Psykoterapeuttinen hoitosuhde perustuu aitoon vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön – uutuuskirja avaa hoitosuhteen käytäntöjä

Ihminen tarvitsee vuorovaikutusta kasvaakseen ja kehittyäkseen, syntymästä kuolemaan saakka. Ilman vuorovaikutusta me emme ole olemassa ihmisinä. Psykiatrisessa hoidossa vuorovaikutuksella on aina merkitystä kaikissa hoidon vaiheissa. 

Psykoterapeuttinen hoitosuhde -teos on käytännönläheinen, kattava kuvaus psykodynaamisen hoitosuhteen perusteista. Yleisen psykodynaamiseen hoito­työn lisäksi kirjassa käsitellään erityiskysymyksiä, jotka liittyvät haastavimpiin avo- ja laitoshoidon kysymyksiin: vaikeasti oireileviin nuoruusikäisiin, persoonallisuushäiriöihin, traumoihin ja psykoottistasoisiin häiriöihin.

Hoitosuhteessa vuorovaikutuksessa hoitavan henkilön kanssa pyritään laajentamaan terapiassa kävijän itsetuntemusta, lisäämään hänen valmiuttaan tunteiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä kehittämään itsereflektiokykyä. Psykodynaamisen hoitosuhteen tavoitteena voi olla myös pysähtyneen psyykkisen kasvun ja kehityksen käynnistyminen uudelleen tai psyykkisen kehityksen esteiden vähentyminen.

Psykiatristen laitoshoitopaikkojen lopettamisen myötä avohoidossa poliklinikoilla ja mielenterveystoimistoissa tehtävässä psykoterapeuttisessa hoitosuhdetyössä hoidetaan yhä vaikeammin oireilevia potilaita. Lisäksi valmisteilla oleva laki oikeuspsykiatrisesta avohoidosta tarkoittaa toteutuessaan todennäköisesti sitä, että avohoitoyksiköissä tullaan kohtaamaan aikaisempaa haastavampia hoitosuhteita – psykoottisista häiriöistä, persoonallisuushäiriöistä ja päihdeongelmasta, sekä näiden yhdistelmistä kärsiviä ihmisiä. Vaikeidenkin häiriöiden psykoterapeuttiseen hoitoon perehtyminen on siten entistäkin ajankohtaisempaa myös avohoidon piirissä.

Terapiamuoto ei määrää sen vaikuttavuutta, merkityksellisempää suhteen laatu

Vahvan tutkimusnäytön perusteella psykoterapia on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi psyykkisiin ongelmiin. Eri psykoterapiamuoto­jen vaikuttavuutta vertailevissa tutkimuksissa ei yleensä ole löydetty merkitseviä eroja eri psykote­rapiamuotojen välillä. Psy­koterapiamuotoja yhdistävistä tekijöistä keskeisin on terapeuttinen vuorovaikutus ja yhteistyösuhde. Terapiamuodoille yhteisistä tekijöistä vaikuttavuuden kannalta merkityksel­lisimmäksi on osoittautunut terapiasuhteen laatu, erityisesti terapiassa kävijän kokemana.

Tärkeä tekijä onnistuneen terapiasuhteen kannalta on tunnepitoinen, luottamukseen poh­jautuva, riittävän läheinen mutta samalla ammatilli­nen suhde potilaan ja hoitavan työntekijän välillä. Terapiassa kävijän toivon ja luottamuksen raken­tumisen kannalta on tärkeää, että hänelle välittyy terapeutin luottamus terapeuttisen työskentelyn mahdollisuuksiin ja sovelletun hoitomenetelmän hyödyllisyyteen potilaan auttamiseksi.

Terapeutilla ja terapiassa kävijällä molemmilla omat tehtävänsä

Psykoterapeuttinen suhde on terapeutin ja terapi­assa kävijän välinen yhteistyösuhde, jossa molem­milla on omat määritellyt tehtävänsä. Terapiasuhteen pitkän aikavälin kokonaistavoite on poti­laan itsehavaintakyvyn kehittyminen ja sen myötä tapahtuva mielen sisäisen informaationkulun esteiden väheneminen.

Hoitava henkilö on sitoutunut avustamaan poti­lasta tämän tavoitteen saavuttamisessa. Potilas puolestaan sitoutuu työskentelyyn yrittämällä parhaansa mukaan havainnoida, mitä hänen mielessään on juuri nyt. Hän sitoutuu myös mahdollisimman tarkasti kuvailemaan havainto­jaan terapeutille.

Teoksella annettavaa niin opiskelijalle kuin kokeneelle kliinikollekin

Psykoterapeuttinen hoitosuhde on suunnattu hoi­toalan, psykologian, lääketieteen ja psykoterapian opiskelijoille sekä terveydenhuollon ammattihenkilöille. Teoksessa esitellään keskeisiä terapeuttisia työtapoja sekä niiden käytännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjoittajien pitkä kokemus kliinikkoina ja kliinisinä opettajina välittyy kykynä tiivistää psykoanalyyttisen ja -dynaamisen lähestymistavan keskeisiä käsitteitä ja toiminnan perusteita selkeään muotoon.

Kirja soveltuu psykodynaamisesti suuntautuneiden hoitosuhdekoulutusten oppimateriaaliksi, selväkielisenä katsauksena psykodynaamisen hoi­tosuhteen perusteisiin myös kokeneelle kliinikolle sekä itsenäisesti luettavaksi kaikille psykoterapiasta kiinnostuneille. 

Lisätietoja:

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Marko Lindberg, p. 040 934 6199, marko.lindberg@niuva.fi
viestintäpäällikkö Anna Kojo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5227, anna.kojo@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Psykoterapeuttinen hoitosuhde
Marko Lindberg, Olavi Louheranta, Kati Mustonen, Olli Salo, Jaakko Stenius
1. painos 2015, 220 sivua, nidottu
ISBN: 978-951-656-518-0
Suositushinta 54,00 eur

Teos on saatavilla Duodecimin verkkokaupassa (verkkokauppa.duodecim.fi), Duodecimin toimipisteissä sekä Suomalaisissa Kirjakaupoissa

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle