Vuokratyöntekijät tyytyväisempiä kuin vakituiset?

Etera ja Varamiespalvelu-Yhtiöt ovat tehneet Suomessa ensimmäisen vuokratyöntekijöitä koskevan työhyvinvointitutkimuksen, jossa mitattiin työterveyttä ja työkykyä, elintapoja sekä fyysisiä ja sosiaalisia työoloja.

Tutkimus toteutettiin valtakunnallisena sähköpostikyselynä Varamiespalvelun vuokratyöntekijöille lokakuussa 2007. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa erilaisia työssä jaksamiseen ja terveyteen liittyviä signaaleita vuokratyöntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kuulla työntekijöiltä ajatuksia vuokratyön kehittämisestä. Vastauksia tutkimukseen saatiin kaikkiaan 1 030 kpl. Tutkimuksen vertailuryhmänä käytettiin Eteran työhyvinvointitutkimusaineiston alle 35-vuotiaita työntekijöitä.

- Tutkimukseen vastanneet olivat pääosin nuoria, keski-iältään 24-vuotiaita. Naisia oli vastaajissa lievä enemmistö (52 %). Peruskoulutuksena oli yleisimmin peruskoulu tai ylioppilastutkinto, ammatillisen koulutuksen oli vastaajista hankkinut kaksi kolmasosaa. Runsaat 40 % teki pääasiallisesti vuokratöitä ja neljännes oli päätoimisia opiskelijoita. Yli puolet vastaajista oli saanut ensimmäisen vuokratyösuhteensa Varamiespalvelusta alle kuusi kuukautta sitten, jona aikana heistäkin jo 40 % oli ehtinyt työskennellä useammassa eri asiakasyrityksessä. Mukana oli kaikkien alojen työntekijöitä, mutta yleisin toimiala oli kuitenkin metalliteollisuus, kertoo vastaajaryhmästä Eteran tutkimuspäällikkö Marita Hyttinen.


Työtehtäviin perehdyttäminen ja palkanmaksun oikeellisuus ovat tärkeimmät työtyytyväisyyteen vaikuttavat asiat

- Runsas 60 % vuokratyöntekijöistä on tutkimuksen mukaan erittäin tai melko tyytyväisiä työhönsä. Tyytymättömiä on runsas kymmenesosa. Tämä korreloi Varamiespalvelua kohtaan koetun työtyytyväisyyden kanssa. Tärkeimmät työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ovat hyvä työtehtäviin perehdyttäminen ja palkanmaksun oikeellisuus, kertoo Varamiespalvelun toimitusjohtaja Jukka Antila ja jatkaa: - Vuokratyöntekijöiden ammatin arvostaminen asiakasyrityksissä koetaan yleisesti hyväksi. Työntekijöiden lähiympäristö ja yhteiskunta arvostavat kuitenkin vastaajien mukaan vuokratyöntekijöiden ammattia selvästi vähemmän.


Vuokratyöntekijät ovat terveitä ja työkykyisempiä kuin samanikäinen väestö keskimäärin

Vuokratyöntekijöistä 80 % arvioi terveytensä ja runsas 60 % työkykynsä hyväksi. Molemmat osuudet ovat hieman korkeampia kuin vertailuryhmällä, joka koostui alle 35-vuotiaista suomalaisista. Joka kymmenes vastaaja oli kokenut usein ja lähes 40 % silloin tällöin uupumusta työpäivän jälkeen. Nämä luvut ovat samaa tasoa vertailuryhmän tulosten kanssa.

- Tupakoivia oli vastaajista noin kolmasosa, joka on samaa tasoa kuin vertailuryhmällä. Sen sijaan alkoholia vuokratyöntekijät käyttävät hieman keskimääräistä vähemmän. Liikuntaa harrastaa viikoittain kaksi kolmasosaa vastaajista, joka on myös samaa tasoa kuin vertailuryhmällä, kertoo Hyttinen.

Lähes kaikki tutkimukseen vastanneet suoriutuivat vapaa-ajan toimistaan normaalisti ja vapaa-aika koettiin yleisesti hieman keskimääräistä väestöä tyydyttävämpänä. - Tätä tulosta selittää se, että vuokratyötä tekevillä on muita enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman vapaa-aikansa järjestämiseen. Työnteon voi sovittaa omaan elämäntilanteeseen, kertoo Antila.

Eniten vuokratyöntekijöitä kuormittaviksi fyysisiksi tekijöiksi koettiin raskaat työvaiheet, melu, lämpöolot ja ilman laatu. Vakituisiin työntekijöihin verrattuna tämä kuormitus koettiin kuitenkin vähäisemmäksi. Sama tulos saatiin myös psykososiaalisten tekijöiden (työn yksitoikkoisuus, kehittymis-etenemismahdollisuudet, työn jatkumisen epävarmuus jne.) suhteen. - Yleisen mielipiteen mukaan vuokratyöntekijät kokevat määräaikaiset työsuhteet ja vaihtuvat työpaikat kuormittavina tekijöinä, mutta tätä käsitystä on tutkimuksen valossa syytä tarkistaa. Kuormituksen esiintyessä liiallisena vuokratyöntekijällä on ainakin muuta väestöä paremmat mahdollisuudet vaihtaa työpistettä, kommentoi Antila.


Vuokratyön kautta haetaan eri alojen monipuolista työkokemusta, lisäansioita ja vakituista työpaikkaa

Vastaajien mukaan positiivisimpana vuokratyössä koettiin työn tekemisen vapaus ja joustavuus, sen sopiminen omaan elämäntilanteeseen, monipuoliset työtehtävät ja lisäansioiden saanti. Noin puolet vastanneista haki vuokratyön kautta vakituista työpaikkaa ja monelle tämä myös onnistuu. - Viime vuonna noin 2 000 työntekijäämme vakinaistui asiakasyrityksiin oltuaan aikaisemmin samassa yrityksessä vuokralla. On kuitenkin muistettava, että suurelle osalle vuokratyöntekijöitä elämäntilanne ei mahdollista vakituista työpaikkaa, kertoo Antila.


Vuokratyö yleisesti

Vuokratyöntekijä on työsuhteessa vuokranneeseen yritykseen, mutta antaa työpanoksensa asiakasyritykselle. Tällöin vuokrausyritys vastaa työntekijän palkasta sekä muista työnantajamaksuista ja laskuttaa työntekijän tekemästä työstä asiakasyritystä. Alan kokonaisliikevaihto Suomessa oli vuonna 2007 noin 850 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 23 000 henkilötyövuoden verran. Vuokratyöntekijöiden osuus Suomen kokonaistyövoimasta on tällä hetkellä noin prosentti.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.