Drakan Firetuf -perheessä kymmeniä palonkestoisia kaapeleita

Määräyksiä laajempi käyttö tuo turvaa ja säästöjä

Määräykset asettavat paloturvallisuudelle ainoastaan vähimmäistason, kun optimaalinen hyöty saavutetaan vasta nykyistä laajemmalla palonkestoisten kaapeleiden käytöllä. Lisäinvestoinnit ovat hyvin pienet verrattuna palotilanteen hallinnalla saavutettaviin hyötyihin.

Drakan Firetuf on sarja palonkestäviä halogeenittomia kaapeleita, joiden käyttökohteita ovat mm. paloilmoitinjärjestelmät, merkki- ja turvavalaistukset, poistumistieopasteet, savukaasupuhaltimet ja vesipumput sekä savuluukkujen avaus ja ohjaus.

Teollisuudessa palonkestäviä kaapeleita käytetään mm. siellä, missä toimintahäiriöistä aiheutuva keskeytys voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Lisäksi palonkestävän kaapelin käyttö pienentää tulipalon sattuessa kaapelin aiheuttaman oikosulun riskiä.

Muita tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi sairaaloiden ensiapu- ja leikkausosastojen kriittisten laitteiden ja järjestelmien syöttökaapelit sekä hissien konehuoneen syöttökaapelit.

Palonkestävien kaapeleiden Firetuf-tuoteperhe muodostuu asennuskaapeleista sekä EMC-häiriösuojatuista ohjaus- ja voimakaapeleista. Yhteensä tarjolla on kymmeniä erilaisia rakennuksiin, järjestelmiin ja laitteistoihin tarkoitettua kaapeleita, jotka säilyttävät toimintakykynsä palossa. Ne eivät juuri muodosta savua ja täyttävät nippupolttokokeen vaatimukset.

Paloturvallisuus on perinteisesti varmistettu määräyksillä, joiden noudattaminen
on jokaisen velvollisuus. Säädöksillä pyritään ennen kaikkea estämään henkilövahinkojen syntyminen palotilanteessa.

Yhä useammin yrityksiltä, niiden alihankkijoilta ja yksittäisiltä ammattilaisilta odotetaan määräykset ylittävää vastuullisuutta. Sitä voi toteuttaa valitsemalla vapaaehtoisesti palonkestoiset kaapelit ja näin minimoida inhimilliset ja taloudelliset menetykset onnettomuustilanteessa.

Lisätiedot:
teknologiapäällikkö Sakari Vilppola, Draka NK Cables Oy, puh. 010 566 4234

Liitteet & linkit