EVIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES- JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 (IFRS)

Evian kannattavuus parani merkittävästi – koko vuoden tulos voitollinen

YHTEENVETO Tilikausi 2005 - Evia Oyj -konsernin liikevoitto oli 0,27 milj. euroa (-0,51 Me, +153,0 %). - Evia Oyj -konsernin tulos ennen veroja oli 0,13 milj. euroa (-0,61 Me, +121,8 %). - Konsernin liikevaihto oli 12,12 milj. euroa (12,23 Me, -0,9 %). - Konsernin liikevoitto oli 2,2 % liikevaihdosta. - Liiketoiminnan rahavirta oli 0,57 milj. euroa (0,09 Me, +574,1 %). - Evia Helsinki Oy:n liikevoitto oli 1,53 milj. euroa (0,78 Me, +96,0 %). - Evia Oyj –konsernissa myyntikate per henkilö oli 97 289 euroa (91 040 e, +6,9 %). Loka-joulukuu 2005 - Evia Oyj -konsernin liikevoitto oli 0,27 milj. euroa (0,04 Me, +587,2 %). - Evia Oyj -konsernin tulos ennen veroja oli 0,24 milj. euroa (0,01 Me, +2 270,0 %). - Konsernin liikevaihto oli 3,73 milj. euroa (3,05 Me, +22,3 %). - Konsernin liikevoitto oli 7,2 % liikevaihdosta. - Liiketoiminnan rahavirta oli 0,27 milj. euroa (0,41 Me, -35,0 %). - Evia Helsinki Oy:n liikevoitto oli 0,67 milj. euroa (0,38 Me, +74,6 %). Liikevaihdon kasvuun loka-joulukuussa ja tulosparannukseen koko vuonna vaikuttivat myönteinen tilausten ja myyntikatteen kasvu erityisesti viimeisen neljänneksen aikana sekä vuoden 2005 poistorasituksen ja muiden kulujen merkittävä pienentyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Myyntikate oli loka-joulukuussa 2005 noin 0,5 milj. euroa ja tulos ennen veroja 0,2 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Evia Oyj:n hallitus arvioi, että vuoden 2005 lopun hyvän kehityksen ansiosta lähtötilanne ja edellytykset vuodelle 2006 ovat nyt selvästi paremmat kuin edellisenä vuonna. Tulevaisuuden näkymiä parantavat nykyasiakkaille tehdyn työn ennakoidun kasvun lisäksi myös jo toteutuneet onnistumiset asiakashankinnassa. Vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 vastaavien ajankohtien IFRS-lukuja. Luvut ovat tilintarkastamattomia. AVAINLUVUT (kts. pdf-liite) Evia Oyj:n toimialalla liiketoiminnan kausivaihtelut ovat merkittäviä. Tuloksellisesti parhaita ovat yleensä ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes. Huonoin kausi on useimmiten vuoden kolmas neljännes. Vuonna 2005 Evia Oyj -konserni paransi kannattavuuttaan selkeästi vuoden ensimmäisellä, kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. Toisen neljänneksen liiketulos oli lähes edellisen vuoden tasolla. Evia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Torvelainen: ”Evian kannattavuus on parantunut huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Parannus sekä myyntikatteessa että tuloksessa oli merkittävää erityisesti vuoden loppupuolella. Lähtötilanteemme ja edellytykset vuodelle 2006 ovat nyt hyvät ja selvästi paremmat kuin edellisenä vuonna. Tulevaisuuden näkymiä parantavat nykyasiakkaille tehdyn työn ennakoidun kasvun lisäksi myös onnistumiset asiakashankinnassa. Meidät on valinnut kumppanikseen mm. Aurinkomatkat, Neste Oil, Perlos, Sony, Tiimari ja VTT. Yhtiömme tulosta rasittavat vielä nykyiseen liiketoimintaan liittymättömät hallintokulut. Näistä merkittävimpiä ovat Bulevardi 6:ssa olevien toimitilojen edelleenvuokrauksesta aiheutuvat kulut, jotka ovat noin 0,25 miljoonaa euroa vuodessa ja jatkuvat korkeintaan vuoden 2008 loppuun saakka. Näistä kuluista on tehty 0,21 miljoonan euron varaus. Jo tehdyin toimin muut kiinteät vuotuiset hallintokulut laskevat 0,06 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja tulevat olemaan 0,19 miljoonaa euroa alemmat vuodesta 2007 eteenpäin verrattuna vuoteen 2005. Tavoitteenamme on myös parantaa kannattavuutta muun muassa lisäämällä työn sujuvuutta. Tämän vuoksi olemme selkeyttäneet johtamisvastuita, jäntevöittäneet projektinjohtoa sekä päättäneet tekijöidemme palkitsemisesta entistä enemmän hyvästä asiakastyöstä ja asiakastyytyväisyydestä. Kasvatamme myös edelleen hallitusti nykyliiketoiminnan liikevaihtoa ja myyntikatetta. Integroidun markkinointiviestinnän toimintamallimme terävöityy jatkuvasti. Asiakastyytyväisyys ja myynnin kasvu ydintoiminnassamme vahvistivat tuloksellisuuden.” EVIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2005 IAS/IFRS RAPORTOINTI Evia Oyj siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Tämän raportin vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja. 8.4.2005 julkaistiin tiedote, jossa esitettiin IFRS-standardeihin siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset vuoden 2004 avaavaan taseeseen, taseeseen 31.12.2004 sekä vuoden 2004 tuloslaskelmaan. Evia Oyj -konsernissa ovat IAS 14 -standardin mukaisesti ensisijaisina segmentteinä liiketoiminta-alueittain yhtiöt. Vuonna 2005 ne olivat konsernin emoyhtiö Evia Oyj, Evia Helsinki Oy ja Frame Graphics Oy (aikaisemmin Axel Digital Oy). Evia Helsinki Oy tarjoaa asiakkailleen markkinoinnin keinoja luovasti ja tehokkaasti yhdistäviä ratkaisuja ja palveluja, jotka kasvattavat asiakkaan arvoa. Frame Graphics Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Evia Oyj tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. 31.12.2005 rekisteröitiin Evia Helsinki Oy:n sulautuminen Evia Oyj:hin. Sen seurauksena 1.1.2006 alkaen ensisijaisina segmentteinä raportoidaan Evia Oyj ja Frame Graphics Oy. LIIKEVAIHTO JA MYYNTIKATE Evia Oyj -konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2005 oli 12,12 milj. euroa (12,23 Me). Liikevaihto laski 0,9 % edellisen vuoden vastaavan kauden liikevaihtoon verrattuna. Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti. Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite) Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myyntikatteen kehittyminen, koska liikevaihtoon sisältyy asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus, joiden määrä saattaa vaihdella. Myyntikate muodostuu pääasiallisesti Evian oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy jonkin verran myös alihankinta- ja mediapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä. Myytyjen liiketoimintojen osuus myyntikatteesta laski ja oli 2,2 %. Myyntikatteen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite) Tuloskehitys Evia Oyj -konsernin kannattavuus parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, liikevoitto oli 0,27 milj. euroa (-0,51 Me). Konsernin kulut tammi-joulukuussa olivat 8,21 milj. euroa (8,82 Me), laskua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 7,0 %. Liiketuloksen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite) Evia Oyj -konsernin tulos ennen veroja oli 0,13 milj. euroa (liiketappio 0,61 Me). TASE Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 5,73 milj. euroa (6,05 Me). Lasku johtui pääasiallisesti 0,56 milj. euron lainojen takaisinmaksusta. Alihankintavarastojen muutos tammi-joulukuussa oli +0,004 milj. euroa ja työvarastojen muutos +0,05 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä +0,054 milj. euroa. Varastojen arvot 31.12.2005 olivat: työvarasto 0,55 milj. euroa ja alihankintavarasto 0,14 milj. euroa, yhteensä 0,69 milj. euroa. Rahoitusasema Evia Oyj -konsernin rahoitusasema parani edellisen tilikauteen verrattuna. Rahoitusaseman kehittymiseen vaikutti pääasiallisesti kannattavuuden paraneminen. Kassavarat kasvoivat vuoden aikana 5,0 % ja olivat 0,57 milj. euroa (0,54 Me). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,57 milj. euroa (0,09 Me), ja koko rahavirta oli 0,03 milj. euroa (0,40 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 51,3 % (46,4 %) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) 23,0 % (45,0 %). Korollisten velkojen määrä laski vuoden takaisesta ja oli vuoden lopussa 1,23 milj. euroa (1,79 Me). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 6,3 % ja oman pääoman tuotto 4.4 %. Taulukko (kts. pdf-liite) Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. Liiketoiminnasta syntyviä tavanomaiseen rahoitukseen liittyviä riskejä ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriskit. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiölle riittävä rahoitus. Yhtiössä on määritelty Evian kannalta merkittävät rahoitusriskit sekä seurantajärjestelmät ja toimintamallit, joilla riskien toteutumista estetään tai niihin reagoidaan. Riskienhallinnan perustaksi on määritelty riskien todennäköisyys, mittarit ja seurantavastuut operatiivisessa johdossa. HENKILÖSTÖ Evia Oyj –konsernin henkilöstön määrä oli vuoden alussa 90 (vertailukelpoinen luku 116) ja lopussa 91 (90). Keskimäärin henkilöstöä oli 90 (vertailukelpoinen luku 100). Emoyhtiö Evia Oyj:n henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 5 (6). Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 60 % (57 %). LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN YHTIÖITTÄIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTIJAKO) Evia Oyj Konsernin emoyhtiö Evia Oyj toimi tilikauden aikana holdingyhtiönä ja tuotti konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Evia Oyj:n kulut olivat katsauskaudella 1,24 milj. euroa (1,06 Me). Evia Oyj:n liiketappio tammi-joulukuussa 2005 oli 1,34 milj. euroa (-1,08 Me). Ero johtuu vuoden 2004 liiketulokseen sisältyneestä Lahtinen & Mantereen noin 0,1 milj. euron myyntivoitosta ja 0,08 milj. euron vuokravarauksen nostosta sekä 0,07 milj. euron luottotappiosta. Bulevardi 6:ssa sijaitsevien toimitilojen edelleenvuokrauksesta aiheutuneet kulut olivat 0,28 milj. euroa (0,26 Me). Nämä kulut jatkuvat korkeintaan vuoden 2008 loppuun saakka ja niistä on tehty 0,21 milj. euron varaus. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä (6). Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Liinpää ja toimitusjohtajana 1.8.2005 alkaen Jari Torvelainen. Evia Helsinki Oy Evia Helsinki tarjoaa (nyt Evia Oyj:hin sulautuneena ja sen nimissä) asiakkailleen markkinoinnin eri keinoja luovasti ja tehokkaasti yhdistäviä ratkaisuja ja palveluja, joissa haetaan tavanomaista parempia, asiakkaiden arvoa kasvattavia toteutuksia ja toimintatapoja, joiden tulokset ylittävät jatkuvasti tavoitteet ja asiakkaan odotukset. Evia Helsinki Oy:n liikevoitto tammi-joulukuussa 2005 oli 1,53 milj. euroa (0,78 Me), kasvua 96,0 %. Yhtiön liikevaihto oli 11,42 milj. euroa (11,33 Me, 0,8 %) ja myyntikate 7,97 milj. euroa (8,06 Me, –1,2 %). Myyntikate per henkilö oli 103 442 euroa (93 744). Evia Helsinki Oy:n palveluksessa oli tammi-joulukuussa 2005 keskimäärin 77 (86) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 91,1 % ja henkilöstöstä 85,6 %. Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajana toimi 31.7.2005 asti Mika Sarimo ja 1.8.2005 lähtien Jari Torvelainen 31.12.2005 asti, jolloin Evia Helsinki Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä Evia Oyj:hin tuli voimaan ja sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin. Frame Graphics Oy Frame Graphics Oy (aikaisemmin Axel Digital Oy) keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Frame Graphicsin toiminnan kehittämisalueita ovat asiakkuudet, henkilöstö, laatu ja kannattavuus. Frame Graphics Oy:n liikevaihto tammi-joulukuussa 2005 oli 1,12 milj. euroa (1,11 Me, 0,8 %). Yhtiön myyntikate oli 0,79 milj. euroa (0,89 Me, -10,9 %). Yhtiön liikevoitto tammi-joulukuussa 2005 oli 0,08 milj. euroa (0,16 Me, -50,0 %). Myyntikatteen laskun syynä oli pääosin tv-mainostuotannon väheneminen, mitä on korvannut televisio-ohjelmien ja elokuvien jälkituotanto sekä Evian asiakkaille tehdyt työt. Elokuvajälkituotantoon tehdyt osaamisinvestoinnit laskivat liikevoittoa alkuvuonna. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 8 (8) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,9 % ja henkilöstöstä 8,9 %. Frame Graphics Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju. LIIKETOIMINNAN RISKIT Evian hallitus on määritellyt Evian kannalta merkittävät liiketoimintariskit sekä seurantajärjestelmät ja toimintamallit riskien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen. Riskienhallinnan perustaksi on määritelty riskien todennäköisyys, mittarit ja seurantavastuut operatiivisessa johdossa. Operatiivisten riskien hallinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka raportoi säännöllisesti hallitukselle. Riskit on määritelty seuraavilla alueilla: asiakkaat ja asiakassuhteet, markkinat ja kilpailutilanne, henkilöstö ja osaaminen, tietoturva sekä maksuvalmius. Riskienhallintaa päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Evia Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 10.8.2005 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Evia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Evia Helsinki Oy sulautuu emoyhtiöönsä Evia Oyj:hin. Evia Helsinki Oy:n hallitus päätti osaltaan sulautumisesta 10.8.2005. Sulautuminen tuli voimaan ja sen täytäntöönpano rekisteröitiin 31.12.2005. Sulautumisen yhteydessä ei annettu sulautumisvastiketta. Evia Oyj:n tytäryhtiöksi jäi Frame Graphics Oy. Sulautuminen toteutettiin konsernin liiketoiminnallisen tehokkuuden lisäämiseksi ja kokonaiskustannusten säästämiseksi. Evia Helsinki myi elokuun alussa käyttöpalveluliiketoimintansa sekä siihen sisältyvät laitteet, ohjelmistot ja asiakassopimukset CH5 Finland Oy:lle. Kaupalla ei ollut henkilöstövaikutuksia eikä merkittävää vaikutusta Evia Helsinki Oy:n tulokseen. TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Evia Oyj:n 1.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2004. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai optio-oikeuksien antamiseen ja/tai osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä enintään 693 000 eurolla. Valtuutus on voimassa 1.4.2006 saakka. Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiriohjetta sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön hallinnointiperiaatteissa mainituin poikkeuksin. Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa. HALLINTO JA MUUTOKSET SIINÄ Varsinainen yhtiökokous päätti 1.4.2005 hallituksen jäsenmääräksi kolme. Kolmen jäsenen katsottiin riittävän toiminnan laajuuden huomioiden. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen ekonomi Arto Liinpää, FM, MBA Jari Torvelainen ja ekonomi Jukka Virta. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Arto Liinpään jatkamaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana jatkoi Jari Torvelainen. Lisäksi hallitus päätti, että erillisiä valiokuntia ei muodosteta, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät vaadi asioiden valmistelemista koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Hallituksen riippumattomat jäsenet 1.8.2006 asti olivat Jari Torvelainen ja Jukka Virta. Jari Torvelaisen 100-prosenttisesti omistama Stratexi Oy osti 43,6 prosenttia Evia Oyj:n osakekannasta 1.8.2005 ja Jari Torvelainen nimitettiin Evia Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.8.2005 alkaen. Tämän jälkeen Jukka Virta on ollut hallituksen ainoa riippumaton jäsen. Tilintarkastajana on toiminut BDO FinnPartners Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tarkastajana Pertti Hiltunen, KHT sekä Erkki Mitro, KHT ja varatilintarkastajana Hannu Riippi, KHT. Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Mika Sarimo irtisanoutui tehtävistään 27.6.2005. Evia Oyj:n hallitus kutsui 1.8.2005 FM, MBA Jari Torvelaisen Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8.2005 alkaen. Jari Torvelainen on jatkanut Evia Oyj:n toimitusjohtajana 31.12.2005 tapahtuneen Evia Helsinki Oy:n sulautumisen jälkeen. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Yhtiön osakepääoma tilikauden lopussa oli 3 465 000 euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä oli 3 465 000 kappaletta. Hallituksen valtuutus Varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2005 tehdyn päätöksen mukaan yhtiön hallituksella on voimassa valtuutus vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä 1. huhtikuuta 2006 saakka. Valtuutukseen perustuvan velkakirjojen vaihdon tai osakemerkinnän seurauksena tapahtuva yhtiön osakepääoman korotus voisi olla enintään 693 000 euroa. Vuoden 2005 aikana valtuutuksen nojalla ei toteutettu toimenpiteitä. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli vuoden 2005 lopussa 495 osakkeenomistajaa (547). Tilikauden aikana tehtiin merkittävä omistusmuutos, kun 1.8.2005 Jari Torvelaisen omistama Stratexi Oy osti Arto Liinpäältä 1 509 850 osaketta, joiden osuus on 43,6 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakekurssi ja –vaihto Vuonna 2005 yhtiön ylin kurssi Helsingin Pörssin I-listalla oli 1,65 euroa elokuussa (2,12 euroa) ja alin 1,06 euroa tammikuussa (1,02 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 1,46 euroa (1,39 euroa). Päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2005 oli 1,33 euroa (1,10 euroa). Yhtiön markkina-arvo päätöskurssilla oli 4 608 450 euroa (3 811 500 euroa). Tilikauden aikana osakkeita vaihdettiin 2 513 784 kappaletta (737 132), mikä vastaa 72,5 % (21,3 %) osakkeiden kokonaismäärästä. 1.8.2005 Stratexin toteuttama osakekauppa poislukien tilikauden aikana osakkeita vaihdettiin 1 003 934 kappaletta, mikä vastaa 29,0 % osakkeiden kokonaismäärästä. Koko osakevaihdon arvo oli 3,66 milj. euroa. TILIKAUDEN 2006 NÄKYMÄT Evia Oyj:n hallitus arvioi, että vuoden 2005 lopun hyvän kehityksen ansiosta lähtötilanne ja edellytykset vuodelle 2006 ovat nyt selvästi paremmat kuin edellisenä vuonna. Tulevaisuuden näkymiä parantavat nykyasiakkaille tehdyn työn ennakoidun kasvun lisäksi myös jo toteutuneet onnistumiset asiakashankinnassa. HALLLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA Hallitus ehdottaa 27.2.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1-31.12.2005 ei makseta osinkoa ja että ylikurssirahastoa alennetaan 3 230 930,39 eurolla vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi. INTERNET Tämä tiedote on myös internetsivulla www.evia.fi. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Torvelainen puh. 040 555 5553, (09) 1255 2200 e-mail: jari.torvelainen@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet www.evia.fi Liitteenä taulukko-osa: (kts. pdf-liite) Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutoslaskelma Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin Konsernin vastuusitoumukset Tunnusluvut Segmentti-informaatio Liikevaihdon jakauma yksiköittäin Myyntikatteen jakauma yksiköittäin Liikevoiton jakauma yksiköittäin Henkilöstöjakauma yksiköittäin Tunnuslukujen laskentakaavat Evia Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2006 EVIA OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2006 Osavuosikatsaus 1-3/2006 27.4.2006 Osavuosikatsaus 1-6/2006 17.8.2006 Osavuosikatsaus 1-9/2006 26.10.2006 Evia Oyj:n vuosikertomus 2005 ilmestyy viikolla 7/2006. Yhtiökokous pidetään maanantaina 27.2.2006 kello 13.00 Evia Oyj:n toimitiloissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 28, 00180 Helsinki. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Torvelainen puh. 040 555 5553 e-mail: jari.torvelainen@evia.fi

Liitteet & linkit