Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2014: Yrittäjät odottavat alkaneesta vuodesta viimevuotista parempaa

Vuoden 2014 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta välittyy kasvava usko tulevaan. Varsinaissuomalaisilla yrittäjillä on tänä vuonna kasvuodotuksia viimevuotista enemmän niin liikevaihdon, kannattavuuden kuin henkilöstömäärän suhteen. Tämä ei ole kuitenkaan lisännyt maakunnan yrittäjien investointiaikeita muutamaa valopilkkua lukuun ottamatta.

Vuoden 2014 Maakuntaennusteeseen vastanneesta noin 1 200 yrittäjästä 40 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna samalla, kun 42 prosenttia vastaajista ennakoi liikevaihtonsa säilyvän ennallaan. Liikevaihdon laskua ennakoi 17 prosenttia vastaajista. Liikevaihto-odotusten saldoluku 23 on 2 yksikköä viimevuotista korkeampi.

Myös tulosodotuksissa yrittäjät ovat astetta viimevuotista toiveikkaampia, kun kannattavuuden kasvua ennakoi 33 prosenttia vastaajista, kannattavuutensa säilymistä ennallaan 48 prosenttia ja heikkenemistä 19 prosenttia vastaajista. Saldoluku 14 on noussut viime vuodesta 3 yksikköä.

Henkilökunnan määrän suhteen odotuksista välittyy myös aavistuksen viimevuotista positiivisempi vire, sillä 15 prosenttia maakunnan yrityksistä arvioi henkilökuntansa määrän kasvavan tänä vuonna. Yrittäjistä 77 prosenttia arvioi säilyttävänsä henkilöstönsä ennallaan ja noin joka kymmenes yritys arvioi, että he joutuvat vähentämään henkilökuntansa määrää tänä vuonna. Henkilöstöodotusten saldoluku 6 on parantunut viime vuodesta yhden yksikön.

Vain investointiodotuksissa varsinaissuomalaiset yrittäjät ovat viimevuotista pessimistisempiä. Vaikka edelleen 59 prosenttia vastaajista arvioi investointiensa määrän säilyvän ennallaan, on investointiodotusten saldoluku painunut -5, kun 18 prosenttia arvioi investointiensa kasvavan ja 23 prosenttia ennakoi investointiensa vähenevän tänä vuonna.

– Kokonaisuudessaan vuoden 2014 Maakuntaennusteen tuloksista välittyy orastava toiveikkuus, kommentoi Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom. – Pk-yritysten rooli työllistäjänä ja uusien työpaikkojen luomisessa näyttää niin ikään olevan edelleen merkittävä Varsinais-Suomessa Maakuntaennusteen kyselyn tulosten pohjalta, kun vastausten perusteella pk-yritysten voidaan arvioida tänäkin vuonna luovan jopa tuhansia uusia työpaikkoja Varsinais-Suomeen, Wibom arvioi.

Vähintään yhden uuden työpaikan ennakoi luovansa 29 prosenttia vastaajayritystä. Yksinyrittäjistä noin joka kuudes yrittäjä arvioi luovansa vähintään yhden uuden työpaikan eli palkkaavansa ensimmäisen työntekijänsä vuonna 2014.

Salon seutu suuntaa toiveikkaana tulevaan vuoteen

Viiden seutukunnan välinen tarkastelu osoittaa, että myönteisimmin uuteen vuoteen maakunnassa suuntaavat yrittäjät Salon seudulla, Turunmaalla ja Vakka-Suomessa. Loimaan seudulla odotukset ovat laskeneet eniten viime vuodesta ja tulevaa vuotta odotetaan muita seutukuntia vaatimattomimmin odotuksin. Turun seudulla odotukset ovat viime vuoden tasolla. Salon seudulla toimivat yrittäjät ovat muita seutukuntia toiveikkaampia erityisesti liikevaihto- ja kannattavuusodotusten suhteen. Turunmaalla yrittäjät ovat toiveikkaita erityisesti investointiodotusten suhteen. Turunmaa on ainoa seutukunta, jossa investointiodotusten saldoluku on positiivinen (saldoluku 7). Eniten toiveikkuus on lisääntynyt Vakka-Suomessa, jossa kaikki odotukset ovat selvästi viimevuotista korkeammalla. Turun seudun kunnista Turussa ja Naantalissa odotukset ovat jonkin verran koko Turun seutua korkeammalla ja Turun seudun ulkopuolisista kunnista positiivisimmin odotuksin alkaneeseen vuoteen suuntaavat yrittäjät Paraisilla.

Teollisuuden odotukset ovat korkealla

Toimialavertailu osoittaa, että kokonaisuudessaan positiivisimmassa vireessä kuluvaan vuoteen suuntaa teollisuus. Se on ainoa toimiala, jolla kaikkien kysyttyjen mittarien; liikevaihdon, kannattavuuden, henkilökunnan määrän ja investointien saldoluvut ovat positiivisia. Liikevaihtonsa kasvuun uskovia yrittäjiä on tänä vuonna eniten maa-, kala- ja riistataloudessa (52 % vastaajista), kannattavuutensa kasvuun uskovia yrittäjiä on eniten kaupan alalla (39 % vastaajista), henkilökuntansa määrää kasvattavia (27 % vastaajista) ja investointiaikeissa olevia (26 % vastaajista) yrittäjiä on eniten teollisuudessa.

Kokoluokittain yrityksiä tarkastellessa isot pk-yritykset ovat arvioineet kasvunäkymänsä muiden kokoluokkien yrityksiä paremmiksi.

Vakka-Suomi pitää asemansa parhaana yrittäjyysilmapiiriltään ja yhteistyöltään

Yrittäjät arvioivat Maakuntaennusteen kyselyssä myös oman kuntansa yrittäjyysilmapiiriä, kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä, peruspalvelujen laatua sekä tonttien ja toimitilojen saatavuutta. Koko Varsinais-Suomen tilannetta tarkasteltaessa 52 prosenttia kaikista vastaajista piti oman kuntansa yrittäjyysilmapiiriä joko hyvänä tai erinomaisena ja 38 prosenttia piti yhteistyötä oman kuntansa kanssa joko hyvänä tai erinomaisena. Toimitilojen ja tonttien saatavuus Varsinais-Suomessa on yrittäjien mielestä parantunut edelleen viime vuodesta, kun puolet maakunnan yrittäjistä pitää tilannetta vähintäänkin hyvänä. Peruspalveluita vähintään hyvänä pitää tänä 48 prosenttia varsinaissuomalaisista yrittäjistä. Toimitilojen ja tonttien saatavuutta lukuun ottamatta arvioissa on muutaman prosenttiyksikön lasku.

Seutukunnittain tarkasteltuna jo useampana vuotena peräkkäin paras yrittäjyysilmapiiri sekä kunnan ja yritysten välinen yhteistyö on kyselyn perusteella ollut Vakka-Suomessa ja näin on myös tänä vuonna. Tontteja ja toimitiloja on saatavana yrittäjien arvioiden mukaan parhaiten Salon seudulla. Peruspalvelut näyttävät Maakuntaennusteen tulosten pohjalta olevan parhaassa kunnossa Loimaan seudulla ja Vakka-Suomessa. Yrittäjyysilmapiiriltään paras kunta Varsinais-Suomessa on tänä vuonna Kaarina.

Pankki on yrittäjien tärkein ulkopuolinen rahoittaja

Kyselyn pohjalta varsinaissuomalaiset yritykset hoitavat aiempien vuosien tapaan investointinsa pääosin tulorahoituksella (53 % vastaajista) ja lainarahalla (43 % vastaajista). Yritysten ulkoisista rahoittajista tärkein kumppani on pankki. Varsinaissuomalaisten yrittäjien pankkikumppaneista tärkein on aiempien vuosien tapaan osuuspankki, jota ilmoitti käyttävänsä 48 prosenttia vastaajista. Pankkikumppania valittaessa tärkein valintakriteeri on aiempien vuosien arvioiden tapaan hyvä henkilökohtainen palvelu. Varsinaissuomalaisten yrittäjien ensisijaiset vahinkovakuutusyhtiöt ovat LähiTapiola (34 %), Pohjola (24 %) ja If (21 %).

Viron veromallin soveltaminen lisäisi kasvua

Yrittäjistä lähes puolet (46 %) arvioivat tämän vuoden Maakuntaennusteessa, että mahdollinen Viron veromallin soveltaminen eli yrityksen tuloksen verottaminen vasta siinä vaiheessa, kun voittoa jaetaan omistajille, lisäisi yrityksen kasvuvauhtia. Tämä korostuu erityisesti yli 10 henkilöä työllistävissä pk-yrityksissä.

Verkkokaupassa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

Maakuntaennusteessa kysyttiin myös yritysten suhtautumista verkkokauppaan. Vastaajista 38 prosenttia ilmoitti, että heitä vähintäänkin kiinnostaa verkkokaupan tarjoamat mahdollisuudet. – Vastaajista vain 10 prosentilla on vasta verkkokauppa, joten moni vielä harkitsee verkkokaupan käynnistämistä. Tulokset osoittavat, että verkkokauppaa on kyllä pohdittu, mutta verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty täysimittaisesti varsinaissuomalaisissa yrityksissä, kommentoi Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

Lisätietoja:
Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puhelin 050 551 2874
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom, puhelin 050 380 0150

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä nyt 15. kerran. Vuoden 2014 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 1.15.11.2013 Internet-kyselynä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 7 904 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 15 prosenttia eli 1 187 yrittäjää vastasi kyselyyn (viime vuonna vastausprosentti oli 12). Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Eurofacts Oy on vuonna 1989 perustettu yhteiskuntavaikuttamiseen ja viestintään erikoistunut asiantuntijayritys.

Tilaa

Pikafaktat

Varsinaissuomalaisilla yrittäjillä on tänä vuonna kasvuodotuksia viimevuotista enemmän niin liikevaihdon, kannattavuuden kuin henkilöstömäärän suhteen.
Tweettaa
Pk-yritysten rooli työllistäjänä ja uusien työpaikkojen luomisessa näyttää edelleen merkittävältä Varsinais-Suomessa Maakuntaennusteen kyselyn tulosten pohjalta
Tweettaa
Myönteisimmin uuteen vuoteen Varsinais-Suomessa suuntaavat yrittäjät Salon seudulla, Turunmaalla ja Vakka-Suomessa.
Tweettaa
Toimialavertailu osoittaa, että kokonaisuudessaan positiivisimmassa vireessä kuluvaan vuoteen Varsinais-Suomessa suuntaa teollisuus.
Tweettaa
Koko Varsinais-Suomen tilannetta tarkasteltaessa 52 prosenttia kaikista vastaajista piti oman kuntansa yrittäjyysilmapiiriä joko hyvänä tai erinomaisena ja 38 prosenttia piti yhteistyötä oman kuntansa kanssa joko hyvänä tai erinomaisena.
Tweettaa
Yrittäjyysilmapiiriltään paras kunta Varsinais-Suomessa on tänä vuonna Kaarina.
Tweettaa
Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perusteella yritysten ulkoisista rahoittajista tärkein kumppani on pankki.
Tweettaa
Varsinaissuomalaisten yrittäjien pankkikumppaneista tärkein on osuuspankki. Pankkikumppania valittaessa tärkein valintakriteeri on henkilökohtainen palvelu.
Tweettaa