Kutsu Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 5.2.2007 klo 13.15

Kutsu Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 26. päivänä helmikuuta 2007 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa
Käpylässä, Sato-talon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
   asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa
uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

- Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä
  nimellisarvosta (3§).
- Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut
  kohdat poistetaan (4§).
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden lain
  terminologiaa (7§).
- Muutetaan yhtiökokouskutsun toimitustapaa, siten että kutsu on julkaistava myös
  pörssitiedotteella (10§).
- Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta
  lakia (12§).

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden,
   optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
   antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden
(sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden),
optio-oikeuksien tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen
perus-teella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 osaketta.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
   hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan
koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeen-omistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen
oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5. Vuoden 2006 osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 
2006 kaksikymmentäviisi (25) senttiä osakkeelta.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2006 osingoista,
maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä
täsmäytyspäivänä 1.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän
jälkeen.

6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä Componenta Oyj:n 26.2.2007 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen
seuraavaksi toimikaudeksi ja että KHT-yhteisö Oy Audicon Ab valittaisiin
tilintarkastajaksi.


OSALLISTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 16.2.2007.


ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
viimeistään 19.2.2007 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 
00610 Helsinki tai puhelimitse 010 403 2701 tai telefaxilla 010 403 2721 tai
sähköpostitse pirjo.aarniovuori@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com 19.2.2007 alkaen.
Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Helsinki 5. helmikuuta 2007


COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Matti Kivekäs
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa