,2 |     53,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut      |    -20,0 |     -14,4 |     -18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen  |     22,7 |     23,8 |     34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me        |  1-12/2007 |   1-9/2007 |   1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |    241,7 |     177,5 |     230,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |    177,8 |     131,0 |     149,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki            |    225,7 |     174,7 |     212,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta       |    145,5 |     106,5 |     107,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja kertaluontoiset  |    -156,0 |    -117,8 |    -142,8 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |    634,7 |     471,8 |     556,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |  1-12/2007 |   1-9/2007 |   1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |     16,7 |     12,1 |     23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |     6,5 |      5,2 |      6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki            |     10,4 |      7,4 |     24,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta       |     1,6 |      1,8 |      1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja kertaluontoiset  |     7,5 |     11,7 |     -1,9 |
| erät             |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |     42,7 |     38,2 |     53,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me        |   12/2007 |    9/2007 |    9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot ja konepajat     |     72,1 |     68,3 |     73,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki            |     41,9 |     41,4 |     31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta       |     15,0 |     15,3 |     18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |    129,0 |     125,0 |     123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 167,9 | 160,7 | 143,2 | 162,9 | 185,0 | 201,0 | 170,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 26,3 |  9,5 |  2,4 |  4,5 | 23,1 |  23,2 |  7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut | -4,5 | -4,4 | -5,5 | -5,6 | -8,2 |  -4,5 |  -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos       | 21,8 |  5,1 | -3,1 | -1,1 | 14,9 |  18,7 |  1,3 |
| rahoituserien   |    |    |    |    |    |    |    |
| jälkeen      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain              

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me  | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot      | 63,1 | 62,0 | 52,4 | 64,2 | 73,1 |  86,1 |  71,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat     | 46,0 | 45,5 | 39,4 | 46,8 | 50,5 |  54,3 |  44,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki       | 59,8 | 58,6 | 56,3 | 51,0 | 70,7 |  71,1 |  70,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta | 39,9 | 35,2 | 31,4 | 39,1 | 40,3 |  38,7 |  28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja    | -40,9 | -40,5 | -36,4 | -38,2 | -49,6 | -49,1 | -44,2 |
| kertaluontoiset  |    |    |    |    |    |    |    |
| erät        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta     | 167,9 | 160,7 | 143,2 | 162,9 | 185,0 | 201,0 | 170,1 |
| yhteensä      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me  | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot      |  5,2 |  6,1 |  0,8 |  4,7 |  8,9 |  12,4 |  2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat     |  1,8 |  1,7 |  1,7 |  1,3 |  2,0 |  2,7 |  1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki       |  5,1 |  2,8 | -0,6 |  3,0 | 13,0 |  7,0 |  4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta |  1,2 |  0,0 |  0,5 | -0,1 |  0,8 |  1,2 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset ja    | 13,0 | -1,2 |  0,0 | -4,3 | -1,6 |  -0,1 |  -0,2 |
| kertaluontoiset  |    |    |    |    |    |    |    |
| erät        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta     | 26,3 |  9,5 |  2,4 |  4,5 | 23,1 |  23,2 |  7,2 |
| yhteensä      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 |
| lopussa, Me    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot ja     | 56,2 | 58,1 | 68,3 | 72,1 | 73,4 |  74,0 |  73,2 |
| konepajat     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki       | 38,5 | 35,7 | 41,4 | 41,9 | 45,7 |  48,1 |  31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta |  9,9 | 13,1 | 15,3 | 15,0 | 15,5 |  16,0 |  18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta     | 104,7 | 106,9 | 125,0 | 129,0 | 134,6 | 138,0 | 123,2 |
| yhteensä      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Me              |  1-12/2007 |   1-9/2007 |   1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |    634,7 |     471,8 |     556,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     34,9 |     26,2 |     53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut      |    -20,0 |     -14,4 |     -18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen  |     14,9 |     11,8 |     35,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys liiketoimintadivisioonittain ilman kertaluontoisia eriä    

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me        |  1-12/2007 |   1-9/2007 |   1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot            |     16,7 |     12,0 |     23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat           |     6,5 |      5,2 |      6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki            |     10,4 |      7,4 |     24,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta       |     1,6 |      1,8 |      1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät         |     -0,3 |     -0,2 |     -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä      |     34,9 |     26,2 |     53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä        

--------------------------------------------------------------------------------
| Me         | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 167,9 | 160,7 | 143,2 | 162,9 | 185,0 | 201,0 | 170,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 13,4 |  9,5 |  3,3 |  8,7 | 23,1 |  23,1 |  7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut | -4,5 | -4,4 | -5,5 | -5,6 | -8,2 |  -4,5 |  -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos       |  8,9 |  5,1 | -2,1 |  3,1 | 14,9 |  18,6 |  1,7 |
| rahoituserien   |    |    |    |    |    |    |    |
| jälkeen      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintadivisioonien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me  | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q1/08 | Q2/08 | Q3/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valimot      |  5,2 |  6,1 |  0,8 |  4,7 |  8,9 |  12,4 |  2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konepajat     |  1,8 |  1,7 |  1,7 |  1,3 |  2,0 |  2,7 |  1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki       |  5,1 |  2,8 | -0,6 |  3,0 | 13,0 |  7,0 |  4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta |  1,2 |  0,0 |  0,5 | -0,1 |  0,8 |  1,2 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät   |  0,1 | -1,2 |  0,9 | -0,1 | -1,6 |  -0,2 |  0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta     | 13,4 |  9,5 |  3,3 |  8,7 | 23,1 |  23,1 |  7,7 |
| yhteensä      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2008                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkaan nimi            |     |  Osakkeet |     Osuus |
|                   |     |      | äänivallasta, |
|                   |     |      |       % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 Lehtonen Heikki          |     | 4 308 040 |     39,37 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Cabana Trade S.A.       |  3 801 |      |        |
|                   |   988 |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Oy Högfors-Trading Ab     | 506 052 |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2  Etra-Invest Oy Ab        |     | 3 174 433 |     29,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3  Laakkonen Mikko         |     |  200 000 |     1,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4  Lehtonen Anna-Maria       |     |  178 823 |     1,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5  Inkinen Simo-Pekka        |     |  173 393 |     1,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6  Bergholm Heikki         |     |  165 000 |     1,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7  Erikoissijoitusrahasto Evli   |     |  100 000 |     0,91 |
| Wealth Manager            |     |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8  FIM Fenno Sijoitusrahasto    |     |   93 685 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9  Lehtonen Yrjö M.         |     |   85 040 |     0,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 Seppo Saario Oy         |     |   71 085 |     0,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt osakkeet    |     |  421 145 |     3,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkaat            |     | 1 973 054 |     18,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |     | 10 943 698 |    100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 41,1 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen 
äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen 
jäsenten omistusosuus muuttuu 33,8 %:iin.                    

Helsinki 14. lokakuuta 2008                           

COMPONENTA OYJ                                 
Hallitus                                    


Heikki Lehtonen                                 
toimitusjohtaja                                 
LISÄTIETOJA                                   

Heikki Lehtonen			Mika Hassinen                         
toimitusjohtaja			talousjohtaja                         
puh. 010 403 00			puh. 010 403 00                        


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka   
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.   
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä listatun Componentan liikevaihto vuonna 2007 oli 
635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa   
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia     
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja   
laitevalmistajia.                                

                Componenta Oyj                 
              Panuntie 4, 00610 Helsinki              
                Puh. 010 403 00                 
                Fax 010 403 2721                
                www.componenta.com