Exel Oyjn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   6.4.2006 KLO 13.30 1 (3)

EXEL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Oyj:n 6.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle ja valitsi hallituksen jäsenet. Osingon suuruudeksi
vahvistettiin 0,40 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous myönsi
valtuutukset yhtiön osakepääoman korottamiseksi, omien osakkeiden
hankkimiseksi sekä omien osakkeiden luovuttamiseksi.

Osinko ja vastuuvapauden myöntäminen

Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen,
jonka mukaan tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,40 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty
täsmäytyspäivänä 11.4.2006 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2006.

Yhtiökokous vahvisti Exel Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2005.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiökokouksen päätöksen mukaan
viisi. Esa Karppinen, Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja
Ove Mattsson valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ove Mattsson.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 26.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 11.500 euroa
vuodessa. Kokouspalkkiona maksetaan 1.000 euroa kokoukselta ja
matkakorvaukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Osakepääoman korottaminen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 100.000 eurolla, joka on noin viisi (5) prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Valtuutus on voimassa 6.4.2007 saakka.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus
merkitä uusmerkinnässä annettavia osakkeita, osakkeiden
merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista sekä muista
uusmerkinnän ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun
yhteistoimintajärjestelyn rahoittaminen, toimeenpaneminen tai
mahdollistaminen; yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen
tai kehittäminen taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
                                2 (3)

liittyvän järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnästä
siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muuten tietyin ehdoin.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
siten, että yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön omien
osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden
tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei ylitä viittä (5) prosenttia
yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä. Näin ollen yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia
yhteensä enintään 590.032.

Osakkeita voidaan hankkia joko

(a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään samaan hintaan; tai

(b) julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa, ja hintaan, joka perustuu
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
yhteistoimintajärjestelyjen rahoittamisessa, toimeenpanemisessa tai
toteuttamisessa, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistamiseksi
tai kehittämiseksi, muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi taikka
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa 6.4.2007 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
luovuttamisesta siten, että valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle
annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyjen rahoittaminen,
toimeenpaneminen tai toteuttaminen, muun yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen taikka henkilöstön
                                3 (3)

kannustaminen. Osakkeet voidaan luovuttaa myös arvopapereiden
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä.

Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen
määrittelyperusteista sekä oikeuden luovuttaa osakkeita muuta kuin
rahavastiketta vastaan taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa 6.4.2007 saakka.

Hallituksen nimitysvaliokunta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitysvaliokunnan
valitsemisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen
jäsenten valinnasta päättävälle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan
valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta
edeltävän marraskuun 15. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana
toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön
hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1.
päivänä.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiön
tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
KHT Johan Kronberg.


Helsingissä huhtikuun 6. päivänä 2006

EXEL OYJ

Hallitus

Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt
konserni, jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan
laminointiin. Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia tuotteita teollisiin sovelluksiin ja
kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia tuotteita ovat maastohiihto-
, alppi- ja kävelysauvat, antennisuojaprofiilit ja muut teolliset
sovellukset. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 91,3 miljoonaa
euroa. Konsernin palveluksessa on noin 600 henkilöä. Yhtiön osakkeet
noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Lisätietoja: www.exel.net.


Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa