Kutsu Exel Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

EXEL OYJ  PÖRSSI-ILMOITUS      13.3.2008 klo 8.15   1 (3)

KUTSU EXEL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Exel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 10.4.2008 kello 10.00 alkaen Kansallissalissa,
Aleksanterinkatu 44, Helsinki. 

YHTIÖKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat 

2. Hallituksen ehdotus siitä, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään
enintään 594.842 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin
ja halli¬tuksen päättämään samaan hintaan; tai 

b) muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi/Helsinki järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. 

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää
tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 10.4.2009 saakka. 

3. Hallituksen ehdotus siitä, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 594.842 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 594.842 yhtiön oman
osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi
tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
merkitään kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten
kuin hallitus siitä päättää. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Osakeantivaltuutus
on voimassa 10.4.2009 saakka. 

4. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön taseen mukaista
ylikurssirahastoa per 31.12.2007 alennetaan 8.487.699,84 eurolla.
Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahaston suuruus on alentamisen jälkeen nolla euroa. Ylikurssirahaston
alentamisen rekisteröinti edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista
velkojiensuojamenettelyä. Hallitus katsoo, että yhtiön sidottuun omaan pääomaan
kuuluvan ylikurssirahaston alentaminen ja kirjaaminen sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon tehostaa yhtiön pääomien käyttöä. 

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2008 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus
esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 22.4.2008. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin viisi (5) jäsentä ja että
hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
valittaisiin uudelleen Kari Haavisto, Peter Hofvenstam ja Vesa Kainu.
Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että Göran Jönsson ja Heikki Mairinoja
valittaisiin hallitukseen uusina jäseninä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Peter Hofvenstam valittaisiin
hallituksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että
hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja että hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin 32.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron
palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista
hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksettaisiin 14.000 euron
vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Nimitysvaliokunta
ehdottaa myös, että matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat
kustannukset maksettaisiin yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 

Tilintarkastaja

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Nimitysvaliokunnan asettaminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle
nimitysvaliokunnan asettamista valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten
valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan
valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus olisi niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän
marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella. 

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjat sekä edellä selostetut hallituksen ehdotukset ovat
3.4.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-verkkosivuilla
www.exel.net ja yhtiön pääkonttorissa Mäntyharjulla, osoitteessa Uutelantie 24
B. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.
Vuosikertomus on myös nähtävissä Exelin kotisivuilla. 

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
maanantaina 31.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ennen yhtiökokousta ilmoittaa
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten. Tilapäinen rekisteröityminen on tehtävä viimeistään 31.3.2008. 

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 3.4.2008 klo 16.00
kirjallisesti osoitteeseen Exel Oyj/Merja Mäkinen, PL 29, 52701 Mäntyharju,
puhelimitse 020 7541 221/Merja Mäkinen, telefaksilla 020 7541 201 tai
sähköpostilla investor@exel.fi. Kirjeitse ilmoittauduttaessa on kirjeen oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 

Vantaalla maaliskuun 12. päivänä 2008


EXEL OYJ
HallitusLisätietoja:
Göran Jönsson, toimitusjohtaja, puh. +46 708 43 0110, email
goran.jonsson@exel.fi 
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553, email
ilkka.silvanto@exel.fi 


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi/Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net

EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli
Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Brandsista. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX Pohjoismainen
Pörssi/Helsinki Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa. 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa