Yksinkertainen lääke työssä jaksamiseen: Hyvästä työkaveruudesta lisää työvuosia ja ilmaiseksi

”Meillä on yksinkertainen keino lisätä pitkällä aikavälillä työssä viihtymistä ja sitä kautta työvuosia. Se on hyvä työkaveruus. Haluamme vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja saada aikaan tsemppihenkeä työpaikoilla. Tutkimusten mukaan merkittävin yksittäinen tekijä, joka ajaa ihmisen työkyvyttömyyseläkkeelle on työpaikan huono ilmapiiri”, sanoi Eteran työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen perustellessaan, miksi Eläkevakuutusyhtiö Eteraa kiinnostaa työkaveruus.

Tarja Kostiainen puhui Eläkevakuutusyhtiö Eteran järjestämässä Työkaveruudesta työvoimaa –kampanjan avaustilaisuudessa tiistaina 11. toukokuuta 2010. Eteran tavoitteena on kampanjan avulla herätellä työntekijöitä toimimaan aktiivisesti työyhteisössään hyvinä työkavereina. Eteran tavoitteena on pidentää työuria ja nostaa eläkkeelle siirtymisikää vakuutettujensa keskuudessa. Etera panostaa työurien pidentämiseen esimerkiksi nostamalla keskusteluun kehittämistä vaativia, työterveyttä ja työhyvinvointia lisääviä asioita. Huono ilmapiiri kuormittaa työntekijää Eteran tutkimusten mukaan huono ilmapiiri kuormittaa 37 % työntekijöistä joko paljon tai jonkin verran. Kuormitusta esiintyy yhtä paljon naisilla ja miehillä, mutta enemmän vanhempia kuin nuorempia työntekijöitä.”Vähiten ilmapiiristä aiheutuu kuormitusta hoiva-aloilla ja metsäalalla, eniten taas maatalous- ja puutarha-alalla ja satamissa”, Kostiainen kertoi. Ikään liittyvät asenteet kuormittavat 26 % vastaajista joko paljon tai melko paljon. Ikäasenteet kuormittavat useammin miehiä kuin naisia. Eniten asenteellisuutta ilmenee viihde- ja metsäaloilla, vähiten taas vuokratyö- ja hoiva-aloilla. Koulutustasolla on myös vaikutusta. Ikäasenteita on enemmän alemmin koulutetuilla kuin korkeasti koulutetuilla. Iän lisääntyessä asenteet työpaikoilla kovenevat. Vähiten ikä painaa 30-40-vuotaita työntekijöitä. Kiusaamista ei saa sietää työpaikoilla ”Olemme tutkineet myös kiusaamista työpaikoilla. Vastaajista 19 % on kokenut joko paljon tai melko paljon kiusaamista työpaikalla ja 14 % ilmoittaa kokeneensa väkivaltaa. Näissä asioissa ei pidä hyväksyä kuin nollatoleranssi. Etera kehittää parhaillaan hyvän työkaveruuden eettistä sertifikaattia, jonka myönnämme hyvillä työpaikoille”, Kostiainen korosti. ”Tärkeää on tiedostaa, että työhyvinvointitoimilla voidaan ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja lisätä näin työvuosia. Työhyvinvointi tuottaa yrityksissä selvää rahaa. Ilmapiiri ja suhtautuminen toisiin työntekijöihin voivat joko lisätä työssä viihtymistä tai kuormittaa ihmisiä ja vähentää viihtymistä.” Eteran työhyvinvointitoiminta perustuu tutkimukseen. Ennen kuin työpaikoilla ryhdytään toimintaan, selvitetään tilanne. Jälkikäteen tehdään uusi tutkimus toimien vaikuttavuudesta. Eteran tutkimustietopankissa on tiedot noin 10 000 työntekijän vastauksista. Työkaveruus on konkreettista ja ilmaista Työkaveruuden tulisi olla konkreettinen osa työpaikan arkea sen sijaan, että se otetaan esille pari kertaa vuodessa yhteisissä juhlissa tai kehittämispäivillä. ”Työkaveruus on konkreettista ja ilmaista ja siihen voi jokainen vaikuttaa”, psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja Antti Vartiainen Avatrac Oy:sta korosti. Parhaimmillaan työkaveruus merkitsee monia asioita: toisen huomioimista, huumoria, mukaan ottamista, keskustelua, yhdessä tekemistä, yhteistä aikaa, voinnin kysymistä, ongelmien ratkomista, erilaisuuden ymmärtämistä ja arvostamista. ”Pidän tärkeänä sitä, että työntekijät kokevat olevansa mukana ja tulevansa kuulluksi”, Antti Vartiainen kiteytti. Viisasten kivi löytyy työhyvinvointitaidoista eli viestinnästä, kohteliaisuudesta ja avoimuudesta. Kun työpaikoilla ja yksilöillä on näitä sosiaalisia taitoja, sillä voidaan myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Yksin jäämisen kokemus työpaikalla haavoittaa ”Yksilön kannalta yksin jäämisen kokemus on työpaikalla haavoittava ja työn tekemisen mielekkyyttä koetteleva kokemus useimmille. Työkaverit voivat olla hyvä tuki silloinkin, kun elämä koettelee. Moni haluaa olla työssä nimenomaan työkavereiden takia, vaikka työssä jaksaminen olisi syystä tai toisesta koetuksella”, Työkaveruus voi pysyä ja tarjota tukea silloinkin, kun työpaikalla on haasteita ja tapahtuu epämukavia muutoksia. Vaikeat asiat on helpompi sietää, kun syntyy yhteinen kokemus siitä, että ollaan samassa veneessä. Keskeiseksi asiaksi nousee työyhteisön kehittämisessä: miten kohtelemme toisiamme työpaikalla. Tärkeintä kehittämisessä on pysähtyä kuulemaan muiden työntekijöiden kokemuksia ja jakaa omia kokemuksia. Työilmapiirillä on selkeä yhteys sairauspoissaoloihin. ”Mitä jäykempi ja epämukavampi ilmapiiri, sitä enemmän ihmiset ovat poissa. Kukapa haluaa mennä ahdistuneena töihin ja viettää siellä kahdeksan tuntia päivässä vuosikymmenten ajan”, Vartiainen totesi. ”On tärkeää, että työkaveruus otetaan yhteiseksi tavoitteeksi työpaikoilla. Hyvä esimerkki on tärkeä viesti ja merkki toisista ihmisistä huolehtimisesta ja välittämisestä. Meillä jokaisella on vastuu työkaveruudesta.” Tiukassa tilanteessa yhteisöllisyys vähenee ja työkaveruuden pohjaa nakerretaan Kun ajat ovat hyviä ja yrityksissä menee hyvin, yhteistyö sujuu melko hyvin, vaikkei se silloinkaan ole helppoa. Yhdessä tekemiseen kuuluvat erilaiset erimielisyydet ja ristiriidat. Ne on myös selvitettävä, unohdettava ja niiden yli on mentävä. Kun työtahti kovenee ja ajat muuttuvat tiukemmiksi, ihmiset alkavat säästää energiaansa tavalla, joka nakertaa yhteisöllisyyttä ja työkaveruuden pohjaa. ”Kun ihmiset miettivät yksin tai kuppikunnissa asioita, yhteisöllisyys heikkenee ja työkaveruus joutuu koetukselle”, Vartiainen sanoi. Keinoja työkaveruuden ja työyhteisön kehittämiseen Eteran tavoitteena on herättää keskustelua, mutta myös tarjota keinoja työkaveruuden ja työyhteisön kehittämiseen. ”Pyrimme aktivoimaan ihmisiä ja kehitämme kampanjan teemoja myös sosiaalisessa mediassa. Esiinnymme Etera.fi-sivustolla, Facebookissa ja järjestämme erilaista ohjelmaa, myös mainontaa. Tarkoituksena on kasvattaa ja uusia teemaa aika ajoin”, sanoi Eteran markkinointipäällikkö Piia Kallio. Työkaveruudesta työvoimaa –kampanja on saanut oman visuaalisen ilmeensä, jonka avulla se erottuu. Tosielämän työkaverit - tarinankeruun ohjeet Etera.fi-sivustolla Etera kerää myös hyvästä työkaveruudesta tarinoita. Yhteistyökumppaniksi tarinankeruussa on lähtenyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto. ”Työkaveruus on valtavan voiman ja innoituksen lähde. Tarinoista voivat oppia sekä tutkijat että tavalliset työntekijät. Tällä kertaa aihetta lähestytään positiivisessa hengessä ja avoimesti. Työkaveruustarinat ovat hieno otos ajastamme jälkipolville”, perusteli arkistotutkija Juha Nirkko kansanrunousarkistosta. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistolla on pitkä historia eri ammattikuntien ja työyhteisöjen muistitiedon kerääjänä. Etera lahjoittaa keräämänsä tarinat tutkijoiden käyttöön. Lue lisää osoitteesta etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Liitteet & linkit