ENSTOLLA KANSAINVÄLISEN KASVUN VUOSI

Tilikausi 2006

Ensto-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella kaikilla liiketoiminta-alueilla ja vertailukelpoinen kannattavuus nousi hieman edellisvuodesta. Kasvuun vaikuttivat vuoden alussa toteutunut ranskalaisen Ocor-konsernin osto (liikevaihto 14,6 milj. euroa) ja myynnin kasvu erityisesti Venäjän markkinoilla.

Vuoden aikana panostettiin aktiivisen myyntityön lisäksi tieto- ja viestintäteknologian sekä Ensto-brändin kehittämiseen. Tuotekehityspanostuksien myötä markkinoille tuotiin uusia sähköistysratkaisuja, mm. Impressivo-asennuskalustesarja ja asiakaskohtaisesti räätälöityjen koteloiden Cubostiikka-valmistuskonsepti.

Tuotantoa ja logistiikkaa kehitettiin edelleen kasvattamalla toimintoja Puolassa ja Virossa. Kotimaassa investoitiin lisäksi tuotannon uusiin automaatiolaitteisiin.


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO

Ensto-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 209,1 milj. euroa. Edellisen vuoden liikevaihto oli 178,6 milj. euroa eli liikevaihto kasvoi 17,1 %. Vertailukelpoinen kasvu oli 8,1 %.

Liikevoitto vuonna 2006 oli 14,9 milj. euroa eli 7,1 % liikevaihdosta. Liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna 19,4 %.

Konsernin ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 137,0 milj. euroa eli 65,5 %. Suomen osuus oli 72,1 milj. euroa eli 34,5 %. Pohjoismaiden yhteenlaskettu osuus konserniliikevaih-dosta oli 125,7 milj. euroa eli 60,1 %. Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli 78,7 milj. euroa (37,6 %) ja Euroopan ulkopuolisten maiden osuus 4,7 milj. euroa (2,3 %).

Enston liikevaihto liiketoiminta-alueittain vuonna 2006 on esitetty oheisessa taulukossa.

1.1. – 31.12.2006 Liikevaihto (taulukko kts. pdf-liite)


MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA

Ensto perusti Kazakstanin Almatyyn 2.1.2006 uuden myyntiyhtiön Ensto Kazakhstan LLP.
Yhtiö keskittyy aluksi verkonrakennustuotteisiin.

Ensto hankki omistukseensa 91 % ranskalaisesta Ocor-konsernista 27.1.2006 ja teki sitoumuksen loppuosakekannan ostamisesta. Ocor on erikoistunut esivalmisteltujen sähköasennusjärjestelmien valmistukseen ja markkinointiin.

Ensto allekirjoitti 7.4.2006 sopimuksen pinta-alaltaan 2 175 m2 kokoisen kiinteistön vuokraamisesta Varsovassa. Kiinteistö koostuu sekä toimisto- että logistiikka- ja tuotantotilasta ja sinne on keskitetty maakaapelituotteiden kokoonpano ja pakkaaminen.

Ensto Oy:stä tuli EM Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö 1.5.2006 alkaen.

Ensto myi Porvoossa Kipinätien noin 5 000 m2 kokoisen tuotantokiinteistön 12.5.2006. Kiinteistössä sijainneet tuotanto- ja logistiikkatoiminnot on siirretty Enston muihin toimipisteisiin.

Viron Keilassa valmistui pinta-alaltaan 3 750 m2 kokoinen tuotantokiinteistö marraskuussa 2006 ja se sijoittuu noin kaksi vuotta sitten valmistuneen kokoonpanotehtaan läheisyyteen. Ensto toimii vuokralaisena kyseisessä tilassa. Uusiin tiloihin on keskitetty aiemmin saman teollisuuspuiston alueella kahdessa rakennuksessa sijainnut verkonrakennukseen liittyvien pylvästarvikkeiden valmistus.

Ensto perusti Venäjälle Moskovaan uuden tytäryhtiön OOO Ensto Rus 31.5.2006. Alkuvuodesta 2007 Ensto sopi myös uuden, pinta-alaltaan 2 400 m2 kokoisen tehdaskiinteistön vuokraamisesta Pietarissa. Maaliskuussa 2007 Enston Pietarin myyntikonttori OOO Ensto Elektro ja Pietarin varastotoiminnot muuttavat tehdaskiinteistön yhteydessä sijaitseviin, uusiin tiloihin. Tuotantotoiminta uudessa tehtaassa aloitetaan kesäkuussa 2007 ja se keskittyy alkuvaiheessa Enston verkonrakennustuotteiden kokoonpanoon. Yhtiön ja kokoonpanotehtaan perustaminen on osa Enston kasvustrategiaa Venäjällä.

