Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2001

Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2001 Componenta-konsernin liikevaihto oli 193,8 Me (edellisvuoden Proforma- liikevaihto oli 225,7 Me). Konsernin liikevoitto oli 8,3 Me (14,5 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 2,3 Me (6,4 Me). Konsernin nettotulos oli 7,4 Me (-). Konsernin tulosta heikensivät Alvestan ja Osbyn yksiköiden edellisvuotta suuremmat tappiot samoin kuin kertaluonteisten nettotuottojen pieneneminen. Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 32,0 % (23,2 %). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta, joka on 20 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja konsernin useiden asiakastoimialojen kääntyminen syksyn aikana ennakoitua jyrkempään laskuun samoin kuin Alvestan ja Osbyn yksiköiden edellisvuotta suuremmat tappiot heikensivät Componenta-konsernin tulosta, joka sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta heikkeni edellisvuodesta. Konsernin tulosta laski edellisvuoteen verrattuna myös kertaluonteisten nettotuottojen pieneneminen. Konsernin omavaraisuusastetta paransivat joulukuussa nostettu kuuden miljoonan euron pääomalaina sekä tilikauden nettotulos. Katsausvuoden aikana Componenta-konserni jatkoi strategiansa mukaisia rakennejärjestelyitä myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia toimintoja sekä investoimalla ydinliiketoimintaa tukeviin uusiin yksiköihin. Componenta Oyj:n (entisen Componenta Holding Oyj:n) osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.3.2001 sen jälkeen, kun yhtiö oli toteuttanut nykyisen Componenta Finance Oyj:n (entisen Componenta Oyj:n) osakkeiden vaihdon. Componenta-konsernin tuloslaskelma sisältää Componenta Finance - konsernin tuloslaskelman koko vuodelta, koska taloudellinen intressi Componenta Finance -konserniin kattaa koko vuoden. Componenta-konsernin vertailutiedot esitetään Proforma-lukuina siten, että vuoden 2001 toteutuneita lukuja verrataan Componenta Finance -konsernin vuoden 2000 lukuihin. Taseen ja vastuiden vertailutietoina esitetään vastaavat luvut tilanteesta 1.1.2001. Markkinat Raskaiden kuorma-autojen kysyntä Euroopassa laski yli 10 % edellisestä vuodesta. Kysynnän lasku oli seurausta Euroopan talouskasvun hidastumisesta. Pohjoismaisten koneiden ja laitteiden valmistajien komponenttien kysyntä heikentyi vuoden loppupuolella vahvan alkuvuoden jälkeen. Poikkeuksena oli tuulivoimaloiden komponenttien kysyntä, jonka kasvu jatkui hyvänä. Muutokset konsernirakenteessa Componenta Oyj -nimi otettiin käyttöön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.10.2001 entisen Componenta Holding Oyj:n sijasta. Sataprosenttisesti omistettu tytäryhtiö Componenta Oyj muutti nimensä Componenta Finance Oyj:ksi. Molemmat nimenmuutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.10.2001. Componenta Finance Oyj:stä tuli Componenta Oyj:n tytäryhtiö 9.3.2001 päättyneen osakkeiden vaihto- ja ostotarjouksen seurauksena, kun 89,9 prosenttia Componenta Financen Oyj:n osakkeista vaihdettiin Componenta Oyj:n osakkeisiin, ja Componenta Oyj osti 6,1 prosenttia Componenta Financen osakkeista. 23.3. - 23.4.2001 välisenä aikana toteutetulla arvopaperimarkkinalain mukaisella lunastuksella Componenta Oyj hankki 2,2 prosenttia Componenta Finance Oyj:n osakkeista. Lunastustarjouksen päättyessä Componenta Oyj omisti yhteensä 98,2 prosenttia Componenta Finance Oyj:n osakkeista. 