Työkaluja esimiestyön kehittämiseen Eteran uudesta työhyvinvointioppaasta

Ovet auki – Avaimia esimiestyöhön ja esimiehen hyvinvointiin on kattava, runsaat 40 sivua sisältävä opas esimiehille ja johtajille sekä kaikille esimiestaidoista kiinnostuneille.

”Oppaassa korostamme, että esimiestaitoja voi kehittää, kuten mitä tahansa muitakin taitoja”, Eteran työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa kertoo. Holapan mukaan opas on tarkoitettu ennen kaikkea niille, jotka haluavat omien esimiestaitojensa lisäksi parantaa omaa työkuntoaan. Oppaassa käsitellään esimiestyötä neljän teeman kautta. Hyvä esimies hallitsee niin organisaation perustehtävän toteutumisen kuin työntekijöiden osaamisen säilymisen. Hän myös rakentaa toimivaa työyhteisön työilmapiiriä ja huomioi työntekijöiden henkilökohtaiset tarpeet, itseään unohtamatta.

Eteran tutkimustieto esimiestyöstä on tärkeä osa opasta. Eteran tekemissä työhyvinvointitutkimuksissa aihetta on tarkasteltu sekä alaisten että esimiesten näkökulmasta. Tutkimuksiin on osallistunut lähes 9 000 henkilöä eri toimialoilta ja eri kokoisista organisaatioista. Näistä esimiehiä on ollut noin 1 200. Tutkimuksista on ilmennyt johdonmukaisesti, että esimiehen merkitys työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin on erittäin keskeistä.

Esimiestyössä korostuvat usein hyvät ja selkeät viestintätaidot. ”Oppaassa käsitellään esimerkiksi palautteen antamista ja vastaanottamista sekä perehdyttämistä”, Holappa kuvaa. ”Esimiehet saavat oppaasta käytännön neuvoja, miten muun muassa palavereita kannattaa pitää”.

Työyhteisössä esimies on esimerkki muille työntekijöille. Hän luo omalla käyttäytymisellään pelisäännöt työyhteisön sallivasta ja sallimattomasta käytöksestä. Esimies myös osallistaa ja sitouttaa työntekijöitä sekä johtaa muutosta. Esimiehen vaikeimpia tehtäviä ovat kriisit ja niistä selviytyminen. ”Anna aikaa sekä keskustele ja kuuntele työntekijöitäsi”, Holappa tiivistää oppaan ohjeet kriisistä selviytymiseen. Vaikka jokaisella meillä on vastuu omasta hyvinvoinnistamme, esimies vastaa hyvinvoinnin rakenteista. Esimiehellä on mahdollisuus vaikuttaa alaistensa työtehtäviin. Muuttuvissa elämäntilanteissa tarvitaan joustamista.

Työyhteisöissä on erilaisia ihmisiä ja esimiesten tulisikin tietää heidän tarpeensa ja motivoitumiseronsa. Oppaassa kuvataan, että hyvä esimiestyö alaisen näkökulmasta on sitä, että työntekijä saa tukea ja palautetta sekä arvostusta esimieheltään. Esimiehet ovat motivoituneita ja sitoutuneita omaan työhönsä, mutta usein työpäivät voivat venyä pitkiksi. Heidän tulisi muistaa huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan. Tämä on tärkeää työyhteisön menestymisen kannalta. Huonosti voiva esimies ei myöskään jaksa kiinnostua muista. Esimiehen tulisikin huolehtia levon, vapaa-ajan ja työn tasapainosta. Esimiehisyys on haastava ammatti, mutta ammatti muiden joukossa. ”Esimiestyötä voi opetella ja siinä voi kehittyä”, Holappa korostaa.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Liitteet & linkit