Kutsu Exel Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

EXEL OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS                            

KUTSU EXEL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                  

Exel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään torstaina 19.4.2007 kello 10.00 alkaen Adams-salissa osoitteessa    
Erottajankatu 15-17, Helsinki.                         

YHTIÖKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                       

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksiksi              

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin vastaamaan uutta     
osakeyhtiölakia seuraavasti:                          

- yhtiön toimialaa koskevaan 2 §:ään lisätään määräys siitä, että yhtiö voi   
harjoit­taa liiketoimintaansa suoraan tai tytäryhtiöiden välityksellä.     

- vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 4
§ poistetaan.                                  

- yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan yhtiön   
osak­keiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään ja pykälän muut kohdat poiste­taan.

- hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen päätösvaltaisuutta koskeva 6 §:n 
2. momentti poistetaan.                             

- yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoittamisoikeuden 
sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”.    

- prokuraa koskevan 9 §:n sanamuotoa muutetaan siten, että prokuran antami­sesta
päättää hallitus.                                

- yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskevaa 11 § pykälää muutetaan siten, että
yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Lisäksi määrätään, että tilintarkastajan teh­tävä päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.             

- yhtiöjärjestyksen 13 §:n 1 momentti muutetaan siten, että varsinainen     
yhtiö­kokous voidaan pitää Mäntyharjun ja Helsingin lisäksi myös Vantaalla.   
Lisäksi yhtiö­järjestyksen 13 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että       
varsinaisessa yhtiö­kokouksessa on (i) esitettävä tilinpäätös, joka sisältää  
konsernitilinpää­töksen, ja toiminta­kertomus; (ii) päätettävä tilinpäätöksen  
vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja tilintarkastajan   
palkkiosta sekä (iii) valittava tilintarkastaja.                

2. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle  
kuulu­vat asiat                                 

3. Hallituksen ehdotus siitä, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien  
osakkeiden hankkimisesta                            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään enintään
594.842 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.                   

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla            

a)	kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin 
ja halli­tuksen päättämään samaan hintaan; tai                 

b)	muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa osakkei­den 
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä julki­sessa   
kaupankäynnissä.                                

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa        
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää  
tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovu­tettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.         
Hankkimisvaltuutus on voimassa 19.4.2008 saakka.                

4. Hallituksen ehdotus siitä, että hallitus valtuutettaisiin päättämään     
osakeannista                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 594.842 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 594.842 yhtiön oman  
osakkeen luo­vuttamisesta maksua vastaan.                    

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeen­omistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön     
osakkeita tai osakkeenomis­tajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla       
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta pai­nava taloudellinen syy, kuten  
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshan­kinnoissa tai muissa 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoitta­miseksi
tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.               

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
merkitään kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten 
kuin hallitus siitä päättää.                          

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Osakeantivaltuutus 
on voimassa 19.4.2008 saakka.                          

Osingonmaksu                                  

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä 
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan     
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2007 on merkitty 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus    
esittää yhtiökokoukselle, että osinko makse­taan 2.5.2007.           

Hallituksen kokoonpano                             

Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle        
yhtiökokoukselle, että yhtiön halli­tuksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin viisi 
jäsentä ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen   
loppuun asti valittaisiin uudelleen Kari Haavisto, Peter Hofven­stam, Vesa   
Kainu, Ove Mattsson ja Esa Karppinen. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Ove   
Mattsson jatkaisi hallituksen puheenjohtajana. Edelleen nimitysvaliokunta    
ehdottaa, että puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat  
seuraavat: hallituksen puheen­johtajalle 32.000 euroa/vuosi ja hallituksen   
jäsenille 14.000 euroa/vuosi. Lisäksi maksettaisiin osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1500  
euroa/kokous ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa/kokous sekä että matkakulut  
korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukai­sesti.               

Tilintarkastaja                                 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy 
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan     
varsinaisen yhtiö­kokouksen loppuun saakka.                   

Nimitysvaliokunnan asettaminen                         

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia  
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle     
nimitysvaliokunnan aset­tamista valmistelemaan hallituksen jäseniä ja      
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraa­valle hallituksen jäsenten    
valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitys­valiokuntaan   
valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen      
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten    
nimeämisoikeus olisi niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien  
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän  
marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeen­omistaja ei haluaisi käyttää       
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suu­rimmalle      
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät niiden         
arvo-osuusjärjes­telmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella.      

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.                  

Asiakirjojen nähtävillä pito                          

Tilinpäätösasiakirjat sekä edellä selostetut hallituksen ehdotukset ovat    
12.4.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-verkkosivuilla  
www.exel.net ja yhtiön pääkonttorissa Mäntyharjulla, osoitteessa Uutelantie 24 
B. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäl­jennökset näistä asiakirjoista. 
Vuosikertomus on myös nähtävissä Exelin kotisivuilla.              

Osallistuminen yhtiökokoukseen                         

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään  
torstaina 5.4.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  
pitämään yhtiön osakasluetteloon.                        

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ennen yhtiökokousta ilmoittaa  
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista   
varten. Tilapäinen rekisteröityminen on tehtävä viimeistään 5.4.2007.      

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa 
osallistumi­sestaan yhtiölle viimeistään torstaina 12.4.2007 klo 16.00     
kirjallisesti osoitteeseen Exel Oyj/Merja Mäkinen, PL 29, 52701 Mäntyharju,   
puhelimitse 020 7541 221/Merja Mäkinen, telefaksilla 020 7541 202 tai      
sähköpostilla merja.makinen@exel.fi. Kirjeitse ilmoittaudutta­essa on kirjeen  
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat  
pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.           


Vantaalla maaliskuun 12. päivänä 2007                      


EXEL OYJ                                    
Hallitus                                    Lisätietoja:                                  
Göran Jönsson, toimitusjohtaja, puh. +46 708 43 0110, email           
goran.jonsson@exel.fi                              
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553, email      
ilkka.silvanto@exel.fi                             


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exel.net                                  

EXEL LYHYESTI                                  
Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt konserni,
jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan laminointiin.    
Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia tuotteita     
teollisiin sovelluksiin ja kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia tuotteita 
ovat maastohiihto-, alppi- ja kävelysauvat, salibandymailat,          
antennisuojaprofiilit ja muut teolliset sovellukset. Vuonna 2006 konsernin   
liikevaihto oli 112 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 550    
henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla      
keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Lisätietoja: www.exel.net.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa