Lääkärijärjestöt vastustavat sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan siirtämistä yleiseen keskusvirastoon

Hallitus suunnittelee valtiovarainministeriön alaisuuteen keskusvirastoa, johon siirrettäisiin myös sosiaali- ja terveysalan ohjaus ja valvonta. Suomen Lääkäriliiton ja Lääkäriseura Duodecimin mielestä tämä vaarantaisi sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita sekä potilasturvallisuutta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen.

– STM:n hallinnonalainen ja sote-asiat hallitseva virasto kykenee parhaiten turvaamaan tavoitteiden toteutumisen, painottaa Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

Nykyisin sote-ohjaus ja valvonta ovat Valviran toimialuetta. Se muun muassa myöntää oikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille, valvoo näiden toimintaa ja käsittelee potilaiden kanteluita.

– Kaikki nämä tehtävät ovat käyneet lääketieteellisesti entistä haastavammiksi, minkä vuoksi asiaosaamisen merkitys jatkossa korostuu entisestään. STM–Valvira-akselilla on tähän erityisen vahvaa osaamista. Kentän yhteistyö Valviran kanssa on toiminut hyvin, toteaa Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti.

Yhdeksi sote-uudistuksen keskeisistä lähtökohdista on nostettu asiakkaiden valinnanvapaus hoitopaikan suhteen. Valinnanvapauden piiriin hyväksyttävien palvelujen tuottajien arviointi edellyttää laaja-alaista terveyden- ja sosiaalihuollon tuntemusta.

– Valviran ulkoinen arviointi viime vuonna puolsi myös valtakunnallisen sektorikohtaisen keskusviraston mallia potilasturvallisuuden, valvonnan ja hallinnon tehokkuuden sekä asiakasnäkökulman kannalta, sanoo Hannu Halila.

Nyt kaavailtu malli valvonta-asioiden keskittämisestä valtiovarainministeriön alaisuuteen on kansainvälisesti myös täysin poikkeuksellinen.

– Laajoista monisektorisista virastoista on kansainvälisesti pääsääntöisesti kielteisiä kokemuksia ja valvonta-asiat onkin koottu substanssiministeriön suoraan ohjaukseen, toteaa Matti Rautalahti.

Lääkäriliiton ja Duodecimin näkemyksen mukaan valtiovarainministeriön alaisen laajan viraston sijaan tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja sosiaali- ja terveysministeriön suorassa ohjauksessa toimiva valtakunnallinen valvontavirasto. Tuoreessa sote-järjestämislakiluonnoksessakin viitataan ”sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiseen”.

– Toiminnan tavoitteena on viime kädessä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen, Hannu Halila muistuttaa.


Lisätietoja:

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955

Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti, puh. 050 594 1870

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Valinnanvapauden piiriin hyväksyttävien sote-palvelujen tuottajien arviointi edellyttää laaja-alaista terveyden- ja sosiaalihuollon tuntemusta.
Tweettaa

Lainaukset

STM:n hallinnonalainen ja sote-asiat hallitseva virasto kykenee parhaiten turvaamaan tavoitteiden toteutumisen.
Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila
Toiminnan tavoitteena on viime kädessä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen.
Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila