Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2014: Yrittäjät toivoisivat julkisista tarjouskilpailuista yksinkertaisempia ja pienempiä

Varsinaissuomalaiset yrittäjät osallistuvat vähäisessä määrin julkisiin tarjouskilpailuihin, kun vain joka kolmas yritys on osallistunut niihin. Tarjousmenettelyjen yksinkertaistaminen lisäisi pk-yritysten intoa osallistua tarjouskilpailuihin. Yrittäjät kohtaavat kilpailua julkisten toimijoiden kanssa eniten rakennusalalla ja palvelualoilla. Tulokset selviävät Varsinais-Suomen OP-liiton ja Varsinais-Suomen Yrittäjien tänään Turussa järjestetyssä Varsinais-Suomi Kasvuun 2014 -seminaarissa, jossa julkistettiin Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen 2014 lisäkysymysten tulokset.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen noin 1.200 varsinaissuomalaiselta yrittäjältä keräämän tiedon pohjalta viidennes yrittäjistä arvioi kunnan tai kaupungin kilpailevan samalla toimialalla kuin vastaajan oma yritys. Eniten kilpailua yrittäjät arvioivat olevan rakennustoimialalla ja palvelualoilla, joissa runsas neljännes yrittäjistä arvioi yrityksensä kilpailevan julkisen toimijan kanssa. Vähiten kilpailua Maakuntaennusteen tulosten pohjalta on teollisuudessa, jossa 98 prosenttia vastaajista ilmoittaa, etteivät kaupungit tai kunnat kilpaile samalla toimialalla heidän edustamansa yrityksen kanssa.

Varsinaissuomalaisista yrityksistä noin kolmannes (32 %) on Maakuntaennusteen vastausten pohjalta osallistunut julkisiin tarjouskilpailuihin. Tarjouskilpailuihin osallistuneista reilusti yli puolet eli 62 prosenttia kertoo saaneensa tilauksen julkisten tarjouspyyntöjen kautta. Eniten julkisiin tarjouskilpailuihin ovat osallistuneet rakennusalalla toimivat yritykset, joista 46 prosenttia kertoo osallistuneensa niihin. Myös kuljetus ja tietotekniikka -aloilla julkiset tarjouskilpailut kiinnostavat, kun 42 prosenttia vastaajista ilmoittaa osallistuneensa niihin.

Vastaajista vain 14 prosenttia pitää kuntien tarjouspyyntöjä selkeinä ja yksiselitteisinä, kun samalla noin kolmannes pitää niitä epäselvinä. Yli puolet vastaajista ei osaa arvioida tarjouspyyntöjen selkeyttä. Erityisesti pienemmän kokoluokan yrityksissä tästä ei ole kokemusta. Kokoluokittain tarkasteltuna, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sen selkeämmältä tarjouspyynnöt yrityksestä tuntuvat.

Yrityksistä viidennes arvioi, että yksinkertaisempi hankintamenettely kannustaisi heidän edustamaansa yritystä osallistumaan julkisiin tarjouskilpailuin. Vajaa viidennes arvioi osallistuvansa niihin, jos hankintojen koko olisi pienempi.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkysymyksissä yrittäjiä pyydettiin arvioimaan myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristymisen vaikutuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Lähes puolet yrittäjistä arvioi, että sääntely on vaikuttanut vastaajan oman yritystoiminnan kehittämiseen. Suurimmaksi vaikutukseksi yrittäjät ilmoittavat rahoituksen saatavuuden vaikeutumisen. Eniten rahoituksen saatavuus on vaikeutunut vähintään 50 työntekijää työllistävissä yrityksissä, joista noin joka kolmas arvioi rahoituksen saatavuuden vaikeutuneen.

Varsinais-Suomi Kasvuun 2014 -seminaarissa julkistettujen lisäkysymysten tuloksista selviää myös, että reilu puolet vastaajista arvioi, ettei yhteisöveron laskulla 20 prosenttiin ole vaikutusta yritystoiminnan laajentamiseen. Aiemmin Maakuntaennusteen raportissa julkistetun mukaisesti mahdollisella Viron veromallin soveltamisella olisi pk-yrittäjien mielestä selvästi merkittävämpiä vaikutuksia yritystoiminnan kasvuun kuin yhteisöveron laskulla, sillä lähes puolet vastaajista arvioi, että mahdollinen Viron veromallin soveltaminen lisäisi oman yrityksen kasvua.

Lisätietoja:
Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puhelin 050 551 2874

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom, puhelin 050 380 0150

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä nyt 15. kerran. Vuoden 2014 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 1.−15.11.2013 Internet-kyselynä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 7 904 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 15 prosenttia eli 1 187 yrittäjää vastasi kyselyyn (viime vuonna vastausprosentti oli 12). Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.


Avainsanat:

Yrityksestä

Eurofacts Oy on vuonna 1989 perustettu yhteiskuntavaikuttamiseen ja viestintään erikoistunut asiantuntijayritys.

Tilaa

Pikafaktat

Varsinaissuomalaiset yrittäjät osallistuvat vähäisessä määrin julkisiin tarjouskilpailuihin, kun vain joka kolmas yritys on osallistunut niihin.
Tweettaa
Pk-yrittäjät arvioivat, että yksinkertaisempi hankintamenettely ja hankintojen pienempi koko kannustaisivat heitä osallistumaan aiempaa enemmän julkisiin tarjouskilpailuihin.
Tweettaa
Viidennes Varsinais-Suomen Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä arvioi kunnan tai kaupungin kilpailevan samalla toimialalla kuin vastaajan oma yritys. Eniten kilpailua arvioidaan olevan rakennustoimialalla ja palvelualoilla.
Tweettaa
Lähes puolet yrittäjistä arvioi, että rahoitusmarkkinoiden kiristynyt sääntely on vaikuttanut vastaajan oman yritystoiminnan kehittämiseen.
Tweettaa
Yrittäjien mielestä mahdollisen Viron veromallin soveltaminen vaikuttaisi yrityksen kasvuun enemmän kuin yhteisöveron lasku 20 prosenttiin.
Tweettaa