Eteran tilinpäätös 2007: Hyvä tulos tuotti alan parhaat asiakashyvitykset

• Kokonaistulos oli hyvä, 47 miljoonaa euroa (138 milj. euroa v. 2006).
• 6,1 miljardin euron sijoitukset tuottivat tyydyttävästi, 4,5 % (7,7 % v. 2006).
• Vakuutusmaksutuloa saatiin 628 miljoonaa euroa, laskua 13 %.
• Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 863 miljoonaa euroa, kasvua 5 %.
• Vakavaraisuusaste oli 31,2 % (32,3 % v. 2006) ja vakavaraisuusasema 2,0 (2,8 v. 2006).
• Asiakashyvitykset ovat alan parhaat, 0,67 % sopimustyönantajien palkkasummasta.

”Ensimmäinen vuosi kilpailussa muiden työeläkeyhtiöiden rinnalla oli tiukka, mutta saavutimme hyvän tuloksen ja vakiinnutimme asemamme työeläkemarkkinoilla”, Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä kuvailee vuotta 2007. Vakuutusmaksutuloa kertyi 628 miljoonaa euroa ja Eteran 6,1 miljardin sijoitukset tuottivat 4,5 prosenttia.

Eteran liiketoimintaympäristö uudistui kokonaan vuoden 2007 alussa, kun Eteran asema ainoana LEL- ja TaEL-vakuuttajana päättyi ja se siirtyi kilpailemaan asiakkaista muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Vuoden 2007 alusta alkaen Etera on vakuuttanut minkä tahansa toimialan työntekijöitä ja yrittäjiä.


Vahva vakavaraisuus takaa erinomaiset asiakashyvitykset

Eteran vakavaraisuus pysyi hyvänä. ”Eteran asiakashyvitykset ovat työeläkealan parhaat. Vahva vakavaraisuus takaa niiden tason”, Kalevi Hemilä painottaa. Vuonna 2008 Etera siirtää asiakashyvityksiin 18,2 miljoonaa euroa. Se on 0,67 prosenttia sopimustyönantajien vuoden 2007 palkkasummasta.

Toimintapääoma oli 1 471 miljoonaa euroa (1 454 milj. euroa v. 2006). Toimintapääoma on sijoitustoiminnan riskipuskuri. Sitä ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Toimintapääoma oli 31,2 prosenttia vakavaraisuuden laskennassa käytetystä vastuuvelasta (32,3 % v. 2006). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,0 (2,8 v. 2006).


Vakuutusmaksutulo vastasi odotuksia

Eteran kokonaistulos oli hyvä, 47 miljoonaa euroa (138 milj. euroa v. 2006). Se muodostui pääosin vakuutustoiminnan tuloksesta. Hoitokustannustulos oli positiivinen ja odotettua parempi. Uudessa markkinatilanteessa Etera sai vakuutusmaksutuloa 628 miljoonaa euroa (725 milj. euroa v. 2006). Maksutulo aleni 13 prosenttia, mutta oli ennakoitua parempi. Sitä pienensi muun muassa Eterasta lakimuutoksen myötä pois siirtyneet valtion, kunnan ja kirkon työeläkevakuutukset.

Eterasta siirtyi nettomääräisesti 5 610 vakuutusta muihin työeläkeyhtiöihin. Sen arvioidaan pienentävän vakuutusmaksutuloa noin 115 miljoonaa euroa vuodessa. Uusia asiakkaita saatiin kuitenkin uusilta toimialoilta. Etera sai kaikkiaan 2 465 uutta TyEL-asiakasta, mikä merkitsi 11,6 prosenttia koko TyEL-uusasiakasmyynnistä.

”Maaliskuun 2007 siirtokierroksella saimme kylmää vettä niskaamme. Vakuutuksia siirrettiin yhtiöstä toiseen paljon, mutta kesä-syyskuun kierroksilla määrä tasaantui. Syyskuussa moni asiakas jo palasi takaisin Eteraan. Lähtijöissä oli runsaasti entisiä TaEL:n pätkätöiden vakuuttajia ja myös pienyrityksiä”, Hemilä sanoo.


Vakuutettuja 325 000, eläkkeensaajia 156 000

Vakuutettuja työntekijöitä oli 325 000 (316 000 v. 2006) ja yrittäjiä 1 603. Eläke- ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 863 miljoonaa euroa (826 milj. euroa v. 2006) 155 975 eläkkeensaajalle (156 747 v. 2006). Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä saatiin 218 miljoonaa euroa (201 milj. euroa v. 2006). Eläkehakemuksia tehtiin 12 795 kappaletta (12 434 kappaletta). Uusia eläkkeitä Etera myönsi 9 700 kappaletta.


Heiluvilta markkinoilta 4,5 prosentin tuotto

Vuoden 2007 lopussa Eteralla oli sijoituksia 6 089 miljoonaa euroa (5 848 milj. euroa v. 2006). Sijoitukset tuottivat 4,5 prosenttia (7,7 % v. 2006). Vertailuindeksi ylitettiin selvästi onnistuneiden allokaatiovalintojen seurauksena. Sijoitusjohtaja Mika Pesonen kuvailee tulosta tyydyttäväksi. ”Vuosi oli haastava. Markkina-arvojen heilahtelut pienensivät myös Eteran tuottoja.”

Eteran sijoitusjakaumassa suurin osuus oli vuoden lopussa joukkovelkakirjalainoilla (42 %, 47 % v. 2006) sekä osakkeilla ja osuuksilla (40 %, 34 % v. 2006). Kiinteistösijoituksia oli 14 prosenttia (12 % v. 2006) ja sijoituslainoja kolme prosenttia (3 % v. 2006). Eteran sijoitusten viiden viime vuoden keskituotto oli 7,9 prosenttia.


Kiinteistöt tuottivat peräti 12,5 prosenttia

Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet, joista saatiin 45,8 prosentin tuotto (13,6 % v. 2006). Korkosijoitukset tuottivat 1,4 prosenttia (0,7 % v. 2006). Sijoituslainat antoivat hyvän, 5,1 prosentin tuoton (5,1 % v. 2006), ja noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 3,4 prosenttia (18,4 % v. 2006).

Kiinteistösijoituksista saatiin erinomainen, 12,5 prosentin tuotto (14,2 % v. 2006). ”Eteran kiinteistösijoituksille viime vuodet ovat olleet erittäin hyviä. Olemme sijoittaneet oikeaan aikaan hyvillä paikoilla sijaitseviin toimistotaloihin ja kauppakeskuksiin. Viime aikoina kohteena ovat olleet seniori- ja palvelutalot”, Pesonen kertoo.

Vuonna 2007 Etera alkoi sijoittaa myös absoluuttisen tuoton sijoituksiin, jotka koostuvat pääomaturvatuista kokonaisuuksista, suojausstrategioista ja hedge-rahastoista. Absoluuttisen tuoton sijoitusten osuus oli viisi prosenttia. Ne tuottivat 4,9 prosenttia.Tilinpäätökseen liittyvät graafit ja toimintakertomus ovat luettavissa osoitteessa www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.