Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   26.7.2005 KLO 11.00     1(10)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

Yhteenveto alkuvuodesta

- Liikevaihto nousi 46,9 (43,7) miljoonaan euroon eli 7,4 %
edellisestä vuodesta
- Toisen neljänneksen liikevaihto oli 25,2 (23,2) miljoonaa euroa
- Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,8 % ollen
katsauskaudella 7,2 (7,1) milj. euroa
- Toisen neljänneksen liikevoitto oli edelleen vahva ollen 5,0
(5,2) miljoonaa euroa eli 19,9 (22,3) prosenttia liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos oli 0,31 (0,31) euroa laskettuna
katsauskauden lopun laimennetulle osakemäärälle
- Teollisuusprofiilien markkina erittäin aktiivinen
- Teollisuus-liiketoiminnassa erinomainen liikevoiton kasvu
ensimmäisellä vuosipuoliskolla, liikevoitto 5,1 (3,5) miljoonaa
euroa, kasvua 46,4 %
- Sport-liiketoiminnassa vahvaa panostusta uusien Nordic Walking
–markkinoiden avaamiseksi, panostuksella lyhyellä tähtäimellä
selvä vaikutus kannattavuuteen
- Exel Sports Oy aloitti toimintansa 1.4.2005
- Exel Composites GmbH (Faserprofil, Itävalta) liitetty konserniin
huhtikuun alusta

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
(luvut ovat tilintarkastamattomia)


       1.4.-  1.4.-  Muutos- 1.1.-  1.1.-  Muutos- 1.1.-
       30.6.  30.6.  %    30.6.  30.6.  %    31.12.  
       2005  2004      2005  2004      2004 

Milj. euroa
Liikevaihto   25,2  23,2  8,7 %  46,9  43,7  7,4 %
83,9
Liikevoitto   5,0   5,2  -3,1 %  7,2   7,1   1,8 %
13,7
% liike-
vaihdosta   19,9 % 22,3 % -10,9 % 15,4 % 16,2 % -5,3 % 16,3
%
Tilikauden
tulos      3,6   3,5   2,9 %  5,1   4,7   9,2 %
9,1

Oma pääoma   21,8  17,8  22,5 % 21,8  17,8  22,5 %
20,7
Korollinen
nettovelka   13,0  13,7  -5,1 % 13,0  13,7  -5,1 %
7,4
Sijoitettu
pääoma     40,3  37,0  8,8 %  40,3  37,0  8,8 %
33,3
Oman pääoman
tuotto, %    64,6 % 75,8 % -14,8 % 48,0 % 53,0 % -9,4 %
47,8 %
Sijoitetun
pääoman tuotto,
%        54,0 % 58,1 % -7,1 % 40,1 % 44,1 % -9,9 %
45,2 %
Omavaraisuus-
aste, %     38,9 % 35,8 % 8,7 %  38,9 % 35,8 % 8,7 %
44,9 %
Velkaantumis-
aste, %     59,4 % 76,6 % -22,5 % 59,4 % 76,6 % -22,5 %
36,0 %

Tulos/osake,
euroa     0,32  0,32  0,0 %  0,45  0,43  4,7 %  0,84
Tulos/osake,
laimennettu,
euroa      0,31  0,31  0,0 %  0,45  0,42  7,1 %
0,80
Oma pääoma/
osake, euroa  1,95  1,66  17,5 % 1,95  1,66  17,5 %
1,84
                           2 (10)

IFRS-RAPORTOINTI

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien
mukaiseen tilinpäätösraportointiin ja tässä osavuosikatsauksessa
noudatetaan sen mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita.
Vuoden 2004 avaavan taseen täsmäytyslaskelma esitettiin 24.2.2005
julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa. Siirtymisen vaikutuksista
vuoden 2004 osalta vuosineljänneksittäin kerrottiin tarkemmin
3.5.2005 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa. Tässä
osavuosikatsauksessa vertailutietoina on käytetty siinä
julkaistuja lukuja.

LIIKEVAIHTO

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuun aikana edelliseen
vuoteen verrattuna 7,4 prosenttia ja oli 46,9 (43,7) miljoonaa
euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia
ja oli 25,2 (23,2) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihtoon
sisältyy 1.4.2005 Itävallasta yritysostolla hankittu Faserprofil
GmbH:n liiketoiminta, joka toimii tytäryhtiönä Exel Composites
GmbH:n nimellä. Liikevaihdon kasvusta valtaosa, 2,1 miljoonaa
euroa oli orgaanista kasvua, Faserprofil-akvisition vaikutus
alkuvuoden liikevaihtoon oli 1,1 miljoonaa euroa.

TULOSKEHITYS

Exelin liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,8
prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 7,2 (7,1) milj. euroa.
Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 15,4 (16,2) prosenttia.
Liikevoitto kasvoi Teollisuus-liiketoiminnassa parantuneen työn
tuottavuuden, raaka-ainekäytön tehokkuuden sekä tiukan
kustannushallinnan ansiosta. Sport-liiketoiminnan liikevoittoa
rasittavat Nordic Walking -markkinoiden laajentamispanostukset.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 170 tuhatta euroa. Konsernin
tulos ennen veroja oli 7,0 (6,9) miljoonaa euroa ja katsauskauden
voitto 5,1 (4,7) miljoonaa euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 56,2 (50,0) miljoonaa
euroa. Taseen kasvusta puolet aiheutuu Itävallan akvisitiosta ja
loput kasvaneen myyntivolyyymin aiheuttamasta käyttöpääoman
kasvusta erityisesti päämarkkinoillamme.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 21,8 (17,8) milj.
euroa ja omavaraisuusaste 38,9 (35,8) prosenttia. Korollista
vierasta pääomaa oli 18,4 (19,2) milj. euroa, josta lyhytaikaisen
vieraan pääoman osuus oli 10,8 (9,1) miljoonaa euroa. Korolliset
nettovelat olivat 13,0 (13,7) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste oli 59,4 (76,6) prosenttia.

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta kääntyi toisen neljänneksen
aikana selvästi positiiviseksi ja oli ensimmäisellä
vuosipuoliskolla +1,5 (+5,6) miljoonaa euroa. Lasku viime vuoteen
verrattuna johtui vuodenvaihteen poikkeuksellisen alhaisesta
käyttöpääomasta, lähinnä myyntisaamisten määrästä. Lisäksi vuoden
2004 hyvän tuloksen johdosta maksettiin alkuvuoden aikana
edellisen vuoden veroja noin 1,5 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan
kassavirralla. Akvisition rahoittamiseksi lisättiin pitkäaikaisten
lainojen määrää. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat
5,4 miljoonaa euroa, kun ne vuodenvaihteessa olivat 5,1 miljoonaa
euroa.

INVESTOINNIT

                           3 (10)

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,7
miljoonaa euroa, josta operatiivisia käyttöomaisuusinvestointeja
lähes 1,1 miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli Faserprofil
GmbH:n, Itävalta, liiketoiminnan osto huhtikuun alussa 2005.
Kokonaisinvestointi on arviolta noin 1,9 miljoonaa, josta
käyttöomaisuutta liikearvoineen oli lähes 1,7 miljoonaa euroa,
johon on kirjattu myös tulevaisuudessa todennäköisesti maksettava
liiketoiminnan kehittymisestä riippuva lisäkauppahinta. Lisäksi
jatkettiin ylläpito- ja tuottavuusinvestointeja, sekä päätettiin
nostaa Teollisuus-liiketoiminnan tuotantokapasiteettia
investoimalla uusi tuotantolinja Voerden tehtaalle.

HENKILÖSTÖ

Exel-konsernin palveluksessa oli 30.6.2005 yhteensä 514 (467)
henkilöä joista 362 (355) kotimaassa ja 152 (112) ulkomailla.
Keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 451 (430)
henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee pääasiassa Itävallan yksikön
liittämisestä konserniin.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan
kahteen osaan, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-
liiketoimintaan.

