Exel Composites Oyj:n ylimmälle johdolle uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

EXEL COMPOSITES OYJ           PÖRSSITIEDOTE           4.5.2017 klo 09:15

Järjestelmä

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta Exel Composites Oyj:n ylimmälle johdolle.

Järjestelmän tavoitteena on johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen ja siten omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, johdon sitouttaminen yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä yhtiön arvokkaimpien avainresurssien sitouttaminen yhtiöön.

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin koostuu kolmivuotisesta suoritusjaksosta sekä osakepalkkion maksamista seuraavasta yhden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oikeutetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta.

Ensimmäinen ohjelma

Ensimmäinen järjestelmän puitteissa toteutettava yksittäinen ohjelma alkaa vuoden 2017 alusta. Siihen sovellettavat suoritustavoitteet ovat liikevoitto (EBIT) sekä Exel Composites Oyj:n osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (TSR). Sen perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2020 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan Exel Composites Oyj:n listattuina osakkeina.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 14 yhtiön ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä oikeutetuiksi osallistumaan ensimmäiseen ohjelmaan. Hallitus voi valita tähän ohjelmaan lisää osallistujia ohjelman jäljempänä mainitun enimmäismäärän puitteissa.

Jos vuoden 2017 alusta alkavalle ensimmäiselle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen yksittäisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 153 700 osaketta. Kyseinen osakemäärä merkitsee bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Yllä mainitun perusteella määräytyvä ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Mikäli avainhenkilö irtisanoutuu yhtiön palveluksesta ennen palkkion maksamista, hänelle ei makseta palkkiota ohjelman nojalla. Jos avainhenkilö irtisanoutuu osakepalkkion maksamisen jälkeen mutta ennen rajoitusjakson päättymistä, hän menettää osakepalkkion vastikkeetta.

Järjestelmään perustuvaa yksittäisen osallistujan ansaintamahdollisuutta on rajoitettu. Osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo ei voi ylittää 200 prosenttia henkilön bruttomääräisestä kiinteästä vuosipalkasta.

Yhtiö soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistusta koskevaa suositusta, jonka mukaan kunkin järjestelmään osallistuvan johtoryhmän jäsenen edellytetään kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa vähintään henkilön bruttomääräisen kiinteän vuosipalkan määrää. Omistussuosituksen perusteella johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan käyttävän vähintään puolet osakepalkkio-ohjelman nojalla saamistaan netto-osakkeista osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen omistuksensa täyttää yllä mainitun omistussuosituksen.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Vantaalla, 4.5.2017

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja
Yhteydenotot Merja Mäkinen, puh. 0207 541 221, merja.makinen@exelcomposites.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa