Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componentan yhtiökokouksen päätökset 
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.2.2008 vahvisti tilikauden 1.1. -
31.12.2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa
osinkoa viisikymmentä (50) senttiä osakkeelta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007.
Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä
täsmäytyspäivänä 28.2.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän
jälkeen eli 6.3.2008.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen,
Juhani Mäkisen, Marjo Rai-tavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti
yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin
KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden
hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta hankinnasta.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Samalla yhtiökokous perui vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
myöntämän vastaavan  valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.
Helsingissä 25. helmikuuta 2008

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA: Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa. OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna
2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
http://www.componenta.com

Tilaa

Liitteet & linkit