Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE    5.5.2006 klo 10.05 1 (11)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2006

Yhteenveto

- Liikevaihto nousi 25,6 (21,7) miljoonaan euroon eli 18 %
edellisestä vuodesta
- Liikevoitto oli 0,6 (2,2) miljoonaa euroa. Kertaluonteisia
kustannuksia Sport-liiketoiminnan tuotannon uudelleenjärjestelyihin
liittyen kirjattu 1,9 miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,13) euroa laskettuna
katsauskauden lopun laimennetulle osakemäärälle
- Pacific Composites Pty. Ltd mukana konsernin luvuissa 1.3.2006
alkaen
- Teollisuusprofiilien kysyntä jatkui hyvänä
- Teollisuus-liiketoiminnan myynnin ja liikevoiton kasvu jatkui,
ensimmäisen neljänneksen myynti 17,3 (12,5) miljoonaa euroa, kasvua
38 % ja liikevoitto 2,7 (1,8) miljoonaa euroa, kasvua 49 %
- Sport-liiketoiminnan tuotannon ja logistiikan uudelleenjärjestelyt
etenevät suunnitelman mukaisesti
- Sport-liiketoiminnan myynti laski 10 % ja operatiivinen
liiketappio oli -0,2 (+0,4) miljoonaa euroa sisältäen
uudelleenjärjestelykuluja 1,9 miljoonaa euroa, joista noin 1,7
miljoonaa on alaskirjauksia


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

              1.1. -  1.1. - Muutos-%  1.1. -
               31.3.   31.3.       31.12.
Milj. euroa          2006   2005        2005
                            
                            
Liikevaihto          25,6   21,7  17,8 %   91,3
Liikevoitto          0,6    2,2 -72,6 %   12,4
% liikevaihdosta       2,4 %  10,1 %       13,5 %
Tilikauden tulos        0,3    1,5 - 79,1 %    8,9
                            
Oma pääoma          29,4   22,2  32,2 %   27,0
Korollinen nettovelka     25,5    9,7 161,7 %    8,2
Sijoitettu pääoma       62,6   36,0  73,7 %   41,0
Oman pääoman tuotto, %    4,6 %  28,8 %       37,3 %
Sijoitetun pääoman      5,0 %  25,6 %       34,0 %
tuotto, %
Omavaraisuusaste, %     35,1 %  46,0 %       50,0 %
Velkaantumisaste, %     86,7 %  43,8 %       30,2 %
                            
Tulos/osake, euroa      0,03   0,14 - 78,6 %   0,78
Tulos/osake,         0,03   0,13 - 76,9 %   0,76
laimennettu, euroa
Oma pääoma/osake euroa    2,49   1,84  35,3 %   2,34


IFRS-RAPORTOINTI

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien
mukaiseen tilinpäätösraportointiin. Tässä osavuosikatsauksessa
noudatetaan sen mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, jotka
ovat samat kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä.

Exel Oyj osti 28.2.2006 Pacific Composites Pty. Ltd:n, jonka
tilinpäätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.3.2006 alkaen.

LIIKEVAIHTO

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuun aikana
edellisvuoteen verrattuna 17,8 prosenttia ja oli 25,6 (21,7)
miljoonaa euroa. Tähän liikevaihtoon sisältyy 1.3. alkaen Pacific
Composites Pty. Ltd, jolla on tytäryhtiöitä Australiassa, Isossa-
Britanniassa ja Kiinassa. Yrityskauppa toteutettiin Australiaan
perustetun holding-yhtiö Exel Composites Pty. Ltd:n nimissä. Pacific
Composites vaikutti katsauskauden liikevaihtoon 2,2 miljoonaa euroa.

TULOSKEHITYS

Exel-konsernin liikevoitto oli 0,6 (2,2) miljoonaa euroa.
Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,4 (10,1) prosenttia.
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja olisi
ollut viime vuotta suurempi eli 2,5 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa.
Konsernin tulos ennen veroja oli 0,5 (2,1) miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 0,3 (1,5) miljoonaa euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 83,9 (48,5) miljoonaa
euroa. Taseen kasvusta 28 miljoonaa euroa aiheutuu Australian
akvisitiosta ja 2 miljoonaa Itävallan akvisitiosta.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 29,4 (22,2) milj.
euroa ja omavaraisuusaste 35,1 (46,0) prosenttia. Korollista
vierasta pääomaa oli 33,2 (13,8) milj. euroa, josta lyhytaikaisen
vieraan pääoman osuus oli 6,0 (5,9) miljoonaa euroa. Korolliset
nettovelat olivat 25,5 (9,7) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste oli 86,7 (43,8) prosenttia.

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta säilyi katsauskauden aikana
positiivisena ja oli +1,3 (-1,7) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan
kassavirralla. Akvisitio rahoitettiin pitkäaikaisella lainalla, jota
nostettiin 18 miljoonaa euroa, sekä osakeannilla. Katsauskauden
lopussa konsernin rahavarat olivat 7,7 miljoonaa euroa, kun ne
vuodenvaihteessa olivat 5,8 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin operatiiviset bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat
0,8 (0,5) miljoonaa euroa. Pacific Composites Pty. Ltd:n alustava
hankintahinta kuluineen oli noin 21 miljoonaa euroa. Lopullinen
hankintameno määräytyy hankintahetken lopullisen tilinpäätöksen
perusteella.

HENKILÖSTÖ

Exel-konsernin palveluksessa oli 31.3.2006 yhteensä 621 (432)
henkilöä joista 303 (302) kotimaassa ja 318 (130) ulkomailla.
Keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 518 (424)
henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee pääasiassa Pacific Composites
–yhtiöiden liittämisestä konserniin.

Konsernin Sport-liiketoiminnassa saatettiin päätökseen yt-
neuvottelut, jotka johtuvat kuluttajatuotteiden (sauvat ja
salibandy) jatkojalostuksen ja kokoonpanon siirrosta kustannussyistä
Kaukoitään. Neuvottelujen tuloksena 54 vakinaista työsuhdetta ja
määräaikaiset työsuhteet joudutaan lopettamaan syyskuun 2006 loppuun
mennessä.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan
kahteen osaan, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan.

Teollisuus

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut
katsauskaudelta ovat:


              1.1. -  1.1. - Muutos-%   1.1.-
               31.3.  31.3.       31.12.
Tuhatta euroa         2006   2005        2005
                            
Liikevaihto          17,3   12,5  38,4 %   56,8
Liikevoitto          2,7   1,8  49,1 %   10,8
% liikevaihdosta      15,7 %  14,5 %       19,0 %
Henkilöstö keskimäärin     292   214  36,4 %    236


Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 38 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. 3,2 miljoonaa kasvusta tuli Pacific
Compositesin sekä Itävallan akvisiosta, ja loput 1,6 miljoonaa euroa
oli orgaanista kasvua. Profiilimarkkinan kysyntätilanne on jatkunut
vahvana myös vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Kapasiteetin käyttöaste on useimmilla tuotantolaitoksilla korkea.

Konsernin strateginen fokusalue, Teollisuus-liiketoiminta jatkoi
laajentumistaan. Helmikuun lopulla hankittiin australialainen
Pacific Composites Pty. Ltd, jolla on tuotantotoimintaa
Australiassa, Isossa-Britanniassa sekä Kiinassa. Hankinnan avulla
Exel pystyy palvelemaan kansainvälistä asiakaskuntaansa
maailmanlaajuisesti. Samoin etabloituminen Kiinaan ja Kaukoidän
markkinoille nopeutuu ja tuotetarjonta laajenee. Hankitun yhtiön
liikevaihto kalenterivuonna 2005 oli noin 22 miljoonaa euroa ja
tulos ennen veroja noin 2,5 miljoonaa euroa.

Pacific Compositesilla on uudet tuotantotilat Nanjingissa Kiinassa,
minkä vuoksi Exelin tehdashanketta Kiinan Shenzhenissä lykätään.
Hankinnan myötä Exelille avautuu mahdollisuus aloittaa tuotanto
Kiinassa suunniteltua nopeammin.

Pacificin hankinnan seurauksena Teollisuuden Euroopan
tuotantostrategia on uudelleenarvioinnin kohteena. Nykyisin
Teollisuudella on 8 tuotantolaitosta Euroopassa. Exel suunnittelee
Ison-Britannian tehtaiden yhdistämistä. Lisäksi Espanjassa
alihankintana tehtävä profiilituotanto tullaan sijoittamaan muihin
Euroopan yksiköihin. Kyseisestä keskittämisestä aiheutuu alustavan
arvion mukaan noin 0,5 miljoonan euron kertakulut.

Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla huolimatta voimakkaasti
kohonneista raaka-ainekustannuksista. Osa hintapaineista on
suunnitellusti pystytty siirtämään ketjussa eteenpäin. Liikevoitto
kasvoi 2,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,8 miljoonasta eurosta.
Kannattavuus parantui erityisesti lisääntyneen myynnin ja
parantuneen kapasiteetin käytön ansiosta.

Australian akvisition hankintameno allokoidaan IFRS 3 –standardin
mukaisesti taseen omaisuus- ja velkaerille. Ensimmäisen neljänneksen
aikana on tehty alustava allokointi vaihto-omaisuuteen ja
tilauskantaan, jotka on arvostettu myyntihintaan. Tästä johtuen
hankintahetken valmistevaraston ja tilauskannan toimituksista ei
synny myyntikatetta arvion mukaan maalis-toukokuun aikana.

Hiilikuituraaka-aineesta on markkinoilla edelleen pulaa. Exel on
pääosin varmistanut kuitutoimitukset vuoden 2006 projekteihin, mutta
pula rajoittaa uusien sovellusten kehittämistä ja saattaa
loppuvuoden aikana vaikuttaa eräiden tuoteryhmien myyntiin.
Hiilikuidun päävalmistajat ovat ilmoittaneet kapasiteetin
nostoinvestoinneista. Uusi kapasiteetti tulee markkinoille
asteittain vuoden 2006 toisesta vuosipuoliskosta alkaen. Niukkuuden
ennustetaan jatkuvan myös vuoden 2007 alkupuolella.

Sport

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut ensimmäiseltä
neljännekseltä ovat:

              1.1. -  1.1. - Muutos-%   1.1.-
               31.3.  31.3.       31.12.
Tuhatta euroa         2006   2005        2005
                            
Liikevaihto          8,3   9,2  -10,2 %   34,5
Liikevoitto          -2,1   0,4 -648,3 %    1,6
% liikevaihdosta      -25,5 %  4,2 %        4,6 %
Henkilöstö keskimäärin     227   220   3,2 %    231


Sportin liikevaihto laski 10 prosenttia viime vuodesta. Nordic
Walking –markkinat olivat aiemmin ennustetun mukaisesti kireät koko
alkuvuoden Keski-Euroopassa. Myynnin jättämä edellisvuoteen tulee
yksinomaan kyseisestä markkinasegmentistä. Salibandy- ja
laminaattituoteryhmät ovat kasvattaneet myyntiään edellisvuodesta.
Exel investoi voimakkaasti uusien markkinoiden avaamiseksi
pääpainopistealueina lähinnä Pohjois-Amerikka ja Kiina.

Tammikuun lopulla tehtiin päätös sauva- ja salibandytuotteiden
pinnoitus-, kokoonpano- ja pakkaustoimintojen siirtämisestä
alihankintaan Kiinaan. Siirto tapahtuu asteittain vuoden aikana,
tavoitteena kyseisten toimintojen tapahtuminen täysin Kiinassa
vuoden 2007 alkuun mennessä. Tämä merkitsee Mäntyharjun tehtaan
tuotannon uudelleensuuntausta. Samanaikaisesti tehtiin päätös Exel
Sports Oy:n varasto- ja lähetystoimintojen siirtämisestä
ulkopuolisen palveluntoimittajan hoidettavaksi.

Uudelleenjärjestelyjen takia Sport-liiketoimintoja koskevat
yhteistoimintaneuvottelut käytiin helmi-maaliskuun aikana.
Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen
pohjalta. Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien työsuhteiden määrä
täsmentyi 54 henkilöksi. Määräaikaisia työsuhteita päättyy lisäksi
n. 20 ao. sopimusten päättyessä. Henkilöstön kanssa on sovittu, että
kaikkia irtisanottavia koskee normaalin irtisanomisajan sijasta
kuuden kuukauden irtisanomisaika. Täten henkilöstön merkittävä
väheneminen tapahtuu syyskuun 2006 lopulla. Uudelleenjärjestelyjen
arvioidaan johtavan noin 2 miljoonan säästöihin vuodesta 2007
eteenpäin.

Sportin operatiivinen liiketappio ennen uudelleenjärjestelykuluja
oli -0,2 (+0,4) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kirjattiin
kertaluonteisia kustannuksia tuotantotoimintojen siirrosta johtuen
1,9 miljoonaa euroa. Voimakas panostus uusien Nordic Walking
–markkinoiden avaamiseen, Exel Sports Oy:n organisaation
vahvistamiseen sekä kehittämämme Nordic Fitness Sports -konseptin
lanseeraamiseen jatkui ja rasitti Sport-liiketoiminnan
kannattavuutta ensimmäisellä neljänneksellä.

OSAKE

Katsauskaudella, 2.2.2006, merkittiin kaupparekisteriin
osakeoptioiden perusteella merkittyjen osakkeiden johdosta
osakepääoman korotus 12.780 euroa. Uusia osakkeita merkittiin 71.000
kappaletta.

Hankintojen jälkeen Exel Oyj:n osakepääoma on 2.082.582 euroa
jakaantuen 11.569.900 osakkeeseen jokainen kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,18 euroa.

Exel Oyj:n osakepääoman korotus 41.533 eurolla 2.124.115 euroon
merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen 5.4.2006.
Osakepääoman korotuksen merkitsi Lemarne Corporation Ltd ja se oli
osa helmikuun lopussa toteutettua Pacific Composites Pty. Ltd:n
kauppahinnan maksua. Osakepääoman korotus tehtiin yhtiökokouksen
14.4.2005 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Exel Oyj:n
osakepääoma on siis korotuksen jälkeen 2.124.115 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 11.800.643 kappaletta. Exel Oyj sai näiden
osakemerkintöjen seurauksena omaa pääomaa yhteensä 2.788.968 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,84 (13,49)
euroa, alin kurssi 10,80 (11,35) euroa ja päätöskurssi 14,59 (12,80)
euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 12,99 (12,45) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2.574.569 (1.222.414)
kappaletta mikä vastaa 22,3 (10,9) prosenttia keskimääräisestä
osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla oli 168,8 (143,7) milj. euroa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2006. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa vuodelta 2005 hallituksen esityksen mukaisesti
0,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.720.257 euroa yhtiökokouspäivän
osakemäärällä. Yhtiökokouksessa hallitukselle annettiin valtuudet
omien osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi sekä osakepääoman
korottamiseksi enintään 100.000 eurolla.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi ja valitsi
uuden hallituksen, johon valittiin uudelleen Ove Mattsson
puheenjohtajana sekä muina jäseninä Kari Haavisto, Peter Hofvenstam,
Vesa Kainu ja Esa Karppinen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Pacific Composites integroidaan konserniin vuoden 2006 aikana ja
lisää merkittävästi Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihtoa.
Akvisitio vahvistaa ja nopeuttaa Teollisuus-liiketoiminnan kasvua
erityisesti Kaukoidän markkinoilla jo vuoden 2006 aikana.

Akvisition seurauksena Teollisuuden tuotantostrategiaa tarkastellaan
Euroopassa. Kyseisistä toimenpiteistä arvioidaan koituvan
kertaluonteisia kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa. Hiilikuidusta
arvioidaan olevan pulaa myös vuoden 2006 aikana, mikä hillitsee
kasvumahdollisuuksia, ja voi osin vaikeuttaa loppuvuoden myyntiä
eräissä tuoteryhmissä.

Sauvakävelyn tämänhetkinen päämarkkina Keski-Euroopassa oli
hiljainen kauppaketjujen purkaessa varastojaan. Jatkossa ketjujen
arvioidaan keskittyvän pääsauvamerkeille, mukaan lukien Exel.
Panostus uusien sauvakävelymarkkinoiden luomiseksi jatkuu. Sauva- ja
salibandytuotteiden kokoonpanon ja viimeistelyn siirto alihankintaan
Kaukoitään sekä logistiikan ulkoistaminen parantavat Sportin
kannattavuutta vuodesta 2007 lähtien.

Yllä olevilla perusteilla konsernin liikevaihdon oletetaan selvästi
kasvavan. Sport-liiketoiminnan tuotannon merkittävistä
udelleenjärjestelyistä ja Pacific Compositesin integroinnista
johtuen tulokseen vaikuttavat kertaluonteiset kustannukset, minkä
johdosta tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan pienempi kuin
vuonna 2005.


Kapfenbergissa 5.5.2006


Exel Oyj      Ari Jokelainen
Hallitus      toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

Lyhennetty          1.1.-  1.1.-  Muutos-  1.1.-
               31.3.   31.3       31.12.
konsernituloslaskelma     2006   2005 %       2005
Tuhatta euroa                     
                            
Liikevaihto         25 600  21 738  17,8 %  91 288
                            
Liiketoiminnan muut tuotot    30    50  -40,0 %   186
Liiketoiminnan kulut    -23 173 -18 793  -23,3 % -75 502
Poistot ja          -1 854   -791 -134,4 %  -3 584
arvonalentumiset
                            
Liikevoitto           603  2 204  -72,6 %  12 388
                            
Rahoitustuotot ja –kulut    151   -58  - 160,3   -342
                           %
                            
Tulos ennen veroja       452  2 146 - 78,9 %  12 046
                            
Tuloverot           -129   -602  78,6 %  -3 144
                            
Tilikauden tulos        323  1 544 - 79,1 %  8 902
                            
Tilikauden tuloksen jakautuminen:           
 Emoyhtiön           326  1 544 - 78,9 %  8 902
osakkeenomistajille
 Vähemmistöosakkaille      -3              0
                            
Tulos/osake, euroa       0,03   0,14 - 78,6 %   0,78
Tulos/osake, laimennettu,   0,03   0,13 - 76,9 %   0,76
euroaLyhennetty konsernitase   31.3.20  31.3.20 Muuto  31.12.20
                 06    05 s       05
Tuhatta euroa                     
                           
VARAT                         
Pitkäaikaiset varat                  
Liikearvo           14 122   3 188   10   3 877
                         934
Muut aineettomat hyödykkeet   834    862  -28    880
Aineelliset hyödykkeet    20 299  13 534 6 765  15 395
Laskennalliset verosaamiset  1 933    734 1 199   1 070
Sijoitukset            70    101  -31    103
Pitkäaikaiset varat      37 258  18 419   18  21 325
yhteensä                     839
                           
Lyhytaikaiset varat                  
Vaihto-omaisuus        19 847  13 056 6 791  15 361
Myyntisaamiset ja muut    19 088  13 002 6 086  12 157
saamiset
Muut rahavarat          829   1 254  -425   1 324
Rahat ja pankkisaamiset    6 829   2 770 4 059   4 454
Lyhytaikaiset varat      46 594  30 082   16  33 295
yhteensä                     511
                           
Varat yhteensä        83 852  48 501   35  54 621
                         350
                           
OMA PÄÄOMA JA VELAT                  
Oma pääoma                      
Osakepääoma          2 083   1 965  118   2 070
Osakeanti           2 789     0 2 789    287
Ylikurssirahasto        5 416   4 174 1 242   5 142
Kertyneet voittovarat     18 779  14 555 4 224  10 628
Tilikauden tulos         323   1 544   -1   8 902
                         221
Emoyhtiön omistajien oman   29 390  22 238 7 152  27 029
pääoman osuus
Vähemmistöosuus          7             11
                        7
                           
Pitkäaikaiset velat                  
Pitkäaikaiset korolliset   27 135   7 888   19   9 611
velat                       247
Laskennallinen verovelka    1 205    312  893    407
                           
Lyhytaikaiset velat                  
Lyhytaikaiset korolliset    6 018   5 880  138   4 346
velat
Ostovelat ja muut       20 095  12 183 7 912  13 217
korottomat velat
                           
Velat yhteensä        54 455  26 263   28  27 581
                         190
                           
Oma pääoma ja velat      83 852  48 501   35  54 621
yhteensä                     350


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

                              
         Osake-Osake-  Yli-        Vähemmis-Yhteen
         pääom anti   kurssi-      tösuus  sä
         a       rahasto Kertynee
                     t
                     voitto-
                     varat
Tuhatta euroa                        
                              
Oma pääoma    1 932   817  3 390  14 553     0 20 692
1.1.2005
Osakeanti      33  -817   784     0         0
Muuntoerot                   2         2
Muut erät               0     0         0
Maksettu osinko                 0         0
Tilikauden tulos              1 544     0  1 544
                              
Oma pääoma    1 965    0  4 174  16 099     0 22 238
31.3.2005
                              
Oma pääoma    2 070   287  5 142  19 530    10 27 039
1.1.2006
Osakeanti      13  2 502   274     0       2 789
Muuntoerot                  -681       -681
Muut erät                   -73        -73
Maksettu osinko                 0         0
Tilikauden tulos               326    -3   326
                              
Oma pääoma    2 083  2 789  5 416  19 101     7 29 397
31.3.2005LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

               1.1.–31 1.1.–31 Muutos  1.1.-
                 .3.   .3.      31.12.
                 2006   2005       2005
Tuhatta euroa                      
                            
Liiketoiminnan rahavirrat                
Tilikauden voitto         323  1 544 -1 221  8 902
Oikaisut tilikauden voittoon  2 913  1 485  1 428  6 935
Käyttöpääoman muutos       -387  -2 700  2 313  -2 760
Liiketoiminnasta kertyneet               
rahavirrat           2 849   325  2 520  13 077
Maksetut korot          -193   -116   -77   -498
Saadut korot            40    22   18   162
Muut rahoituserät                    
0                   0    0    0
Maksetut verot         -1 385  -1 925   540  -4 823
Liiketoiminnasta kertyneet               
nettorahavirrat         1 311  -1 690  3 001  7 918
                            
Investointien rahavirrat                
Hankitut liiketoiminnot    -18 687    0 -18 687  -2 056
Investoinnit aineellisiin ja              
aineettomiin hyödykkeisiin    -848   -518  -330  -2 377
Hyödykkeiden luovutustulot     0    0    0    62
                            
Investointien         -19 535   -518 -19 017  -4 371
nettorahavirrat
                            
Rahoituksen rahavirrat                 
Maksullinen osakeanti      2 789    0  2 789  1 360
Pitkäaikaisten lainojen    18 000    0 18 000  2 000
nostot
Pitkäaikaisten lainojen     -608   -615    7  -2 011
takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen      16   1737 -1 721   -30
nettomuutos
Rahoitusleasingvelkojen      -93   -40   -53   -307
nettomuutos
Maksetut osingot          0    0    0  -3 931
Rahoituksen nettorahavirrat  20 014  1 082 19 022  -2 919
                            
Rahavarojen muutos       1 880  -1 126  3 006   628
                            
Rahavarat tilikauden alussa   5 778  5 150   628  5 150
Rahavarojen muutos       1 880  -1 126  3 006   628
Rahavarat tilikauden lopussa  7 658  4 024  3 634  5 778TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

                             
           I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005
                             
EUR 1,000                        
                             
Liikevaihto                          
segmenteittäin
Teollisuus      17 315  15 072  13 755 15 459 12 509
Sport         8 285  6 875   8 647  9 744  9 229
Liikevaihto yhteensä 25 600  21 947  22 402 25 203 21 738
                                
Liikevoitto                          
segmenteittäin
Teollisuus       2 713  3 235   2 484  3 271  1 818
Sport         -2 111  -1 066    525  1 735   386
Liikevoitto yhteensä   603  2 169   3 009  5 006  2 204
                                
Rahoitustuotot ja    -151   -112    -60  -112   -58
–kulut
Tulos ennen veroja    452  2 057   2 949  4 894  2 146
Tuloverot        -129   -332   -878 -1 332  -602
                                
Tilikauden tulos     323  1 725   2 071  4 562  1 544
                                
Tulos/osake, euroa   0,03   0 15   0,18  0,32  0,14
Tulos/osake,      0,03   0 14   0,17  0,31  0,13
laimennettu, euroa
Keskimääräinen    11 652  11 359  11 302 11 230 11 230
osakemäärä,
laimentamaton, 1000
kpl
Keskimääräinen    11 896  11 550  11 574 11 393 11 524
osakemäärä,
laimennettu, 1000
kpl
Henkilöstö        518   469    498   485   417
keskimäärinKONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET


Tuhatta euroa     31.3.20 31.3.20 31.12.20
              06    05    05
                    
                    
Omasta velasta             
Kiinteistökiinnityks  2 953  2 954   2 953
et
Yrityskiinnitykset   12 500  12 500  12 500
                    
Leasingvastuut             
 - alle yhden vuoden sisällä
  erääntyvät       232   456    462
 - 1-5 vuoden       217  1 741   1 775
sisällä erääntyvät
                        
Muut vastuut        64    64    66


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT


          31.3.20 31.3.20 31.12.20
            06    05    05
Tuhatta euroa            
                   
Valuuttajohdannaiset         
Termiinisopimukse  8 594   503     0
t
Ostetut       1 637   750     0
valuuttaoptiot
Myydyt         811   371     0
valuuttaoptiot
                   
Korkojohdannaiset          
Koronvaihtosopimu  6 332  2 553   1 748
ksetKONSERNIN TUNNUSLUVUT

                1.1.-  1.1.- Muutos-  1.1.-
                31.3.  31.3.    %  31.12.
Tuhatta euroa          2006   2005       2005
                            
Liikevaihto          25 600  21 738  17,8 %  91 288
Liikevoitto           603  2 204 -72,6 %  12 388
% liikevaihdosta        2,4 %  10,1 %      13,6 %
Tulos ennen veroja        452  2 146  - 78,9  12 046
                           %
% liikevaihdosta        1,8 %  9,9 %      13,2 %
Tilikauden tulos         323  1 544  - 79,1  8 902
                           %
% liikevaihdosta        1,3 %  7,1 %       9,8 %
                            
Oma pääoma          29 390  22 238  32,2 %  27 029
Korolliset velat       33 154  13 768 140,8 %  13 957
                                
Rahavarat           7 318  4 024  81,9 %  5 778
                                
Korolliset nettovelat     25 496  9 744 161,7 %  8 179
Sijoitettu pääoma       62 551  36 006  73,7 %  40 997
Oman pääoman tuotto, %     4,6 %  28,8 %      37,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto,   5,0 %  25,6 %      34,0 %
%
Omavaraisuus, %        35,1 %  46,0 %      50,0 %
Velkaantumisaste, %      86,7 %  43,8 %      30,2 %
                            
Bruttoinvestoinnit      16 958   518 3 173,7  4 119
käyttöomaisuuteen                  %
% liikevaihdosta       66,2 %  2,4 %       4,5 %
Tutkimus- ja kehitysmenot    492   681 -27,8 %  2 323
% liikevaihdosta        1,9 %  3,1 %       2,5 %
                            
Konsernin tilauskanta     13 718  11 132  23,2 %  12 381
                            
Tulos/osake, euroa       0,03   0,14  - 78,6   0,78
                           %
Tulos/osake, laimennettu,    0,03   0,13  - 76,9   0,76
euroa                        %
Oma pääoma/osake, euroa     2,49   1,84  35,3 %   2,34
                            
 Osakkeiden määrä 1000 kpl                
 -     laimentamaton,   11 652  10 766   8,2 %  11 359
 keskimäärin
 -     laimennettu,    11 896  11 136   6,8 %  11 550
 keskimäärin
                             
 Henkilöstö keskimäärin      518   424  22,2 %   467
 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa