Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2011

EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSITIEDOTE         5.5.2011 klo 9.00     1 (12)

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011

 

Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti

 

- Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvoi 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010 heikkoon ensimmäiseen neljännekseen

- Liikevoitto oli +3,1 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna 1,0 miljoonaan euroon vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli 14,6 (6,3) prosenttia liikevaihdosta

- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +1,6 (+0,8) miljoonaa euroa

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,06) euroa

 

Näkymät vuodelle 2011

 

Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin alkuvuosi oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

 

 

 

Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:

 

”Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen kasvu oli vahvaa verrattuna vuoden 2010 heikkoon ensimmäiseen neljännekseen. Konsernin liikevaihto vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 37,5 prosenttia 21,5 (15,7) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä oli vahvaa erityisesti kone- ja paperiteollisuudessa sekä telekommunikaatiomarkkinasegmentissä. Joitakin merkkejä elpymisestä oli nähtävillä myös rakennusteollisuudessa, joka kärsi alhaisesta kysynnästä läpi koko viime vuoden.

 

Myös liikevoitto parani 3,1 (1,0) miljoonaan euroon vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä aloitetut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat alkaneet tuottaa positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka. Raaka-ainekustannukset ovat kuitenkin nousseet edelleen. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi ja tekee niin myös jatkossa.

 

Sijoitetun pääoman tuotto parani 29,1 prosenttiin verrattuna 9,8 prosenttiin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

Olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla ja jatkamme kannattavan kasvun strategiaamme vuonna 2011.”

 

 

 

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

 

 

  1.1. –
31.3.
2011
1.1.–31.3.
2010
Muutos % 1.1. –
31.12.
2010
         
Liikevaihto 21,5 15,7 37,5 72,9
Liikevoitto 3,1 1,0 219,1 9,4
% liike-vaihdosta  
14,6
 
6,3
 
 
 
12,9
Tilikauden tulos  
2,3
 
0,7
 
244,1
 
6,8
         
Oma pääoma 34,0 24,6 38,4 32,5
Korollinen nettovelka  
-2,4
 
5,6
 
-143,7
 
-1,4
Sijoitettu pääoma  
44,2
 
41,3
 
7,0
 
42,7
Oman pääoman tuotto, %  
28,1
 
10,8
 
 
 
23,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
29,1
 
 
9,8
   
 
21,8
Omavaraisuus-aste, %  
57,0
 
42,9
   
57,4
Velkaantumis-aste, %  
-7,2
 
22,8
   
-4,3
         
Tulos/osake, euroa  
0,20
 
0,06
 
 
 
0,57
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,20
 
 
0,06
   
 
0,57
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,86
 
 
2,07
   
 
2,73

 

 

IFRS-RAPORTOINTI

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

 

1.1. – 31.3.2011

 

TULOSKEHITYS

 

Konsernin liikevaihto kasvoi 37,5 prosenttia 21,5 (15,7) miljoonaan euroon vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2010 heikon alkuvuoden jälkeen markkinaolosuhteet ovat parantuneet asteittain. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä parani erityisesti kone- ja paperiteollisuudessa sekä telekommunikaatiomarkkinasegmentissä. Joitakin merkkejä elpymisestä oli nähtävillä myös rakennusteollisuudessa, joka kärsi alhaisesta kysynnästä läpi koko viime vuoden.

 

Raaka-ainekustannukset ovat nousseet edelleen. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi, ja osa noususta on siirretty tuotehintoihin.

 

Euroopan komission Kiinasta tuodulle lasikuidulle asettamaa polkumyyntitullia alennettiin alkuperäisestä 43,6 prosentista 13,8 prosenttiin maaliskuun 2011 puolivälissä. Polkumyyntitulli lisätään 7 prosentin normaalitulliin. Exel Composites on korottanut tuotehintoja, etsinyt vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisännyt tuotantoa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa vähentääkseen polkumyyntitullin vaikutusta. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi vuonna 2010 salibandyliiketoiminnan lisensioinnin uudelleenjärjestelemisestä aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia 1,0 miljoonaa euroa ja muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia lisenssituottoja 0,9 miljoonaa euroa. Vastaavia kertaluonteisia eriä ei ollut vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Konsernin liikevoitto vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,1 (1,0) miljoonaa euroa ja oli 14,6 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä aloitetut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat alkaneet tuottaa positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka. 

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,1 (0,9) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,3 (0,7) miljoonaa euroa.

 

Osakekohtainen tulos parani 0,20 (0,06) euroon. Sijoitetun pääoman tuotto oli 29,1 (20,9) prosenttia.

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

 

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 1,6 (0,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 1,1 (0,5) miljoonaa euroa.

 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 12,7 (11,2) miljoonaa euroa.

 

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 59,8 (57,3) miljoonaa euroa.

 

Korolliset nettovelat olivat -2,4 (5,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste parani -7,2 (22,8) prosenttiin.

 

Konsernin oma pääoma oli 34,0 (24,6) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 57,0 (42,9) prosenttia katsauskauden lopussa. Korollista vierasta pääomaa oli 10,2 (16,8) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 0,0 (7,7) miljoonaa euroa.

 

INVESTOINNIT JA POISTOT

 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,6 (0,3) miljoonaa euroa.

 

Käyttöomaisuuden poistot katsauskauden aikana olivat 0,7 (0,7) miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

Exel Composites –konsernin palveluksessa 31.3.2011 oli yhteensä 418 (403) henkilöä, joista 196 (177) kotimaassa ja 222 (226) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 416 (408).

 

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

 

31.3.2011 yhtiön osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana.

 

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 110,4 (70,4) milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 343.137 (765.035) kappaletta, mikä vastaa 2,9 (6,4) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.

 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 9,30 (6,20) euroa, alin kurssi 6,85 (5,19) euroa ja päätöskurssi 9,28 (5,92) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 7,90 (5,82) euroa.

 

Omat osakkeet

 

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

 

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

 

Exel Compositesilla oli 2.522 osakkeenomistajaa 31.3.2011. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Exel Compositesille ei tehty liputusilmoituksia tilikauden aikana.

 

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja mahdollista uutta talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat jatkua edelleen ja vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Euroopan komission kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat polkumyyntitullit tulevat vaikuttamaan tulokseen negatiivisesti mikäli lasikuidun hinnannousu voidaan siirtää vain osittain tuotehintoihin. Mikäli tehostamistoimenpiteet Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä eivät tuota tulosta, saattaa sillä olla vaikutusta yhtiön tulokseen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2011. Yhtiökokous hyväksyi konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja nimitti uuden hallituksen. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja. Uudeksi jäseneksi valittiin Heikki Hiltunen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

 

Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin alkuvuosi oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

 

 

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

 

 

 

  1.1. – 31.3.
2011
1.1.-
31.3.
2010
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2010
         
Liikevaihto 21 548 15 671 37,5 72 872
         
Materiaalit ja palvelut  
-8 378
 
-6 062
 
-38,2
 
-28 403
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
-5 221
 
-4 381
 
-19,2
 
-18 833
Poistot ja arvonalentumiset  
-684
 
-675
 
-1,3
 
-2 880
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 262
 
-4 824
 
11,7
 
-16 808
Liiketoiminnan muut tuotot  
135
 
1 255
 
-89,2
 
3 481
         
Liikevoitto 3 137 983 219,1 9 430
         
Rahoitustuotot ja  -kulut  
-23
 
-86
 
73,3
 
-493
         
Tulos ennen veroja 3 115 897 247,3 8 936
         
Tuloverot -782 -219 -257,1 -2 165
         
Tilikauden tulos 2 333 678 244,1 6 772
         
Muut laajan tuloslaskelman erät:        
         
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
-867
 
1 295
 
-166,9
 
3 411
         
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot  
 
-867
 
 
1 295
 
 
-166,9
 
 
3 411
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
1 466
 
 
1 972
 
 
-25,7
 
 
10 183
         
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön osakkeen-omistajille
 
 
 
2 333
 
 
 
678
 
 
 
 
 
 
 
6 772
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeen-omistajille  
1 466
 
1 972
   
10 183
         
Tulos/osake,
laimennettu ja laimentamaton, euroa
 
 
0,20
 
 
0,06
 
 
 
 

 

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

 

 

