Kutsu Componenta Oyj:n Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokoukseen

Componenta Oyj kutsuu sen vuonna 2017 erääntyvien, yhteismäärältään 22,3 Me olevien lainaosuuksien (Pörssitunnus: CTHJ107517) haltijat lainaosuuksien haltijoiden kokoukseen (”Velkojienkokous”) joukkovelkakirjalainan 2013 (”Joukkovelkakirjalaina 2013”) ehtojen kohdan 12 mukaisesti. Kokous pidetään 14. heinäkuuta 2014 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

A. ESITYSLISTA

Velkojienkokouksessa käsiteltävät asiat:  

1.                   Kokouksen avaus  

2.                   Järjestäytyminen  

3.                   Päätösvaltaisuus / Läsnäolijoiden vahvistaminen  

4.                   Kohdan 5 sekä 2013 lainaosuuksien takaisinmaksun ajankohdan muutos  

Componenta Oyj ehdottaa, että Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijat päättävät muuttaa Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohtaa 5 sekä kohdan 5 mukaan määriteltyä lainan takaisinmaksun ajankohtaa siten, että yhtiön hallitus voi päättää 2013 lainaosuuksien ennenaikaisesta lunastamisesta. Componenta Oyj ehdottaa, että Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijat päättävät muuttaa Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 5 seuraavaan muotoon: 

“5 Lainan takaisinmaksu

Lainaosuuksien pääoma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvoisena 2. maaliskuuta 2017 tai (ehdollisena aikaisemmalle tai samanaikaiselle yhtiön Nykyisen Seniorvelan takaisinmaksulle) minä tahansa aiempana liikkeeseenlaskijan hallituksen päättämänä ajankohtana (”Takaisinmaksupäivä”) siltä osin kuin Liikkeeseenlaskija ei ole maksanut Lainaa ennakkoon jäljempänä olevan kohdan 8 (Omistuksenmuutostapahtuma ja Listaltapoistumistapahtuma) tai 10 (Eräännyttämisperusteet) mukaisesti. 

5.                   Kokouksen päättäminen 

B. OHJEITA OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja lainaosuuden haltijoiden listaan merkittyjen lainaosuuden haltijoiden rekisteröinti 

Vain ne lainaosuuksien haltijat, jotka Euroclear Finlandin Joukkovelkakirjalainan 2013 osalta ylläpitämän rekisterin mukaan on rekisteröity lainaosuuksien haltijoiksi 7.7.2014 (Euroclear Finland toimittaa lainaosuuksien haltijoita koskevan listan Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 13 (Ilmoitukset) mukaisesti), tai näiden haltijoiden valtuuttamat edustajat, ovat oikeutettuja osallistumaan kokoukseen ja äänestämään kokouksessa edellyttäen että kyseiset lainaosuuksien haltijat omistavat lainaosuuksien pääomaa kokoushetkellä. 

Jokaista lainaosuuden haltijaa, joka on rekisteröity lainaosuuden haltijoita koskevalle listalle ja joka aikoo osallistua kokoukseen, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään 10. heinäkuuta 2014 kello 10.00 kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403 2701, telefaksilla 010 403 2721, tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com

Kokoukseen osallistuvan lainaosuuden haltijan tai hänen edustajansa tulee tarvittaessa kokouspaikalla todistaa henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa sekä esittää todisteet kyseisen lainaosuuden haltijan omistamien lainaosuuksien määrästä (kuten tilinhoitajan antama tiliote, joka ei ole yhtä pankkipäivää vanhempi ja joka esittää relevanttien lainaosuuksien silloisen pääoman määränlainaosuuksien haltijan arvo-osuustilillä.) 

2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 12. mukaan päätösvaltaisuus Velkojienkokouksessa edellyttää, että kokouksessa paikalla olevat (tai asianmukaisesti valtuutettujen edustajien välityksellä osallistuvat lainaosuuden haltijat) edustavat vähintään 20 prosenttia lainan liikkeellä olevasta pääomamäärästä. 

Päätökset, jotka koskevat (i) luopumista vetoamasta Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 9. (Erityiset Sitoumukset) mukaiseen erityisen velvoitteen rikkomiseen, (ii) Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen määräyksen muuttamista ja (iii) Joukkovelkakirjalainan 2013 ennenaikaista eräännyttämistä, edellyttävät niiden haltijoiden suostumusta, jotka edustavat ainakin 2/3 siitä nimellismäärästä, jolla lainaosuuden haltijat äänestävät lainaosuuksien haltijoiden kokuksessa. Vastaavasti suostumukset niiltä lainaosuuden haltijoilta, joka edustavat ainakin 3/4 siitä nimellismäärästä, jolla lainaosuuden haltijat äänestävät lainaosuuksien haltijoiden kokuksessa, edellytetään päätöksiä varten, jotka koskevat (i) liikkeeseenlaskijan maksaman lainapääoman, korkotason tai koron määrän alentamista, (ii) lainapääoman tai koron maksupäivän muuttamista sekä (iii) Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdan 12(e) muuttamista. Lisäksi päätösasiat, joita edellä mainitut määräenemmistövaatimukset eivät koske, vaativat niiden lainaosuuden haltijoiden suostumuksen, jotka edustavat yli 50 prosenttia siitä nimellismäärästä, jolla lainaosuuden haltijat äänestävät lainaosuuksien haltijoiden kokuksessa. 

3. Muuta 

Yllä mainitut Componenta Oyj:n ehdotukset Velkojienkokoukseen ovat kokonaisuudessaan saatavilla Componenta Oyj:n toimistossa osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

Helsinki 4. heinäkuuta 2014 

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja  

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723  

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.