Teollisuus

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut
katsauskaudelta ovat:


         1.4.-  1.4.-  Muutos- 1.1.-  1.1.-  Muutos- 1.1.-
         30.6.  30.6.  %    30.6.  30.6.  %    31.12.
         2005  2004          2005  2004  2004
Milj. euroa

Liikevaihto    15,5  13,4  15,3 % 28,0  25,1  11,3 %
48,3
Liikevoitto    3,3   2,5   30,2 % 5,1   3,5   46,4 %
7,8
% liikevaihdosta 21,2 % 18,7 % 12,9 % 18,2 % 12,8 % 31,5 %
16,2
Henkilöstö keski-
määrin      247   230   7,4 %  222   214  3,7 %
224


Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,3 % edellisvuoteen
verrattuna. 1,1 miljoonaa euroa kasvusta tuli
Faserprofil–akvisitiosta, loppu kaksi kolmasosaa oli orgaanista
kasvua. Profiilimarkkinan kysyntätilanne on merkittävästi elpynyt
toisella vuosineljänneksellä, ja uusien sovellusten kehitystyö on
tällä hetkellä erittäin voimakasta. Alkuvuoden aikana uusia
asiakasmuottiprojekteja oli yli 20 kappaletta, heijastaen kysynnän
kasvua. Kapasiteetin käyttöaste on useimmilla tuotantolaitoksilla
korkea, ja lisä-linjainvestointeja suunnitellaan.

Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla huolimatta voimakkaasti
kohonneista raaka-ainekustannuksista. Osa hintapaineista on
suunnitellusti pystytty siirtämään ketjussa eteenpäin. Liikevoitto
kasvoi 46,4 % 5,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,5 miljoonasta
eurosta. Kannattavuuden parannus johtuu kasvaneesta
myyntivolyymistä sekä hyvästä tuottavuuskehityksestä päätehtailla.
Myös tiukka kustannushallinta parantaa kannattavuutta.

Kauden aikana, ja läpi koko kuluvan vuoden, hiilikuituraaka-
aineesta tulee olemaan markkinoilla pulaa. Tämä johtuu uusien
mittavien hankkeiden avautumisesta, voimakkaimmin kasvavat
markkinat ovat Airbus A-380 -ohjelma, USA:n puolustusvoimien
projektit sekä Kiinan infrastruktuurirakentaminen.
                           4 (10)

Toisella vuosineljänneksellä tilanne on vakiintunut ennalleen.
Exel on pääosin varmistanut kuitutoimitukset vuoden 2005
projekteihin. Neuvottelut vuoden 2006 toimitusmääristä ovat
alkaneet, ja neuvottelujen odotetaan päättyvän loppuvuonna 2005.

Teollisuudessa päätettiin katsauskaudella perustaa tuotantolaitos
Kiinaan. Neuvottelut ja lupa-asiat ovat edenneet suunnitellusti.
Exelillä on nyt lähes kaikki tarvittavat toimintaluvat hallussaan.
Tehtaan rakentaminen käynnistyy elokuun 2005 aikana. Suunnitelman
mukaan tehdas on tuotantovalmiudessa viimeistään vuoden 2006
kesällä. Kiinan tehtaan perustamisesta tulee aiheutumaan kuluja
myös vuodelle 2005, mutta merkittävimmät kustannuslisäykset
alkavat vaikuttaa vuonna 2006.

Keskittyminen eurooppalaisessa pultruusioteollisuudessa jatkuu
edelleen. Faserprofilin liittäminen osaksi Exelin Teollisuus-
liiketoimintaa on sujunut hyvin. Toiminta on tuloksellista, uusia
asiakassovellusprojekteja on merkittävästi työn alla, ja toiminnan
tehostamis- ja laajentamissuunnitelmat etenevät odotetusti.
Keskeiset syyt akvisitiolle olivat ns. epoksipultruusioon liittyvä
erikoisosaaminen ja osaava henkilöstö. Lisäksi Faserprofil avaa
Exelille tietä elektroniikkateollisuuden komponenttitoimittajaksi.