  31.3.
2011
31.3.
2010
Muutos 31.12.
2010
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 11 231 10 624 607 11 637
Muut aineettomat hyödykkeet  
2 203
 
2 488
 
-285
 
2 426
Aineelliset hyödykkeet 10 248 10 878 -630 10 427
Laskennalliset verosaamiset  
1 661
 
1 873
 
-212
 
1 585
Sijoitukset 63 63 0 64
Pitkäaikaiset varat yhteensä  
25 406
 
25 926
 
-520
 
26 139
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 9 480 9 191 289 9 600
Myyntisaamiset ja muut saamiset  
12 258
 
11 001
 
1 257
 
9 540
Rahat ja pankkisaamiset 12 662 11 161 1 501 11 606
Lyhytaikaiset varat yhteensä  
34 400
 
31 353
 
3 047
 
30 746
Varat yhteensä 59 805 57 279 2 526 56 885
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 141 2 141 0 2 141
Osakepääoma 0 0 0 0
Muut rahastot 30 37 -7 37
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
8 488
 
8 488
 
0
 
8 488
Muuntoerot 2 488 1 195 1 293 3 311
Kertyneet voittovarat 18 536 12 039 6 497 11 757
Tilikauden tulos 2 333 678 1 655 6 772
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
34 017
 
24 578
 
9 438
 
32 507
Oma pääoma yhteensä 34 017 24 578 9 438 32 507
         
Pitkäaikaiset velat        
Pitkäaikaiset korolliset velat  
10 206
 
9 025
 
1 181
 
10 204
Pitkäaikaiset korottomat velat  
364
 
317
 
47
 
362
Laskennallinen verovelka 542 680 -138 549
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat  
10
 
7 731
 
-7 721
 
15
Ostovelat ja muut korottomat velat  
14 667
 
14 948
 
-281
 
13 250
         
Velat yhteensä 25 788 32 701 -6 913 24 378
         
Oma pääoma ja velat yhteensä  
59 805
 
57 279
 
2 526
 
56 885

 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

 

 

  Osakepää
oma
Muut rahas
tot
SVOP-rahas
to
Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2010  
2,141
 
37
 
8 488
 
-100
 
15 013
 
25 580
             
Laaja tulos 0 0 0 1 295 678 1 973
Osingonjako 0 0 0 0 -2 974 -2 974
             
Oma pääoma 31.3.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
1 195
 
12 717
 
24 579
             
Oma pääoma 1.1.2011  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507
             
Laaja tulos 0 0 0 -867 2 333 1 466
Muut erät 0 -7 0 0 52 44
Osingonjako 0 0 0 0 0 0
             
Oma pääoma 31.3.2011  
2 141
 
30
 
8 488
 
2 444
 
20 914
 
34 017

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

 

 

  1.1. – 31.3.
2011
1.1. – 31.3.
2010
Muutos 31.12.
2010
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 2 333 678 1 665 6 772
Oikaisut tilikauden voittoon 1 222 1 667 -445 6 276
Käyttöpääoman muutos -1 605 -522 -1 083 1 729
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat  
1 950
 
1 823
 
127
 
14 777
Maksetut korot -50 -93 43 -515
Saadut korot 27 69 -42 114
Muut rahoituserät 41 64 -23 -88
Maksetut verot -337 -1 047 710 -2 296
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  
1 631
 
816
 
815
 
11 992
         
Investointien rahavirrat      
Ostetut liiketoiminnot 0 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0   0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-573
 
-348
 
-225
 
-1 570
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0
         
Investointien nettorahavirrat -573 -348 -225 -1 570
         
Rahoituksen rahavirrat        
Maksullinen osakeanti 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  
0
 
-1 800
 
1 800
 
-6 857
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  
0
 
0
 
0
 
-106
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  
-2
 
-104
 
102
 
-1 477
Maksetut osingot 0 0 0 -2 974
Rahoituksen nettorahavirrat -2 -1 904 1 902 -11 414
         
Rahavarojen muutos 1 056 -1 436 2 492 -992
         
Rahavarat tilikauden alussa 11 606 12 597 -991 12 597
Rahavarojen muutos 1 056 -1 436 2 492 -992
Rahavarat tilikauden lopussa 12 662 11 161 1 501 11 606

 

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

 

 

  I/
2011
IV/
2010
III/
2010
II/
2010
1/
2010
           
Liikevaihto 21 548 19 338 18 692 19 173 15 671
Materiaalit ja palvelut  
-8 378
 
-7 700
 
-7 451
 
-7 189
 
-6 062
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 221
 
 
 
-4 982
 
 
 
-4 577
 
 
 
-4 892
 
 
 
-4 381
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-684
 
 
-719
 
 
-724
 
 
-763
 
 
-675
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 262
 
-3 901
 
-3 856
 
-4 229
 
-4 824
Liiketoiminnan muut tuotot  
135
 
1 078
 
595
 
553
 
1 255
           
Liikevoitto 3 137 3 115 2 679 2 653 983
           
Rahoitustuotot ja -kulut  
-23
 
-246
 
-152
 
-10
 
-86
           
Tulos ennen veroja  
3 115
 
2 869
 
2 527
 
2 643
 
897
 
Tuloverot
 
-782
 
-578
 
-662
 
-706
 
-219
           
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  
 
 
2 333
 
 
 
2 291
 
 
 
1 865
 
 
 
1 937
 
 
 
678
 
Tilikauden tulos
 
 
2 333
 
 
2 291
 
 
1 865
 
 
1 937
 
 
678
           
Tulos/osake, euroa  
0,20
 
0,19
 
0,16
 
0,16
 
0,06
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,20
 
 
0,19
 
 
0,16
 
 
0,16
 
 
0,06
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton          
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,          
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
416
 
408
 
402
 
397
 
408

 

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

 

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
Omasta velasta      
Kiinteistö-kiinnitykset  
2 783
 
2 783
 
2 783
Yrityskiinni-tykset  
12 500
 
12 500
 
12 500
       
Leasing-vastuut      
       
 -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
 
 
1 068
 
 
 
485
 
 
 
886
 -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät  
 
 
2 111
 
 
 
1 394
 
 
 
2 770
       
Muut vastuut 6 209 10

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

 

 

  31.3.2011 31.3.2010
     
Valuuttajohdannaiset    
Termiinisopimukset    
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000
Ostetut korko-optiot 0 0

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

 

 

  1.1. - 31.3.
2011
1.1. – 31.3.
2010
Muutos % 31.12.
2010
         
Liikevaihto 21 548 15 671 37,5 72 872
Liikevoitto 3 137 983 219,1 9 430
% liikevaihdosta 14,6 6,3   12,9
Tulos ennen veroja 3 115 897 247,3 8 936
% liikevaihdosta 14,5 5,7   12,3
Tilikauden tulos 2 333 678 244,1 6 772
% liikevaihdosta 10,8 4,3   9,3
         
Oma pääom 34 017 24 578 38,4 32 507
Korolliset velat 10 216 16 756 -39,0 10 219
Rahavarat 12 662 11 161 13,4 11 606
Korolliset nettovelat -2 446 5 595 -143,7 -1 387
Sijoitettu pääoma 44 232 41 335 7,0 42 725
Oman pääoman tuotto, % 28,1 10,8   23,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,1 9,8   21,8
Omavaraisuus, % 57,0 42,9   57,4
Velkaantumisaste, % -7,2 22,8   -4,3
         
Bruttoinvestoinnit 573 348 64,7 1 570
% liikevaihdosta 2,7 2,2   2,2
Tutkimus- ja kehitysmenot 364 400 -9,0 1 312
% liikevaihdosta 1,7 2,6   1,8
         
Konsernin tilauskanta 14 430 10 860 32,9 13 316
         
Tulos/osake, laimentamaton, euroa  
0,20
 
0,06
 
244,3
 
0,57
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,20 0,06 244,3 0,57
Oma pääoma/osake, euroa 2,86 2,07 38,2 2,73
         
Osakkeiden määrä 1.000 kpl        
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
         
Henkilöstö keskimäärin 416 408 2,0 404

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS

 

Exel Composites järjestää tänään torstaina 5.5.2011 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

 

 

 

Vantaalla 5.5.2011

 

 

Exel Composites Oyj              Vesa Korpimies

Hallitus                                    toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit