HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SYSOPEN DIGIA OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 10.20


SysOpen Digia Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.2.2007 päättänyt tehdä yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.2.2007 seuraavat ehdotukset ja julkaista 10.2.2007 Helsingin Sanomissa seuraavanlaisen kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen:

SysOpen Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.2.2007 kello 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Hiomotie 19, 00380 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 28,7 %:ia Yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat seitsemän tehtävään suostumuksensa antanutta henkilöä:

Pekka Sivonen, SysOpen Digia Oyj:n nykyisen hallituksen päätoiminen puheenjohtaja;
Kari Karvinen, SysOpen Digia Oyj:n nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja;

Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja;
Matti Mujunen, Secgo Software Oy:n toimitusjohtaja;
Mikko Terho, Vice President, Nokia Oyj;
Martti Mehtälä, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja; ja
Eero Makkonen, hallitusammattilainen.

2. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaisi yhtiön yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan. Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

3 § (”Osakepääoma”) ja 4 § (”Osakkeiden nimellisarvo”) poistetaan.

5 § (uusi 3 §) yksinkertaistetaan siten, että siinä vain todetaan yhtiön osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään.

Kohdat 1, 6 (uusi 4 §), 8 (uusi 6 §), 9 (uusi 7 §) ja 12 (uusi 10 §) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on SYSOPENDIGIA Oyj, englanniksi SYSOPENDIGIA Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

”4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

”6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, prokuristi tai muu hallituksen yhtiön edustamiseen nimeämä henkilö kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen, prokuristin tai toimitusjohtajan kanssa.”

”7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.”

”10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

Esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
ja kustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet; ja
9. tarvittaessa tilintarkastaja.”


3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista käsittäen omien osakkeiden
luovutuksen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Hallitus ehdottaa, että osakeantivaltuutta voidaan käyttää myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja palkitsemistarkoitukseen.


4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevia Yhtiön osakkeita, antamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa, että erityisten oikeuksien antamisvaltuutta voidaan käyttää myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja palkitsemistarkoitukseen.


5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta.


Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 maksettaisiin osinkoa 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.3.2007 merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 12.3.2007.

Asiakirjat

Hallituksen ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat viimeistään 21.2.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.sysopendigia.fi/sijoittajat ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 18.2.2007.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20.2.2007 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen SysOpen Digia Oyj, Sirpa Nieminen, Hiomotie 19, 00380 Helsinki, telekopiolla numeroon 0403 073 725 tai sähköpostitse osoitteeseen invest@sysopendigia.com. Ilmoittautumiskirjeen tai –viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


Lisätietoja
Tomi Merenheimo, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajaviestintä, puh. 040 560 6101, tomi.merenheimo@sysopendigia.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Tilaa