Sport

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut toiselta
neljännekseltä ovat:

         1.4.-  1.4.-  Muutos- 1.1.-  1.1.-  Muutos- 1.1.-
         30.6.  30.6.  %    30.6.  30.6.  %    31.12.  
         2005  2004      2005  2004      2004 
Milj. euroa

Liikevaihto    9,7   9,8   -0,3 % 19,0  18,6  2,2 % 35,5
Liikevoitto    1,7   2,7   -34,6 % 2,1   3,6   -41,2 %5,9
% liikevaihdosta 17,8 % 27,1 % -34,4 % 11,2 % 19,4 % -42,5 %16,5 %
Henkilöstö keski-
määrin      238   222   7,2 %  229   216   6,0 % 217


Sportin liikevaihto kasvoi 2,2 % katsauskauden aikana. Toisen
neljänneksen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Nordic
Walking –markkina jatkaa edelleen kasvuaan Keski-Euroopassa,
varsinkin saksankielisillä markkinoilla. Tuotteiden ulosmyynti
urheiluvälineliikkeistä on ollut hieman hitaampaa alkukesän
aikana, mutta kysynnän oletetaan vilkastuvan syksyä kohden.
Uusista markkinoista Hollanti ja Tanska kehittyvät voimakkaasti.
Samoin Puolassa voidaan odottaa markkinoiden avautuvan syksyn
aikana.

Sportin liikevoitto supistui 2,1 miljoonaan euroon edellisvuoden
3,6 miljoonasta eurosta. Voimakas panostus uusien Nordic Walking
–markkinoiden avaamiseen ja kehittämämme konseptin lanseeraamiseen
jatkui. Markkinointipanostukset laskevat ryhmän liikevoittoa
selvästi lyhyellä tähtäimellä.

Uusia markkinoita pyritään avaamaan voimallisesti Pohjois-
Amerikassa, missä uusi tytäryhtiö Exel USA, Inc. panostaa lajin
levittämiseen, sekä Kiinassa, jossa yhteismarkkinointi partnerimme
CISS:n kanssa etenee. Nordic Walking –kategoria on tällä hetkellä
yksi harvoista ja ainoa voimakkaasti kasvava kategoria koko
urheiluvälinemarkkinassa. Exelin markkinaosuus on säilynyt
vahvana.                           5 (10)

Exel Sports Oy aloitti toimintansa Mika Sulinin johdolla
katsauskaudella. Suunnitelmat logistisen tehokkuuden
parantamiseksi, myynnin fokusoimiseksi ja NW–konseptin ja
toiminnan kehittämiseksi etenevät.

OEM–tuotteistossa (surfmastot ja laminaattikomponentit) markkina
on vakaa. Surfmastotoimitusten alamäki on pysähtynyt, ja volyymin
odotetaan jatkossa olevan nykytasolla. Laminaateissa myynti on
kasvanut edellisvuodesta, ja useita uusia sovellusalueita on
kehitystyön piirissä.

OSAKE

Exel Oyj:n yhtiökokous hyväksyi huhtikuussa osakemäärän lisäämisen
kaksinkertaiseksi sekä osakepääoman korottamisen 56.150 euron
suuruisella rahastoannilla. Exel Oyj:n osakepääoma on osakepääoman
korotuksen jälkeen 2.021.400 euroa jakaantuen osakkeiden
lukumäärän lisäämisen jälkeen 11.230.000 osakkeeseen, jokainen
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 13,78 (8,13)
euroa, alin kurssi 11,35 (5,87) euroa ja päätöskurssi 12,20 (8,06)
euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 12,48 (7,04) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 074 235 (3 576 414)
kappaletta mikä vastaa 18,5 (33,2) prosenttia keskimääräisestä
osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla oli 137,0 (86,7) milj. euroa.

CORPORATE GOVERNANCE

Exel Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Exel Sports Oy
aloitti toimintansa 1.4.2005. Yhtiöön siirrettiin
kuluttajatuotteiden myynti-, markkinointi-, logistiikka- ja
tuotekehitystoiminnot ja sen palvelukseen siirtyi emoyhtiöstä 25
henkilöä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kannattavuus on säilynyt vahvana alkuvuoden aikana. Kilpailun
nykyisillä Nordic Walking –markkinoilla odotetaan kiristyvän ja
uusien Nordic Walking –markkinoiden avaaminen vaatii voimakasta
panostusta markkinointiin, myyntiin sekä jakeluun ja
määrätietoiseen asiakaslähtöiseen ja innovatiiviseen
tuotekehitykseen.

Raaka-ainemarkkinat ovat tasaantuneet, myös hiilikuidun
allokaatiotilanne on hallinnassa. Hiilikuitupula jarruttaa kasvua
Teollisuudessa lyhyellä aikajänteellä. Faserprofilin hankinta
vahvistaa asemaamme Keski-Euroopan profiilimarkkinoilla.
Teollisuusprofiilimarkkina on erittäin aktiivinen. Näillä
perusteilla liikevaihdon ennustetaan kasvavan ja tuloksen
rahoituserien jälkeen säilyvän edellisvuoden tasolla.

Mäntyharjulla 26.7.2005


EXEL OYJ     Ari Jokelainen
Hallitus     Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553


                           6 (10)

KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa
        1.4.-  1.4.-  Muutos- 1.1.-  1.1.-  Muutos-1.1.-
        30.6.  30.6.  %    30.6.  30.6.  %    31.12.
        2005  2004      2005  2004      2004 

Liikevaihto  25 203 23181 8,7 %  46 941 43 695 7,4 %  83 857

Liiketoiminnan
muut tuotot   153   99   54,5 % 203   120   69,2 % 111
Liiketoiminnan
kulut      -19 505 –17 348 –12,4 % -38 298 –35 243 –8,7 % -67 085
Poistot ja arvon-
alentumiset   -845  -767  -10,2 % -1 636 -1 487 -10,0 % -3 181

Liikevoitto   5 006  5 165  -3,1 % 7 210  7 085  1,8 %  13 702

Rahoitustuotot ja
-kulut     -112  -91   -23,1 % -170  -198  14,1 % -467

Tulos ennen
veroja     4 894  5 074  -3,5 % 7 040  6 887  2,2 %  13 236

Tuloverot    -1 332 -1 614 17,5 % -1 934 -2 212 12,6 % -4 110

Tilikauden
tulos      3 562  3 460  2,9 %  5 106  4 675  9,2 %  9 126

Tulos/osake,
euroa      0,32  0,32  0,0 %  0,45  0,43  4,7 %  0,84

Tulos/osake,
laimennettu,
euroa      0,31  0 31  0,0 %  0,45  0,42  7,1 %  0,80


LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

             30.6.  30.6. Muutos 1.1.-
             2005   2004      31.12.
                         2004
VARAT
Pitkäaikaiset
varat
Aineettomat käyttö-
omaisuushyödykkeet    778    522   256  926
Liikearvo         3 878   3 188  690  3 188
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet    14 311  14 286 25   13 742
Laskennalliset vero-
saamiset         928    350   578  310
Muut pitkäaikaiset
varat           101    98   3    100
Pitkäaikaiset varat
yhteensä         19 996  18 444 1 552  18 266

                           7 (10)

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus      15 108  13 007 2 101  13 269
Myyntisaamiset ja muut
saamiset         15 639  12 997 2 642  9 568
Rahavarat         5 444   5 513  -69   5 150
Lyhytaikaiset varat
yhteensä         36 371  31 517 4 674 27 987

Varat yhteensä      56 187  49 961 6 226 46 253

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma        2 021   1 884  137  1 932
Osakeanti                  0   817
Ylikurssirahasto     4 118   3 149  969  3 390
Kertyneet voittovarat   10 599  8 122  2 477 5 427
Tilikauden tulos     5 106   4 675  431  9 126
Oma pääoma        21 844  17 830 4 014 20 629

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset
korolliset velat     7 643   10 052 -2 409 8 456
Laskennalliset vero-
velat           349    108   241  297

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset
velat           10 772  9 128  1 644 4 141
Ostovelat ja muut
korottomat velat     15 579  12 843 2 736 12 666

Velat yhteensä      34 343  32 131 2 212 25 560

Oma pääoma ja velat
yhteensä         56 187  49 961 6 226 46 253


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

        Osake- Osake- Yli-  Kertyneet Yhteensä
        pääoma anti  kurssi voitto-
                rahasto varat

Oma pääoma
1.1.2004    1 870  135   3 028  12 429  17 462
Osakeanti    14   -135  121        0
Muuntoerot                0    0
Maksettu osinko              -4 307  -4 307
Tilikauden tulos             4 675  4 675

Oma pääoma
30.6.2004    1 884  0    3 149   12 797  17 830

Oma pääoma
1.1.2005    1 932  817   3 390   14 553  20 692
Osakeanti    89   -817  728        0
Muuntoerot                -23   -23
Maksettu osinko              -3 931  -3 931
                           8 (10)

Tilikauden tulos             5 106  5 106

Oma pääoma
30.6.2005    2 021 0    4 118   15 705  21 844


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

             1.1.-  1.1.-  Muutos  1.1.-
             30.6.  30.6.       31.12.
             2005  2004       2004

Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos       5 106  4 675 431    9 126
Oikaisut yht.      3 847  3 940 -93    7 623
Käyttöpääoman muutos   –4 862  -755  -4 107  1 657

Liiketoiminnasta
kertyneet rahavirrat   4 091  7 860 -3 769   18 406
Nettorahoituskulut    -175   -133  -42    -359
Maksetut verot      -2 431  -1 083 –1 348  -2 136
Liiketoiminnasta ker-
tyneet nettorahavirrat  1 485  6 644 -5 159  15 911

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten ja
osakkeiden ostot     -1 912  -7 181 5 269   -7 181
Aineettoman ja
aineellisen käyttö-
omaisuuden ostot     -1 077  -1 234 157    -3 187
Omaisuuden myynnit                 44
Muut investointien raha-
virrat
Investointien netto-
rahavirrat        -2 989  -8 415 5 426   10 324

Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti  0    0   0     1 102
Pitkäaikaisten
lainojen nettomuutos   937   3 862 -2 925  0
Lyhytaikaisten lainojen
nettomuutos       4 792  4 970 -178   2 700
Maksetut osingot     -3 931  -4 307 376    -6 998
Rahoituksen nettoraha-
virrat          1 798  4 525 -2 727  -3 196

Rahavarojen muutos    294   2 754 -2 460  2 391

Rahavarat tilikauden
alussa          5 150  2 759 2 391   2 759
Rahavarojen muutos    294   2 754 -2 460  2 391
Rahavarat tilikauden
lopussa         5 444  5 513 -69    5 150


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

             II/   I/   IV/   III/  II/ I-IV/
             2005  2005  2004  2004  2004 2004  

                           9 (10)

Liikevaihto
segmenteittäin
Teollisuus        15 459 12 509 11 689 11 523 13 408 11 730 48 349
Sport          9 744  9 229  8 087  8 864  9 773  8 784 35 308
Liikevaihto yhteensä   25 203 21 738 19 776 20 387 23 181 20 514 83 857

Liikevoitto
segmenteittäin
Teollisuus        3 271  1 818  2 327  2 041  2 512  965   7 845
Sport          1 735  386   987   1 263  2 653  955   5 858
Liikevoitto yhteensä   5 006  2 204  3 314  3 304  5 165  1 920  13 702

Rahoitustuotot ja –kulut –112  -58   -131  -138  -91   -107  -466
Tulos ennen veroja    4 894  2 146  3 182  3 167  5 074  1 813  13 236
Tuloverot        -1 332 -602  -922  -976  -1 613 -598  -4 110
Tilikauden tulos     3 562  1 544  2 260  2 190  3 461  1 215  9 126

Tulos/osake, euroa    0,32  0,14  0,21  0,20  0,32  0,11  0,84
Tulos/osake, laimennet-
tu, euroa        0,31  0,13  0,19  0,19  0,31  0,11  0,80
Keskimääräinen osake-
määrä, laimentamaton,
1000 kpl         11 230 11 230 10 998 10 768 10 766 10 766 10 826
Keskimääräinen osake-
määrä, laimennettu,
1000 kpl         11 393 11 524 11 464 11 268 11 162 11 136 11 464
Henkilöstö keskimäärin  485   417   424   456   453  406   441KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

             30.6.   30.6. 31.12.
             2005   2004  2004

Omasta velasta
Kiinteistö-
kiinnitykset       2 954   2 954 2 954
Yrityskiinnitykset    12 500  12 500 12 500

Leasingvastuut
-alle 1 vuoden sisällä
erääntyvät        455    200   223
-1-5 vuoden sisällä
erääntyvät        1 786   460   1 563

Muut vastuut       260    222   67


Johdannaissopimusten nimellisarvot, tuhatta euroa

             30.6.   30.6. 31.12.
             2005   2004  2004

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset    335    672  877
Ostetut valuuttaoptiot  750       750
Myydyt valuuttaoptiot  371       371
                           10 (10)

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset  2 192   3 081 2 636


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

             1.1.-   1.1.-   Muutos-  1.1.-
             30.6.   30.6.   %     31.12.
             2005   2004        2004

Liikevaihto       46 941  43 695  7,4 %   83 857
Liikevoitto       7 210   7 085   1,8    13 702
% liikevaihdosta     15,4 %  16,2 %  -5,3 %  16,3 %
Tulos ennen veroja    7 040   6 887   2,2 %   13 236
% liikevaihdosta     15,0 %  15,8 %  -4,8 %  15,8 %
Tilikauden
tulos          5 106   4 675   9,2 %   9 126
% liikevaihdosta     10,9 %  10,7 %  1,7 %   10,9 %

Oma pääoma        21 844  17 830  22,5 %  20 692
Korolliset velat     18 415  19 180  -4,0 %  12 597
Rahavarat        5 444   5 513   -1,3 %  5 150
Korolliset nettovelat  12 971  13 667  -5,1 %  7 447
Sijoitettu pääoma    40 259  37 010  8,8 %   33 290
Oman pääoman tuotto, %  48,0 %  53,0 %  -9,4 %  47,8 %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        40,1 %  44,1 %  8,7 %   44,9 %
Omavaraisuus, %     38,9 %  35,8 %  8,7 %   44,9 %
Velkaantumisaste, %   59,4 %  76,6 %  -22,5 %  36,0 %

Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen       2 743   3 981   -31,1 %  5 803
% liikevaihdosta     5,8 %   9,1 %   -35,9 %  6,9 %
T&K-menot        1 214   997    21,8 %  1 956
% liikevaihdosta     2,6 %   2,3 %   13,3 %  2,3 %

Tulos/osake, euroa    0,45   0,43   4,7 %   0,84
Tulos/osake, laimennettu,
euroa          0,45   0,42   7,1 %   0,80
Oma pääoma/osake, euroa 1,95   1,66   17,5 %  1,84

Osakkeiden määrä 1 000 kpl
-laimentamaton,
keskimäärin       11 230  10 766  4,3 %   10 826
-laimennettu,
keskimäärin       11 393  11 162  2,1 %   11 464

Henkilöstö keski-
määrin          451    430    4,9 %   441Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa