Aivoinfarktin uudesta tukoksenpoistohoidosta on saatu vakuuttavaa näyttöä

Aivoinfarkti on Suomessa neljänneksi yleisin kuolinsyy. Se on myös merkittävin aikuisiän vammaisuutta aiheuttava sairaus. Juuri päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa esitellään aivoinfarktin uutena hoitomuotona valtimonsisäinen mekaaninen hoito (trombektomia), jonka vaikuttavuudesta on nyt tutkimuksissa saatu vahvaa näyttöä.

Aivoinfarkti tarkoittaa puutteellisen verenvirtauksen aiheuttamaa aivokudoksen pysyvää vauriota. Sen tärkeimpiä riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, ylipaino, kohonnut veren kolesterolipitoisuus, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö ja liikkumattomuus. Suurin osa aivoinfarkteista olisi ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla.

Päivitetyn Aivoinfarkti ja TIA Käypä hoito -suosituksen yksi keskeinen tavoite on vähentää aivoinfarktin esiintyvyyttä ja sen aiheuttamaa inhimillistä ja taloudellista vahinkoa.

– Aivoverenkiertohäiriötä epäiltäessä tulee heti soittaa hätänumeroon 112, vaikka kyseessä olisi vain kohtausmainen TIA, korostaa suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja, neurologian professori Perttu Lindsberg. Kiireellinen ambulanssikuljetus neurologiseen arvioon akuuttisairaalan päivystyspoliklinikkaan nopeuttaa hoitoa.

Aivoinfarktissa laskimonsisäinen liuotushoito 4,5 tunnin sisällä parantaa potilaan ennustetta. Käypä hoito ‑suosituksessa todetaan, että hoidon edellyttämä neurologinen arvio voidaan tarvittaessa toteuttaa turvallisesti myös videoneuvotteluna.

Päivitetyssä suosituksessa esitelty uusi, valtimonsisäinen mekaaninen hoito liuotushoidon lisänä tai sen tilalla on tutkimuksissa osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi hoitomuodoksi. Siinä suuren aivovaltimon tukos poistetaan tarkoitukseen suunnitelluilla erikoiskatetreilla. Hoitomuoto voi olla vaihtoehto myös niissä tilanteissa, joissa potilas pääsee liuotushoitoon liian myöhään tai sitä ei voida antaa lisääntyneen verenvuotoriskin takia. Trombektomia tulee suorittaa pääsääntöisesti 6 tunnin sisällä oireista.

Trombektomia-hoitojen laajamittainen käyttöönotto korostaa neurologisen ja radiologisen asiantuntemuksen sekä sairaaloiden välisten etäkonsultaatioiden merkitystä sairaalapäivystysten etulinjassa.

– Laskimonsisäisen liuotushoidon merkitys ei todennäköisesti vähene tulevaisuudessa, koska suurin osa aivoinfarkteista on muita kuin valtasuonen tukoksia. Mutta jo liuotustilanteessa on linjattava, tarvitaanko trombektomia-arviota, jotta mahdollinen valtasuonen tukos saadaan nopeasti avatuksi, toteaa Lindsberg.

Noin 50–70 % aivoinfarktin sairastaneista toipuu päivittäisissä toimissaan itsenäisiksi jo kolmen kuukauden kuluessa. Mahdollisimman varhain aloitettu, moniammatillinen ja suunnitelmallinen kuntoutus edistää aivoinfarktipotilaiden toipumista ja lisää itsenäistä toimintakykyä.


Lisätietoja:

neurologian professori, Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, Perttu Lindsberg, p. 050 428 6384, perttu.lindsberg@hus.fi

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä on laatinut Aivoinfarkti ja TIA Käypä hoito suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus on luettavissa osoitteessa www.kaypahoito.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Juuri päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa esitellään aivoinfarktin uutena hoitomuotona valtimonsisäinen mekaaninen hoito (trombektomia), jonka vaikuttavuudesta on nyt tutkimuksissa saatu vahvaa näyttöä.
Tweettaa
Noin 50–70 % aivoinfarktin sairastaneista toipuu päivittäisissä toimissaan itsenäisiksi jo kolmen kuukauden kuluessa.
Tweettaa