Taistelu verkkorikollisuutta vastaan: ENISAn ja Europolin sopimus strategisesta yhteistyöstä

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston ENISAn ja Europolin johtajat allekirjoittivat tänään Europolin päämajassa Haagissa sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Sopimuksella pyritään tiivistämään yhteistyötä ja asiantuntijavaihtoa verkkorikollisuuden vastaisessa taistelussa.

LAAJUUS

Sopimuksen tarkoitus on parantaa Europolin, Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen (EC3) ja ENISAn välistä yhteistyötä ja näin tukea EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä verkkorikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa. Sopimus ei kata henkilötietojen vaihtoa.

Yhteistyöhön kuuluu ennen muuta:

  • erityistietämyksen ja -osaamisen vaihto
  • tilannekohtaisten raporttien laatiminen yleisellä tasolla
  • strategisia analyysejä ja parhaita käytäntöjä koskeva raportointi
  • valmiuksien vahvistaminen koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kautta verkko- ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi EU-tasolla.

ENISA on osa EC3-ohjelmajohtokuntaa ja vastaavasti EC3 on osa ENISAn sidosryhmien pysyvää ryhmää, joka ohjeistaa (ENISA) johtajaa vuosittaisen työohjelman ja painopisteiden valinnassa. ENISA ja EC3 ovat aina tehneet tiivistä ja läheistä yhteistyötä EU-tasolla verkkoturvallisuuden vahvistamiseksi ja verkkorikollisuuden vähentämiseksi. Tähän mennessä työ on käsittänyt muun muassa yhteisen asiakirjan laatimisen bottiverkkojen hillitsemiseksi, osallistumisen Euroopan verkkoturvallisuuskuukauden viettoon, verkkoturvaharjoituksia, kuten CyberEurope-hankkeen, hyvien käytäntöjen oppaan laatimisen CERT-komiteoille ja CERTin ja poliisitoiminnan yhteistyön parantamista erilaisten työpajojen ja konferenssien avulla.

ENISAn pääjohtaja professori Udo Helmbrecht ja Europolin johtaja Rob Wainwright ovat antaneet yhdessä seuraavan julkilausuman: ”Tämä sopimus on tärkeä askel yhä taitavammiksi käyvien verkkorikollisten vastaisessa taistelussa, jossa kohdistettuihin hyökkäyksiin käytetään yhä enemmän aikaa, rahaa ja toimijoita. Sopimuksemme osoittaa, että olemme sitoutuneet toimimaan yhdessä kukin omilla osaamisalueillamme ja tukemaan toistemme työtä, jotta Eurooppa olisi tulevaisuudessa verkon käytölle turvallisempi paikka. Verkkorikollisuuden arvioidaan maksavan maailmantaloudelle yli 400 miljardia dollaria vuosittain1. Tiiviimpää yhteistyötä tekemällä ja erikoisosaamistamme jakamalla voimme vahvistaa Euroopan kykyä taistella verkkorikollisia vastaan.”

Taustaa

ENISA on verkkoturvallisuuteen erikoistunut asiantuntijaelin, jonka päämaja on Kreikan Iraklionissa ja toimisto Ateenassa. Se auttaa EU:n jäsenvaltioita, Euroopan komissiota ja eri sidosryhmiä puuttumaan verkkoliikenteeseen ja informaatioon liittyviin turvallisuusuhkiin.

* Europol, Alankomaiden Haagissa sijaitseva Euroopan poliisivirasto vastaa lainvalvontaviranomaisten yhteistyöstä EU-tasolla, tehostaa jäsenvaltioiden toimia niihin kohdistuvan järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin tai muiden vakavien rikosten uhan varalta (Neuvoston päätös 2009/371/YOS). EC3, Europolin alaisuudessa toimiva Euroopan verkkorikostorjuntakeskus, on EU:n verkkorikollisuuden vastaisen taistelun keskeinen elin. Se tukee jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä niiden rakentaessa verkkorikollisuuden tutkimukseen ja yhteistyöhön liittyviä toiminnallisia ja analyyttisiä valmiuksia yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Sen toiminnan erityisalueita ovat (verkon) maksuvälinepetosten, verkon avulla tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön sekä kriittistä infrastruktuuria ja tietojärjestelmiä uhkaavien rikosten torjuminen Euroopan unionissa.

Haastattelupyynnöt: Ulf Bergström, ENISAn johtava viestintäasiantuntija ja tiedottaja, +30 6948 460 143, tai Lisanne Kosters, Europolin tiedottaja, +31 70 302 5001. 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit