NEOMARKKA SUUNTAA SIJOITUSSTRATEGIANSA PITKÄAIKAISIIN TEOLLISIIN SIJOITUKSIIN JA OSTAA REKA KAAPELI OY:N

Neomarkka Oyj (”Neomarkka”) on 10.5.2007 sopinut ostavansa Reka Kaapeli Oy:n koko osakekannan (”Kauppa”). Reka Kaapeli on yksi johtavista kotimaisista asennus- ja voimakaapeleiden valmistajista. Myyjänä on Reka Oy, suomalainen perheyritys, jonka muodostamaan konserniin myös Neomarkka kuuluu. Kaupan velaton arvo on 30 miljoonaa euroa perustuen Reka Kaapeli-konsernin 31.12.2006 FAS:n mukaiseen nettovelkaan. Kauppa rahoitetaan nykyisestä Neomarkan sijoitusvarallisuudesta sekä uudella pitkäaikaisella pankkirahoituksella. Kauppa on ehdollinen Neomarkan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 1.6.2007.

Lehdistön edustajat kutsutaan tänään klo 11.00 pidettävään tiedotustilaisuuteen Neomarkan toimitiloihin, Aleksanterinkatu 48 A, 8 kerros.

UUSI SIJOITUSSTRATEGIA

Nyt toteutettava kauppa on ensimmäinen uuden sijoitusstrategian mukainen sijoitus. Uuden kehitysyhtiöstrategian tavoitteena on suunnata Neomarkan sijoitusportfoliota kohti synergisia teollisia sijoituksia. Uusia sijoituksia tullaan hakemaan erityisesti toimialoilta, joissa on mahdollista hyödyntää Neomarkkaan muodostuvaa teollista osaamista sekä kokemusta liiketoiminnasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Sijoitusten tavoitteena on kohdeyritystä kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa. Sijoitushorisontti on pitkäaikainen, eikä sijoituksista irtaantumisille määritellä tiukkaa aikarajaa. Neomarkka tavoittelee tuottoa sijoituksille sekä osinkovirran että arvonnousun kautta.

Uuden sijoitusstrategian myötä Neomarkan riskitaso tulee kasvamaan nykyisestä, mutta toisaalta tuotto-odotusten uskotaan olevan korkeammat. Tulevaisuuden riskitekijät tulevat jatkossa liittymään kiinteämmin vähälukuisten portfolioyhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen ja normaaleihin liiketoimintariskeihin verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa Neomarkan riski perustuu laajasti hajautettuun markkinariskiin.

"Neomarkka tulee tulevaisuudessa keskittymään rajattuun määrään sijoituksia, joissa kohdeyrityksiä kehittämällä on mahdollista saavuttaa keskimääräistä markkinatuottoa parempia tuloksia ja sitä kautta kehittää Neomarkan omistaja-arvoa. Nyt toteutettava Reka Kaapelin kauppa on ensiaskel uuden strategian toteuttamiseksi. Reka Kaapeli on hyvän markkina- ja taloudellisen aseman omaava yhtiö, jolla on selkeä strategia toiminnan laajentamiseksi Pohjoismaissa, Baltian maissa ja erityisesti Venäjällä", sanoo Neomarkan hallituksen puheenjohtaja Pekka Kainulainen.

REKA KAAPELIN OSTO

Reka Kaapeli-konserni on yksi johtavista asennus- ja voimakaapeleiden valmistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Reka Kaapeli on perustettu 1961 ja sen palveluksessa työskenteli 31.3.2007 Suomessa 233 ja ulkomailla 30 henkilöä. Reka Kaapelin kotimaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Hyvinkäällä, Keuruulla sekä Riihimäellä. Vuonna 2006 yhtiö osti kaapelitehtaan Venäjältä Podolskista tarkoituksenaan laajentaa Venäjän liiketoimintojaan. Reka Kaapelin vuoden 2006 liikevaihdosta noin 90 % tuli EU-maista.

Reka Kaapeli-konsernin FAS:n mukainen liikevaihto vuonna 2006 oli 79,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 46 %. Reka Kaapeli tullaan alustavasti konsolidoimaan Neomarkka-konserniin 1.6.2007 lähtien. Kaupalla tulee olemaan positiivinen vaikutus Neomarkan osakekohtaiseen tulokseen. Kaupan jälkeen konsernin omavaraisuusaste tulee olemaan noin 60 %, ja kyky rahoittaa uusia sijoituksia tulee olemaan hyvä.

Osakekannan velaton kauppahinta on 30 miljoonaa euroa ja osakekannan kauppahinta noin 26 miljoonaa euroa perustuen Reka Kaapeli-konsernin 31.12.2006 FAS:n mukaiseen nettovelkaan. Lisäksi osapuolet ovat sopineet kauppahinnan tarkastuksesta, joka perustuu Reka Kaapelin vuosien 2007 ja 2008 keskimääräiseen käyttökatekehitykseen. Kauppahintaa voidaan enimmillään nostaa tai laskea 3,5 miljoonalla eurolla. Reka Kaapelin osakkeiden osto rahoitetaan noin 50 %:sti Neomarkan nykyisellä sijoitusvarallisuudella ja noin 50 %:sti pitkäaikaisella pankkirahoituksella. Neomarkan hallitus on pyytänyt OKO Corporate Finance Oy:ltä lausunnon kaupan taloudellisten ehtojen kohtuullisuudesta Neomarkan osakkeenomistajien kannalta. Lausunto on nähtävillä yhtiökokousmateriaalissa Neomarkan toimitiloissa viikkoa ennen 1.6.2007 pidettävää ylimääräistä yhtiökokousta sekä kokouspaikalla.

”Nyt toteutettava kauppa on luonnollinen seuraava askel Reka Kaapelin kehityksessä. Reka Kaapelilla on vahva asema Suomessa ja Ruotsissa. Uuden omistajan myötä Reka Kaapelin edellytykset kehittää ja kasvattaa erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa parantuvat selkeästi”, sanoo Jorma Wiitakorpi, Reka Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

MUUTOKSET MUUSSA SIJOITUSTOIMINNASSA

Neomarkan Reka Kaapelin kauppaan sijoittama pääoma vastaa noin 23 % Neomarkan 31.3.2007 mukaisesta substanssiarvosta. Neomarkka jatkaa nykyisen sijoitusvarallisuuden hoitoa samoin periaattein kuin tähänkin asti. Uuden strategian mukaisia kohteita odottava sijoitusvarallisuus on toistaiseksi sijoitettuna pääasiassa hedge-rahastoihin. Neomarkka on järjestellyt hedge-rahastosijoituksiaan ja sijoitussalkkunsa rahoitusta siten, että Neomarkalla ei ole enää suoria hedge-rahastosijoituksia, vaan Neomarkka tulee omistamaan Nordea Pankki Oyj:n emittoimaa arvopaperia, jonka tuotto on sidottu eQ Active Hedge -rahaston tuottoon. Lyhytaikaisesta pankkirahoituksesta luovutaan lainojen erääntyessä toukokuussa.

Strategiamuutoksen seurauksena Neomarkan hedge-rahastosijoituksiin liittyvä salkunhoito lakkaa. Samalla neuvonantotoimeksianto eQ Pankille liittyen eQ Active Hedge –rahaston salkunhoitoon päättyy, ja toimeksiantoon liittyvät palkkiotulot päättyvät 1.6. alkaen.

HALLINTO JA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Neomarkan hallitus on 10.5.2007 nimittänyt Reka-konsernin nykyisen toimitusjohtajan Markku E. Rentton (43) Neomarkan toimitusjohtajaksi. Lisäksi Reka-konsernin nykyinen talousjohtaja Sari Tulander (40) on nimitetty Neomarkan talousjohtajaksi. Neomarkan nykyinen toimitusjohtaja Samuel von Martens siirtyy toiseen yhtiöön, joka tulee toimimaan eQ Pankin neuvonantajana liittyen eQ Active Hedge –rahaston salkunhoitoon. Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtaja Vesa Siitari (45) jatkaa nykyisessä tehtävässään.

Osana Kaupan toteuttamista hallitus tulee esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista, merkittävimpänä yhtiön toimialapykälän tarkentaminen paremmin vastaamaan yhtiön uutta strategiaa. Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on kokonaisuudessaan erillisen yhtiökokouskutsun liitteenä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 % äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6), ja että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Uusina, puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, Porvoo, varapuheenjohtajaksi KTT Matti Lainema, Helsinki ja hallituksen jäseniksi kauppaneuvos Ilpo Helander, Espoo ja toimitusjohtaja Pekka Soini, Helsinki sekä uudelleen valitaan jäseniksi toimitusjohtaja Taisto Riski, Oulu ja strategiajohtaja Hannu Anttila, Espoo.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Pekka Kainulainen ja Stig-Erik Bergström ovat ilmoittaneet yhtiölle, etteivät ole käytettävissä hallituksen uusia jäseniä valittaessa.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisellä tiedotteella.

REKA KAAPELIN TALOUDELLISET LUVUT

Reka Kaapeli-konsernin tulos, tase ja rahoituslaskelma FAS:n mukaan liitteenä:

Liitteet & linkit