Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.7.2009 klo 11.00 1 (14)         
EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009             

Tammi - kesäkuu 2009 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät             

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 37,8 
(43,4) miljoonaan euroon ollen 12,8 prosenttia alempi kuin vuoden 2008     
vastaavalla ajanjaksolla                            
- Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan    
ajanjakson 4,6 miljoonaan euroon (sisältäen 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia 
eriä) ja oli 11,6 (10,7) prosenttia liikevaihdosta               
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,30 (-0,31) euroa            
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +6,2 (+0,4)    
miljoonaa euroa                                 
- Velkaantumisaste laski edelleen vuoden 2008 lopun 123,9 prosentista 63,5   
prosenttiin                                   
- Exel Sports Oy sulautetaan Exel Composites Oyj:hin joulukuussa 2009      
- Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon      
ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta.              

Huhti - kesäkuu 2009 lyhyesti                          

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,3 (22,4) miljoonaa euroa eli 14,1  
prosenttia pienempi kuin edellisvuonna                     
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 22,8 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon
(1,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli
12,4 (8,7) prosenttia liikevaihdosta                      
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,2 (+0,5)    
miljoonaa euroa                                 
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,30) euroa            


Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:                   

”Talouskriisin vaikutukset jatkuivat edelleen vuoden 2009 toisella       
neljänneksellä vaikuttaen kysyntään negatiivisesti myös pultruusiomarkkinoilla. 
Exelin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,1 prosenttia alempi kuin   
edellisvuonna. Kysyntä laski erityisesti koneenrakennus-, urheilu- ja      
vapaa-aika-, paperiteollisuus- sekä telekommunikaatiosegmenteissä. Myynti oli  
suhteellisen vahvaa Euroopassa verrattuna Aasian markkinoihin, mitkä kärsivät  
kovasta kilpailusta erityisesti Kiinassa. Myynti kuljetus- ja          
yleisteollisuudelle, erityisesti puolustusvälineteollisuudelle, parani uusien  
sovellusten myötä.                               

Vastataksemme pienentyneeseen kysyntään jatkoimme toimenpiteitä kustannusten  
alentamiseksi. Keskityimme edelleen voimakkaasti kannattavuuden parantamiseen ja
käyttöpääoman pienentämiseen, säilytimme hyvän kassavirran ja paransimme    
taloudellista asemaamme. Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 12,4 (8,7)   
prosenttiin.                                  

Komposiittituotteiden markkinakysyntä on epävarma ja olemme varautuneet     
heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Olemme ryhtyneet lisätoimenpiteisiin  
karsiaksemme kustannuksia jotta pystymme sopeutumaan pienentyneeseen myyntiin, 
pienentääksemme käyttöpääomaa ja lyhentääksemme velkaa. Keskitymme edelleen   
voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille.”           
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa                  
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|      | 1.4. - | 1.4. | Muutos | 1.1. - | 1.1. - | Muutos, | 1.1. - |
|      |  30.6. |   - |  , % | 30.6. |  30.6. |    % | 31.12. |
|      |   2009 | 30.6. |    |  2009 |  2008 |     |  2008 |
|      |     | 2008 |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |   19,3 | 22,4 | -14,1 |  37,8 |  43,4 |  -12,8 |  84,9 |
| o,     |     |    |    |    |     |     |    |
| jatkuvat  |     |    |    |    |     |     |    |
| toiminnot |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |   2,4 |  1,9 |  22,8 |  4,4 |   4,6 |  -5,4 |  8,6 |
| o,     |     |    |    |    |     |     |    |
| jatkuvat  |     |    |    |    |     |     |    |
| toiminnot |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liike-  |   12,4 |  8,7 |    |  11,6 |  10,7 |     |  10,1 |
| vaihdosta |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   1,9 |  1,9 |  -0,8 |  3,4 |   3,0 |  11,8 |  -3,0 |
| tulos,   |     |    |    |    |     |     |    |
| jatkuvat  |     |    |    |    |     |     |    |
| toiminnot |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   22,0 | 17,2 |  27,8 |  22,0 |  17,2 |  27,8 |  16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen |   13,9 | 30,7 | -54,5 |  13,9 |  30,7 |  -54,5 |  20,7 |
| nettovelka |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu |   45,5 | 53,3 | -14,6 |  45,5 |  53,3 |  -14,6 |  45,4 |
| pääoma   |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    |   38,6 | -71,2 |    |  37,5 |  -36,1 |     | -14,7 |
| pääoman  |     |    |    |    |     |     |    |
| tuotto, % |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun |   22,5 | -34,3 |    |  20,7 |  -15,7 |     |  0,0 |
| pääoman  |     |    |    |    |     |     |    |
| tuotto, % |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisu |   35,9 | 24,5 |    |  35,9 |  24,5 |     |  28,2 |
| us-aste, % |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantum |   63,5 | 178,4 |    |  63,5 |  178,4 |     | 123,9 |
| is-aste, % |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak |   0,16 | -0,30 |    |  0,30 |  -0,31 |     |  0,34 |
| e, euroa  |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak |   0,16 | -0,30 |    |  0,30 |  -0,31 |     | -0,25 |
| e,     |     |    |    |    |     |     |    |
| laimennett |     |    |    |    |     |     |    |
| u, euroa  |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |   1,85 | 1,44 |  28,5 |  1,85 |  1,44 |  28,5 |  1,40 |
| pääoma/osa |     |    |    |    |     |     |    |
| ke, euroa |     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


IFRS-RAPORTOINTI                                

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2008       
tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat pakolliset IAS- ja   
IFRS-standardit, jotka astuivat voimaan 1.1.2009:                

IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14:n ”Segmenttiraportointi”.   
Tästä osavuosikatsauksesta lähtien konserni raportoi vain yhden segmentin, Exel 
Compositesin. Exel Sports Brands raportoidaan lopetettuina toimintoina.     
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardi erottaa omistajiin liittymättömät  
pääoman muutokset omistajiin liittyvistä oman pääoman muutoksista. Konserni   
soveltaa standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien.             
IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muuttuneen standardin mukaan vieraan pääoman   
menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta
tai valmistamisesta, on aktivoitava osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa. 
Konserni soveltaa standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien.        
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n mukainen tilinpäätöksen  
esittämistapa - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön     
purkautuessa syntyvät velvoitteet. Muuttuneen standardin mukaan yhtiön on    
tietyissä tapauksissa luokiteltava omaksi pääomaksi lunastusvelvoitteiset    
rahoitusinstrumentit ja sellaiset instrumentit tai instrumenttien komponentit, 
jotka velvoittavat yhtiön luovuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden
yhtiön nettovarallisuudesta vain yhtiön purkautuessa. Konserni soveltaa     
standardia tästä osavuosikatsauksesta lähtien.                 

                                        
TULOSKEHITYS                                  

Huhti-kesäkuun 2009 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,3 (22,4) miljoonaa 
euroa. Myynti pieneni miltei kaikilla maantieteellisillä alueilla ja useissa  
markkinasegmenteissä toisella vuosineljänneksellä. Myynti muu teollisuus    
-markkinasegmenttiin, erityisesti puolustusvälineteollisuudelle, parani     
kuitenkin uusien tuotteiden myötä. Kuljetusvälinesegmenttiin kuuluvan juna- ja 
raitiovaunubisneksen myynti oli hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä.  
Toisaalta kuorma-autobisnes on kärsinyt merkittävästi taloudellisesta      
taantumasta. Myynti rakennusteollisuuden sovelluksiin on parantunut hieman   
Australiassa johtuen valtiovallan taloudellisesta tuesta.            

Exelin huhti-kesäkuun 2009 jatkuvien toimintojen liikevoitto parani       
edellisvuoteen verrattuna ja oli 2,4 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden  
1,9 miljoonaan euroon, joka sisälsi 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.  

Toisen vuosineljänneksen aikana kehitettiin useita uusia tuotteita mm.     
energiateollisuuden ja muun teollisuuden sovelluksiin.             

Konsernin tammi-kesäkuun 2009 jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 12,8  
prosenttia 37,8 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 43,4 miljoonaan   
euroon. Heikentynyt markkinatilanne vallitsi erityisesti koneenrakennus-,    
urheilu- ja vapaa-aika-, paperiteollisuus- ja telekommunikaatiosegmenteissä.  
Myynti oli suhteellisen vahvaa Euroopassa verrattuna Aasian markkinoihin, mitkä 
kärsivät kovasta kilpailusta erityisesti Kiinassa.               

Exelin jatkuvien toimintojen liikevoitto laski ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
4,4 (4,6 sisältäen 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) miljoonaan euroon 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoiton osuus       
liikevaihdosta oli 11,6 (10,7) prosenttia.                   

Konsernin mittava rationalisointiprojekti on palauttanut kannattavuuden     
tyydyttävälle tasolle operatiivisten kustannusten ja käyttöpääoman pienenemisen 
myötä.                                     

Konsernin nettorahoituskulut olivat +0,2 (-0,5) miljoonaa euroa vuoden     
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pääsyy nettorahoituskulujen pienentymiseen   
olivat laskeneet korot, pienentyneet velat ja suotuisat valuuttakurssit,    
erityisesti Australian dollari. Konsernin tulos ennen veroja jatkuvista     
toiminnoita oli 4,6 (4,1) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen  
3,4 (3,0) miljoonaa euroa.                           

Osakekohtainen tulos yhteensä oli 0,30 euroa; jatkuvissa toiminnoissa 0,29 euroa
ja lopetetuissa toiminnoissa 0,02 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,1   
(-15,7) prosenttia.                               

TASE JA RAHOITUSASEMA                              

Exel keskittyi edelleen voimallisesti kassavirran ja taloudellisen aseman    
parantamiseen. Käyttöpääoman pienentämiseksi ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin.  
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ensimmäisellä       
vuosipuoliskolla ollen +6,2 (+0,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt  
rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli +6,8 (-0,2) miljoonaa
euroa.                                     

Korolliset nettovelat laskivat 13,9 (30,7) miljoonaan euroon ja         
nettovelkaantumisaste 63,5 (178,4) prosenttiin.                 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla.      
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,6 (5,4) miljoonaa euroa.   

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 61,1 (70,3) miljoonaa   
euroa.                                     

Konsernin oma pääoma oli 22,0 (17,2) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 35,9  
(24,5) prosenttia katsauskauden lopussa. Korollista vierasta pääomaa oli 23,5  
(36,1) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 4,1 (10,8)
miljoonaa euroa.                                

INVESTOINNIT JA POISTOT                             

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,8 (0,7) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuutta myytiin huhti-kesäkuussa 2009 0,4 miljoonalla eurolla.     
Myynnistä syntyi myyntivoittoa 0,2 miljoonaa euroa, joka on kirjattu      
liiketoiminnan muihin tuottoihin.                        

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 1,6 (2,3) miljoonaa euroa.  

HENKILÖSTÖ                                   

Exel-konsernin palveluksessa 30.6.2009 oli yhteensä 442 (537) henkilöä, joista 
205 (235) kotimaassa ja 237 (302) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä  
katsauskauden aikana oli 452 (563). Henkilökunnan määrän pieneneminen sekä   
kotimaassa että ulkomailla johtuu henkilöstön rationalisoinnista Suomen,    
Ison-Britannian ja Kiinan yksiköissä sekä Exel Sports Brandsin Outdoor- ja   
salibandyliiketoimintojen myynnistä.                      

Exel-konsernin Suomen yksiköissä käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset   
neuvottelut laskeneen kysynnän vuoksi ja toiminnan tehostamiseksi. Neuvottelut 
koskevat kaikkia Suomen yksiköissä toimivia henkilöitä. Tavoitteena on saattaa 
neuvottelut päätökseen viikolla 31.                       

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA                              

30.6.2009 Exelin osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 
kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana.        

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 62,5 (86,8)     
miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.559.432 (719.190) 
kappaletta, mikä vastaa 13,1 (6,0) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.  

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 6,20 (12,20) euroa, alin kurssi 2,37 (6,87)   
euroa ja päätöskurssi 5,25 (7,30) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 2,90   
(9,37) euroa.                                  

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.        

OSAKKEENOMISTAJAT                                
Exelillä oli 1.715 osakkeenomistajaa 30.6.2009. Tietoja osakkeenomistajista on 
nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.     
Toisen vuosineljänneksen aikana ei yhtiölle tehty liputusilmoituksia.      

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Exelin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2009. Yhtiökokous hyväksyi    
emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi  
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008.  
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että 31.12.2008 päättyneeltä 
tilikaudelta ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 
§:ää koskien yhtiön Toiminimeä ja Kotipaikkaa siten, että yhtiön uusi toiminimi 
on Exel Composites Oyj suomeksi ja Exel Composites Plc englanniksi. Lisäksi   
yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 10 §:ää koskien Kokouskutsua siten, että se
vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia.          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman    
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous  
valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta 
sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia.      
Valtuutukset ovat voimassa 16.4.2010 asti.                   

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja nimitti uuden  
hallituksen. Hallituksen jäseninä jatkavat Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa
Kainu ja Heikki Mairinoja. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Reima    
Kerttula. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.            

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA                          

Exel Composites ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Exel Sports Oy ovat     
17.6.2009 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Exel Sports Oy 
sulautuu emoyhtiöönsä Exel Composites Oyj:hin. Sulautumissuunnitelma on merkitty
kaupparekisteriin 23.6.2009.                          

Sulautumissuunnitelman mukaan Exel Sports Oy:n varat ja velat siirtyvät     
selvitysmenettelyttä emoyhtiö Exel Composites Oyj:lle. Sulautumisessa ei    
suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. 
Sulautuminen ei aiheuta muutosta Exel Composites Oyj:n yhtiöjärjestykseen.   
Sulautumisen syynä on konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautumisen      
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2009.        

YHTIÖN NIMENMUUTOS                               

Exelin 16.4.2009 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti patentti- ja    
rekisterihallitus rekisteröi Exel Oyj:n uuden nimen 23.4.2009. Yhtiön uusi nimi 
on Exel Composites Oyj suomeksi ja Exel Composites Plc englanniksi. Exel säilyy 
yhtiön aputoiminimenä.                             

NIMITYS YHTIÖN JOHDOSSA                             

Pertti Kainu nimitettiin Exel Composites Chinan General Manageriksi 15.6.2009. 

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT            

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat markkinakysyntää.     
Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat     
vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Valuuttakurssivaihteluilla ja     
lisääntyvällä hintakilpailulla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus.  
Pankkirahoituksen hinta ja heikko saatavuus voivat myös heikentää kysyntää   
markkinoilla ja näin kasvattaa luottotappioriskiä ja voivat siten vaikuttaa   
Exel-konserniin.                                

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Maailmanlaajuinen talouden hiljentyminen vaikuttaa pultruusiomarkkinaan. Kysyntä
on vähentynyt useilla maantieteellisillä alueilla ja monissa          
markkinasegmenteissä. Komposiittituotteiden markkinakysyntä on epävarma ja   
olemme varautuneet heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Tällä odotetaan   
olevan negatiivinen vaikutus myös katekehitykseen.               

Epävakaan tilanteen ja markkinakehityksen heikon ennustettavuuden vuoksi    
konserni on aloittanut mittavan kustannusten ja käyttöpääoman pienentämiseen  
tähtäävän ohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, kassavirran ohjaamiseksi sekä 
lainojen takaisinmaksamiseksi. Lisäksi Exel on tehnyt varasuunnitelmia     
pystyäkseen reagoimaan nopeasti mahdollisesti jatkuvaan markkinoiden      
heikentymiseen.                                 

Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon       
ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta.              


Vantaalla 23.7.2009                               


EXEL COMPOSITES OYJ		Vesa Korpimies                       
Hallitus				toimitusjohtaja                           

                                        

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät  
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat    
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt    
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset 
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä   
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja 
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä    
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja         
epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa      
huomattavasti odotuksista.                           


LISÄTIETOJA                                   
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net                             
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598  
9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi                      

JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exelcomposites.com                             


EXEL COMPOSITES LYHYESTI                            
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, 
valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin      
sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja 
se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.     

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen    
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- 
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja     
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.  
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel    
Compositesin toiminnassa.                            

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden 
sarjassa.                                    LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa                 
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|      | 1.4. - | 1.4.- | Muutos | 1.1. - | 1.1. - | Muutos, | 1.1. - |
|      | 30.6. | 30.6. |  , % | 30.6. |  30.6. |    % |  31.12. |
|      |  2009 |  2008 |    |  2009 |  2008 |     |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat |    |    |    |    |     |     |     |
| toiminnot |    |    |    |    |     |     |     |
| :     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaih | 19 285 | 22 449 | -14,1 | 37 814 | 43 356 |  -12,8 |  84 921 |
| to    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaal | -7 988 | -8 559 |  6,7 | -15 35 | -16 745 |   8,4 | -34 576 |
| it ja   |    |    |    |   5 |     |     |     |
| palvelut |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde- | -4 763 | -5 393 |  11,7 | -9 590 | -11 116 |  13,7 | -20 650 |
| etuuksist |    |    |    |    |     |     |     |
| a     |    |    |    |    |     |     |     |
| aiheutune |    |    |    |    |     |     |     |
| et kulut |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot  |  -748 | -1 362 |  45,1 | -1 567 | -2 263 |  30,8 |  -3 967 |
| ja    |    |    |    |    |     |     |     |
| arvonalen |    |    |    |    |     |     |     |
| -tumiset |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoi- | -3 843 | -5 220 |  26,4 | -7 679 | -8 633 |  11,1 | -17 417 |
| minnan  |    |    |    |    |     |     |     |
| muut   |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoi- |  448 |   32 |   1 |  748 |   42 | 1 681,0 |   281 |
| minnan  |    |    | 300,0 |    |     |     |     |
| muut   |    |    |    |    |     |     |     |
| tuotot  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | 2 390 | 1 947 |  22,8 | 4 391 |  4 641 |  -5,4 |  8 593 |
| to    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- |  185 |  606 |  69,5 |  238 |  -530 |  144,9 |  -3 003 |
| tuotot ja |    |    |    |    |     |     |     |
| -kulut  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos   | 2 575 | 2 553 |  0,9 | 4 629 |  4 111 |  12,6 |  5 590 |
| ennen   |    |    |    |    |     |     |     |
| veroja  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot |  -693 |  -655 |  -5,8 | -1 223 | -1 065 |  -14,8 |  -1 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 1 882 | 1 898 |  -0,8 | 3 406 |  3 046 |  11,8 |  4 036 |
| n tulos  |    |    |    |    |     |     |     |
| jatkuvist |    |    |    |    |     |     |     |
| a     |    |    |    |    |     |     |     |
| toiminnoi |    |    |    |    |     |     |     |
| s-ta   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut |    |    |    |    |     |     |     |
| toiminnot |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   80 | -5 478 | 101,5 |  213 | -6 719 |  103,2 |  -6 992 |
| n tulos  |    |    |    |    |     |     |     |
| lopetetui |    |    |    |    |     |     |     |
| s-ta   |    |    |    |    |     |     |     |
| toimin-no |    |    |    |    |     |     |     |
| ista   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 1 962 | -3 580 | 154,8 | 3 619 | -3 673 |  198,5 |  -2 956 |
| n tulos  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |    |    |    |    |     |     |     |
| laajan  |    |    |    |    |     |     |     |
| tuloslas- |    |    |    |    |     |     |     |
| kelman  |    |    |    |    |     |     |     |
| erät:   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaise | 1 331 |   76 | 1 651, | 1 663 |  -295 |  663,7 |  -1 513 |
| en    |    |    |   3 |    |     |     |     |
| yksikköön |    |    |    |    |     |     |     |
| liittyvät |    |    |    |    |     |     |     |
| muuntoero |    |    |    |    |     |     |     |
| t     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin  |   0 |   0 |    |   0 |    0 |     |    0 |
| laajan  |    |    |    |    |     |     |     |
| tuloslas- |    |    |    |    |     |     |     |
| kelman  |    |    |    |    |     |     |     |
| eriin   |    |    |    |    |     |     |     |
| liittyvät |    |    |    |    |     |     |     |
| verot   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 1 331 |   76 | 1 651, | 1 663 |  -295 |  663,7 |  -1 513 |
| n muut  |    |    |   3 |    |     |     |     |
| laajan  |    |    |    |    |     |     |     |
| tuloksen |    |    |    |    |     |     |     |
| erät   |    |    |    |    |     |     |     |
| verojen  |    |    |    |    |     |     |     |
| jälkeen  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 3 293 | -3 504 | 194,0 | 5 283 | -3 968 |  233,1 |  -4 469 |
| n laaja  |    |    |    |    |     |     |     |
| tulos   |    |    |    |    |     |     |     |
| yhteensä |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |     |     |     |
| n     |    |    |    |    |     |     |     |
| tuloksen |    |    |    |    |     |     |     |
| jakautumi |    |    |    |    |     |     |     |
| -nen:   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 1 962 | -3 580 | 154,8 | 3 619 | -3 673 |  198,5 |  -2 956 |
| osakkeen- |    |    |    |    |     |     |     |
| omistajil |    |    |    |    |     |     |     |
| le    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmist |   0 |   0 |    |   0 |    0 |     |    0 |
| ö-osakkai |    |    |    |    |     |     |     |
| lle    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |     |     |     |
| n laajan |    |    |    |    |     |     |     |
| tuloksen |    |    |    |    |     |     |     |
| jakautumi |    |    |    |    |     |     |     |
| -nen:   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 3 293 | -3 504 | 194,0 | 5 283 | -3 968 |  233,1 |  -4 469 |
| osakkeeno |    |    |    |    |     |     |     |
| mistajill |    |    |    |    |     |     |     |
| e     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmist |   0 |   0 |    |   0 |    0 |     |    0 |
| öosakkail |    |    |    |    |     |     |     |
| le    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osa |    |    |    |    |     |     |     |
| ke,    |    |    |    |    |     |     |     |
| laimennet |    |    |    |    |     |     |     |
| tu ja   |    |    |    |    |     |     |     |
| laimentam |    |    |    |    |     |     |     |
| a-ton,  |    |    |    |    |     |     |     |
| euroa   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvist |  0,16 |  0,16 |    |  0,29 |  0,26 |     |   0,34 |
| a     |    |    |    |    |     |     |     |
| toiminnoi |    |    |    |    |     |     |     |
| s-ta   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetui |  0,01 | -0,46 |    |  0,02 |  -0,56 |     |  -0,59 |
| s-ta   |    |    |    |    |     |     |     |
| toimin-  |    |    |    |    |     |     |     |
| noista  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  0,16 | -0,30 |    |  0,30 |  -0,31 |     |  -0,25 |
--------------------------------------------------------------------------------LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  30.6.2009 | 30.6.2008 |  Muutos | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo        |    9 374 |   9 799 |   -425 |    8 362 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat    |    2 539 |   3 085 |   -546 |    2 514 |
| hyödykkeet       |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet |   11 494 |   12 707 |  -1 213 |   11 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |    3 186 |   4 628 |  -1 442 |    3 207 |
| verosaamiset      |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset       |     60 |     69 |    -9 |     68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   |   26 653 |   30 289 |  -3 635 |   25 975 |
| yhteensä        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus     |   10 666 |   17 095 |  -6 429 |   12 408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut |   14 223 |   17 450 |  -3 227 |   12 856 |
| saamiset        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahavarat     |      0 |     0 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset |    9 571 |   5 431 |   4 140 |    8 035 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   |   34 461 |   39 976 |  -5 515 |   33 300 |
| yhteensä        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat    |      0 |     0 |     0 |      0 |
| pitkäaikaiset varat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä     |   61 114 |   70 265 |  -9 151 |   59 275 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma       |    2 141 |   2 141 |     0 |    2 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto    |      0 |   8 488 |  -8 488 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot      |      5 |     5 |     0 |      5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman |    8 488 |     0 |   8 488 |    8 488 |
| pääoman rahasto     |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot       |    -730 |    -817 |    87 |   -2 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat  |    8 440 |   11 042 |  -2 602 |   11 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |    3 619 |   -3 673 |   7 292 |   -2 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien  |   21 963 |   17 186 |   4 777 |   16 680 |
| oman pääoman osuus   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus     |      0 |     0 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä   |   21 963 |   17 186 |   4 777 |   16 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |   19 319 |   25 331 |  -6 012 |   22 057 |
| korolliset velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |     366 |     0 |    366 |     348 |
| korottomat velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen     |     329 |   1 092 |   -763 |     353 |
| verovelka        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |    4 195 |   10 758 |  -6 563 |    6 648 |
| korolliset velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut    |   14 940 |   15 898 |   -958 |   13 188 |
| korottomat velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä     |   39 151 |   53 079 |  -13 928 |   42 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat   |   61 114 |   70 265 |  -9 151 |   59 275 |
| yhteensä        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|      | Osake | Yli-ku | Muut | SVOP | Muunto | Voitto | Vähem | Yhteen |
|      | -pääo | rssi-r | rahas | -rah |  erot | varat | mistö |   sä |
|      |  ma | ahasto |  tot | asto |    |    | -osuu |    |
|      |    |    |    |   |    |    |   s |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 141 | 8 488 |   5 |  0 |  -880 | 13 780 |   0 | 23 533 |
| pääoma  |    |    |    |   |    |    |    |    |
| 1.1.2008 |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |   0 |   0 |   0 |  0 |  -295 | -3 673 |   0 | -3 968 |
| tulos   |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |   |   0 | -2 379 |    | -2,379 |
| ko    |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 141 | 8 488 |   5 |  0 | -1 175 | 7 728 |    | 17 186 |
| pääoma  |    |    |    |   |    |    |    |    |
| 30.6.2008 |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 141 |   0 |   5 |  8 | -2 393 | 8 440 |   0 | 16 680 |
| pääoma  |    |    |    | 488 |    |    |    |    |
| 1.1.2009 |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |   0 |   0 |   0 |  0 | 1 663 | 3 619 |   0 | 5 283 |
| tulos   |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |   |   0 |    |    |   0 |
| ko    |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 141 |   0 |   5 |  8 |  -730 | 12 059 |   0 | 21 963 |
| pääoma  |    |    |    | 488 |    |    |    |    |
| 30.6.2009 |    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa              

--------------------------------------------------------------------------------
|               |  1.1. - |  1.1. - |  Muutos |   1.1. - |
|               |  30.6. |   30.6. |      |   31.12. |
|               |   2009 |   2008 |      |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |  3 619 |  -3 673 |   7 292 |   -2 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon |   907 |   1 234 |   -327 |   6 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos     |  1 421 |   4 682 |  -3 261 |   11 815 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet  |  5 947 |   2 243 |   3 704 |   15 041 |
| rahavirrat          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot        |   -650 |   -953 |    303 |   -1 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot         |   126 |    47 |    79 |    259 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät      |   825 |    55 |    770 |    -763 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot        |   -88 |  -1 013 |    925 |   -1 572 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet  |  6 160 |    379 |   5 781 |   11 089 |
| nettorahavirrat       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot   |    0 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt liiketoiminnot    |  1 000 |     0 |   1 000 |     25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja |   -819 |   -679 |   -140 |   -1 765 |
| aineettomiin hyödykkeisiin  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot  |   410 |    60 |    350 |     90 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien        |   591 |   -619 |   1 210 |   -1 650 |
| nettorahavirrat       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti    |    0 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen   |    0 |  10 000 |  -10 000 |   10 000 |
| nostot            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen   |  -4 752 |  -6 297 |   1 545 |   -8 973 |
| takaisinmaksut        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen   |   -264 |   -360 |    96 |   -4 563 |
| nettomuutos         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen   |   -199 |   -194 |    -5 |    -390 |
| nettomuutos         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot       |    0 |  -2 379 |   2 379 |   -2 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat |  -5 215 |    770 |  -5 985 |   -6 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos      |  1 536 |    530 |   1 006 |   3 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa |  8 035 |   4 901 |   3 134 |   4 901 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos      |  1 536 |    530 |   1 006 |   3 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa |  9 571 |   5 431 |   4 140 |   8 035 |
--------------------------------------------------------------------------------

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa                   

--------------------------------------------------------------------------------
|         |   II/ |    I/ |   IV/ |  III/ |  II/ |   I/ |
|         |   2009 |   2009 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |     |     |     |     |    |    |
| toiminnot:    |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  19 285 |  18 530 | 20 454 | 21 111 | 22 449 | 20 907 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  |  -7 988 |  -7 347 | -8 822 | -9 008 | -8 559 | -8 186 |
| palvelut     |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksi |  -4 763 |  -4 827 | -4 282 | -5 252 | -5 393 | -5 723 |
| sta aiheutuneet |     |     |     |     |    |    |
| kulut      |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |   -748 |   -820 |  -819 |  -884 | -1 362 |  -901 |
| arvonalentumiset |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |  -3 843 |  -3 836 | -4 591 | -4 193 | -5 220 | -3 413 |
| muut kulut    |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |   448 |   300 |   229 |   11 |   32 |   10 |
| muut tuotot   |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  2 390 |  2 001 |  2 168 |  1 785 | 1 947 | 2 694 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  |   185 |    53 | -1 145 | -1 328 |  606 | -1 137 |
| ja -kulut    |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   |  2 575 |  2 054 |  1 023 |   456 | 2 553 | 1 558 |
| veroja      |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    |   -693 |   -530 |  -401 |   -88 |  -655 |  -410 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |  1 882 |  1 524 |   622 |   368 | 1 898 | 1 148 |
| jatkuvista    |     |     |     |     |    |    |
| toiminnoista   |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |    80 |   133 |  -755 |   482 | -5 478 | -1 241 |
| lopetetuista   |     |     |     |     |    |    |
| toiminnoista   |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |  1 962 |  1 658 |  -133 |   850 | -3 580 |  -92 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   |   0,16 |   0,14 |  -0,01 |  0,07 | -0,30 | -0,01 |
| euroa      |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   |   0,16 |   0,14 |  -0,01 |  0,07 | -0,30 | -0,01 |
| laimennettu,   |     |     |     |     |    |    |
| euroa      |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen  |     |     |     |     |    |    |
| osakemäärä,   |     |     |     |     |    |    |
| laimentamaton,  |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 kpl    |  11 897 |  11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen  |     |     |     |     |    |    |
| osakemäärä,   |     |     |     |     |    |    |
| laimennettu,   |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 kpl    |  11 897 |  11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 | 11 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö    |   452 |   461 |   480 |   499 |  556 |  570 |
| keskimäärin   |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa             

--------------------------------------------------------------------------------
|                |  30.6.2009 |  30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |    2 783 |    2 783 |     2 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset       |    12 500 |    12 500 |    12 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| -  alle yhden vuoden sisällä  |     573 |     478 |      492 |
| erääntyvät           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -  1-5 vuoden sisällä     |    1 453 |    2 078 |     1 756 |
| erääntyvät           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          |     178 |     480 |      92 |
--------------------------------------------------------------------------------

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.6.2009 |  30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset       |     716 |    1 091 |     1 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot     |      0 |    3 568 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt valuuttaoptiot      |      0 |    2 149 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaswapit         |       |      0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset      |    9 369 |     250 |     9 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korko-optiot      |    5 000 |    3 889 |     3 500 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa                      

--------------------------------------------------------------------------------
|               |  1.1. - |  1.1. - | Muutos, % |   1.1. - |
|               |  30.6. |   30.6. |      |   31.12. |
|               |   2009 |   2008 |      |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  37 814 |  43 356 |   -12,8 |   84 921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  4 391 |   4 641 |   -5,4 |   8 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   11,6 |   10,7 |      |    10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      |  4 629 |   4 111 |   12,6 |   5 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   12,2 |    9,5 |      |    6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |  3 406 |   3 046 |   11,8 |   4 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   9,0 |    7,0 |      |    4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |  21 963 |  17 186 |   27,8 |   16 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       |  23 514 |  36 089 |   -34,8 |   28 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |  9 571 |   5 431 |   76,2 |   8 035 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat    |  13 943 |  30 658 |   -54,5 |   20 671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      |  45 477 |  53 275 |   -14,6 |   45 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |   37,5 |   -36,1 |      |   -14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |   20,8 |   -15,7 |      |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus, %       |   35,9 |   24,5 |      |    28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %     |   63,5 |   178,4 |      |   123,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |   819 |    679 |   20,6 |   1 765 |
| käyttöomaisuuteen      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   2,2 |    1,6 |      |    2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot  |   781 |   1 471 |   -46,9 |   1 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   2,1 |    3,4 |      |    2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta    |  12 241 |  14 793 |   -17,3 |   11 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, |   0,30 |   -0,31 |      |   -0,25 |
| euroa            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu,  |   0,30 |   -0,31 |      |   -0,25 |
| euroa            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa   |   1,85 |   1,44 |   28,5 |    1,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä 1.000 kpl  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, keskimäärin |  11 897 |  11 897 |    0,0 |   11 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu, keskimäärin |  11 897 |  11 897 |    0,0 |   11 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |   453 |    563 |   -19,7 |    527 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit