Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2006

Componenta Oyj pörssitiedote 5.2.2007 klo 9.00

Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2006
* Componenta-konsernin pro forma -liikevaihto katsauskaudella oli
616,9 Me (567,5 Me)
* Pro forma -liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 40,4 Me
(12,6 Me) ja pro forma -tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia
eriä 23,8 Me (-4,0 Me).
* Componentan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me
(6,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia
eriä oli 5,0 Me (-2,4 Me).
* Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,36 e (0,26 e). 
Konsernin pro forma -tilikauden tulos ilman kertaluontoisia
eriä oli 18,1 Me (-1,6 Me) ja vastaava osakekohtainen tulos 1,26 e 
(-0,26 e).
* Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan
osinkoa 0,25 e/osake.


Componenta allekirjoitti 18.10.2006 Koc Holding A.S:n ja sen lähipiiriin
kuuluvien tahojen (Koc Group) kanssa sopimuksen, jolla
se osti 55 % Istanbulin pörssissä noteeratun Döktasin osake- ja
äänivallasta. Kaupassa, joka toteutui 12.12.2006, Koc Group myi kaikki
omistamansa Döktasin osakkeet. Kaupantekohetken jälkeen Componenta on
lisännyt Istanbulin pörssissä toteutettujen kauppojen kautta omistustaan
yhtiössä. 31.12.2006 Componentan omistusosuus yhtiössä oli 68,6 %.
Osakkeita hankittiin yhteensä 111,3 Me:n arvosta (tasearvo 31.12.2006).
Döktas osti joulukuussa ennen kaupan toteutumista loput 75 %:a brittiläisen 
myyntiyhtiön Sherbrook International Limitedin osakekannasta. Döktas-kaupasta 
syntyi 42,7 Me:n kohdistamaton liikearvo.


Döktas Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.S. (Döktas) on turkkilainen rauta-
ja alumiinivalujen toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 232,7 Me 
ja jolla on noin 2 500 työntekijää vuokratyövoima mukaanluettuna.
Yritykseen kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, rautavalimo Orhangazissa
(61 % liikevaihdosta) ja alumiinivalimo Manisassa (39 % liikevaihdosta).


Yrityskauppa muuttaa Componenta-konsernin rakennetta merkittävästi. Tässä
tiedotteessa esitetyt pro forma -luvut sisältävät Componenta-konsernin
sekä Döktas-konsernin vuoden 2006 luvut. Pro forma -luvut on esitetty
havainnollistamaan, mikä olisi Döktas-kaupan perusteella yhdistetyn
Componenta-konsernin ja Döktasin tulos ja taloudellinen asema, jos
yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2005 alkaen. Tilikaudella 2006 Döktas
sisältyy konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta.
Döktasin luvut perustuvat yrityksen 5.2.2007 julkaisemiin
ennakkotietoihin.


Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2006 oli 616,9 Me (567,5 Me).
Componenta-konsernin liikevaihto tammi - joulukuussa oli 362,1 Me 
(343,2 Me). Döktasin liikevaihto Sherbrook International Ltd mukaan lukien 
oli 254,8 Me (224,3 Me) vuonna 2006.


Konsernin pro forma -liikevaihdon jakauma asiakastoimialoittain vuonna
2006 oli seuraava: työkoneteollisuus 31 % (30 %), raskas
ajoneuvoteollisuus 28 % (31 %), kevyt ajoneuvoteollisuus 20 % (19 %),
koneenrakennusteollisuus 10 % (10 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus
8 % (7 %) ja muu myynti 3 % (3 %). Componentan liikevaihto jakautui
asiakastoimialoittain seuraavasti: raskas ajoneuvoteollisuus 43 % (46 %),
työkoneteollisuus 26 % (24 %), koneenrakennusteollisuus 17 % (15 %),
energia- ja voimansiirtoteollisuus 12 % (12 %) ja muut 2 % (3 %).
Döktasin liikevaihto jakaantui vastaavasti seuraavasti: kevyt
ajoneuvoteollisuus 48 % (46 %), työkoneteollisuus 38 % (39 %), raskas
ajoneuvoteollisuus 6 % (8 %), energia- ja voimansiirtoteollisuus 
1 % (0 %), koneenrakennusteollisuus 0 % (1 %) ja muu myynti 7 % (6 %).


Konsernin liikevaihdon pro forma -jakauma maantieteellisesti vuonna 2006
oli seuraava: Pohjoismaat 29 % (31 %), Muut Euroopan maat 67 % (65 %) ja
muut maat 4 % (4 %). Componentan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
oli seuraava: Pohjoismaat 49 % (51 %), muut Euroopan maat 45 % (43 %) ja
muut maat 6 % (6 %). Döktasin liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
oli seuraava: Pohjoismaat 0 % (1 %), muut Euroopan maat 99 % (99 %) ja
muut maat 1 % (0 %).Tulos

Componentan ja Döktasin tilinpäätökset on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konsernin pro forma
tuloslaskelma on laadittu noudattaen samoja periaatteita.


Konsernin pro forma -liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 40,4 Me
(12,6 Me) ja pro forma -tulos rahoituserien jälkeen ilman
kertaluontoisia eriä 23,8 Me Me (-4,0 Me). Componentan liikevoitto ilman
kertaluontoisia eriä oli 14,9 Me (6,6 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen
ilman kertaluontoisia eriä oli 5,0 Me
(-2,4 Me). Döktasin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä ja Sherbrookia
oli 24,2 Me (5,3 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen vastaavasti 23,6 Me
(3,6 Me). Ko. pro forma -luvuissa on huomioitu rahoituskustannusten
nousu.


Konsernin pro forma -nettorahoituskulut olivat -16,6 Me (-16,6 Me) ja
Componentan nettorahoituskulut olivat -9,9 Me (-8,9 Me).


Konsernin pro forma -liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan lukien oli
40,0 Me (15,9 Me) ja tulosrahoituserien jälkeen 37,6 Me (-0,7 Me), joka
sisältää 14,1 Me:n kertaluontoisen tuoton Döktasin joulukuussa 2006
myymistä 24,2 Me:n arvoisista liiketoimintaaan kuulumattomista
sijoituksista. Konsernin pro forma -tilikauden voitto oli 31,2 Me (1,9 Me).


Componentan liikevoitto kertaluontoiset erät mukaan luettuna oli 14,5 Me
(9,9 Me), tulos rahoituserien jälkeen 4,6 Me (1,0 Me) ja tilikauden
voitto 3,5 Me (2,2 Me).


Componentan verot olivat -1,1 Me (+1,2 Me). Taseeseen on kirjattu
verosaamisia, jotka ennakoidaan hyödynnettävän Hollannissa 3 vuodessa ja
Suomessa 5 vuodessa .


Componentan osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,36 e (0,26 e).
Konsernin pro forma -tilikauden tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 
18,1 Me (-1,6 Me) ja vastaava osakekohtainen tulos 1,26 e (-0,26 e).


Yhtiön sijoitettu pääoma tilikauden lopussa oli 354 Me (198,4 Me) ja
sijoitetun pääoman tuotto-% oli 6,6 % (5,0 %). Vuoden 2006 pro forma -
sijoitetun pääoman tuotto-% ilman kertaeriä oli 11,4 %.


Componentan tärkeimpien tunnuslukujen kehitys viimeisen kolmen vuoden
aikana on ollut seuraava:


                      2004      2005      2006
Liikevaihto, Me              316,0     343,2     362,1
Liikevoitto, Me              25,7      9,9      14,5
Liikevoitto, %               8,1      2,9      4,0
Oman pääoman tuotto, %           28,1      4,2      6,0
Omavaraisuusaste, %            20,6      18,1      18,7


Rahoitus


Componenta Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen
perusteella pääomalainan ottamisesta. Laina laskettiin liikkeelle
17.11.2006. Lainaehtojen mukainen nimellispääoma on 14 166 000 euroa.
Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 17.11.2011. Lainan emissiokurssi
oli 95 %. Pääomalle maksetaan vuosittain jälkikäteen 17.11. kiinteää
korkoa 6,75 %. Componentan hallitus päätti lisäksi vaihdettavan
pääomalainan ottamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana. Laina
laskettiin liikkeelle 4.12.2006. Lainaehtojen mukainen takaisinmaksettava
nimellispääoma on 19 695 600 euroa. Lainan emissiokurssi oli 95 %. Laina
maksetaan takaisin yhtenä eränä 4.12.2011. Lainalle maksetaan vuosittain
jälkikäteen 4.12. kiinteää korkoa 5,75%. Edellä mainittujen vuonna 2006
liikkeelle laskettujen lainojen lisäksi Componenta Oyj on laskenut
liikkeelle 15.2.2002 päivätyn pääomalainan sekä 15.3.2005 vaihdettavan
pääomalainan. Pääomalainaa maksetaan takaisin vuosittain ja sen jäljellä
oleva nimellismäärä tilikauden lopussa oli 15,9 Me ja viimeinen eräpäivä
on 19.3.2009. Lainalle kertynyt korko (12 kuukauden euribor + 4 %)
maksetaan vuosittain jälkikäteen. Vaihdettava pääomalaina
nimellismäärältään 19,0 Me maksetaan takaisin 15.3.2010 kertasuorituksena
ja sille maksetaan vuosittain jälkikäteen kiinteää 5,75 prosentin korkoa.
Lainoille ei ole osakeyhtiölain mukaisesti asetettu vakuutta.
Componentalla oli vuoden lopussa pääomalainan ehtoista velkaa yhteensä 64,5 Me.


Käyttämättömät luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 137,0 Me.
Lisäksi konsernilla on 100,0 Me:n yritystodistusohjelma. Korolliset
nettovelat ilman 64,5 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 186,9 Me 
(106,8 Me). Nettovelkaantumisaste oli 287,8 % (297,5 %). Yhtiön nettovelat 
suhteessa omaan pääomaan oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan 
luettuna olivat 123,1 % (123,7 %).


Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla,
jonka perusteella osa myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta.
Myytyjen myyntisaatavien määrä vuoden lopussa oli 33,0 Me (18,7 Me).


Componentan liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 26,2 Me (18,6 Me), 
josta käyttöpääoman muutokset olivat 1,6 Me (8,7 Me). Investointien
nettorahavirta oli -104,2 Me (-11,6 Me), joka sisältää konsernin
tuotannollisten investointien kassavirran ja myytyjen ja ostettujen
osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.


Konsernin omavaraisuusaste oli 18,7 % (18,1 %). Konsernin omat pääomat
31.12.2006 oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien
suhteessa taseen loppusummaan olivat 32,5 % (32,1 %).


Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön
lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2006 olivat 107,7 Me.
Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön
lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille 31.12.2006 olivat 0,3 Me.


Liiketoimintaryhmien kehitys

Componentalla oli vuonna 2006 yksi IFRS-liiketoimintasegmentti:
Valukomponentit. Tämän lisäksi Döktasin liiketoimintaa käsitellään kahtena 
erillisenä liiketoimintasegmenttinä: Döktasin Valukomponentit ja Döktasin 
Alumiinikomponentit. Näiden liiketoimintasegmenttien ulkopuolelle jäävät 
osakkuusyhtiöt, Sherbrook, Wirsbon takomot, kiinteistöyhtiöt ja konsernin 
hallintotoiminnot.


Componentan Valukomponentit

Componentan Valukomponentit-ryhmän muodostavat Componentan valimot ja
konepajat, jotka toimittavat asennusvalmiita, valettuja ja koneistettuja
komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle, 
energia- ja voimansiirtoteollisuudelle sekä työkoneteollisuudelle.


Valukomponentit-ryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 316,7 Me (295,4 Me) 
ja liikevoitto 14,0 Me (4,5 Me). Tilauskanta joulukuun lopussa oli 58,5 Me 
(54,1 Me). Liiketoimintaryhmän liikevoitto parani edellisvuodesta lähinnä 
liikevaihdon kasvun ja Hollannin yksiköiden parantuneiden liiketulosten 
johdosta. Valukomponentitryhmän neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 
82,5 Me (71,5 Me) ja liikevoitto 3,7 Me (-0,2 Me).


Karkkilan valimon liiketappio oli -5,5 Me (-6,6 Me). Karkkilassa käynnissä 
olevan toiminnan-tehostamisohjelman odotetaan edelleen pienentävän liiketappiota 
vuoden 2007 aikana.


Heerlenin furaanivalimon liiketappio vuonna 2006 oli -2,8 Me (-5,6 Me).
Yksikön tehostamisohjelman odotetaan edelleen parantavan liiketulosta
vuoden 2007 aikana.


Döktasin Valukomponentit (Orhangazi)

Döktasin Valukomponentit -ryhmän muodostavat yhtiön Orhangazissa
sijaitsevat valimo ja konepaja. Yksikkö toimittaa asennusvalmiita
komponentteja lähinnä työkoneteollisuudelle ja kevyelle
ajoneuvoteollisuudelle.


Döktasin Valukomponenttien liikevaihto oli 142,6 Me (141,1 Me) ja
liikevoitto oli 15,1 Me (0,2 Me). Yksikön tilauskanta 31.12.2006 oli 
24,1 Me (22,1 Me). Yksikön liiketulos parani lähinnä raakaaineiden hinnan
nousun perusteella toteutettujen hinnankorotusten ja Turkin liiran
devalvoitumisen johdosta.


Döktasin Alumiinikomponentit (Manisa)

Döktasin Alumiinikomponentit muodostuu yhtiön Manisassa sijaitsevasta
pääosin alumiinisia painevalukomponentteja ja alumiinivanteita
valmistavasta tehtaasta.


Döktasin Alumiinikomponenttien liikevaihto oli 90,1 Me (67,8 Me) ja
liikevoitto oli 9,1 Me (4,8 Me). Yksikön tilauskanta 31.12.2006 oli 
10,5 Me (9,7 Me).


Componentan Muu liiketoiminta

Componentan Muu liiketoiminta -segmentin muodostavat Wirsbon takomot,
vuodesta 2007 alkaen myyntiyhtiö Sherbrook, osakkuusyhtiöt, konsernin
tukitoiminnot ja palveluyksiköt.


Muun liiketoiminnan liikevaihto tammi - joulukuussa oli 45,4 Me (47,8 Me)
ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 0,9 Me (2,1 Me). Tilauskanta
oli katsauskauden lopussa 7,8 Me (6,3 Me). Neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 13,0 Me (24,1 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia
eriä 0,2 Me (-0,7 Me).


Wirsbon takomoiden myynti pieneni ja liikevoitto heikkeni edellisvuoteen
verrattuna.


Sherbrook mukaan lukien Muun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto
tammi - joulukuussa oli 104,6 Me (101,1 Me) ja pro forma liikevoitto
ilman kertaluontoisia eriä 2,2 Me (2,8 Me).


Componentan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1,8 Me (2,1 Me).
Ulefos NV:n liikevaihto oli 38,2 Me (35,6 Me) ja tulos rahoituserien
jälkeen 4,2 Me (3,9 Me).


Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakepääoma oli
katsauskauden päättyessä 20,0 Me (19,3 Me). Osakkeen nimellisarvo on
kaksi euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 8,59 euroa (5,95 euroa). 
Vuoden keskikurssi oli 6,56 euroa, alin kurssi 5,29 euroa ja ylin kurssi 
8,80 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 86,1 Me (57,3 Me) ja 
osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 57 % (51 %) osakekannasta. Yhtiöllä 
on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2006 oli 10 022 000 (9 629 000).


Varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että vuodelta 2005 ei jaettu osinkoa.