Ensto irtisanoi Kiinan Tianjinissa sijaitsevan tehdaskiinteistön vuokrasopimuksen 31.10.2006. Tehtaalla aloitettiin maaliskuussa 2002 Enston lämmitystuotteiden valmistus Kiinan markkinoille, mutta toiminta ei ole vastannut sille asetettuja taloudellisia tavoitteita. Järjestelyn seurauksena Ensto ulkoistaa osan Kiinan tuotanto- ja logistiikkatoiminnoistaan Kiinassa toimiville suomalaisille alihankkijoille ja osa Kiinan markkinoille suunnatusta tuotannosta siirtyy Enston Suomen tuotantolaitoksiin.

Ensto kasvatti 16.1.2007 voimaan tulleella kaupalla omistusosuuttaan Ukrainan tytäryhtiössä CJSC Ensto Ukrainessa 40 %:sta 100 %:iin.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Ensto Building Technology

Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tilikaudella 109,1 milj. euroa. Vastaava luku vuonna 2005 oli 85,4 milj. euroa eli liikevaihto nousi 27,8 %. Liikevaihdon kasvusta 17,1 % (14,6 milj. euroa) syntyi tilikauden alussa toteutuneen yritysoston kautta.

Liiketoiminta-alueen palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 574 henkeä. Edellisen vuoden henkilöstömäärä oli 461 henkeä. Vuoden aikana myyntiorganisaatiota kehitettiin ja henkilöstöä rekrytoitiin lisää päämarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ranskassa. Eniten henkilöstömäärän kasvuun vaikutti Ocor-konsernin osto, jonka myötä henkilöstömäärä kasvoi Ranskassa ja Espanjassa 96:lla.

Sähkötarvikkeiden kysyntä kasvoi Ensto Building Technologyn päämarkkina-alueilla Skandinaviassa ja Itä-Euroopassa. Liiketoiminta-alueen myynti kasvoi lähes kaikilla markkina-alueilla vähintäänkin yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta yli 50 % syntyi ensimmäisen kerran Suomen ulkopuolella.

Merkittävin tuotelanseeraus Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueella oli Impressivo-asennuskalustesarja, joka tuotiin vuonna 2006 markkinoille Skandinaviassa ja Venäjällä. Myös muita tuotekehityspanostuksia jatkettiin ja niiden seurauksena vuoden 2007 aikana tullaan lanseeraamaan merkittäviä tuoteuutuuksia.

Tammikuussa ostetun Ocor-konsernin integrointi Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueeseen edistyi suunnitelmien mukaisesti ja asetetut tavoitteet saavutettiin.

Vuoden lopulla tehtiin päätökset Kiinan tuotanto- ja logistiikkatoimintojen ulkoistamisesta.

Liiketoiminta-alueen taloudellinen tulos kehittyi hyvin, vaikka tulosta rasittivat Kiinan toimintojen uudelleenjärjestelyt ja ROHS-direktiivin voimaan tulemisesta aiheutuneet tuotteiden alaskirjaukset. Toiminta tehostui merkittävästi, mikä näkyy henkilöstömäärän liikevaihtoa hitaampana kasvuna.

Markkinoiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla Ensto Building Technologyn perinteisillä markkinoilla Skandinaviassa vuonna 2007. Itä-Euroopan voimakkaan myynnin kasvun odotetaan jatkuvan kuluvana vuonna. Liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan kaikilla markkina-alueilla markkinakasvua nopeammin.


Ensto Utility Networks

Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2006 oli 72,7 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 5,9 %. Vuonna 2005 liikevaihto oli 68,7 milj. euroa.

Vuoden 2006 lopussa Ensto Utility Networksin palveluksessa oli 417 henkilöä. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 380 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvuun vaikutti volyymin kasvun lisäksi Varsovan kokoonpanotehtaan avaaminen. Myös Porvoon komponenttitehtaalle rekrytoitiin lisää työvoimaa. Henkilöstön lisäystarve jatkuu vielä vuoden 2007 alkupuolella.

Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 82,5 % syntyi Suomen ulkopuolelta ja noin puolet Pohjoismaiden ulkopuolelta. Myynti CIS-maissa kasvoi edelleen noin 50 %. Kasvua saavutettiin myös Norjassa ja Puolassa. Vuoden 2005 myrskyalueilla Ruotsissa, Virossa ja Latviassa myyntiluvut jäivät hieman edellisvuotta pienemmiksi. Muilla alueilla liiketoiminta-alueen myynti pysyi edellisvuoden tasolla.

Liiketoiminta-alueen operatiivinen tulos kehittyi hyvin. Vuoden 2006 aikana liiketoiminta-alueella panostettiin merkittävästi tuotekehitykseen. Italian markkinoille kehitettiin uusi liitinsarja ja Ensto Underground -tuotekehityshanke eteni suunnitelmien mukaisesti. Tuotteisto on kehitetty yhteistyössä Enston italialaisen osakkuusyhtiön Elcon Megarad S.p.A:n kanssa. Uusi maakaapelituoteperhe tuodaan markkinoille helmikuussa 2007 Suomessa ja sen jälkeen lanseeraus jatkuu Ruotsiin ja Baltian maihin.

Tammikuussa 2006 perustettu uusi myyntiyhtiö Ensto Kazakhstan LLP on onnistunut luomaan asiakassuhteita ja saanut logistiikan toimimaan.

Varsovan toimitiloissa aloitettiin pien- ja keskijännitemaakaapeleihin sopivien jatkosten kokoonpano. Varsovan toimitilat antavat lisämahdollisuuden Enston varastointi- ja logistiikkatoimintojen kehittämiseen Keski-Euroopan alueella.

Viron Keilaan valmistui loppuvuodesta uudet tuotantotilat pylvästarvikkeiden valmistukseen. Tuotantotilojen kasvu antaa Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella mahdollisuuden kapasiteetin nostoon ja toiminnan tehostamiseen.

Tammikuussa 2007 Ukrainan tytäryhtiön koko osakekanta siirtyi Enston omistukseen. Yhtiö on keskittynyt verkonrakennustuotteiden myyntiin ja markkinointiin ja sen palveluksessa on 9 henkilöä.

Vuonna 2007 kasvua odotetaan CIS-alueen maista, erityisesti Venäjältä. Perinteisillä markkinoilla ilmajohtotarvikkeiden kasvun odotetaan jatkuvan tasaisena yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Maakaapelitarvikkeissa odotetaan tulevien vuosien aikana markkinakehitystä suurempaa kasvua.


Ensto Enclosures and Components

Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2006 oli 34,0 milj. euroa kun vastaava luku vuonna 2005 oli 31,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 8,9 %.

Vuoden 2006 lopussa Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli 293 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 284.

Liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 33,0 % syntyi Pohjoismaiden ulkopuolelta. Myynti Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueella kehittyi suotuisasti erityisesti läntisissä teollisuusmaissa ja Pohjoismaissa, joiden myyntiorganisaation kehittämiseen on parin viime vuoden aikana panostettu. Voimakkainta kasvu oli kotelointiratkaisuissa ja liittimissä, jotka ovat liiketoiminta-alueen strategisia ydintuotteita.

Ensto Enclosures and Components otti vuoden 2006 aikana käyttöön asiakaskohtaisesti räätälöityjen koteloiden Cubostiikka-valmistuskonseptin, jonka kehittäminen kesti noin kaksi vuotta ja vaati merkittäviä investointeja sekä tuotekehitykseen että tuotantoon. Konsepti integroi määrittely-, tilaus-, suunnittelu- ja toimitusketjun osat saumattomasti yhteen ja sen myötä monet aiemmin manuaaliset vaiheet, ml. suunnittelu, voidaan automatisoida.

Cubostiikka-konsepti ja siihen kuuluva internetpohjainen CuboLink-työkalu on tarkoitettu erityisesti verkottuneisiin toimintamalleihin, jotka pohjautuvat vahvaan kumppanuuteen asiakkaiden kanssa. Konsepti on saanut erinomaisen vastaanoton ja se on tunnustettu alalla ainutlaatuiseksi. Panostukset asiakaskohtaisten kotelointiratkaisuiden ja niihin liittyvien palvelujen kehittämiseksi jatkuvat myös kuluvana vuonna niin muovi- kuin metallikoteloissa.

Vuonna 2007 liikevaihdon odotetaan kehittyvän Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueella edelleen positiivisesti. Tavoitteena on markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti päämarkkinoilla, joissa pyritään kehittämään ja laajentamaan kumppanuuksia nykyisten ja uusien avainasiakkaiden kanssa.
NÄKYMÄT

Markkina- ja kysyntätilanteen odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2007. Sekä liikevaihdon että liikevoiton odotetaan kasvavan. Rakentamisen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla perinteisillä markkinoilla Pohjoismaissa. Sähköverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa odotetaan maltillista kasvua kaikilla markkinoilla lukuun ottamatta CIS-maita, joissa kasvun odotetaan olevan voimakasta. Koteloiden ja komponenttien kysyntään arvioidaan pystyttävän vastaamaan hyvin uudistettujen toimintakonseptien myötä. Talonrakennuksen sähköjärjestelmissä ja sähköverkkojen järjestelmissä kasvua haetaan edelleen erityisesti Venäjältä ja muista CIS-maista.

Tilinpäätöstietoja (taulukot, pdf-liitteessä)Ensto-konsernin taloudellinen katsaus tammi-kesäkuulta 2007 julkaistaan elokuussa 2007.


Porvoossa 1. maaliskuuta 2007

Ensto Group

Jukka Koskinen
toimitusjohtajaLisätietoja:
Jukka Koskinen, toimitusjohtaja, Ensto Group, puh. 0204 76 2204.

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit