Kutsu Componenta Oyj:n 2013 joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien haltijoiden kokoukseen

Componenta Oyj kutsuu sen vuonna 2017 erääntyvien, yhteismäärältään 22.3 Me olevien lainaosuuksien (Pörssitunnus: CTHJ107517) haltijat lainaosuuksien haltijoiden kokoukseen (”Velkojienkokous”) joukkovelkakirjalainan 2013 (”Joukkovelkakirjalaina 2013”) ehtojen kohdan 12 mukaisesti. Kokous pidetään 25. elokuuta 2014 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

A. ESITYSLISTA

Velkojienkokouksessa käsiteltävät asiat:

1.                   Kokouksen avaus

2.                   Järjestäytyminen

3.                   Päätösvaltaisuus / Läsnäolijoiden vahvistaminen

4.                   Suostumus 2. syyskuuta 2014 erääntyvän koron maksun lykkäykselle
                      Takaisinmaksupäivään (kuten määritelty Joukkovelkakirjalainan 2013
                      ehdoissa) saakka

5.                   Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos Liitteen 1 mukaisesti
                      ehdollisena Osakeannin (kuten määritelty Liitteessä 1) toteutumiselle
                      suunnitellulla tavalla

6.                   Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja lainaosuuden haltijoiden listaan merkittyjen lainaosuuden haltijoiden rekisteröinti

Vain ne lainaosuuksien haltijat, jotka Euroclear Finlandin Joukkovelkakirjalainan 2013 osalta ylläpitämän rekisterin mukaan on rekisteröity lainaosuuksien haltijoiksi 18.8.2014 (Euroclear Finland toimittaa lainaosuuksien haltijoita koskevan listan Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 13 (Ilmoitukset) mukaisesti), tai näiden haltijoiden valtuuttamat edustajat, ovat oikeutettuja osallistumaan kokoukseen ja äänestämään kokouksessa edellyttäen, että kyseiset lainaosuuksien haltijat omistavat lainaosuuksien pääomaa kokoushetkellä.

Jokaista lainaosuuden haltijaa, joka on rekisteröity lainaosuuden haltijoita koskevalle listalle ja joka aikoo osallistua kokoukseen, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään 21. elokuuta 2014 kello 10.00 kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403 2701, telefaksilla 010 403 2721, tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com.

Kokoukseen osallistuvan lainaosuuden haltijan tai hänen edustajansa tulee tarvittaessa kokouspaikalla todistaa henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa sekä esittää todisteet kyseisen lainaosuuden haltijan omistamien lainaosuuksien määrästä (kuten tilinhoitajan antama tiliote, joka ei ole yhtä pankkipäivää vanhempi ja joka esittää relevanttien lainaosuuksien silloisen pääoman määrän lainaosuuksien haltijan arvo-osuustilillä.)

2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 12. mukaan päätösvaltaisuus Velkojienkokouksessa edellyttää, että kokouksessa paikalla olevat (tai asianmukaisesti valtuutettujen edustajien välityksellä osallistuvat lainaosuuden haltijat) edustavat vähintään 20 prosenttia lainan liikkeellä olevasta pääomamäärästä.

Päätökset, jotka koskevat (i) luopumista vetoamasta Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 9. (Erityiset Sitoumukset) mukaiseen erityisen velvoitteen rikkomiseen, (ii) Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen määräyksen muuttamista ja (iii) Joukkovelkakirjalainan 2013 ennenaikaista eräännyttämistä, edellyttävät niiden haltijoiden suostumusta, jotka edustavat ainakin 2/3 siitä nimellismäärästä, jolla lainaosuuden haltijat äänestävät lainaosuuksien haltijoiden kokouksessa. Vastaavasti suostumukset niiltä lainaosuuden haltijoilta, jotka edustavat ainakin 3/4 siitä nimellismäärästä, jolla lainaosuuden haltijat äänestävät lainaosuuksien haltijoiden kokouksessa, edellytetään päätöksiä varten, jotka koskevat (i) liikkeeseenlaskijan maksaman lainapääoman, korkotason tai koron määrän alentamista, (ii) lainapääoman tai koron maksupäivän muuttamista sekä (iii) Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 12(e) muuttamista. Lisäksi päätösasiat, joita edellä mainitut määräenemmistövaatimukset eivät koske, vaativat niiden lainaosuuden haltijoiden suostumuksen, jotka edustavat yli 50 prosenttia siitä nimellismäärästä, jolla lainaosuuden haltijat äänestävät lainaosuuksien haltijoiden kokouksessa.

3. Muuta

Yllä mainitut Componenta Oyj:n ehdotukset Velkojienkokoukseen ovat kokonaisuudessaan saatavilla Componenta Oyj:n toimistossa osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

Helsinki 15. elokuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LIITE: Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.