Componenta sai 8.2.2006 Oy Etra-Invest Ab:ltä ilmoituksen, että sen osuus
Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 20 %:n rajan
osakekaupalla, joka tehtiin 8.2.2006. Oy Etra-Invest Ab:n osuus
Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.12.2006 oli 22,2 %.


Componenta sai 27.4.2006 Simo-Pekka Inkiseltä ilmoituksen, että hänen
määräysvallassaan olevien osakkeiden osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä
ja osakepääomasta on ylittänyt 5 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin
24.4.2006. Simo-Pekka Inkisen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus
Componenta Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 31.12.2006 oli 6,6 %.


Osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana 787 178 eurolla, kun
optioilla merkittiin 393 589 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaavat
korotukset merkittiin kaupparekisteriin 27.4.2006, 15.6.2006, 28.7.2006,
5.10.2006, 26.10.2006, 24.11.2006 ja 29.11.2006. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeuksilla päättyi 31.10.2006.


Omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.


Investoinnit

Katsauskauden Componentan tuotannollisten investointien määrä oli 12,1 Me
(22,4 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 5,3 Me.
Tuotannollisten investointien nettorahavirta oli -6,9 Me (-11,6 Me).
Investointien nettorahavirta Döktas A.S:n osto huomioiden oli -104,2 Me.


Hallitus ja johto

Componentan varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 valitsi hallituksen
jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo
Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen.


Konsernin johtoryhmän katsauskauden lopussa muodostivat toimitusjohtaja 
Heikki Lehtonen, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, talousjohtaja 
Matti Kivekäs (7.8.2006 alkaen) myynti- ja tuotekehitysjohtaja Jari Leino, 
henkilöstöjohtaja Anu Mankki, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Marc Omes, 
kehitysjohtaja Marko Sipola (7.8.2006 alkaen), Konepajat-divisioonan johtaja 
Michael Sjöberg ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.


Katsauskauden päättymisen jälkeen Döktasin toimitusjohtaja Yaylalý Günáy
ja myyntijohtaja Hakan Göral nimitettiin 9.1.2007 Componenta Oyj:n
johtoryhmän jäseniksi.


Henkilöstö

                 Componenta    Döktas    Konserni yhteensä
Henkilöstö              2 316     2 000       4 316
Vuokratyövoima             312      621        933
Yhteensä               2 628     2 621       5 249


Componentan keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 
2 196 (2 214). Konsernin henkilömäärä katsauskauden lopussa oli 4 316 (4 057). 
Konsernin henkilömäärä vuoden lopussa vuokratyövoima mukaan lukien oli 
5 249 (4 833). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden 
lopussa Suomessa oli 22 %, Turkissa 50 %, Hollannissa 16 % ja Ruotsissa 12 % 
henkilöstöstä.


Ympäristö

Componenta on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tuotannon
ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Konsernin ympäristöpolitiikan
päämääränä on energian ja raaka-aineiden kulutuksen, hiukkas- ja VOC-
päästöjen sekä toiminnan aiheuttaman ympäristömelun vähentäminen,
jätteiden lajittelun tehostaminen ja hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen
määrän vähentäminen.


Componenta-konsernin yksi merkittävimmistä ympäristönäkökohdista on
energiankäyttö. Vuonna 2006 Componenta käytti energiaa 426 GWh (409 GWh)
ja Döktas 383 GWh (393 GWh). Suurin osa, 67 % käytetystä energiasta on
sähköenergiaa. Valimot kuluttavat yli 90 % kaikesta energiasta, sillä
varsinkin valimoiden sulatusprosessit käyttävät paljon energiaa. Vuonna
2006 tuotantoon suhteutettu energiankulutus Componentan valimoissa
pieneni yli 6 % ja Döktasissa lähes 5 % vuoteen 2005 verrattuna.


Componenta julkaisee vuoden 2006 ympäristöraportin vuoden 2007
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.


Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vuoden 2006 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoiminnassa
työskenteli 53 henkilöä, mikä vastaa yhtä (1) prosenttia koko yhtiön
henkilöstöstä. Vuonna 2006 Componentan tutkimus- ja kehitysmenot olivat
1,3 Me (1,4 Me). Tämä on 0,4 % (0,4 %) koko yhtiön liikevaihdosta.


Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 olivat 18,1 Me, josta
tilikauden tappio oli -0,3 Me. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,25 e/osake eli yhteensä 2,5 Me ja
jätetään omaan pääomaan 15,6 Me. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei
tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna
hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Yhtiökokous

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.2.2007 klo 13.00.


Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista uuden
osakeyhtiölain johdosta sekä hallituksen valtuuttamista päättämään
osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 
2 000 000 uutta osaketta.


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 
1 000 000 omaa osaketta.


Vuosikertomuksen julkaiseminen

Componenta Oyj julkaisee vuoden 2006 vuosikertomuksen viikolla 8. 


Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2007 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.


Kysyntänäkymät konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2007 alussa
hyvät. Nouseva korkotaso ja epäedullinen valuuttakurssikehitys saattavat
heikentää näkymiä vuoden aikana.


Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistämisestä arvioidaan saatavan 
10 Me:n synergiaedut vuoden 2008 loppuun mennessä. Karkkilan ja Heerlenin
yksiköiden tulosparannuksen uskotaan jatkuvan vuonna 2007.


Sekä Componentan että Döktasin tilauskannat olivat vuoden 2006 lopussa
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.


Componenta-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien 
jälkeen ilman kertaluotoisia eriä odotetaan kasvavan vuoden 2006 vastaaviin 
pro forma -lukuihin verrattuna.Tuloslaskelma
                1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. 1.10.-31.12.
Me                  2006     2005     2006     2005
Liikevaihto             362,1    343,2     95,5     82,3
Liiketoiminnan muut tuotot       0,8     3,5     0,2     0,6
Liiketoiminnan kulut        -332,8    -327,0    -87,9    -80,1
Poistot ja arvonalenemiset      -17,4    -16,5     -4,5     -4,1
Konsernireservin tuloutus       0,0     4,6     0,0     0,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   1,8     2,1     0,6     0,3
Liikevoitto              14,5     9,9     3,8     -0,7
% liikevaihdosta            4,0     2,9     4,0     -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut       -9,9     -8,9     -3,0     -2,3
Tulos rahoituserien jälkeen      4,6     1,0     0,9     -3,0
% liikevaihdosta            1,3     0,3     0,9     -3,7
Verot                 -1,1     1,2     -0,2     -0,1
Tilikauden tulos            3,5     2,2     0,7     -3,1
Tilikauden tuloksen jakautuminen                                  
 Emoyhtiön omistajille         3,5     2,5     0,7     -3,1
 Vähemmistölle             0,0     -0,3     0,0     0,0
                    3,5     2,2     0,7     -3,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
voitosta laskettu osakekohtainen 
tulos:                         
- laimentamaton, e          0,36     0,26     0,10    -0,32
- laimennusvaikutuksella oikaistu, e 0,36     0,26     0,10    -0,32Tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä


               1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. 1.10.-31.12.
Me                  2006     2005     2006     2005
Liikevaihto             362,1    343,2     95,5     82,3
Liiketoiminnan muut tuotot      0,8     1,1     0,2     0,5
Liiketoiminnan kulut        -332,6    -323,4    -87,8    -79,4
Poistot ja arvonalenemiset     -17,2    -16,5     -4,3     -4,1
Konsernireservin tuloutus       0,0      -     0,0      -
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta              1,8     2,1     0,6     0,3
Liikevoitto             14,9     6,6     4,2     -0,3
% liikevaihdosta           4,1     1,9     4,4     -0,4
Rahoitustuotot ja -kulut       -9,9     -8,9     -3,0     -2,3
Tulos rahoituserien jälkeen      5,0     -2,4     1,2     -2,6
% liikevaihdosta           1,4     -0,7     1,3     -3,2Pro forma -tuloslaskelma

                          Pro forma     Pro forma
Me                      1.1.-31.12.2006  1.1.-31.12.2005
Liikevaihto                       616,9       567,5
Liiketoiminnan muut tuotot                1,7        3,8
Liiketoiminnan kulut                  -556,6      -532,6
Poistot ja arvonalenemiset               -23,7       -29,4
Konsernireservin tuloutus                 0,0        4,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta            1,8        2,1
Liikevoitto                       40,0       15,9
% liikevaihdosta                     6,5        2,8
Rahoitustuotot ja -kulut                 -2,5       -16,6
Tulos rahoituserien jälkeen               37,6       -0,7
% liikevaihdosta                     6,1        0,1
Verot                          -6,4        2,6
Tilikauden tulos                     31,2        1,9
                                
Tilikauden tuloksen jakautuminen                
 Emoyhtiön omistajille                  21,1        0,9
 Vähemmistölle                      10,1        1,0
                             31,2        1,9
                                
Componentan omistusosuus Döktasissa           68,6       68,6Pro forma -tuloslaskelma ilman kertaluontoisia eriä                          Pro forma     Pro forma
Me                      1.1.-31.12.2006  1.1.-31.12.2005
Liikevaihto                       616,9       567,5
Liiketoiminnan muut tuotot                1,7        1,4
Liiketoiminnan kulut                  -556,5      -529,0
Poistot ja arvonalenemiset               -23,5       -29,4
Konsernireservin tuloutus                 0,0        0,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta            1,8        2,1
Liikevoitto                       40,4       12,6
% liikevaihdosta                     6,5        2,2
Rahoitustuotot ja -kulut                -16,6       -16,6
Tulos rahoituserien jälkeen               23,8       -4,0
% liikevaihdosta                     3,9       -0,7
Verot                          -5,7        2,5
Tilikauden tulos                     18,1       -1,6
                                
Tilikauden tuloksen jakautuminen                
 Emoyhtiön omistajille                  12,2       -2,5
 Vähemmistölle                      5,9        1,0
                             18,1       -1,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos:                 
- laimentamaton, e                    1,26       -0,26
Osakkeiden lukumäärä tilikaudella ka., 1 000 kpl    9,726       9,622Tase

Me                       1.1.-31.12.2006  1.1.-31.12.2005
Varat                              
Pitkäaikaiset varat                       
 Aineettomat hyödykkeet                  2,0        2,1
 Liikearvo                        43,4        0,5
 Sijoituskiinteistöt                    1,9        1,9
 Aineelliset hyödykkeet                 213,7       162,5
 Osuudet osakkuusyhtiöissä                 7,4        6,9
 Saamiset                         1,0        1,0
 Muut sijoitukset                     0,5        0,5
 Laskennalliset verosaamiset                8,2        9,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä               278,2       184,6
Lyhytaikaiset varat                       
 Vaihto-omaisuus                     78,5       37,8
 Saamiset                         95,9       41,5
 Rahavarat                        15,3        5,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä               189,7       84,6
Varat yhteensä                      467,9       269,1
                                
Oma pääoma ja velat                       
Oma pääoma                            
 Osakepääoma                       20,0       19,3
 Muu oma pääoma                      31,7       27,8
 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus         3,4        1,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma         55,2       48,5
Vähemmistöosuus                      32,2        0,1
Oma pääoma yhteensä                    87,3       48,6
Velat                              
 Pitkäaikaiset                          
 Pääomalaina                       61,5       34,9
 Korolliset velat                    94,4       57,8
 Korottomat velat                     0,1        0,1
 Varaukset                        1,2        0,7
 Laskennallinen verovelka                 3,2        0,7
 Lyhytaikaiset                          
 Pääomalaina                       2,9        2,9
 Korolliset velat                    107,8       54,3
 Korottomat velat                    102,4       68,7
 Tuloverovelat                      2,0        0,2
 Varaukset                        4,9        0,4
Velat yhteensä                      380,6       220,5
Oma pääoma ja velat yhteensä               467,9       269,1Konsernin rahavirtalaskelma

                           1.1.-31.12.  1.1.-31.12.
Me                              2006      2005
Liiketoiminnan rahavirta                      
 Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen            4,6      1,0
 Poistot ja arvonalennukset                 17,4      11,9
 Rahoituksen tuotot ja kulut                 9,9      8,9
 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset          0,2      -4,7
 Käyttöpääoman muutokset                   1,6      8,7

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja    33,7      25,8
 Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot          -7,6      -7,2
 Maksetut verot                        0,0      0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta                26,2      18,6
Investointien rahavirta                       
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -7,0     -17,5
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti       0,1      0,2
 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat                   -0,1
 Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut             8,4
 Tytäryritysten hankinta vähennettynä
 hankintahetken rahavaroilla                -97,4      -2,6
Investointien nettorahavirta                -104,2     -11,6
Rahoituksen rahavirta                        
 Maksetut osingot                       0,0      -4,8
 Osakeannista saadut maksut                  1,6      0,1
 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuuden
 lisäys (+)/vähennys (-)                   2,2      1,5
 Rahoitusleasingvelkojen maksut               -2,2      -1,8
 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-)       26,1      1,3
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-)       60,4      1,0
Rahoituksen nettorahavirta                  88,1      -2,8
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)             10,0      4,1
 Rahavarat tilikauden alussa                 5,3      1,2
 Rahavarat tilikauden lopussa                15,3      5,3
Muutos tilikauden aikana                   10,0      4,1Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


           Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       
                       
                                     Oma
          Osa            Kerty-       Vähem- pää- 
          ke  Yli-  Muut     neet        mistö- oma
          pää- kurssi- rahas- Muut voitto-       mistö- yh-
Me         oma rahasto tot   erät varat  Yhteensä  osuus teensä
                                      
Oma pääoma 
1.1.2005      19,2  11,5  0,0  0,0  17,1    47,9   7,6  55,4
Johdannaiset            0,9           0,9       0,9
Muut muutokset              0,1  0,4    0,5       0,5
Osingonjako                   -4,8    -4,8       -4,8
Osakepääoman 
korotus, optiot   0,0   0,0              0,1       0,1
Vähemmistöosuus                       0,0   -7,2  -7,2
Vvk-lainan oman 
pääoman osuus            1,5           1,5       1,5

Tilikauden voitto                2,5    2,5   -0,3   2,2
Oma pääoma 
31.12.2005     19,3  11,6  2,4  0,1  15,3    48,5   0,1  48,6
                                      
           
				Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       
                     
                        Kerty-           
                        neet            
         Osake- Yli   Muut     voit-       Vähem- Oma
          pää- kurssi- rahas- Muut to-        mistö- pääoma
Me         oma  rahasto tot   erät varat  Yhteensä osuus yhteensä
                                      
Oma pääoma 
1.1.2006      19,3   11,6  2,4  0,1  15,3    48,5   0,1   48,6
Johdannaiset           -0,1           -0,1       -0,1
Muut muutokset              0,1  0,3    0,4       0,4
Osakepääoman
korotus, optiot   0,8   0,8  0,0           1,6       1,6
Vähemmistöosuus                       0,0  32,1   32,1
Vvk-lainan oman 
pääoman osuus           1,2           1,2       1,2
Tilikauden voitto                3,5    3,5   0,0   3,5
Oma pääoma 
31.12.2006     20,0   12,4  3,4  0,1  19,1    55,2  32,2   87,3Tunnusluvut

                            31.12.2006  31.12.2005
Omavaraisuusaste, %                      18,7     18,1
Oma pääoma/osake, e                      5,50     5,04
Sijoitettu pääoma kauden lopussa               354,0    198,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %                  6,6     5,0
Oman pääoman tuotto, %                     6,0     4,2
Korolliset nettovelat, Me                  251,4    144,5
Net gearing, %, Me                      287,8    297,5
Tilauskanta, Me                       101,0     60,4
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me  118,4     17,9
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me         123,6     25,1
Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), 
% liikevaihdosta                       34,1     7,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana             2 196    2 214
Henkilöstö kauden lopussa                  4 316    2 185
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta %     82,4     81,9
Vastuusitoumukset, Me                    190,1    100,2Osakekohtaiset tiedot

                             31.12.2006  31.12.2005
Osakemäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl           10 022    9 629
Tulos/osake (EPS), e                      0,36     0,26
Tulos/osake (EPS), e laimennuksella              0,36     0,26
Oma pääoma/osake, e                      5,50     5,04
Osinko/osake, e *)                       0,25     0,00
Osinko/tulos, %                        69,1     0,00
Efektiivinen osinkotuotto, %                  2,91     0,00
P/E-luku                           23,72    22,76
Tilikauden viimeinen pörssikurssi, e              8,59     5,95

*) Vuonna 2006 hallituksen esitysSegmentit

Valukomponentit, Me                 31.12.2006    31.12.2005
Varat                          189,0       181,8
Velat                           63,7       61,5
Investoinnit sis. rahoitusleasing             9,7       20,0
Poistot                          14,6       14,3


Döktas Valukomponentit, Me             31.12.2006    31.12.2005
Varat                          123,4     -
Velat                           19,6     -


Döktas Alumiinikomponentit, Me           31.12.2006    31.12.2005
Varat                           57,9     -
Velat                           9,0     -


Pohjoismaat, Me                   31.12.2006    31.12.2005
Varat                          234,0       194,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing             10,2       19,1


Muut Euroopan maat, Me               31.12.2006    31.12.2005
Varat                          232,8       74,4
Investoinnit sis. rahoitusleasing             1,9        6,0Johdannaisinstrumentit


Me                      31.12.2006        31.12.2005
                 Nimellis-         Nimellis-
                   arvo  Käypä arvo     arvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset                          
 Valuuttatermiinisopimukset      7,6     0,0     4,3     0,0
 Valuutanvaihtosopimukset       35,5     -0,3     34,5     0,0
Korkojohdannaiset                                
 Korko-optiot             6,0     0,0     6,0     0,0
 Korkotermiinisopimukset         -      -     13,0     0,0
 Koronvaihtosopimukset        43,0     0,7     53,9    -0,1
Hyödykejohdannaiset                               
 Sähkötermiinisopimukset        7,1     0,3     4,0     1,2Konsernin kehitys

Liikevaihto markkina-alueittain

Me                        1-12/2005       1-12/2006
Pohjoismaat                     175,9         177,1
Muu Eurooppa                     146,8         162,6
Muut maat                       20,5         22,5
Yhteensä                       343,2         362,1Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me            Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Pohjoismaat        47,5  49,4  34,7  44,3  45,6  47,3  35,4  48,8
Muu Eurooppa        40,4  39,7  32,2  34,6  42,1  42,2  37,1  41,2
Muut maat          5,3  6,3  5,5  3,5  5,9  5,1  5,9  5,5
Yhteensä          93,2  95,3  72,4  82,3  93,6  94,6  78,4  95,5Konsernin kehitys

Me                        1-12/2005       1-12/2006
Liikevaihto                     343,2         362,1
Liikevoitto                      9,9         14,5
Nettorahoituskulut                  -8,9         -9,9
Tulos rahoituserien jälkeen              1,0          4,6Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin

Liikevaihto, Me                 1-12/2005       1-12/2006
Valimot                       167,5         179,7
Konepajat                      136,2         155,7
Raskaat komponentit                  47,3         55,4
Sisäinen myynti                   -55,6         -74,2
Valukomponentit yhteensä               295,4         316,7
Muu liiketoiminta                   47,8         45,4
Componenta yhteensä                 343,2         362,1
  
Liikevoitto, Me                 1-12/2005       1-12/2006
Valimot                        2,4          7,1
Konepajat                       5,4          7,6
Raskaat komponentit                  -2,8          0,6
Muut erät                      -0,5         -1,3
Valukomponentit yhteensä                4,5         14,0
Muu liiketoiminta                   5,4          0,5
Componenta yhteensä                  9,9         14,5
  
Tilauskanta, Me                  12/2005        12/2006
Valukomponentit yhteensä               54,1         58,5
Muu liiketoiminta                   6,3          7,8
Componenta yhteensä                  60,4         66,3Konsernin kehitys neljännesvuosittain

Me            Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Liikevaihto        93,2  95,3  72,4  82,3  93,6  94,6  78,4  95,5
Liikevoitto         3,9  8,6  -1,9  -0,7  5,3  6,6  -1,2  3,8
Nettorahoituskulut     -2,1  -2,2  -2,3  -2,3  -2,2  -2,5  -2,3  -3,0
Tulos rahoituserien
jälkeen           1,8  6,4  -4,2  -3,0  3,1  4,1  -3,4  0,9Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain

Liikevaihto, Me      Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valimot          45,0  47,0  36,1  39,2  45,9  48,9  39,7  45,2
Konepajat         36,8  37,5  28,6  33,3  40,3  39,2  34,0  42,2
Raskaat komponentit    10,5  13,6  11,2  12,1  13,9  15,0  12,1  14,5
Sisäinen myynti      -13,7 -16,4 -12,4 -13,2 -19,1 -19,9 -15,7 -19,4
Valukomponentit yhteensä  78,6  81,7  63,5  71,5  81,0  83,2  70,0  82,5
Muu liiketoiminta     14,6  13,6  8,9  10,8  12,6  11,4  8,4  13,0
Componenta yhteensä    93,2  95,3  72,4  82,3  93,6  94,6  78,4  95,5
  
Liikevoitto, Me      Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valimot           1,5  2,0  -0,9  -0,2  3,3  3,8  -1,6  1,6
Konepajat          1,8  1,6  0,4  1,5  2,6  2,0  0,9  2,1
Raskaat komponentit    -0,9  0,1  -1,1  -0,9  -0,1  0,6  -0,2  0,4
Muut erät         -0,1  0,2  0,0  -0,6  -0,8  0,0  -0,1  -0,3
Valukomponentit yhteensä  2,3  4,0  -1,5  -0,2  5,0  6,4  -1,0  3,7
Muu liiketoiminta      1,6  4,6  -0,4  -0,5  0,3  0,2  -0,2  0,1
Componenta yhteensä     3,9  8,6  -1,9  -0,7  5,3  6,6  -1,2  3,8
  
Tilauskanta kauden
lopussa, Me        Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valukomponentit yhteensä  55,2  55,1  49,2  54,1  58,7  55,1  57,2  58,5
Muu liiketoiminta      8,6  7,4  6,4  6,3  6,8  6,5  7,7  7,8
Componenta yhteensä    63,8  62,4  55,6  60,4  65,5  61,6  64,9  66,3Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä

Me                        1-12/2005       1-12/2006
Liikevaihto                     343,2         362,1
Liikevoitto                      6,6         14,9
Nettorahoituskulut                  -8,9         -9,9
Tulos rahoituserien jälkeen              -2,4          5,0Konsernin kehitys liiketoimintaryhmittäin ilman kertaluontoisia eriä

Liikevoitto, Me                 1-12/2005       1-12/2006
Valimot                        2,4          7,1
Konepajat                       5,4          7,6
Raskaat komponentit                  -2,8          0,6
Muut erät                       -0,5         -1,3
Valukomponentit yhteensä               4,5         14,0
Muu liiketoiminta                   2,1          0,9
Componenta yhteensä                  6,6         14,9Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisia eriä

Me            Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Liikevaihto        93,2  95,3  72,4  82,3  93,6  94,6  78,4  95,5
Liikevoitto         3,8  4,7  -1,6  -0,3  5,3  6,6  -1,2  4,2
Nettorahoituskulut     -2,1  -2,2  -2,3  -2,3  -2,2  -2,5  -2,3  -3,0
Tulos rahoituserien
jälkeen           1,7  2,5  -4,0  -2,6  3,1  4,1  -3,4  1,2Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluontoisi eriä

Liikevoitto, Me      Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
Valimot           1,5  2,0  -0,9  -0,2  3,3  3,8  -1,6  1,6
Konepajat          1,8  1,6  0,4  1,5  2,6  2,0  0,9  2,1
Raskaat komponentit    -0,9  0,1  -1,1  -0,9  -0,1  0,6  -0,2  0,4
Muut erät         -0,1  0,2  0,0  -0,6  -0,8  0,0  -0,1  -0,3
Valukomponentit yhteensä  2,3  4,0  -1,5  -0,2  5,0  6,4  -1,0  3,7
Muu liiketoiminta      1,5  0,7  -0,1  -0,1  0,3  0,2  -0,2  0,4
Componenta yhteensä     3,8  4,7  -1,6  -0,3  5,3  6,6  -1,2  4,2
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006


                                   Osuus ääni-
Osakkaan nimi                       Osakkeet   vallasta
1. Lehtonen Heikki                    3 854 007   38,45 %
  Cabana Trade S.A.             3 676 731
  Oy Högfors-Trading Ab            177 276
2. Etra-Invest Oy Ab                   2 224 750   22,20 %
3. Inkinen Simo-Pekka                   658 034    6,57 %
  Inkinen Simo-Pekka              613544
  Nahkionkosken Voimalaitos Ky         41490
  Väli-Gunnarla Avoin Yhtiö           3000
4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen        257 600    2,57 %
5. Nordea Henkivakuutus Suomi Oyj             219 050    2,19 %
6. Lehtonen Anna-Maria                   178 823    1,78 %
7. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi 
  kasvuosake                       159 500    1,59 %
8. OP-Suomi Pienyhtiöt                   124 049    1,24 %
9. Bergholm Heikki                     109 550    1,09 %
10. Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto        100 000    1,00 %
11. Lehtonen Yrjö M                     96 040    0,96 %
12. Laakkonen Mikko                     70 000    0,70 %
13. Lehtonen Antti                      63 000    0,63 %
14. Lehtonen Leena                      41 875    0,42 %
15. Nelimarkka Esa                      35 000    0,35 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet               168 514    1,68 %
Muut osakkaat                       1 662 506   16,59 %
Yhteensä                         10 022 298   100,00 %Hallituksen jäsenten omistusosuus on 39,6 %. Kaikilla osakkeilla on
yhtäläinen äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan
osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 30,1 %:iin.
Helsinki, 5. helmikuuta 2007


COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00

Matti Kivekäs talousjohtaja puh. 010 403 00
Tilaa