24.4.2001 Componenta Oyj päätti lunastaa loput Componenta Finance Oyj:n osakkeet osakeyhtiölain nojalla. Välimiesoikeus vahvisti 12.9.2001, että Componenta Oyj:llä on riidaton oikeus lunastaa loputkin Componenta Finance Oyj:n osakkeet, ja tämän päätöksen perusteella Componenta Oyj:n omistusoikeus Componenta Finance Oyj:ssä nousi sataan prosenttiin. Lunastuksen kohteena oli 63 941 kappaletta Componenta Finance Oyj:n osakkeita, jotka vastasivat 0,62 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Välimiesoikeus päätti 20.9.2001 osakkeiden lunastushinnaksi 3,20 euroa. Componenta Finance Oyj:n osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssissä lopetettiin 12.9.2001, ja Componenta Finance Oyj:n osake poistettiin Helsingin Pörssin päälistalta 25.9.2001. Componenta Finance Oyj:n osakkeiden hankinnasta Componenta-konserniin syntyi 39,7 Me:n suuruinen konsernireservi. Konserniyhdistelyissä Componenta Finance -konsernissa 1.1.2001 ollut 24,4 Me:n liikearvo kohdennettiin vasten konsernireserviä, ja kohdistamaton osa merkittiin 15,2 Me:n suuruisena konsernireservinä taseen vastattaviin. Konsernireservi tuloutetaan suunnitelman mukaan viidessä vuodessa. Helmikuussa Componenta myi 50 %:n osuutensa SEW-Componenta Oy:stä yhtiön toiselle omistajalle SEW-Eurodrivelle. Maaliskuun lopussa Componenta myi 30 %:n omistusosuutensa Saint-Gobain Pipe Systems Oy:stä yhtiön ranskalaiselle enemmistöosakkaalle Saint-Gobainille. Kesäkuussa konserni osti pääomasijoitusyhtiö Oy Wedeco Ab:lta sen omistamat 80,25 % Wecometal Oy:n osakkeista, minkä jälkeen Wecometalin koko osakekanta on konsernin omistuksessa. Pietarsaaressa toimiva yhtiö vaihtoi nimensä Componenta Pistons Oy:ksi. Componenta Pistons suunnittelee, valmistaa ja markkinoi laiva- ja voimalaitosdieselien mäntiä. Kesäkuussa Componenta myi Componenta Prometek AB:n osakkeet sen toimivalle johdolle. Ärnkome Oy:n liiketoiminnot myytiin kesäkuussa yhtiön toimivan johdon omistamalle yritykselle. Componenta jatkaa kauppasopimusten mukaisesti molempien yhtiöiden rahoittajana. Heinäkuussa konserni osti lempääläisen Nisamo Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta yhtiön osakkeista ja toimintaan liittyvistä kiinteistöistä oli 3,5 Me. Yhtiö vaihtoi nimensä Componenta Nisamo Oy:ksi. Componenta Nisamo on erikoistunut energiantuotantoon valmistettavien moottori- ja voimansiirron komponenttien valmistukseen suomalaisille maailmanlaajuisesti toimiville asiakkaille. Elokuussa konserni myi 13 %:a osakkuusyhtiönsä Profiz Business Solution Oyj:n osakekannasta yhtiön uudelle toimitusjohtajalle. Kaupan jälkeen Componentan omistusosuus Profizista on 32 %. Liikevaihto ja tilauskanta Konsernin liikevaihto oli 193,8 Me (225,7 Me). Liikevaihdon lasku johtui sekä myydyistä liiketoiminnoista että loppuvuoden erittäin vaisusta talouskehityksestä. Jatkuvien toimintojen liikevaihto ilman tilikaudella hankittujen yksiköiden vaikutusta oli 187,0 Me (204,7 Me), jossa oli laskua 9 % edellisvuodesta. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 72 % (77 %). Componenta-konsernin liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 28 %, Ruotsi 50 %, Keski-Eurooppa 18 % ja muut maat 4 %. Konsernin tilauskanta 31.12.2001 oli 26,5 Me (35,0 Me). Liikevaihdosta Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmän osuus oli 158,4 Me (167,0 Me), muun liiketoiminnan osuus oli 30,6 Me (35,9 Me) ja myytyjen liiketoimintojen osuus oli 3,2 Me (21,0 Me). Tulos Componenta-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 8,3 Me (14,5 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen 2,3 Me (6,4 Me). Konsernin nettotulos oli 7,4 Me. Tulokseen sisältyy nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä sekä muita kertaluonteisia eriä yhteensä nettona 1,2 Me (3,9 Me). Tämän lisäksi tulosta huonontavat kuluvaraukset Osbyn yksikön sulkemisesta, 3 Me, sekä pysyvistä ja vaihtuvista vastaavista tehdyt kertaluonteiset alaskirjaukset, 6,2 Me. Konsernin tulosta parantaa 12,3 Me:n konsernireservin tuloutus, josta kohdistettiin edellä mainittuja kuluvarauksia ja alaskirjauksia vastaan 9,2 Me. Konsernin rahoituskulut olivat 6,0 Me (8,0 Me). Rahoituskuluihin ei sisälly Componenta Finance Oyj:n pääomalainojen korkoja ajalta 19.3. - 31.12.2001, 1,6 Me, koska Componenta Finance -konsernilla ei ole jakokelpoisia varoja. Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt valmistella tarjousta Componenta Finance Oyj:n pääomalainojen haltijoille kyseisten pääomalainojen vaihtamisesta liikkeelle laskettavaan uuteen Componenta Oyj:n pääomalainaan. Konsernin verot olivat positiiviset 5,0 Me, josta 3,6 Me on laskennallisen verovelan tuloutusta johtuen konserniyhtiöiden vapaaehtoisten varausten purkamisesta. Lisäksi laskennallista verosaamisen muutosta on kirjattu 1,6 Me, josta pääosa johtuu kotimaisten yhtiöiden vahvistetuista tappioista huomioiden kotimaisten yhtiöiden tuloksentekokyky lähitulevaisuudessa. Konsernireservin merkittävällä tuloutuksella on vaikutusta tilikauden näytetyn tuloksen veroihin. Konsernin tulosta laskivat edellisvuoteen verrattuna kysynnän heikkeneminen, kertaluonteisten nettotuottojen osuuden pieneneminen sekä Alvestan ja Osbyn yksiköiden tappioiden kasvu edellisvuodesta. Tulosta paransi vuoteen 2000 verrattuna aiemmin myytyjen tappiollisten yksiköiden poistuminen konsernista. Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto oli 158,4 Me (167,0 Me) ja liikevoitto 7,1 Me (12,9 Me). Tilauskanta 31.12.2001 oli 22,0 Me (27,7). Liikevoiton heikkeneminen edellisvuoteen verrattuna johtui vertailukelpoisen liikevaihdon pienenemisestä sekä kahden ruotsalaisen yksikön tappioiden kasvusta, jotka pudottivat ydinliiketoiminnan liikevoittoprosentin 8 %:sta 4 %:iin. Komponenttien toimitukset raskaalle kuorma-autoteollisuudelle jäivät alle edellisvuoden. Toimitusmäärät kuorma-autosektorille pysyivät suhteessa markkinakehitykseen hyvinä edellisvuonna solmittujen kauppojen ansiosta. Toimitusmäärät vuoden viimeisellä neljänneksellä jäivät kuitenkin selvästi alle edellisvuoden. Konserni sopeutti toimintaansa kuorma-autoteollisuuden kysynnän laskun seurauksena. Tämä merkitsi kuorma-autoteollisuudelle toimittavissa yksiköissä henkilöstövähennyksiä. Komponenttien toimitukset koneiden ja laitteiden valmistajille säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta siitä, että kysyntä laski loppuvuonna. Toimitusmääriä paransivat uusien yksiköiden, Componenta Pistonsin ja Componenta Nisamon liikevaihdot vuoden jälkipuoliskolla sekä alkuvuoden vielä korkeana säilynyt kysyntätilanne. Viimeisellä neljänneksellä toimitukset ilman ostettujen yksiköiden lukuja olivat 18 % alhaisemmat edellisvuoteen verrattuna. Myynti off-road-teollisuudelle oli 8 % alhaisempi kuin edellisvuonna. Pudotus johtui sekä heikentyneestä markkinatilanteesta että tappiollisten yksiköiden tuotesaneerauksista. Konepajateollisuudelle toimittavissa yksiköissä toteutettiin loppuvuonna henkilöstön sopeuttamistoimia, poikkeuksena uudet yksiköt, joiden toimitukset painottuvat energiasektorille. Konsernin tulosta rasittavassa tappiollisessa Alvestan valimossa on käynnissä rakennemuutosohjelma. Yksikössä toteutettiin tuoterationalisointien lisäksi heinäkuussa merkittävä 1,6 miljoonan euron (15 MSEK) jäähdytyslinjainvestointi tuottavuuden nostamiseksi. Osana Alvestan tervehdyttämisohjelmaa yksikössä on sovittu yt- neuvotteluiden jälkeen henkilöstön vähentämisestä irtisanomalla noin 65 henkilöä yksikön siirtyessä keväällä 2002 pidennettyyn 1- vuorotuotantoon. Tappiollisen Osbyn konepajan osalta Componentan hallitus päätti kokouksessaan 11.10.2001 aloittaa yksikössä yt-neuvottelut yksikön toiminnan lopettamisesta. Componenta Osbyn liikevaihto vuositasolla on 11 miljoonaa euroa (100 MSEK) ja henkilöstön määrä 90. Neuvottelut saatiin päätökseen 8.11.2001. Koko henkilöstö on irtisanottu ja tuotanto Osbyssä lopetetaan huhti - toukokuussa 2002. Osbyn tuotannosta noin 60 % siirretään Componentan muihin Ruotsin yksiköihin. Yksikön lopettamisella Componenta pyrkii konsernin kokonaiskustannusten sopeuttamiseen tilanteessa, jossa useimmat asiakassegmentit ovat laskusuunnassa epävarman maailmantalouden johdosta. Henkilöstövähennyksiä ydinliiketoimintojen osalta toteutettiin jo vuoden alusta lähtien, ja loppuvuonna aloitettiin henkilöstön vähentämistä koskevat neuvottelut lähes kaikissa yksiköissä. Henkilövähennykset ovat kokonaisuudessaan yhteensä 250 - 300 miestyövuotta sisältäen Osbyn ja Alvestan irtisanomiset. Vähennykset toteutetaan lomautuksin ja irtisanomisin. Toimenpiteet ovat osittain rakenteellisia, minkä johdosta niiden vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2002. Tervehdyttämisohjelma Karkkilan valimossa saatiin päätökseen vuoden alkupuoliskolla, ja siellä tehdyt toimenpiteet ovat nostaneet yksikön liikevoiton positiiviseksi. Hammastettujen komponenttien myynti Componenta Albinista sujui odotusten mukaisesti. Kesäkuussa Componenta Albin teki pitkäaikaisen sopimuksen henkilöautojen uuden sukupolven nelivetokytkimien komponenteista. Kaupan myötä tullaan tulevina vuosina Albinissa toteuttamaan tuotantokapasiteetin nostamis- ja tehostamisinvestointeja. Kesäkuussa ryhmää vahvistettin hankkimalla Pietarsaaressa toimivan mäntävalmistajan Wecometal Oy:n osakkeet. Yhtiö vaihtoi nimensä Componenta Pistons Oy:ksi. Elokuun alussa toteutettiin kauppa, jolla ostettiin Lempäälässä sijaitsevan Nisamo Oy -nimisen voimantuotannon ja tuulivoimaloiden komponentteja valmistavan konepajan osakekanta. Yritys, jonka palveluksessa on noin 50 henkilöä, jatkojalostaa mm. Componenta Suomivalimon raskaita valukomponentteja asennusvalmiiksi osiksi. Lokakuun alusta lähtien molemmat yksiköt organisoitiin uuteen tuotantoryhmään, jonka asiakaskunta koostuu pääosin paperin- ja energiantuotannon sekä voimansiirron koneita valmistavista teollisuusyrityksistä. Uusia komponenttien toimitussopimuksia raskaalle kuorma- autoteollisuudelle tehtiin edellisvuotta vähemmän. Kuorma- autoteollisuuden rakennemuutokset ovat johtaneet siihen, että asiakkaat eivät aloita uusia projekteja ennen kuin strategiset tuote- ja komponenttilinjaukset on tehty. Uusia komponenttien toimitussopimuksia koneenrakennusteollisuudelle tehtiin edellisvuotta enemmän. Lisäksi Componenta solmi loppuvuonna merkittävän toimitussopimuksen tuuliturbiinivaihteiden komponenteista, joiden toimitukset ajoittuvat vuosille 2002 - 2004. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 30,6 Me (35,9 Me) ja liikevoitto 0,4 Me (1,4 Me). Tilauskanta 31.12.2001 oli 4,6 Me (6,5 Me). Ajoneuvoteollisuuden kysynnän aleneminen on näkynyt myös Componenta Wirsbon tilausmäärissä. Componenta Trarydin valmistamien alumiini- ja kuparikomponenttien kysyntä Ruotsissa on ollut hyvä, ja Trarydin toimitusmäärät ovat kasvaneet. Myytyjen liiketoimintojen liiketulos oli -0,3 Me (-3,3 Me). Myytyihin liiketoimintoihin vuonna 2001 sisältyivät Componenta Prometekin viiden kuukauden ja Ärnkomen kuuden kuukauden liikevaihto ja liiketulos. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitossa oli -0,5 Me (-0,5 Me). Tulososuutta pienensivät Keycastin ja Ulefosin tulosten heikkeneminen. Sen sijaan Thermian tulos parani huomattavasti edellisvuodesta. Osakkuusyhtiöiden tulososuuteen vaikuttivat kuitenkin heikentävästi Thermia-konsernin vuoden 2000 tilinpäätöksessä tehdyt kertaluonteiset kulukirjaukset, jotka kirjautuivat Componenta-konsernin vuoden 2001 tulososuuteen. Muiden ja sisäisten erien vaikutus liikevoittoon oli 1,1 Me (3,4 Me). Investoinnit Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat Componenta Finance Oyj:n osakkeiden hankinta mukaan lukien 53,1 Me (28,2 Me). Tuotannollisista investoinneista suurimmat olivat Alvestan valimon jäähdytyslinjainvestointi, Främmestadin työstökeskusinvestointi ja Wirsbon keskeneräinen puristinlinjainvestointi. Tämän lisäksi investoitiin Componenta Pistonsin ja Componenta Nisamon osakkeisiin. Componenta-konsernin koko vuoden tuotannolliset investoinnit olivat 15,6 Me (16,5 Me). Rahoitus Konsernin likviditeetti on säilynyt tilikauden aikana hyvänä. Konsernin omavaraisuusaste oli 18,7 % (13,8 % Proforma 1.1.). Konsernireservi ja pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien omavaraisuusaste oli 32,3 % (29,6 % Proforma 1.1.), ja omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 32,0 % (23,2 % Proforma 1.1.). Omavaraisuutta nosti joulukuussa nostettu kuuden miljoonan euron pääomalaina. Konsernilla oli vuoden lopussa käyttämättömiä luottositoumuksia 44 miljoonan euron edestä. Konsernilla on 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jota käytettiin vuoden aikana aktiivisesti. Konsernin korolliset nettovelat ilman 28,7 Me:n (22,7 Me) pääomalainoja olivat 105,3 Me (110,7 Me Proforma 1.1.). Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 1 810 (1 986). Vuoden lopussa 31.12.2001 henkilöstön määrä oli 1 741 (1 936). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa oli 50,8 % (47,9 %), Ruotsissa 48,7 % (51,7 %) ja muissa maissa 0,5 % (0,4 %). Hallitus ja johto Componentan yhtiökokous valitsi kokouksessaan 29.1.2001 hallitukseen Olli Reenpään, Juhani Mäkisen, Jouko Koskisen, Antti Lehtosen ja Heikki Lehtosen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Olli Reenpään ja varapuheenjohtajakseen Jouko Koskisen. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osakkeet otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 19.3.2001. Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19 230 618 euroa jakautuen 9 615 309 kahden euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Tilikauden päättyessä 31.12.2001 Componenta Oyj:n osakkeen kurssi oli 2,15 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 2,11 euroa ja ylin kurssi 3,40 euroa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa oli 20,7 Me. Osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella oli 9,4 % osakekannasta. Yhtiö on tilikauden aikana nostanut kolmesti osakepääomaansa suunnatuilla osakeanneilla, joista merkittävin oli Componenta Finance Oyj:n osakkaille vaihtotarjouksen yhteydessä suunnattu anti. Tämän osakeannin seurauksena osakepääoma nousi 19 230 618 euroon ja osakemäärä 9 615 309 osakkeeseen. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Optio-oikeudet Componenta Oyj tarjosi Componenta Finance Oyj:n optiotodistusten ja optio-oikeuksien haltijoiden merkittäväksi vastaavia Componenta Oyj:n optio-oikeuksia edellyttäen, että optio-oikeuksien ja optiotodistusten haltijat luovuttavat Componenta Finance Oyj:n optio-oikeutensa ja optiotodistuksensa Componenta Oyj:lle. Componenta Oyj:n optio-oikeuksia merkittiin yhteensä 567 847 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 567 847 Componenta Oyj:n osaketta eli noin 5,9 % katsaushetken osakemäärästä. Pääomalaina Componenta Oyj nosti joulukuussa 2001 kuuden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Lainan merkitsi kokonaisuudessaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Laina-aika alkoi 21.12.2001 ja laina erääntyy maksettavaksi 19.3.2009. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset vuonna 2001 30.4.2001 annetun ilmoituksen mukaan Etra Invest Oy:n omistus Componenta Oyj:ssä ylitti 5 prosenttia ja nousi 5,50 prosenttiin osakkeista ja äänimäärästä. 12.6.2001 annetun ilmoituksen mukaan Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu osuus Componenta Oyj:ssä laski alle 5 prosentin. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 22.1.2002 tehdyllä osakekaupalla Componenta nosti omistuksensa osakkuusyhtiö Thermia AB:ssa 30 %:sta 36 %:iin. Yhtiökokous Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.2.2002 aiemmin ilmoitetusta poiketen klo 15.30. Vuosikertomuksen julkistaminen Componenta Oyj julkistaa vuoden 2001 vuosikertomuksen viikolla 6 vuonna 2002. Näkymät vuodelle 2002 Vuoden 2001 loppupuolella maailman talouskasvu hidastui nopeasti, ja talouden sekä investointikysynnän uskotaan elpyvän aikaisintaan vuoden 2002 jälkipuoliskolla. Maailmantalouden epävarmuuden johdosta koko vuoden kasvun arvioidaan jäävän vaatimattomammaksi kuin edellisvuonna sekä Yhdysvalloissa että Eurooopan Unionin alueella. Etenkin vuoden ensimmäisten neljännesten kasvun uskotaan jäävän vaimeaksi. Raskaan kuorma-autoteollisuuden kysynnän uskotaan vuonna 2002 laskevan edellisvuoden tasosta. Eurooppalaisten kuorma-autovalmistajien odotetaan vuonna 2002 pyrkivän varastojensa pienentämiseen tuotannon vähentämisellä. Kuorma-automarkkinoiden odotetaan elpyvän vasta vuonna 2003. Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöasteen putoaminen johtaa siihen, että teollisuuden investointitarve vähenee. Suomalaisen koneenrakennusteollisuuden tuotanto oli vuonna 2001 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan hyvälla tasolla korkean vientitilauskannan ja vahvan kotimaisen kysynnän ansiosta, mutta investointitoiminnan supistumisen vaikutukset alkoivat näkyä Componenta-konsernissa vuoden 2001 loppupuoliskolla heikentyneenä kysyntänä. Kysyntä jatkunee vaimeana myös vuonna 2002, ja kääntynee kasvuun vasta vuonna 2003. Tuulivoimalarakentamisen vahvan kasvun uskotaan jatkuvan Euroopassa ja USA:ssa. Alan asiantuntijat ennustavat tuulivoimakomponenttien kysynnän kolminkertaistuvan vuoteen 2005 mennessä. Kysynnän heikkeneminen lähes kaikilla Componenta-konsernin asiakastoimialoilla näkyy konsernin vuoden 2002 liikevaihdossa, jonka arvioidaan jäävän vuoden 2001 liikevaihtoa pienemmäksi. Konsernin tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan jäävän vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä tappiolliseksi. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/24/20020124BIT00090/bit0002.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/24/20020124BIT00090/bit0002.pdf The Full Report

Tilaa